BBC 1593太阳集团城一切网址, Az?rbaycanca - X?b?rl?r

Türkiy?d?n dünyaya v? Az?rbaycana yay?lan a?-qara fotolar: siz d? i?tirak etmisinizmi?

Son vaxtlar sosial mediada yay?lan #ChallengeAccepted h??t?qi qad?nlara qar?? zorak?l?q ?leyhin? kampaniya trendin? ?evrilib.

?ind? bubon taunu: o qorxuludurmu?

?in hakimiyy?tin? bubon taunu oldu?u güman edil?n hadis? bar?d? m?lumat verilib. X?st?nin infeksiyaya nec? yoluxdu?u m?lum deyil, lakin mümkün ?lav? hallara g?r? ?lk? haz?rl?q v?ziyy?tin? g?tirilib.

Nadir infeksiya hadis?si: beyin yey?n amy?b tap?l?b

AB?-?n Florida ?tat?nda s?hiyy? r?smil?rinin verdiyi m?lumata g?r?, bu ?tatda nadir beyin yey?n amy?b hadis?si qeyd? al?n?b.

Kür quruyur. Su problemi nec? h?ll olunacaq?

Az?rbaycan?n ?n b?yük ?ay? olan v? su t?chizat?nda ?lk?nin ?sas su m?nb?yi say?lan Kür ?ay?nda suyun s?viyy?sinin k?skin azalmas? ba? verib. Müt?x?ssisl?r Kür ?ay?nda suyun azalmas?n?n bir ne?? t?bii v? süni s?b?bl? ?laq?l?ndirirl?r.

 • Nax??van: Dünyan?n ?n t?miz qidalar yey?n “?lk?si“?

  Nax??van kü??l?ri s?h?r tezd?n t?mizl?n?n, m?murlar?n?n h?ft? sonlar? a?ac ?kib, kü??l?ri süpürdüyü bir paytaxtd?r. Qapal? v? t?crid olunmu? Nax??van Muxtar Respublikas? dünyan?n ekoloji c?h?td?n ?n dayan?ql? m?kanlar?ndan biridir, - BBC S?yah?t yaz?r

 • Yeni Zelandiya niy? bu q?d?r müt?r?qqidir?

  Yeni Zelandiyal?lar ?zl?rini t?crüb?li, yax?? h?yat bacar?qlar?na sahib v? ?m?kda?l??a a??q v? h?r ?eyin “?hd?sind?n g?l? bil?n” insanlar kimi g?rm?k ist?yirl?r.

Dünya boyu s?kül?n heyk?ll?r - ??kill?rd?

Müxt?lif d?vrl?rd? siyasi bax??lar?n d?yi?m?si, ke?mi?in yenid?n d?y?rl?ndirilm?si kimi s?b?bl?r abid?, heyk?l v? ba?qa tarixi r?mzl?rin aqib?tin? t?sir g?st?r? bil?r. BBC 1593太阳集团城一切网址 Az?rbaycanca dünya boyunca b?zi heyk?ll?rin s?külm?si hallar?na n?z?r sal?b.

 • Avtomobilsiz, me?? i?ind? ??h?r: bu, na??l deyil, bir alman ??h?ridir

  ?sas? Orta ?srl?rd? qoyulmu? bu g?z?l m?nz?r?li ??h?r 900 illik yubileyini qeyd edir, lakin onun innovativ dizayn? bu ??h?ri ekoloji davamiyy?t v? ya?ay?? ü?ün yararl?l?q d?r?c?si ?bax?m?ndan dünyan?n ?n qabaqc?l ??h?rl?rind?n birin? ?evirir.

 • Bir illik i? v?di verilib, iki ay sonra i?d?n ??xar?lanlar – DOST i? m?rk?zind?n ?ikay?t?il?r

  Ming??evird? i?siz qalan ?ikay?t?il?r deyirl?r ki, onlara karantin d?vründ? bir illik i? yeri v?d olunsa da, bir ay sonra i?d?n ??xar?blar. Bu gün ?laq?dar qurum BBC 1593太阳集团城一切网址 Az?rbaycancaya "bu ??xsl?rin ?ikay?tl?rinin ara?d?r?laca??n?" bildirib.

 • "Душавой"-da "marojna": Az?rbaycanda dil normalar?n? pozanlar c?rim?l?n?c?k

  Müst?qillik qazand?qdan b?ri Az?rbaycanda d?vl?t dilinin qorunmas? ü?ün qanunlar q?bul edilir. Bu yax?nlarda media v? reklamlarda dil normalar?n?n pozuldu?una g?r? c?rim?l?r t?tbiq olunub. Lakin norman?n n? oldu?u ayd?n deyil v? h?kum?td? oturanlar?n he? d? ham?s?n?n Az?rbaycan dilini kifay?t q?d?r yax?? bilm?m?si il? ba?l? n? etm?li sual?na cavab yoxdur.

 • 150 k?nüllü m?s?l?si: ?lham ?liyevin yor?unlu?u, yoxsa u?ursuz ifad??

  Prezident ?lham ?liyevin Az?rbaycan-Errm?nistan s?rh?ddind? davam ed?n g?rgin at??malara g?r? ?n c?bh?y? gedib vuru?maq ist?yini ifad? ed?nl?rin say?n?n c?mi 150 n?f?r oldu?unu dem?si q?z?b v? m?yusluq yarad?b. Prezident ?liyevin s?zl?ri niy? bel? g?rginlikl? qar??lan?b?

 • Bak?da, meydanda onminl?rl? insan?n qar??s?na niy? ??xan olmad??

  BBC 1593太阳集团城一切网址 Az?rbaycancaya dan??an b?zi r?smil?r hesab edirl?r ki, hakimiyy?t pandemiyaya g?r? "m?hdudla?d?r?c? v? evd? qalmaq t?dbirl?rini" ?sas g?tür?r?k izdiham qar??s?na ??xmay?b. B?zi t?hlil?il?r is? hesab edirl?r ki, bel? izdiham?n qar??s?na ??xacaq "n? h?kum?t r?smisi, n? d? ziyal?" var.