Vugana natwe

Turabasaba kutwandikira mutubwira uko mubona amabanga yanyu yakoreshejwe canke ibiganiro tubashikiriza.

Gukingira amakuru yerekeye umuntu

Amakuru yerekeye umuntu atanzwe, arakoreshwa na BBC hamwe n'ibindi bigo bibirekuriwe twikorako biduha uburyo butandukanye bwo gukora, mu gushigikira uburyo dukoresha iyo abantu batwitwayeko, n'ukuntu abakurikirana ibiganiro vyacu bitanga, mu ntumbero yo kumenyesha no kugenzura ingene mwakira ibiganiro vyacu.

BBC hamwe n'ibigo biduha uburyo butandukanye bwo gukora, barazigama ayo makuru bisunze politike yacu yo kubika no gukingira amabanga y'umuntu.

BBC ikoresha amakuru yawe yishimikije inyungu zayo irekuriwe n'amategeko nk'ikigo c'itangazamakuru, kugira yishure ku bibazo n'imyitwarariko y'abakurikirana ibiganiro vyayo.

Soma ku bijanye na politike ya BBC mu kuzigama amabanga y'umuntu kuri "BBC's Privacy and Cookies Policy" kugira usobanukirwe neza, n'ukuntu BBC ikoresha amakuru aberekeye.

Ku bitagenze neza

Igihe widogeye BBC ku kuntu dukoresha amakuru akwerekeye hanyuma ntube wanezerejwe n'inyishu twaguhaye, ushobora kwitwara ku biro vy'uwujejwe amakuru "Information Commissioner's Office.

Mu kutubwira ku bitagushimishije, andika aho munsi.

Dutegekanya kugusubiza mu minsi 14 ariko bivana n'ibitagushimishije ivyo ari vyo hamwe n'abo tugomba gusubiza uko bangana inyuma y'itohoza.

Tugusavye gusoma 'What happens to your complaint' umenye intambwe zose zikurikizwa izo ari zo hamwe n'ingene twihweza ivyo washikirije bitagushimishije hamwe n'izindi ntererano turonka.

Ku vyerekeye ibibazo rusangi koresha uru rubapuro feedback page.

Kugirango udushikirize ibitagushimishije, twandikire ku rupapuro rw'ibitagushimishije

Ariko turabamenyesha ko tudashobora kubasubiza igihe cose mutwandikiye.

Mushobora kuturungikira ubutumwa ku co mubivugaho, ibibazo vyanyu n'ivyo mumenyesha kuri bbcgahuza@bbc.co.uk

Mumenye ariko ko iyi aderesi ya email ari iyo kudushikiriza ivyiyumviro vyanyu ku vyo BBC ibashikiriza vyonyene.

Mushobora kandi no kuduterefona kuri nimero (+44) 2036143508, canke kutwandikira kuri:

BBC Great Lakes

5th Floor, Zone B

BBC Broadcasting House

Portland Place

London

W1A 1AA