"Cапар": Глобалдык жылуулук жана анын м??г?л?рг? таасири

Окумуштуулардын айтымында, глобалдык жылуулуктун айынан Антарктида материгин к?зд?й жылуу шамал ?йл?п, муз катмарын жана м??г?л?рд? ээритип жатат. Туэйтс муз катмары ээрип калса, д?йн? ж?з? боюнча де?из де?гээли ?ч метрге чейин к?т?р?л?т. Бул жолу Би-Би-Си кабарчылары окумуштуулар тобуна кошулуп, Туэйтс м??г?с?н?н алдына биринчи жолу атайын технология менен т?ш?п, жагдайды т?ш?н??г? аракет кылды.