BBC 1593太阳集团城一切网址, Türk?e - Ana sayfa

 • yang?n ve isyan

  George Floyd: ABD'nin Minneapolis kentinde ya?ayan Türk foto?raf??n?n g?zünden isyanlar

  ABD'nin Minneapolis kentinde ya?ayan foto?raf?? Kerem Yücel, George Floyd'un bir polis taraf?ndan bo?az?na diz bast?r?larak ?ldürülmesinden sonra kentte geli?en olaylar? gün be gün takip ediyor. Yücel, g?zlemlerini BBC Türk?e'ye anlatt?.

 • Foto?raflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar a??ld?

  Müslümanlar i?in kutsal mekanlar aras?nda yer alan Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar ibadete a??ld?. Bu kentlerden fotomuhabirlerin objektiflerine yans?yan kareleri derledik.

 • Koronavirüs, Avrupa Birli?i'ni ü?üncü gü? yapar m??

  Uluslararas? ili?kiler alan?nda, bir?ok yorumcu, Covid-19 salg?n? krizinin dünya düzeninin dengelerini de?i?tirmeye ba?lad???n? dü?ünüyor. Yorumcular bu de?i?ikli?i, ABD-?in rekabeti ve iki kutuplu dünya paradigmas? i?ine yerle?tiriyor. ?ktisat?? Ergin Y?ld?zo?lu'na g?re Covid-19 salg?n?n etkisiyle AB'de ba?layan geli?meler, bu paradigmay? de?i?meye zorlayacak gibi g?rünüyor.

 • Astronotlar SpaceX kapsülünden Uluslararas? Uzay ?stasyonu'na ge?ti

  Amerikal? astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i ta??yan SpaceX'in kapsülü Crew Dragon, Uluslararas? Uzay ?stasyonu'yla kenetlendi. Astronotlar istasyona ba?ar?yla ge?ti. Uzay arac? dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden f?rlat?lm??t?. NASA'n?n astronotlar? ilk kez ?zel bir ?irketin kapsülüyle uzaya gitti.

 • ABD'de 10'dan fazla kentte soka?a ??kma yasa?? ilan edildi

  ABD'de polisin g?zalt?na al?rken ?ldürdü?ü George Floyd'un ailesinin avukat?, bunun "kas?tl? bir cinayet" oldu?unu s?yledi. Floyd'un bo?az?na diziyle basan polis Derek Chauvin'e taksirle adam ?ldürme su?lamas? y?neltilmi?ti.

 • Koronavirüs riski nerelerde yüksek?

  Dünya genelinde koronavirüs k?s?tlamalar? gev?etilirken Covid-19 kapmamak ve ikinci bir dalga olu?mas?n? ?nlemek i?in nelerden ka??nmam?z gerekti?ini ve neler yapabilece?imizi ba????kl?k uzman? Erin Bromage’a sorduk.

 • Koronavirüs s?zlü?ü: Hangi terim ne anlama geliyor?

  Filyasyondan sürü ba????kl???na, koronavirüs günlük hayat?m?za pek ?ok yeni kelime ve kavram katt?. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Merak etti?iniz kavramlar?n anlamlar?na koronavirüs s?zlü?ümüzden bakabilirsiniz.

 • Koronavirüs vücudu nas?l etkiliyor?

  Aral?k’ta ?in’in Vuhan kentinde ba?layan koronavirüs salg?n?, tüm dünyada h?zla yay?l?yor. Hastal?klar?n ?o?u hafif ?iddette seyrediyor. Ancak dünya genelinde 6.500’e yak?n insan ya?am?n? yitirdi. Peki, virüs vücuda nas?l sald?r?yor? Neden baz? insanlar ?lürken, baz?lar? iyile?iyor.

 • Koronavirüsten nas?l korunursunuz?

  Sa?l?k yetkilileri, virüsten kendimizi nas?l koruyabilece?imize dair ad?m ad?m y?nerge ve tavsiyelerde bulunuyor. Ad?m ad?m virüsten nas?l korunabilece?inizi derledik.

 • ?dlib’deki k?r?lgan ate?kes sürecek mi?

  Türk askerine y?nelik sald?r? haberlerinin gelmeye devam etti?i ?dlib'e, Mart ba??nda ilan edilen k?r?lgan ate?kes devam ediyor. Ancak Suriye ordusu ilerlemek i?in hamleler yaparken son d?nemde ?ran'a ba?l? milisler de b?lgeye konu?land?. Türkiye de g?zlem noktalar?n? ve üslerini gü?lendirdi. Ece G?ksedef'in haberi.

 • George Floyd ve ABD'de polis taraf?ndan ?ldürülen siyahlar?n yak?n tarihi

  ABD'de George Floyd'un Minnesota'da polis taraf?ndan ?ldürülmesi protesto ediliyor. Floyd, ülkede polisin ?ldürdü?ü ilk siyah de?il. Eric Garner, Michael Brown, Walter SCott, Philando Castile ve ba?ka bir?ok siyah g?zalt? s?ras?nda ya da polisten ka?arken ?ldürüldü.

 • Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev i?i ili?kilerin y?netimi

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin 5. b?lümünde sosyal izolasyon sürecinde ev ya?am?ndaki ili?kilerimizi nas?l daha sa?l?kl? yürütebilece?imizi Uzman Psikolojik Dan??man Seyhan Sevin?ler anlat?yor.

 • Ruh sa?l???m?z? korumak i?in ?neriler

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin 2. b?lümünde salg?n ve karantina sürecinde ruh sa?l???m?z? korumak i?in neler yapabilece?imizi Uzman Psikolojik Dan??man Seyhan Sevin?ler anlat?yor.

 • Damgalama

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Serinin 4. b?lümünde salg?n?n toplumlarda neden oldu?u damgalama ve d??lama e?ilimlerine bak?yoruz. Ba?kent ?niversitesi ve Türk Psikologlar Derne?i'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Do?an K?kdemir anlat?yor.

 • ?ocuklar? nas?l etkiliyor?

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Serinin 2. b?lümünde salg?n ve karantina sürecinin ?ocuklar? nas?l etkiledi?ini ve ebeveynlerin nelere dikkat etemesi gerekti?ini ?ocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. ?zgür ?ner anlat?yor.

 • Nas?l ruhsal tepkiler veriyoruz?

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin ilk b?lümünde salg?n ve karantinan?n olas? psikolojik etkilerini Uzman Klinik Psikolog G?khan ??nar anlat?yor.

 • 'K?zl?k zar?m? diktirdim, toplum beni buna zorlad?'

  BBC Türk?e'nin kad?nlar?n cinsel sa?l??? ve sorunlar?yla ilgili haz?rlad??? "Aram?zda Kalmas?n" adl? serinin ilk b?lümünde k?zl?k zar?n? diktiren bir kad?n ya?ad?klar?n? ve neden bu operasyonu yapt?rd???n?; uzmanlar da, k?zl?k zar?n?n toplumda nas?l g?rüldü?ünü ve ne gibi yanl?? sembollere d?nü?tü?ünü anlat?yor. Berza ?im?ek'in haberi.

 • 'Vajinismus oldum, tedavisi nedir?'

  Aram?zda Kalmas?n serisinin bu b?lümünde vajinismus var. Türkiye'de kad?nlar?n en s?k ya?ad??? cinsel sa?l?k sorunlar?ndan biri olan vajinismus genellikle psikolojik nedenlere ba?lan?yor. ?li?kiye girememe durumu uzmanlara g?re toplumda ve aile i?inde payla??lan yanl?? bilgilere ve bask?lardan kaynaklan?yor. Vajinismus nedir? Tedavisi nas?l oluyor?

Darbeci general Mehmet Di?li, neden yeniden siyasetin gündeminde?

Mehmet Di?li'nin ve 2015 Yüksek Askeri ?uras?'na sunulan terfilerle tayinlerle ilgili M?T raporunun yeniden siyaset gündemine gelmesiyle ilgili süreci ve tart??malar?, Ankara'dan Ay?e Say?n derledi.

George Floyd protestolar?: Minneapolis'ta g?steriler nas?l ba?lad?, halk neden ?fkeli?

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te siyah Amerikal? George Floyd'un, polis taraf?ndan g?zalt?na alt?na al?n?rken bo?az?na bas?lmas? sonucu hayat?n? kaybetmesi ?rk??l?k tart??malar?n? tekrar gündeme getirdi. Floyd'un ?lümü ?rklar aras? gerilimin de bir kez daha su yüzüne ??kmas?na neden oldu.

Covid-19 tedavisi ne zaman mümkün olacak?

Koronavirüs sonucu hayat?n? kaybedenlerin say?s? 350 bini ge?ti ancak virüsü tam olarak tedavi edecek ila? hala bulunmu? de?il. Peki bu alandaki ?al??malar ?al??malar hangi a?amada? BBC Sa?l?k ve Bilim Muhabiri James Gallagher'?n haberi.

Türkiye ekonomisinin ilk ?eyrekte yüzde 4,5 büyümesi ne anlama geliyor?

Türkiye ?statistik Kurumu'nun (T??K) bugün a??klad??? verilere g?re Türkiye ekonomisi birinci ?eyrekte bir ?nceki y?l?n ayn? d?nemine yüzde 4,5 büyüdü. Reuters haber ajans?n?n anketine g?re ekonomistler Türkiye ekonomisinin bu y?l 百分比0,75 daralmas?n? bekliyor. Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak ise "Y?l? pozitif büyüme ile tamamlayaca??z" dedi.

Trump'?n sosyal medya sitelerini hedef alan kararnamesinin detaylar?nda neler var?

Twitter'?n mesajlar?na 'bilgiyi do?rula' uyar?s? koymaya ba?lamas? üzerine Ba?kan Trump sosyal medya ?irketlerine dava a??lmas?n? kolayla?t?rabilecek bir kararnameye imza att?. Trump'?n kararnamesinin detaylar?nda neler var, yeni düzenleme sosyal medyada ne gibi de?i?ikliklere yol a?abilir?

Nasa astronotlar?n? ta??yan SpaceX'in uzay arac? f?rlat?ld?

SpaceX'in Nasa astronotlar?n? Uluslararas? Uzay ?stasyonu'na ta??yan uzay arac? f?rlat?ld?. ?ar?amba günkü ilk deneme k?tü hava ko?ullar? nedeniyle f?rlatmaya 16 dakika kadar iptal edilmi?ti.

Taraftarlardan antrenmana ??kmayan Watford kaptan? Deeney'e s?zlü taciz: 'Umar?m bebe?in koronavirüse yakalan?r'

?ngiltere Premier Ligi tak?mlar?ndan Watford'?n kaptan? Troy Deeney, solunum gü?lü?ü ?eken be? ayl?k o?lunu riske atmamak i?in antrenmana ??kmay?nca taraftarlardan "O?lun koronaya yakalans?n" diye beddualar ald???n? s?yledi.

Zoom'un ?inli rakipleri DingTalk ve Voov uluslararas? pazarlara a??ld?

Dünya, salg?n sonras? "yeni normal" olarak ifade edilen ya?am tarz?na uyum sa?lamaya ?al???rken, video konferans yoluyla ileti?imin ?nemini sürdürece?i bekleniyor. Bu alanda lider olan Zoom, ?in'den Alibaba ve Tencent'in geli?tirdi?i rakip uygulamalarla kar?? kar??ya.

BBC'nin 60 y?ll?k Türkiye ar?ivlerini izleyicilerimizle bulu?turuyoruz

 • Mobil cihazlara haber yazmak

  Mobil cihazlara haber yazmak

 • Radyo program?n?n i?erik anonsu

  Radyo program?n?n i?erik anonsu