BBC 1593太阳集团城一切网址, Türk?e - Ana sayfa

M?s?r'da organ ka?ak??l???: 'Uyand???mda b?bre?im yoktu'

BBC'nin Panorama program?, M?s?r'?n Kahire kentindeki organ ticaretini ara?t?rd?. Avrupa'ya g?türülme vaadiyle kand?r?l?p, organlar? ?al?nan kurbanlarla konu?an BBC ekibi, organ ticareti yapan ?ete üyelerine de ula?t?. Bir ?ete üyesi, her hafta 20-30 aras? b?brek nakli ayarlad?klar?n? s?ylerken, baz? insani yard?m kurulu?lar?n?n da organ bulmak i?in kendilerine yard?m etti?ini anlatt?.

 • 18 Eylül koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka say?s? ka?, son durum ne?

  Türkiye'de 18 Eylül'de koronavirüs vaka say?s? 1771 art??la toplam 299 bin 810'a; can kayb? da 62 ki?i artarak toplam 7 bin 377'ye yükseldi.

 • Koronavirüste ikinci dalga: Hangi ülkede son durum ne?

  Dünya Sa?l?k ?rgütü koronavirüs salg?n?nda dünya genelinde 20 A?ustos itibariyle 263 bin 601 yeni vaka tespit edildi?ini ve toplam vaka say?s?n?n 22 milyon 256 bin 220 oldu?unu a??klad?. ?lüm say?s? ise 782 bin 456 oldu.

 • Koronavirüs riski nerelerde yüksek?

  Dünya genelinde koronavirüs k?s?tlamalar? gev?etilirken Covid-19 kapmamak ve ikinci bir dalga olu?mas?n? ?nlemek i?in nelerden ka??nmam?z gerekti?ini ve neler yapabilece?imizi ba????kl?k uzman? Erin Bromage’a sorduk.

 • Koronavirüs s?zlü?ü: Hangi terim ne anlama geliyor?

  Filyasyondan sürü ba????kl???na, koronavirüs günlük hayat?m?za pek ?ok yeni kelime ve kavram katt?. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Merak etti?iniz kavramlar?n anlamlar?na koronavirüs s?zlü?ümüzden bakabilirsiniz.

 • Koronavirüs vücudu nas?l etkiliyor?

  Aral?k’ta ?in’in Vuhan kentinde ba?layan koronavirüs salg?n?, tüm dünyada h?zla yay?l?yor. Hastal?klar?n ?o?u hafif ?iddette seyrediyor. Ancak dünya genelinde 6.500’e yak?n insan ya?am?n? yitirdi. Peki, virüs vücuda nas?l sald?r?yor? Neden baz? insanlar ?lürken, baz?lar? iyile?iyor.

 • Türkiye'den Libya'ya giden 'hayalet gemiler'

  BBC'nin ara?t?rmac? gazetecilik program? Africa Eye, d?? gü?lerin Libya'daki sava?a nas?l müdahil olduklar?n? inceledi?i haber dizisi kapsam?nda 3 geminin izini sürdü. Bu gemiler; May?s 2019'da Libya'ya giden Amazon, Ocak ay?nda Tunus'a gidece?i bildirilen ve daha sonra Libya'n?n ba?kenti Trablus'a y?nelen Bana, ?ubat ay?nda ?nce Trablus'a sonra Misrata'ya g?nderilen Ana. BBC, elde etti?i bulgulara ili?kin olarak Türkiye hükümetiyle temas kurdu ve g?rü? istedi. Ancak BBC'ye herhangi bir a??klama yap?lmad?.

 • Video, Aden: Yemen'de koronavirüs salg?n?nda biri hari? tüm doktorlar?n terk etti?i ?ehir, 3,58

  Aden'de pandemi zirve noktas?na ula??rken, koruyucu malzemeleri olmayan doktorlar?n ?o?u hastaneleri terk etti. Dr. Zuha ise Aden'deki hastalara bakmay? kabul eden ender doktorlardan biri… BBC, Dr. Zuha ve hasta yak?nlar?yla konu?tu, Aden'de salg?ndaki son durumu g?rüntüledi.

 • Video, Ankara Polatl?'da kum f?rt?nas?: 6 yaral?, 2,05

  Ankara'n?n Polatl? il?esinde büyük bir toz f?rt?nas? ya?and?. Belediye ba?kan? halk? evlerinden ??kmamaya ?a??rd?. Ankara Valisi Vasip ?ahin, f?rt?nada u?u?an cisimlerden dolay? 6 ki?inin yaraland???n? a??klad?.

 • Video, 'Süper bakteri', Uzay bo?lu?unda 3 y?l canl? kalabiliyor, 1,55

  Bilim insanlar?, Uluslararas? Uzay ?stasyonu'nun d???na yerle?tirdikleri, radyasyona ?ok dayan?kl? bir bakteri türünün, 3 y?l boyunca hayatta kalabildi?ini g?rdü. Japon ekip taraf?ndan yap?lan deneyin sonu?lar?, biyolojik olarak Dünya d???nda hayatta kalmaya dair bak?? a??m?z? de?i?tirebilir.

 • Hayvan haklar? savunucular? ile bir gün

  Türkiye'de hayvana y?nelik ?iddet su?lar? kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepkilere yol a??yor. Hayvan haklar? savunucular? ile sahipli ve sokakta ya?ayan hayvanlar? konu?tuk.

 • Tek ba??na anne olmak: "Sen istiyorsun diye ?ocu?umu ?ldürmek durumunda de?ilim"

  Katre Kocaba?, yakla??k 5 y?l ?nce hamile oldu?unu ??rendi. Ancak erkek arkada?? bebe?i istemedi. Katre ise hem sa?l?k sorunlar?na, hem maddi s?k?nt?lara hem de ailesinin kendisini yaln?z b?rakmas?na ra?men "Sen istiyorsun diye ?ocu?umu ?ldürmek durumunda de?ilim" diyerek bebe?i do?urmaya karar verdi. Kocaba?'la Türkiye'de bekar anne olman?n zorluklar?n?, dava sürecini konu?tuk.

 • Diyarbak?rl? trans bireyler anlat?yor: 'A??r bedeller ?demek zorunda kalaca??m?n fark?nday?m'

  Diyarbak?rl? bir grup LGBT? birey, Türkiye'de ve b?lgede LGBT? birey olman?n zorluklar?n? BBC Türk?e'ye anlatt?. Trans bireyler, me?akkatli, masrafl? ve uzun zaman gerektiren bir ameliyat sürecinden ge?iyor. En ?ok i?, bar?nma ve e?itimde zorluk ya??yorlar. Hatice Kamer'in haberi.

 • Aram?zda Kalmas?n: Anneler lohusal?k deneyimlerini anlat?yor

  Do?umdan sonra annenin fiziksel ve ruhsal olarak iyile?ti?i ve kendine geldi?i 40 günlük sürece "lohusal?k" deniyor. Bu süre? baz? annelerde 6-8 hafta kadar sürüyor, bu süre bazen daha da uzayabiliyor. Peki "post-partum" olarak da an?lan lohusal?k d?neminde neler ya?an?yor? Yeni do?um yapm?? annelere ve uzmanlara sorduk.

 • Aram?zda Kalmas?n: 'Ben de kürtaj oldum'

  Kürtaj konusu her gündeme geldi?inde birbirinden farkl? fikirler ortaya at?l?yor. Peki bu karar? alan kad?nlar ne hissediyor? Kad?nlar?n kürtaj deneyimini onlar?n kaleminden, hi?bir noktas?na dokunmadan aktar?yoruz. Ece G?ksedef'in haberi.

 • Aram?zda Kalmas?n: Erken menopoz 's?yledikleri kadar korkun? bir ?ey mi?'

  Aram?zda Kalmas?n'?n bu b?lümünde erken menopoz var. Farkl? ülkelerde de?i?iklik g?stermekle birlikte, bir kad?n?n adet d?ngüsünün 40-45 ya?lar?ndan ?nce sona ermesi erken menopoz olarak tan?mlan?yor. Peki bir kad?n?n yumurtalar?n?n, ortalamadan daha erken bir ya?ta bitmesi bu kad?nlara neler hissettiriyor, süre? nas?l ge?iyor? 32 ya??nda menopoza giren P?nar Mavi deneyimlerini BBC Türk?e i?in yazd?.

 • Aram?zda Kalmas?n: Yumurta dondurma i?lemi nas?l yap?l?r? Yapt?ran kad?nlar ne diyor?

  Erken ya?larda ?ocuk sahibi olmayan ya da olamayan kad?nlar, yumurta dondurma i?lemi sayesinde "anneli?i erteleme" imkan? bulabiliyor. Peki bu i?lem nas?l yap?l?yor, yapt?rmak i?in ideal ya? aral??? nedir? Türkiye'deki yasalar hangi durumlarda bu i?leme izin veriyor, yapt?ran kad?nlar ne dü?ünüyor? Doktorlar ve yumurtalar?n? donduran kad?nlar anlat?yor.

 • 'K?zl?k zar?m? diktirdim, toplum beni buna zorlad?'

  BBC Türk?e'nin kad?nlar?n cinsel sa?l??? ve sorunlar?yla ilgili haz?rlad??? "Aram?zda Kalmas?n" adl? serinin ilk b?lümünde k?zl?k zar?n? diktiren bir kad?n ya?ad?klar?n? ve neden bu operasyonu yapt?rd???n?; uzmanlar da, k?zl?k zar?n?n toplumda nas?l g?rüldü?ünü ve ne gibi yanl?? sembollere d?nü?tü?ünü anlat?yor. Berza ?im?ek'in haberi.

 • 'Vajinismus oldum, tedavisi nedir?'

  Aram?zda Kalmas?n serisinin bu b?lümünde vajinismus var. Türkiye'de kad?nlar?n en s?k ya?ad??? cinsel sa?l?k sorunlar?ndan biri olan vajinismus genellikle psikolojik nedenlere ba?lan?yor. ?li?kiye girememe durumu uzmanlara g?re toplumda ve aile i?inde payla??lan yanl?? bilgilere ve bask?lardan kaynaklan?yor. Vajinismus nedir? Tedavisi nas?l oluyor?

'Berfo Ana'n?n o?lu Cemil K?rbay?r'?n dosyas? kapat?lma talebiyle Yarg?tay'da

Adalet Bakanl???, Yarg?tay'a ba?vurarak 12 Eylül 1980 askeri darbesinde g?zalt?na al?nd?ktan sonra kaybolan Cemil K?rbay?r dosyas? i?in zaman a??m? bak?m?ndan "kanun yarar?na bozma" karar? verilmesini talep etti. Cumhurba?kan? Erdo?an, ba?bakanl??? d?neminde K?rbay?r'?n annesi 'Berfo Ana'ya o?lunu bulma s?zünü vermi?ti.

Navalni'nin yard?mc?s? 'zehirin otel odas?ndaki su ?i?esinde bulundu?unu' a??klad?

Sibirya'dan Moskova'ya giden u?akta rahats?zlanarak hastaneye kald?r?lan ve zehirlendi?i belirtilen Rus muhalif Alexei Navalni'nin yard?mc?s?, Novi?ok isimli sinir gaz?n?n Sibirya'da kald??? oteldeki su ?i?esinde bulundu?unu s?yledi.

Türk Tabipleri Birli?i koronavirüs salg?n? boyunca hangi a??klamalarda bulundu?

TTB'nin bu haftay?, vaka say?s?ndaki art?? ile sa?l?k ?al??anlar?n?n taleplerine dikkat ?ekmek ve ya?am?n? yitiren meslekta?lar?n? anmak i?in 'Y?netemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftas?' ilan etmesinin ard?ndan MHP lideri Bah?eli'den "Kapat?ls?n" ?a?r?s? geldi. Peki TTB salg?n boyunca nas?l bir rol oynad?, hükümete hangi ele?tirileri y?neltti?

Sicilya'da pandemide evlilikler azald?, evlenecek ?iftlere 3 bin euro'ya kadar ikramiye verilecek

?talya'n?n Sicilya adas?, koronavirüs pandemisi d?neminde evliliklerin azalmas? üzerine te?vik amac?yla b?lgede evlenecek ?iftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verme karar? ald?. Roma'dan ?vgü P?nar'?n haberi.

?svi?re'nin Basel kentinde primatlar?n ya?am haklar? i?in halk oylamas? yap?lacak

?svi?re'nin Basel kentinde primatlar?n temel haklar?n?n anayasayla güvence alt?na al?nmas? i?in halk oylamas? yap?lacak.

Greenpeace: Elektrikle ?arj edilebilen hibrit ara?lar 'kuzu postuna bürünmü? kurt'

Yeni bir ara?t?rmaya g?re, elektrikle ?arj edilen bataryalara sahip hibrit (PHEV) ara?lar, resm? test sonu?lar?n?n g?sterdi?inden iki bu?uk kat daha fazla karbondioksit (CO2) emisyonuna neden oluyor.

BBC'nin 60 y?ll?k Türkiye ar?ivlerini izleyicilerimizle bulu?turuyoruz

 • Mobil cihazlara haber yazmak

  Mobil cihazlara haber yazmak

 • Radyo program?n?n i?erik anonsu

  Radyo program?n?n i?erik anonsu