BBC 1593太阳集团城一切网址, Türk?e - Ana sayfa

 • Enflasyon

  Enflasyon neden yükseliyor?

  Cuma günü a??klanan Haziran ay? enflasyonu, beklentilerin yakla??k iki kat üzerinde gelerek senelik enflasyonu yüzde 12,6'ya ??kard?. Peki ne oldu da talebin b?ylesine dü?tü?ü bir krizin ortas?nda enflasyon rakam? bu kadar yüksek geldi? Ko? ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Selva Demiralp yazd?.

 • CANLI ?oklu baro sistemi teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

  Avukatl?k Kanunu’nda k?klü de?i?iklikler ?ng?ren ?oklu baro düzenlemesine ili?kin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 28 maddeden olu?an düzenlemenin Per?embe Günü TBMM Genel Kurulu’nda ele al?nmas? bekleniyor. Gün boyu Türkiye ve dünyadan geli?meler Canl? Anlat?m sayfas?nda.

 • Koronavirüs: Sa?l?k Bakanl??? okullarda hangi ?nlemleri tavsiye ediyor?

  Sa?l?k Bakanl???, 'Salg?n Y?netimi ve ?al??ma Rehberi'ne yeni ba?l?lklar ekleyerek güncelledi, aralar?nda okullar?n da bulundu?u yerlerde al?nmas? gereken ?nlemleri a??klad?.

 • FT: Macron, yeni ba?bakan atamas?yla mutlak gücü ele ge?irdi

  ?ngiltere'de yay?nlanan Financial Times gazetesinin ba?yaz?snda Fransa Cumhurba?kan? Emmanuel Macron'un Gaskonya b?lgesinin eski belediye ba?kan?n? yeni Ba?bakan olarak atamas? ele al?n?yor. Yaz?da, Macron'un ad? fazla duyulmam?? bir ismi bu g?reve getirerek yetki alan?n? geni?letmeyi hedefledi?i vurgulan?yor.

 • Fujitsu evden ?al??ma modelini kal?c? hale getiriyor

  Teknoloji ?irketi Fujitsu, koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' kapsam?nda Japonya'daki binalar?n?n kapasitesini yar?ya indirip evden ?al??ma sistemini kal?c? hale getirece?ini duyurdu.

 • Koronavirüs riski nerelerde yüksek?

  Dünya genelinde koronavirüs k?s?tlamalar? gev?etilirken Covid-19 kapmamak ve ikinci bir dalga olu?mas?n? ?nlemek i?in nelerden ka??nmam?z gerekti?ini ve neler yapabilece?imizi ba????kl?k uzman? Erin Bromage’a sorduk.

 • Koronavirüs s?zlü?ü: Hangi terim ne anlama geliyor?

  Filyasyondan sürü ba????kl???na, koronavirüs günlük hayat?m?za pek ?ok yeni kelime ve kavram katt?. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Merak etti?iniz kavramlar?n anlamlar?na koronavirüs s?zlü?ümüzden bakabilirsiniz.

 • Koronavirüs vücudu nas?l etkiliyor?

  Aral?k’ta ?in’in Vuhan kentinde ba?layan koronavirüs salg?n?, tüm dünyada h?zla yay?l?yor. Hastal?klar?n ?o?u hafif ?iddette seyrediyor. Ancak dünya genelinde 6.500’e yak?n insan ya?am?n? yitirdi. Peki, virüs vücuda nas?l sald?r?yor? Neden baz? insanlar ?lürken, baz?lar? iyile?iyor.

 • Koronavirüsten nas?l korunursunuz?

  Sa?l?k yetkilileri, virüsten kendimizi nas?l koruyabilece?imize dair ad?m ad?m y?nerge ve tavsiyelerde bulunuyor. Ad?m ad?m virüsten nas?l korunabilece?inizi derledik.

 • Sakarya'da patlama ya?anan fabrikan?n eski i??isi: Sigara i?iliyor diye ?ikayet ettim, i?ten ??kar?ld?m

  Sakarya'n?n Hendek il?esindeki havai fi?ek fabrikas?nda meydana gelen patlamada 4 ki?i hayat?n? kaybetti, yaralanan 114 ki?i hastaneye kald?r?ld?, ü? ki?inin ise kay?p oldu?u bildirildi. Patlamada e?ini kaybeden eski bir i??i, fabrikada sigara i?ilmesini ?ikayet etti?i i?in i?ten ??kar?ld???n? s?yledi. Fundanur ?ztürk Sakarya'dan aktar?yor.

 • Sosyal medya düzenlemesi: Hangi ülke, internette nas?l denetimler uyguluyor?

  Türkiye'de hükümet sosyal medyan?n denetlenmesine y?nelik yeni düzenlemeler getirmeye haz?rlan?yor. Dünyada hangi ülkede sosyal medyayla ilgili hangi düzenlemeler var? Sosyal medya ?irketleri zararl? i?eriklere kar?? hangi ?nlemleri al?yor?

 • Türkiye'de bugüne kadar hangi siteler yasakland??

  Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?ar?amba günü yapt??? konu?mada sosyal medya platformlar? ve internet sitelerinin yasaklanabilece?ini veya kontrol alt?na al?nabilece?ini s?yledi. Bu a??klamayla birlikte internet yasaklar? Türkiye gündemine tekrar girdi. Bugüne kadar yasaklanan siteleri inceledik.

 • ??sizlikten devlet ba?kanl???na Putin'in ?yküsü

  Rusya'da anayasa de?i?iklikleriyle ilgili oylamadan al?nan resmi olmayan ilk sonu?lar de?i?ikliklerin beklendi?i gibi halk taraf?ndan onayland???n? g?steriyor. B?ylece Putin isterse 2036'ya iktidarda kalabilecek. Vladimir Putin'in siyasi yolculu?unun d?nüm noktalar? neler? Cenk Ba?lam??'?n yaz?s?.

 • Akdeniz'de Türk-Frans?z ?eki?mesi: NATO'da ilk raundu Ankara m? kazand??

  Türk ve Frans?z sava? gemileri aras?nda 10 Haziran'da Libya a??klar?nda ya?anan gerginlik, NATO i?inde de ?nemli tart??malara yol a?t?. NATO bünyesinde haz?rlanan bir raporda, Frans?z iddialar?n? destekleyen bir ifadenin yer almamas? Paris'i k?zd?rd?.

 • Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev i?i ili?kilerin y?netimi

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin 5. b?lümünde sosyal izolasyon sürecinde ev ya?am?ndaki ili?kilerimizi nas?l daha sa?l?kl? yürütebilece?imizi Uzman Psikolojik Dan??man Seyhan Sevin?ler anlat?yor.

 • Ruh sa?l???m?z? korumak i?in ?neriler

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin 2. b?lümünde salg?n ve karantina sürecinde ruh sa?l???m?z? korumak i?in neler yapabilece?imizi Uzman Psikolojik Dan??man Seyhan Sevin?ler anlat?yor.

 • Damgalama

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Serinin 4. b?lümünde salg?n?n toplumlarda neden oldu?u damgalama ve d??lama e?ilimlerine bak?yoruz. Ba?kent ?niversitesi ve Türk Psikologlar Derne?i'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Do?an K?kdemir anlat?yor.

 • ?ocuklar? nas?l etkiliyor?

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Serinin 2. b?lümünde salg?n ve karantina sürecinin ?ocuklar? nas?l etkiledi?ini ve ebeveynlerin nelere dikkat etemesi gerekti?ini ?ocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. ?zgür ?ner anlat?yor.

 • Nas?l ruhsal tepkiler veriyoruz?

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin ilk b?lümünde salg?n ve karantinan?n olas? psikolojik etkilerini Uzman Klinik Psikolog G?khan ??nar anlat?yor.

 • Tek ba??na anne olmak: "Sen istiyorsun diye ?ocu?umu ?ldürmek durumunda de?ilim"

  Katre Kocaba?, yakla??k 5 y?l ?nce hamile oldu?unu ??rendi. Ancak erkek arkada?? bebe?i istemedi. Katre ise hem sa?l?k sorunlar?na, hem maddi s?k?nt?lara hem de ailesinin kendisini yaln?z b?rakmas?na ra?men "Sen istiyorsun diye ?ocu?umu ?ldürmek durumunda de?ilim" diyerek bebe?i do?urmaya karar verdi. Kocaba?'la Türkiye'de bekar anne olman?n zorluklar?n?, dava sürecini konu?tuk.

 • Diyarbak?rl? trans bireyler anlat?yor: 'A??r bedeller ?demek zorunda kalaca??m?n fark?nday?m'

  Diyarbak?rl? bir grup LGBT? birey, Türkiye'de ve b?lgede LGBT? birey olman?n zorluklar?n? BBC Türk?e'ye anlatt?. Trans bireyler, me?akkatli, masrafl? ve uzun zaman gerektiren bir ameliyat sürecinden ge?iyor. En ?ok i?, bar?nma ve e?itimde zorluk ya??yorlar. Hatice Kamer'in haberi.

 • Aram?zda Kalmas?n: Anneler lohusal?k deneyimlerini anlat?yor

  Do?umdan sonra annenin fiziksel ve ruhsal olarak iyile?ti?i ve kendine geldi?i 40 günlük sürece "lohusal?k" deniyor. Bu süre? baz? annelerde 6-8 hafta kadar sürüyor, bu süre bazen daha da uzayabiliyor. Peki "post-partum" olarak da an?lan lohusal?k d?neminde neler ya?an?yor? Yeni do?um yapm?? annelere ve uzmanlara sorduk.

 • Aram?zda Kalmas?n: 'Ben de kürtaj oldum'

  Kürtaj konusu her gündeme geldi?inde birbirinden farkl? fikirler ortaya at?l?yor. Peki bu karar? alan kad?nlar ne hissediyor? Kad?nlar?n kürtaj deneyimini onlar?n kaleminden, hi?bir noktas?na dokunmadan aktar?yoruz. Ece G?ksedef'in haberi.

 • Aram?zda Kalmas?n: Erken menopoz 's?yledikleri kadar korkun? bir ?ey mi?'

  Aram?zda Kalmas?n'?n bu b?lümünde erken menopoz var. Farkl? ülkelerde de?i?iklik g?stermekle birlikte, bir kad?n?n adet d?ngüsünün 40-45 ya?lar?ndan ?nce sona ermesi erken menopoz olarak tan?mlan?yor. Peki bir kad?n?n yumurtalar?n?n, ortalamadan daha erken bir ya?ta bitmesi bu kad?nlara neler hissettiriyor, süre? nas?l ge?iyor? 32 ya??nda menopoza giren P?nar Mavi deneyimlerini BBC Türk?e i?in yazd?.

 • Aram?zda Kalmas?n: Yumurta dondurma i?lemi nas?l yap?l?r? Yapt?ran kad?nlar ne diyor?

  Erken ya?larda ?ocuk sahibi olmayan ya da olamayan kad?nlar, yumurta dondurma i?lemi sayesinde "anneli?i erteleme" imkan? bulabiliyor. Peki bu i?lem nas?l yap?l?yor, yapt?rmak i?in ideal ya? aral??? nedir? Türkiye'deki yasalar hangi durumlarda bu i?leme izin veriyor, yapt?ran kad?nlar ne dü?ünüyor? Doktorlar ve yumurtalar?n? donduran kad?nlar anlat?yor.

 • 'K?zl?k zar?m? diktirdim, toplum beni buna zorlad?'

  BBC Türk?e'nin kad?nlar?n cinsel sa?l??? ve sorunlar?yla ilgili haz?rlad??? "Aram?zda Kalmas?n" adl? serinin ilk b?lümünde k?zl?k zar?n? diktiren bir kad?n ya?ad?klar?n? ve neden bu operasyonu yapt?rd???n?; uzmanlar da, k?zl?k zar?n?n toplumda nas?l g?rüldü?ünü ve ne gibi yanl?? sembollere d?nü?tü?ünü anlat?yor. Berza ?im?ek'in haberi.

 • 'Vajinismus oldum, tedavisi nedir?'

  Aram?zda Kalmas?n serisinin bu b?lümünde vajinismus var. Türkiye'de kad?nlar?n en s?k ya?ad??? cinsel sa?l?k sorunlar?ndan biri olan vajinismus genellikle psikolojik nedenlere ba?lan?yor. ?li?kiye girememe durumu uzmanlara g?re toplumda ve aile i?inde payla??lan yanl?? bilgilere ve bask?lardan kaynaklan?yor. Vajinismus nedir? Tedavisi nas?l oluyor?

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp etti?i iddialar? hakk?nda kim, ne dedi?

Dijital medya uzman? Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkada?? oyuncu Ozan Güven'den ?iddet g?rdü?ünü a??klamas?yla sosyal medyada, bas?nda ve televizyon kanallar?nda kad?na kar?? ?iddet ve baz?lar?n?n ?iddete sessiz kalmas? yeniden tart???lmaya ba?land?.

Prens Andrew 'seks ama?l? insan ka?ak??l???' yapmakla su?lanan arkada?? Maxwell'in tutuklanmas?yla 'ifade bask?s? alt?nda'

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'?n eski k?z arkada?? ?ngiliz vatanda?? Ghislaine Maxwell'in tutuklanmas?n?n, re?it olmayan k?zlarla cinsel ili?kiye girmekle su?lanan ve FBI'?n ifade ?a?r?lar?na henüz olumlu yan?t vermeyen Prens Andrew'? zora sokabilece?i ve ifade vermesi i?in üzerindeki bask?n?n artt??? yorumlar? yap?l?yor.

Yerel salg?nlar kanalizasyondan tespit edilebilir

Kanalizasyon at?klar?ndaki koronavirüs miktar?n?n incelenmesi b?lgesel salg?nlar?n, sa?l?k kurulu?lar?n?n yapt?klar? testlere k?yasla 10 gün daha erken tespit edilmesini sa?layabilir.

Türkiye ile Venezuela aras?ndaki ticaret anla?mas? onayland?

Türkiye ile Venezuela aras?nda 17 May?s 2018'de imzalanan 'Ticaretin Geli?tirilmesi' anla?mas?n?n her iki ülkedeki onay süreci tamamland?.

Hindistan'?n Nagaland eyaletinde k?pek eti yasakland?

Hindistan'?n kuzeydo?usundaki Nagaland eyaletinde k?pek eti ithalat?, ticareti ve sat??? yasakland?. Eyalette her y?l 30 bin kadar k?pe?in ba?lar?na sopayla vurularak ?ldürüldü?ü ve kesilerek sat?ld??? tahmin ediliyor.

Covid-19 beyni nas?l etkiliyor?

Zaman ge?tik?e, koronavirüsün ?ok say?da n?rolojik sorunu da tetikleyebilece?i giderek netle?iyor. Hastal??? g?rece hafif ya da orta ?iddette ge?irenler, devam eden bili?sel etkilerinden bahsediyor. Ancak a??r ge?irenlerde, fel? gibi ?ok daha ciddi ve uzun süreli sorunlar ya?anabiliyor.

Jürgen Klopp Liverpool'u nas?l ?ampiyon yapt??

Alman menajer Jürgen Klopp, Anfield'a geldi?inde ligde onuncu s?rada ve y?llard?r ?ampiyon olamam?? bir tak?m?n ba??na ge?mi?ti. Peki Klopp, ekibini be? y?l i?inde nas?l ?ampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanan bir tak?ma d?nü?türdü? BBC futbol yazar? Phil McNulty anlat?yor.

Twitter yaz?l?m dilinde kulland??? ?rk?? t?n?l? terimleri temizliyor: Master (efendi) ve slave (k?le) denmeyecek

Sosyal medya platformu Twitter, onlarca y?l ?nce yarat?lm?? programlama kodlar?nda kullan?lan 'master', 'slave', 'blacklist' gibi terimleri ?rk?? t?n?lar ta??d???n? s?yleyerek ??karmaya karar verdi.

BBC'nin 60 y?ll?k Türkiye ar?ivlerini izleyicilerimizle bulu?turuyoruz

 • Mobil cihazlara haber yazmak

  Mobil cihazlara haber yazmak

 • Radyo program?n?n i?erik anonsu

  Radyo program?n?n i?erik anonsu