BBC 1593太阳集团城一切网址, Türk?e - Ana sayfa

 • Koronavirüs vücudu nas?l etkiliyor?

  Aral?k’ta ?in’in Vuhan kentinde ba?layan koronavirüs salg?n?, tüm dünyada h?zla yay?l?yor. Hastal?klar?n ?o?u hafif ?iddette seyrediyor. Ancak dünya genelinde 6.500’e yak?n insan ya?am?n? yitirdi. Peki, virüs vücuda nas?l sald?r?yor? Neden baz? insanlar ?lürken, baz?lar? iyile?iyor.

 • Koronavirüsten nas?l korunursunuz?

  Sa?l?k yetkilileri, virüsten kendimizi nas?l koruyabilece?imize dair ad?m ad?m y?nerge ve tavsiyelerde bulunuyor. Ad?m ad?m virüsten nas?l korunabilece?inizi derledik.

 • Koronavirüs salg?n?nda son durum ne?

  Koronavirüse yakalananlar?n say?s? dünya genelinde artmaya devam ediyor. Dünyada ka? ki?i koronavirüs ya da Covid-19 hastal???na yakaland? ve can kayb? hangi düzeyde?

 • Koronavirüs hakk?nda neler biliniyor, belirtileri neler?

  ?in'in Vuhan kentinde Aral?k ay?nda ortaya ??kan koronavirüsün (corona virüsü) tespit edildi?i ki?ilerin say?s? yar?m milyonu ge?ti. Türkiye'de Covid-19 te?hisi konmu? hasta say?s? 3 bin 500'i a?arken, can kayb? da 75.

Koronavirüs salg?n? ?zel dosyas?

100'den fazla ülkeye yay?lan koronavirüs salg?n?yla ilgili son haberler ve analizler ?zel dosyam?zda.

 • Koronavirüs: Yurtd???ndan d?nüp karantinaya al?nanlar neler ya?ad??

  Türkiye, koronavirüs salg?n?n? kontrol alt?na almak i?in yurtd???ndan gelenlere 14 gün karantina uygulamas? getirdi. Erasmus ??rencisi Elif Zeynep Do?an, karantina d?neminde ya?ad?klar?n? BBC Türk?e'ye anlatt?.

 • Bat? Avrupa'n?n en az ?nlem alan ülkesi ?sve?

  Avrupa'n?n bir?ok ülkesinde koronavirüsten korunmak i?in tecrit ve g?nüllü karantina uygulan?rken ?sve?'te hayat normale yak?n seyrediyor. Filolog Youtuber Burju ?leri, "?sve? modeli" koronavirüsle mücadelenin detaylar?n?, bu tutumun g??menleri nas?l etkiledi?ini ve kendisi i?in psikolojik etkilerini anlatt?.

 • ABD’de vakalar?n artmas? hayat? nas?l etkiliyor?

  ABD, tespit edilen 163 binin üzerinde vaka ile ?u ana kadar dünyada en ?ok COV?D-19 vakas?n?n tespit edildi?i ülke oldu. Salg?n ABD'de ya?am? nas?l etkiler, ABD süreci nas?l y?netiyor? ?lkedeki ilk vakan?n g?rüldü?ü ?ehir olan Seattle'da ya?aya Bill & Melinda Gates Vakf?'nda halk sa?l??? alan?nda ?al??an genetik doktoru Aysu Uygur, salg?n?n seyrine dair ?ng?rüleri ve kendi günlük ya?am?n? anlat?yor.

 • ?stanbul'da karavanlar?yla 'mahsur kalan' ?ngiliz ?ift: Kalabilece?imiz en iyi yer

  Koronavirüs salg?n? nedeniyle ülkeler s?n?rlar?n? bir bir kapat?rken, ?ngiliz Fisher ?ifti karavanlar?yla ??kt?klar? dünya turuna ?stanbul'da ara vermek zorunda kald?. Bir karavan park?nda "g?nüllü karantinada" olan ?ift, buras? i?in "mahsur kalabilece?imiz en iyi yer" diyor. Karavan park?n?n yetkilileri ?iftin market ihtiya?lar?n? kar??l?yor, kom?ular her gün cama ??karak hat?rlar?n? soruyor. Fisher ?ifti karavan park?ndaki koronavirüs günlerini BBC Türk?e'ye anlatt?.

 • Koronavirüs günlerinde ?al??anlar

  Evden ?al???lmas? mümkün olmayan sekt?rlerdeki i??iler ve esnaf hangi ko?ullarda ?al???yor? Neyran Elden ?al??anlar ve sendikalarla konu?tu.

 • 'Vajinismus oldum, tedavisi nedir?'

  Aram?zda Kalmas?n serisinin bu b?lümünde vajinismus var. Türkiye'de kad?nlar?n en s?k ya?ad??? cinsel sa?l?k sorunlar?ndan biri olan vajinismus genellikle psikolojik nedenlere ba?lan?yor. ?li?kiye girememe durumu uzmanlara g?re toplumda ve aile i?inde payla??lan yanl?? bilgilere ve bask?lardan kaynaklan?yor. Vajinismus nedir? Tedavisi nas?l oluyor?

 • 'K?zl?k zar?m? diktirdim, toplum beni buna zorlad?'

  BBC Türk?e'nin kad?nlar?n cinsel sa?l??? ve sorunlar?yla ilgili haz?rlad??? "Aram?zda Kalmas?n" adl? serinin ilk b?lümünde k?zl?k zar?n? diktiren bir kad?n ya?ad?klar?n? ve neden bu operasyonu yapt?rd???n?; uzmanlar da, k?zl?k zar?n?n toplumda nas?l g?rüldü?ünü ve ne gibi yanl?? sembollere d?nü?tü?ünü anlat?yor. Berza ?im?ek'in haberi.

?ngiltere'de solunum cihazlar? ?lme ihtimali yüksek hastalardan al?n?p ya?ama ?ans? yüksek olanlara tak?labilir

?ngiltere'de koronavirüs vakalar? h?zla artarken, ihtiyac? olan herkese solunum cihaz? sa?lanamamas? halinde doktorlara, ya?ama ihtimali daha dü?ük g?rülen hastalardan cihazlar?n ??kar?l?p daha gen? hastalara tak?lmas? gerekebilece?i uyar?s? yap?ld?.

?ngiltere'de yetersiz test ele?tirilerine maruz kalan hükümet, bu ele?tirilere ne yan?t veriyor?

?ngiltere'de sa?l?k personeli de dahil olmak üzere yeterli say?da ki?iye koronavirüs testleri yap?lmad???na dair ele?tiriler giderek artarken, Sa?l?k Bakan? Matt Hancock, Nisan ay? sonuna dek, ülkede her gün 100 bin ki?iye koronavirüs testi yap?lmas?n? hedeflediklerini s?yledi.

Milli Dayan??ma Kampanyas? nedir?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n pazartesi ak?am? a??klad???, koronavirüs salg?n? sebebiyle ekonomik olarak zor duruma dü?en vatanda?lara yard?m etmek i?in ba?latt??? ba??? kampanyas?yla ilgili merak edilen sorular? derledik.

Koronavirüs: Dünyan?n alt üst olmas?ndan hangi olumlu sonu?lar ??kabilir?

Son birka? haftada dünyada ?ok ?ey de?i?ti, ama bu s?k?nt?l? ve ?alkant?l? d?nemde, insan?n iki ?zelli?ini gü?lendirmi? olarak bu krizden ??kabiliriz. ?yilik ve yarat?c?l?k. Peki bu nas?l olacak?

Dünya art?k daha az sallan?yor

Dünyan?n pek ?ok yerinde, kalabal?k caddeler art?k bombo?. Trafik azald?. Bir?ok insan zorunlu olmad?k?a d??ar? ??km?yor.

Koronavirüs spor dünyas?n? nas?l etkiledi?

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde bir?ok turnuva ve müsabaka ertelendi. Baz? spor alanlarda ya?anan geli?meleri derledik.

Casilli: Koronavirüs kitlesel g?zetim ve veri toplama sistemlerini gü?lendiriyor

Koronavirüs salg?n?yla bir?oklar?n?n evden ?al??maya ba?lamas?, baz? hükümetlerin de dijital y?ntemlerle bireyleri takibe almas? siber güvenlik ve ki?isel veri ihlalinin yayg?nla?aca?? kayg?s?na neden oluyor. Sosyolog Antonio Casilli dijital güvenlikle ilgili BBC Türk?e'den ?a??l Kasapo?lu'nun sorular?n? yan?tlad?.

 • Foto?raf galerisi, ?nci Küpeli K?z'dan ???l?k'a: Koronavirüsün sanatla imtihan?

  Dünya ?ap?nda yüz milyonlarca insan, eve kapand??? bu d?nemde, evde yap?labilecek ?e?itli aktiviteler aray???nda. Bunlardan bir tanesi de sosyal medyada “StayAtHomeChallenge” etiketiyle yap?lan bir düello. Herhangi bir aktivitede yarat?c?l???n?z? ya da becerinizi ortaya koyuyorsunuz, arkada??n?z? da bu etiketle düelloya davet ediyorsunuz. Facebook’ta 25 binden fazla üyesi olan ‘Mide Lobisi’ grubu da bu düelloya kat?ld?, ünlü sanat??lar?n tablolar?n? canland?rd?.

 • Foto?raf galerisi, Koronavirüs: Dünyan?n en kalabal?k ?ehirlerinde sokaklar bo?ald?

  ?in'de ba?layan ve tüm dünyaya yay?lan koronavirüs salg?n?, Avrupa'dakiler ba?ta olmak üzere bir?ok büyük ?ehri etkiledi. Soka?a ??kma yasaklar?, kapanan dükkanlar ve seyahat k?s?tlamalar?, her y?l milyonlarca turist ?eken ticaret ve kültür merkezlerinin sessizli?e g?mülmesine yol a?t?.

 • Foto?raflarla: 8 Mart'ta dünyan?n d?rt yan?nda sokaklara ??kan kad?nlar

  8 Mart Dünya Kad?nlar Günü ya da bir di?er ad?yla Dünya Emek?i Kad?nlar Günü'nde kad?nlar dünyan?n d?rt bir yan?nda ?e?itli yürüyü?ler ve g?steriler düzenlendi. Bir?ok ülkede koronavirüsün kayg? yaratmas?na kar??n yürüyü?lere ve g?sterilere kat?l?m yo?undu.

 • 2020 y?l?n?n ?dül kazanan sualt? foto?raflar?

  Y?l?n Sualt? Foto?raf??s? yar??mas?, okyanus, g?l ve nehirlerde ?ekilen foto?raflar? i?eriyor. 13 kategoride ?düllerin verildi?i yar??maya 70 ülkeden 5500'ü a?k?n foto?raf g?nderildi. ??te bu kategorilerden 10'unda kazanan foto?raflar...

 • Sibirya'da -30 derecede evsiz olmak: 'Geceleri g?zleriniz kapal? ama kulaklar?n?z a??k uyursunuz'

  Rusya'n?n Sibirya b?lgesindeki Omsk kentinde k???n hava s?cakl?klar? -30 derecenin alt?na iniyor. Fakat bu kentte 3 bin 500 civar?nda evsiz de ya??yor. Reuters ajans?ndan Aleksey Malgavko, b?lgeye giderek evsizlerin Sibirya'da k???n en so?uk günleriyle nas?l ba?a ??kmaya ?al??t???n? inceledi.

BBC'nin 60 y?ll?k Türkiye ar?ivlerini izleyicilerimizle bulu?turuyoruz

 • Mobil cihazlara haber yazmak

  Mobil cihazlara haber yazmak

 • Radyo program?n?n i?erik anonsu

  Radyo program?n?n i?erik anonsu