Do?al ya?am foto?raflar?: D?vü?en metro fareleri halk jürisi ?dülünü kazand?

D?vü?en fareler Telif hakk? Sam Rowley/WPY
Image caption Sam Rowley bu foto?raf? yakalayabilmek i?in be? gece metro platformunda yatt?
Presentational white space

Kü?ücük siyah farelerin platformlarda, raylar?n aras?nda f?r?l f?r?l dola??p yiyecek aramas?na Londra'da metroyla yolculuk yapan herkes a?inad?r.

Sam Rowley bu kü?ük yeralt? kemirgenleriyle ?yle büyülenmi?ti ki, onlar? foto?raflayabilmek, istedi?i kareyi yakalayabilmek i?in bir haftas?n? metroda ge?irdi.

Sonunda bir gece iki kü?ük yarat???n yerdeki bir kü?ük yiyecek par?as?n? kapabilmek i?in bo?u?tu?u an? ?lümsüzle?tirdi.

Sabr? ve eme?i ona Y?l?n Do?al Ya?am Foto?raf??s?, LUMIX Halk Jürisi ?dülü'nü kazand?rd?.

Ge?ti?imiz Ekim ay?nda ?dülleri verilen dünyaca ünlü uluslararas? Y?l?n Do?al Ya?am Foto?raf??s? yar??mas?nda ?dül almayan foto?raflar yar??may? izleyen halk?n oylar?na sunuldu ve "geri kalanlar?n en iyisi"ni se?meleri istendi.

Anne jaguar ve yavrusu Telif hakk? Michel Zoghzoghi/WPY
Image caption Michel Zoghzhog'un ?ekti?i foto?rafta anne jaguar ve yavrusu bir anakondayla bo?u?uyor
Presentational white space

Sam Rowley'in ?ekti?i "?stasyonda kavga" ba?l?kl? metro fareleri karesi halk jürisinden 28 bin oy alarak bu kategoride birincili?e hak kazand?.

Bu foto?raf i?in gecelerce karanl?k metroda kald??? bir yana bir de en mükemmel a??y? yakalayabilmek i?in saatlerce karn?n?n üzerinde yerde yatarak beklemi?ti.

Sam'in varl???ndan rahats?z olmayan iki kü?ük fare ?nce ayr? ayr? yiyecek ararlarken birden ayn? lokmay? g?rmü?ler ve kavgaya tutu?mu?lard?.

??te Sam saniyeler süren o an? yakalamay? ba?ard?.

"Bu foto?raf? yakalamak büyük ?anst? fakat bir yandan da be? gündür platformda yerde yatarak bekledim. Bir noktada b?yle bir ?ey olmas? büyük ihtimaldi" diyor.

Londra'l? foto?raf?? ?u anda Bristol'de BBC'nin do?a tarihi fimleri b?lümünde ?al???yor.

Kentlerdeki do?al ya?am? foto?raflamay? tutkuyla seven Sam, insanlar olarak aram?zda ya?ayan bu hayvanlarla bir ba??m?z oldu?una inan?yor.

Bir yandan da onlar?n hayatta kalma mücadelesine hayranl?k duyuyor:

"Bu fareleri alal?m. Yeralt?nda do?uyor ve ?mürleri boyunca güne?i g?rmeden, ?imeni hissetmeden karanl?k dehlizlerde ko?turup duruyorlar. Bir ka? ay ya da bir iki y?l i?inde de ?lüyorlar. Say?lar? ?ok ama kaynaklar az, onun i?in bir k?r?nt? i?in bile mücadele etmek zorunda kal?yorlar."

Orangutan Telif hakk? Aaron Gekoski/WPY
Image caption Aaron Gekoski'nin foto?raflad??? bu orangutan bir ?ovda yer almas? i?in istismar ediliyor
Presentational white space

Y?l?n Do?al Ya?am Foto?raf? yar??mas?n? Londra'daki Do?a Tarihi Müzesi düzenliyor.

Müzenin Müdürü Sir Michael Dixon halk jürisi ?dülünü kazanan metro fareleri karesi hakk?nda "Sam'in foto?raf? insan egemenli?indeki bir ortamda do?al ya?am?n nas?l devam etti?ine dair harika bir an? yakalam??. Farelerin foto?raftaki bo?u?mas? bizlerin günlük ya?am?yla, ula??m? nas?l kulland???m?zla ve geride b?rakt???m?z yiyeceklerle ?ekilleniyor. Bu g?rüntü bize her gün dikkat etmeden gelip ge?sek de insanlar olarak nas?l do?an?n geri kalan?yla i?i?e oldu?umuzu hat?rlat?yor ve umuyorum ki insanlara bu ili?kinin k?ymeti üzerinde dü?ünme ilham? veriyor" diye konu?tu.

Bu y?l?n Ekim ay?nda ?dülleri a??klanacak olan 56. Do?al Ya?am Foto?raf??s? yar??mas?nda ise d?rt foto?raf ?ne ??k?yor: Aaron Gekoski'nin ?ova ??kar?larak istismar edilen orangutan, Michel Zoghzhogi'nin anakonday? ?ldürmeye ?al??an anne ve yavru jaguar, Martin Buzora'n?n birbirine sevgiyle bakan siyah bebek gergedan ile bak?c?s? ve Francis De Andres'in karda oturmu? dinlenen bir grup ren geyi?i foto?raflar?.

Beyaz ren geyikleri Telif hakk? Francis De Andres/WPY
Image caption Karda oturmu? bir grup ren geyi?i foto?raf?n? ?eken Francis De Andres
Presentational white space
Conservation ranger and the baby black rhino Telif hakk? Martin Buzora/WPY
Image caption Martin Buzora'n?n koruma park? g?revlisi ve siyah bebek gergedan foto?raf? da bu y?l?n Do?al Ya?am Foto?raf??s? yar??mas?nda ?ne ??kan karelerden
Presentational white space

Foto?raflar?n tümünün telif haklar? sakl?d?r.