8 Mart Dünya Kad?nlar Günü: Kad?nlar dünyan?n d?rt yan?nda sokaklara ??kt?

Yogyakarta (Endonezya) Telif hakk? Getty Images
Image caption Yogyakarta (Endonezya)

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü ya da bir di?er ad?yla Dünya Emek?i Kad?nlar Günü'nde kad?nlar dünyan?n d?rt bir yan?nda ?e?itli yürüyü?ler ve g?steriler düzenlendi.

Bir?ok ülkede koronavirüsün kayg? yaratmas?na kar??n yürüyü?lere ve g?sterilere kat?l?m yo?undu.

Dünya Kad?nlar Günü'nün k?kleri, i??i haklar? hareketlerine dayan?yor ve 8 Mart Birle?mi? Milletler taraf?ndan da Dünya Kad?nlar Günü olarak kabul ediliyor.

Pazar günü sokaklara ??kan kad?nlar?n taleplerinin ba??nda ise e?itlik geliyordu.

Di?er talepler ise kürtaj hakk?, kad?na kar?? ?iddetin son bulmas? ve kad?nlar?n korunmas? i?in ?e?itli yeni yasal düzenlemeler yap?lmas?yd?.

?stanbul'da Taksim'de yap?labilecek etkinlikleri ve yürüyü?leri engellemek amac?yla yo?un güvenlik güvenlik ?nlemleri al?nd?. Polis, ?stiklal Caddesi'nin kapat?lmas? nedeniyle S?raselviler'de toplanan kalabal?k gruba kar?? g?z ya?art?c? gaz kulland?. G?zalt?na al?nanlar oldu.

8 Mart: ?stiklal Caddesi kapat?ld?, gruplar S?raselviler'de topland?

Pakistan'?n ba?kenti ?slamabad'da da polis kad?nlara kar?? g?z ya?art?c? gaz kullan?l?rken, K?rg?zistan'?n ba?kenti Bi?kek'te baz? protestocular g?zalt?na al?nd?.

?ili'nin ba?kenti Santiago'da ise polisle g?stericiler aras?nda ?at??ma ??kt?.

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü'ndeki yürüyü?ler ve g?sterilerden baz? kareleri derledik.

Madrid (?spanya) Telif hakk? Getty Images
Image caption Madrid (?spanya)
Londra (?ngiltere) Telif hakk? Getty Images
Image caption Londra (?ngiltere)
Cakarta (Endonezya) Telif hakk? Getty Images
Image caption Cakarta (Endonezya)
Berlin (Almanya) Telif hakk? Getty Images
Image caption Berlin (Almanya)
Edirne'deki Pazarkule S?n?r Kap?s? (Türkiye) Telif hakk? Getty Images
Image caption Edirne'deki Pazarkule S?n?r Kap?s? (Türkiye)
Dakka (Banglade?) Telif hakk? Getty Images
Image caption Dakka (Banglade?)
?slamabad (Pakistan) Telif hakk? Getty Images
Image caption ?slamabad (Pakistan)
Bi?kek (K?rg?zistan) Telif hakk? EPA
Image caption Bi?kek (K?rg?zistan)
Bi?kek (K?rg?zistan) Telif hakk? Reuters
Image caption Bi?kek (K?rg?zistan)
Minsk (Belarus) Telif hakk? Reuters
Image caption Minsk (Belarus)
Madrid (?spanya) Telif hakk? Getty Images
Image caption Madrid (?spanya)

Tüm foto?raflar telif hakk?na tabidir.

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü: Kutlama m?, hak aray??? m??