Як BBC зм?цню? прозор?сть ? дов?ру до новин в ?нтернет?

Аудитор?я BBC у Велик?й Британ?? та всьому св?т? визна? Британську телерад?омовну корпорац?ю постачальником новин, якому можна дов?ряти. Наш вебсайт, як ? наш? теле- та рад?ослужби, прагнуть до точно?, неупереджено?, незалежно? та справедливо? журнал?стики.

Наш? редакц?йн? ц?нност? твердять: "Дов?ра аудитор?? - основа нашо? роботи. Ми незалежн?, неупереджен? та чесн?. Ми прагнемо досягти найвищих стандарт?в точност? й неупередженост?, а також уника?мо св?домого або ?стотного введення в оману нашо? аудитор??.

"Наше прагнення до неупередженост? лежить в основ? цих дов?рчих в?дносин. У вс?х наших матер?алах ми висв?тлю?мо кожне питання нейтрально, враховуючи р?зн? погляди. Ми розгляда?мо вс? факти справедливо ? в?дкрито".

Ми усв?домлю?мо, що поняття чесно? ?нтернет-журнал?стики, яка заслугову? на дов?ру, нер?дко отриму? хибн? тлумачення. Ми також зна?мо, що аудитор?я прагне д?знатися б?льше про те, як BBC створю? св?й контент.

Саме тому BBC 1593太阳集团城一切网址 доклада? ще б?льших зусиль, щоби пояснити, яку ?нформац?ю ви чита?те або перегляда?те на нашому сайт?, хто та що ? джерелом ц??? ?нформац??, як саме була створена та чи ?нша ?стор?я. Так ми прагнемо допомогти вам самост?йно оц?нити, чому BBC 1593太阳集团城一切网址 можна дов?ряти.

Одним з ?ндикатор?в чесност? в журнал?стиц?, якого ми дотриму?мось, ? викладення матер?алу в машиночитному формат?. Це означа?, що наш? матер?али можна знайти через пошуков? системи й платформи соц?альних мереж. Це допомага? краще ?дентиф?кувати над?йн? джерела ?нформац??.

НАЙКРАЩА ПРАКТИКА

BBC дотриму?ться в робот? редакц?йних настанов, як? ми застосову?мо до всього нашого контенту ? як? встановлюють стандарти для наших журнал?ст?в. Щоб краще зрозум?ти, як головн? принципи BBC працюють в наш?й редакц??, ми виклали вс? в?дпов?дн? розд?ли на ц?й стор?нц?.

М?с?я: М?с?я BBC - д?яти в ?нтересах сусп?льства, задовольняти ?нтересам вс??? нашо? аудитор??, надаючи неупереджених, як?сних та ориг?нальних матер?ал?в ? послуг, що ?нформують, навчають та розважають. Повну ?нформац?ю можна знайти у Статут? BBC.

Структура, механ?зм ф?нансування ? гранти: Ми незалежн? в?д сторонн?х ?нтерес?в та домовленостей, як? можуть поставити п?д сумн?в нашу редакц?йну чесн?сть. Наша аудитор?я повинна бути впевненою, що на наш? р?шення не впливають сторонн? ?нтереси, пол?тичний чи комерц?йний тиск чи будь-як? особист? ?нтереси. Д?знатися б?льше про ф?нансування BBC 1593太阳集团城一切网址 у Велик?й Британ?? та на м?жнародному р?вн? можна у Статут? BBC про незалежн?сть BBC.

Дата заснування: BBC засновано 18 жовтня 1922 року. Детальн?ше про ?стор?ю BBC.

Етичн? стандарти: Редакц?йн? настанови BBC м?стять редакц?йн? ц?нност? та практики, яким, як оч?ку? аудитор?я, в?дпов?да? весь наш контент.

?нш? посилання:

 • Статут ? рамкова угода BBC
 • Л?ценз?я BBC World Service

Пол?тика р?зноман?тност?: Д?знатися б?льше про зобов'язання BBC 1593太阳集团城一切网址 дотримуватися р?зноман?тност? можна у Статут? BBC.

Р?вн? можливост? для прац?вник?в: Д?знатися б?льше про те, як BBC 1593太阳集团城一切网址 сприя? р?вним можливостям працевлаштування, можна у Зв?т? BBC про забезпечення р?вност?.

Виправлення помилок: Принцип точност? у викладенн? ?нформац?? - одна з найважлив?ших редакц?йних настанов ВВС. Правила корегування матер?ал?в висв?тлен? у наступних розд?лах редакц?йних настанов.

Наш? матер?али повинн? мати над?йн? джерела, ?рунтуватися на в?рог?дних доказах, бути ретельно перев?реними та представленими ч?ткою, точною мовою. Ми повинн? бути чесними та в?двертими щодо того, чого ми не зна?мо, ? уникати необ?рунтованих спекуляц?й. Твердження, припущення, факти та ?нша ?нформац?я, яку не можна п?дтвердити, не можуть бути використан?.

Ми в?дкрито визна?мо помилки, якщо вони трапилися, ? заохочу?мо культуру готовност? вчитися на них.

Якщо статтю п?сля публ?кац?? редагували, щоби виправити неточн?сть у матер?ал?, наприк?нц? тексту додають прим?тку про поправку чи виправлення з датою ц??? зм?ни. Якщо помилка невелика ? не вплива? на зм?ст (наприклад, неправильне написання ?мен?), виправлення буде зроблено без додатково? прим?тки.

За винятком контенту, який публ?ку?ться тимчасово, вс? матер?али, оприлюднен? в ?нтернет?, стають частиною пост?йно доступного арх?ву ? зазвичай не видалятимуться. Винятком ?з цього загального правила ? наступн? випадки: юридичн? причини, ризик для особисто? безпеки або серйозне порушення редакц?йних стандарт?в, яке можна усунути, лише видаливши матер?ал.

?нш? посилання:

 • Редакц?йн? настанови щодо в?дпов?дальност?
 • Редакц?йн? настанови щодо видалення контенту в ?нтернет?

Перев?рка факт?в: Пол?тика перев?рки точност? ? в?рог?дност? ?нформац?? викладена в Редакц?йних настановах щодо точност?.

Неназван? джерела: Пол?тика та принципи BBC щодо використання анон?мних джерел описан? в Редакц?йних настановах.

?нш? посилання:

 • Редакц?йн? настанови - Обов'язкова передача на розгляд
 • Редакц?йн? настанови - Зб?р матер?ал?в
 • Редакц?йн? настанови щодо внеску користувач?в у випуск новин

Зворотний зв'язок: Процедура подання скарг у BBC викладена у Стандартах BBC щодо скарг.

Кер?вництво: Познайомтеся з кер?вниками в?дд?лу новин: Рада директор?в BBC 1593太阳集团城一切网址.

АВТОРСТВО МАТЕР?АЛ?В

У матер?алах BBC 1593太阳集团城一切网址 - як ориг?нальних репортажах, так ? в спец?ал?зованих статтях - вказу?ться ?м'я автора.

Загальн? новини, як? зазвичай по?днують ?нформац?ю з р?зних джерел, зокрема з ?нформагентств, департаменту з? збору новин (BBC 1593太阳集团城一切网址gathering), теле- та рад?опрограм BBC, або матер?али, п?дготовлен? к?лькома сп?вроб?тниками протягом дня, як правило, не м?стять авторства.

ВИДИ МАТЕР?АЛ?В

BBC 1593太阳集团城一切网址 розр?зня? фактолог?чний репортаж та особисту думку. Ми використову?мо машинозчитуван? маркування в шести категор?ях:

 • Новини - журнал?стика, заснована на фактах, св?дком яких був сам журнал?ст або як? журнал?ст безпосередньо перев?рив, або пов?домля? за перев?реними ? над?йними джерелами
 • Анал?з - матер?али, заснован? насамперед на профес?йних знаннях автора, журнал?ста BBC або зовн?шнього експерта, мета яких - зрозум?ти складн? поточн? справи та тенденц??
 • Запитайте аудитор?ю - контент, створений головним чином для отримання безпосередньо? реакц?? аудитор??
 • Роз'яснення - контент, який ч?тко поясню? причини або контекст под?й у новинах
 • Особиста думка - BBC 1593太阳集团城一切网址 ? неупередженою ? не висловлю? думок, але ?нод? ми публ?ку?мо висловлення особистих погляд?в сторонн?х експерт?в, як? обстоюють ?де? та роблять висновки на основ? авторсько? ?нтерпретац?? факт?в та даних
 • Огляд - матер?ал, заснований на критичн?й оц?нц? под??, художнього твору тощо, який м?стить думку з перших рук

ЦИТАТИ ТА ПОСИЛАННЯ

Наш контент, зг?дно з його тематикою ? природою, повинен мати над?йн? джерела, ?рунтуватися на в?рог?дних доказах, бути ретельно перев?реним та висловленим ч?ткою, точною мовою. Ми прагнемо бути чесними та в?дкритими щодо того, чого не зна?мо, ? намага?мось уникати необ?рунтованих спекуляц?й.

Якщо у висв?тленн? ключового аспекту под?? BBC 1593太阳集团城一切网址 поклада?ться на ?дине джерело, ми прагнемо, де можливо, вказувати це джерело. Ми зазвичай посила?мось на оф?ц?йн? зв?ти, статистичн? дан? та ?нш? джерела ?нформац??, щоби дати вам можлив?сть самим оц?нити в?рог?дн?сть факт?в, про як? ми пов?домля?мо.

За необх?дност? ми також нада?мо посилання на в?дпов?дн? сторонн? сайти, як? надають додаткову ?нформац?ю, джерело або ?нформований коментар.

МЕТОДОЛОГ?Я

У матер?алах, що м?стять заглиблення в тему, як-от складн? розсл?дування чи про?кти з журнал?стики даних, ми роз'ясню?мо, як ми збирали дан? ? як? умови, припущення чи ?нш? методолог?чн? прийоми ми застосовували. Наприклад, якими були структура досл?дження та розм?р виб?рки; а також якою ? ?? репрезентативн?сть та похибки; як збиралися дан?; географ?чна релевантн?сть ? пер?од часу.