BBC 1593太阳集团城一切网址, O'zbek - Бош са?ифа

 • Bi-bi-si O‘zbek TV - Afg‘oniston uchun 1 aprel teledasturi

  Dastur haftada 5 kun - dushanbadan juma kuniga qadar Toshkent vaqti bilan soat 18.30 -18.45 da efirga uzatiladi.

 • ?збекистон, Буюк Британия: Катта Лангар ?уръони жумбо?и ортидан

  ?зининг к?п асрлик ватани б?лмиш бир ?збек ?ишло?и номи билан аталган к??на "Катта Лангар ?уръони изидан" 40 да?и?алик ?ужжатли фильмнинг мавзуси б?либ, уни эндиликда bbc.com/uzbek веб-сайтида томоша ?илиш мумкин. "Катта Лангар ?уръони изидан" филмида Би-би-си ?збек Хизмати ?збекистондаги маш?ур Sevimli TV телеканали билан ?амкорликда са?ифалари дунё б?йлаб сочилиб кетган нодир ??лёзма ?аётидаги бурилишлар ва ?згаришлар изидан тушади.

 • Коронавирус миш-миш ва ?а?и?ат: дориси ?збекистон ва Россияда борми?

  Коронавирус дунёга тар?аларкан, у билан бирга ?а?и?ат ва ёл?онлар ?ам ёйилмо?да. Айримлар вирусни А?Ш яратган дейишса, бош?алар Хитой ?зи кашф этган дейди. Айни пайтда, Хитойда вируснинг давоси 1970-йиллардан бери Россияда ишлаб чи?ариладиган хапдори дейишмо?да. Бу гапларнинг ?айси чин, ?айси ёл?он? Видео.

 • Коронавирус кучаймо?да: Вакцина ?ачон тайёр б?лади?

  Коронавирус кучаймо?да: Вакцина ?ачон тайёр б?лади? - ?алокатли коронавирус дунё б?йлаб хуруж ?иларкан, ?амманинг ди??ат-эътибори ?озир айни шу саволга ?аратилган. Бу савол сизни ?ам ?изи?тираётган б?лиши тайин. Шундай экан, коронавирусга ?арши вакцина ?ачон тайёр б?лади?

 • Коронавирус кундалиги: Дунё ва ?збекистон

  ?збекистонда коронавирусга чалинганлар сони расман 18 кишига етаркан, дунёда вирусни ю?тирганлар ва вафот этганлар сони ?сишда давом этмо?да. Европа вируснинг асосий ?чо?и.

 • Коронавирус симптомлари оддий гриппдан ?андай фар? ?илади?

  Коронавирус ?айта бош к?тарди. Вирус дунё б?йлаб пандемияга айланиши мумкин. ?збекистон энди нима ?илмо?чи? Коронавирус ю?са, симптомларини ?андай ани?лайсиз? У оддий грипп ё тумовдан нимаси билан фар? ?илишини биласизми?

 • Хитой ва уй?урлар: ?атто онамнинг ?лик-тиригини билмасдим

  Хитой ва уй?урлар: ?з онамнинг ?лик-тиригини билмасдим - ?а?рамонимизнинг айтишича, Хитойнинг Шинжон Уй?уристонида ?олган онасининг икки йилгача дараги чи?маган. Кутилмаганда Хитой телевидениесида к?рсатишганида эса, онаси ?зига ?арши гапираётган б?лган. Азизнинг бундан фи?они фалакда...

 • Олтинсой во?еаси: Но?онуний б?лса ?ам, мажбурликдан уй ?урдик - ?збекистон

  14 февраль куни Сурхондарёнинг Олтинсой туманида одамларни ?з уйидан мажбуран к?чиришга уриниш ишлари ма?аллий а?оли ва ички ишлар ходимлари ?ртасида ?онли т??нашувга сабаб б?лган эди.

 • Четдаги олаб?жи: Мирзиёевдан ким Каримов ясамо?чи? ?збекистон

  ?збекистонда ?укумат тан?идчиларини террорист ё хал? душманига чи?ариш кампанияси ?айта бошланмо?дами? С?нгги кунлардаги айрим чи?ишлар шундай ??р?увларни уй?отмо?да. ?збекистон ра?барияти яна зулмкор бош?арувга ?айтмо?чими ё бу айримларнинг шахсий ташаббусими? Видео.

 • Отасининг ?излари: Саида Мирзиёева ва Иванка Трамп - аёллар ?удрати

  Саида Мирзиёева ва Иванка Трамп, ?иёслар ?анчалик т??ри? - ?збекистон Президенти т?н?ич ?изининг Иванка Трамп билан Дубайдаги учрашуви кибер фазода берган акс-садолар худди шу каби фикрларга замин яратган. Яна бир бор президентлар ва улар фарзандларининг ?удрати, мамлакат сиёсий ?аёти ва келажагида тутган ?рнига оид саволларни пайдо ?илган.

 • Мирзиёев очи?ча тан?идга тутилдими? – ?збекистон ва демократия

  Мирзиёев очи?ча тан?идга тутилдими? - Куни-кеча пойтахт Тошкентдан олинган хабарлар худди шу каби фикр-муло?азаларга замин яратган. ?збекистонда Шавкат Мирзиёевнинг БМТ каби ю?ори минбарлардан туриб ?айси тилда гапириши му?окама мавзусига айланган. А?Ш билан музокараларини ?ай бир тилда юритиши сарлав?аларга чи??ан. Буна?аси эса, муста?ил ?збекистон тарихида кузатилмаган. Бу нима дегани?

 • Мирзиёев Хитой зулмига ?арши Америка томонига ?тадими?

  ?збекистон ва ?озо?истонга келган А?Ш вакили барча давлатларни Хитойга ?арши Америка томонга ?тишга ча?ирган. Давлат котиби Майк Помпео Хитойнинг мусулмонларга ?илаётгани зулмини тез тугатиш керак деди. Хитой ?азабда. Мирзиёев энди нима ?илмо?чи? Видео.

BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильм суратга олди - ?збекистон, O'zbekiston

Андижон ?о? марказида Бобур Шо?нинг ?айкали ?ад ростлаган. Тошкент, Самар?анд ва Ша?рисабзда эса, унинг бобокалони Амир Темур ?айкалларини к?расиз. Тарих дарсликларида шарафланган аксар ?а?рамонлар ?ам асосан эркаклар, бу ?ринда шо?лару ша?зодалар...?укмдорларга ?амнафас б?лган, уларни ??риган, ??ллаган маликалар-чи?

BBC 1593太阳集团城一切网址 Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг!

BBC 1593太阳集团城一切网址 Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг! Видеодарсларимизни томоша ?илинг ва тестларимиз ор?али инглиз тили борасидаги билимларингизни синанг.

 • ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларини ?андай ??лга олмо?да? - BBCUzbek тад?и? этади

  ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?армо?да, янги ?ужжатли фильм - бозордаги савдо-соти?и, деб икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор. Кичиккина Риштондан туриб, ма?сулотларини энди ?аф?оз ?адар экспорт ?илмо?чи. У Осиёни Европага бо?лай оладими?

 • ?збекистон: Каримов ёпган, Мирзиёев очган ?ишло?да BBC Uzbek нималарни к?рди?

  ?збекистонда мар?ум Ислом Каримов та?и?лаган ?ишло?ларни орадан ?арийб 20 йил ?тиб, Шавкат Миризёев нега очмо?да? Мирзиёевнинг ?арори ?збекистон и?тисоди учун фойда келтирадими ёки хавфсизликка та?дид соладими? BBC Uzbek 2 минг метр баландда жойлашган шундай ?ишло?лардан бирида б?лди. К?п йиллар дунёдан узиб ташланган жойда бугун нималар кечмо?да?

Бобур Мирзонинг жонини ким асраб ?олганди? -"Бобурий маликалар изидан"-2 ?исм - ?збекистон, O'zbekiston

Андижон ?о? марказида Бобур Шо?нинг ?айкали ?ад ростлаган. Тошкент, Самар?анд ва Ша?рисабзда эса, унинг бобокалони Амир Темур ?айкалларини к?расиз. Тарих дарсликларида шарафланган аксар ?а?рамонлар ?ам асосан эркаклар, бу ?ринда шо?лару ша?зодалар...?укмдорларга ?амнафас б?лган, уларни ??риган, ??ллаган маликалар-чи?

?збекистон ?еч Хитой ё Россияга ?арам б?лиши шарт эмас, ёнида Америка туради

А?Ш Давлат Котиби воизи Морган Ортагус ?збекистон ва ?озо?истон ра?барлари Россия ё Хитойга ?арам б?лишлари шарт эмас, Америка доим ёнларида турамиз деб айтди. Давлат котиби ?тган ?афта Тошкентга келганди. Шавкат Мирзиёев А?Ш ча?ири?ларига ?андай жавоб берган?

Путин Конституцияда нега Худо номини тилга олишни таклиф ?илди - Россия ва сиёсат

Россия Президенти Владимир Путин Конституцияни ?згартириш ?а?идаги ?з ?онун лойи?асига ?зи тузатиш киритди...

Коронавирус Америка лабораторияларида ишлаб чи?илганми?

Хитой ?укуматига я?ин инглиз тилидаги Global Times газетаси О? Уй сайтида жойлаштирилгани даъво ?илинган петиция ?а?идаги ма?олани чоп этди. Нашрнинг ёзишича, петицияда г?ёки Америка ?укуматидан Пентагоннинг инфекцион касалликлар устида тад?и?от олиб бориладиган лабораторияси ?а?идаги маълумотларни ошкор этиш с?ралади.

Дин ва дунё: Румий – с?нмас ?уёш, адо?сиз му?аббат

Туркиянинг К?нё ша?рига ?ишин-ёзин сайё?лар о?ими т?хтамайди. Аксарият бу ша?арга фа?ат бир ма?сад билан келади: ?азрат Мавлоно зиёрати... Мусулмон, насроний, я?удийнию буддавийни ё динсизларни ?ам бирдек ?зига тортадиган хил?ат - Румийнинг жозибаси нимада? Гулсевар Замон видео лав?аси

?збекистон ?з жонига ра?амли ?асд ?илмо?дами?

?збекистон ?укуматининг ?азнани т?лдириш ма?садидаги ?аракатлари ?али ривожланиб улгурмаган онлайн и?тисодиётни б??иши мумкин.

'Турфа та?дирлар'

Му?ожиротда яшаётган ва турли со?аларда фаолият ?илаётган ?збекистонликлар билан су?батлар.

 • Му?ожирликнинг ?атти? нони

  Марказий Осиёдан ?ар йили Россияга миллионлаб ме?нат му?ожирлари келишади. Мазкур ?олат ортидаги асосий сабаб эса минта?а, айни?са, ?збекистондаги о?ир и?тисодий шароит, ишсизлик билан изо?ланади. Бугун мигрантлар а?воли ?андай? ?андай орзулар билан яшашмо?да?

 • ?урбатдаги ?ариблар ёки 'Московобод'

  Миллионлаб марказий осиёликлар Россияда риз? теришмо?да. Пойтахт Москванинг ?зида уларнинг сони ?н минглаб.

Узо?даги я?инлар ва ё ?ижратдаги та?дирлар

Би-би-си ?збек хизмати телевизион дастури янги фильмида Амир Олимхоннинг Туркияда яшаётган авлодлари ?а?ида ?икоя ?илинади.

 • Видеожурналистика б?йича масла?атлар

  Видеотасвирга олиш пайтида сизни журналистикадан бош?а масала чал?итмаслиги чорасини олдиндан к?ришингиз лозим – й?лга чи?ишдан олдин ихтиёрингиздаги аппаратурани текшириб олишни одат ?илинг!

 • Facebook Liveни тайёрлаш

  Facebook Live сизга ?з аудиториянгиз билан бо?ланиш имконини беради. Сиз жонли муло?отни бошлаган он, фолловерларингиз бу ?а?да ого?лантирилади ва шу за?отиё? жонли муло?отга ??шилишлари мумкин. Бу шошилинч хабарни эълон ?илишнинг ?ам энг ?улай усули. Би-би-си Жа?он Хизмати Шар?ий Осиё б?лимининг ра?амли медиа б?йича му?аррири Бруно Гарсез ?з тажрибаси билан ?рто?лашади.

 • Сайт учун фотосурат танлаш

  Веб-сайтга фотосуратга танлаётганда, унинг ?а?и?ийлигини текшириш, муаллифлик ?у?у?и таъминланганига ?амда ахло?ий жи?атларга эътибор ?аратиш му?им.

 • Радио клип танлаш

  Радио клип (ё парча) ?идираётганда эсда ?оларли, ёр?ин ибораларни тутиб олишга ?аракат ?илинг. Сизнинг эътиборингизни жалб ?илган нарса ноодатий ёки ?изи?арли б?лиши мумкин. Сизнинг клипингиз гапираётган одамнинг ?ис-туй?усини намоён этиши мумкин.