BBC 1593太阳集团城一切网址, O'zbek - Бош са?ифа

 • Коронавирус тар?алиши б?йича янгилаб бориладиган харита Koronavirus

  Жа?он б?йича коронавирусни ю?тирган инсонларнинг сони к?пайиб бормо?да. Би-би-си ?збек хизматининг доимий янгилаб бориладиган харитасида Covid-19 тар?алишининг йирик ?чо?лари, касалликка чалинганларнинг сони ва ?лим ?олатлари сони акс этади.

 • Коронавирус симптомлари оддий гриппдан ?андай фар? ?илади?

  Коронавирус ?айта бош к?тарди. Вирус дунё б?йлаб пандемияга айланиши мумкин. ?збекистон энди нима ?илмо?чи? Коронавирус ю?са, симптомларини ?андай ани?лайсиз? У оддий грипп ё тумовдан нимаси билан фар? ?илишини биласизми?

 • Covid-19нинг симптомсиз тар?атувчилари сири

  Олимлар коронавируснинг ?алати ва хавотирга соладиган хусусияти борасида тобора к?про? далилларни ??лга киритдилар: Covid-19га тегишли симптомлардан бирортаси ?ам к?ринмаётган беморлар пандемия оловига ё? ?уяётган б?лишлари мумкин.

 • Коронавирус бизга ю??ач, танамиз ичида нима ?илади? Koronavirus

  Коронавирус бутун дунёни ??р?ув ?аърига ташлади. Вирус бизга ю??ач, танамизда ?андай ?згаришларни ?илади? Вируснинг ?айси хусусияти бизни ?лимгача олиб бораяпти? Олимлар ?озиргача бу борада нималарни ани?лашди?

Bi-bi-si O‘zbek TV - Afg‘oniston uchun 31 iyul teledasturi

Dastur haftada 5 kun - dushanbadan juma kuniga qadar Toshkent vaqti bilan soat 18.30 -18.45 da efirga uzatiladi.

BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильм суратга олди - ?збекистон, O'zbekiston

Андижон ?о? марказида Бобур Шо?нинг ?айкали ?ад ростлаган. Тошкент, Самар?анд ва Ша?рисабзда эса, унинг бобокалони Амир Темур ?айкалларини к?расиз. Тарих дарсликларида шарафланган аксар ?а?рамонлар ?ам асосан эркаклар, бу ?ринда шо?лару ша?зодалар...?укмдорларга ?амнафас б?лган, уларни ??риган, ??ллаган маликалар-чи?

 • Дунё ?осилига ?ирон келтираётган чигиртка балосини к?ринг - 3D

  Чигирткаларнинг йирик галалари Шар?ий Африка, Осиё ва Я?ин Шар?ни "иш?ол" ?илмо?да. Чигирткалар ?ишло? х?жалиги экинлари, ози?-ов?ат за?ираларига жиддий та?дид солмо?да. Бу охирги ?н йилликлардаги энг йирик чигиртка балоси. Агар олди олинмаса ём?ир мавсумида уларнинг сони 20 марта к?пайиши мумкин.

 • BBC 1593太阳集团城一切网址 Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг!

  Инглиз тилини ?рганмо?чимисиз? У ?олда назардан ?очирманг. BBC 1593太阳集团城一切网址 Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг! Видеодарсларимизни томоша ?илинг ва тестларимиз ор?али инглиз тили борасидаги билимларингизни синанг. ?йлаймизки, дарсларимиз сизга ??л келади.

 • ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларини ?андай ??лга олмо?да? - BBCUzbek тад?и? этади

  ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?армо?да, янги ?ужжатли фильм - бозордаги савдо-соти?и, деб икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор. Кичиккина Риштондан туриб, ма?сулотларини энди ?аф?оз ?адар экспорт ?илмо?чи. У Осиёни Европага бо?лай оладими?

 • ?збекистон: Каримов ёпган, Мирзиёев очган ?ишло?да BBC Uzbek нималарни к?рди?

  ?збекистонда мар?ум Ислом Каримов та?и?лаган ?ишло?ларни орадан ?арийб 20 йил ?тиб, Шавкат Миризёев нега очмо?да? Мирзиёевнинг ?арори ?збекистон и?тисоди учун фойда келтирадими ёки хавфсизликка та?дид соладими? BBC Uzbek 2 минг метр баландда жойлашган шундай ?ишло?лардан бирида б?лди. К?п йиллар дунёдан узиб ташланган жойда бугун нималар кечмо?да?

 • ?збекистон, Буюк Британия: Катта Лангар ?уръони жумбо?и ортидан

  ?зининг к?п асрлик ватани б?лмиш бир ?збек ?ишло?и номи билан аталган к??на "Катта Лангар ?уръони изидан" 40 да?и?алик ?ужжатли фильмнинг мавзуси б?либ, уни эндиликда bbc.com/uzbek веб-сайтида томоша ?илиш мумкин.

 • Голландия: 101 ?збекни нега ?лдиришганди?

  101 ?збек йигити 1941 йили немис фашистларига ?арши урушга олиб кетилди. Аммо уларнинг умри узо? голланд ?рмонида очлик ва ?ийно? билан якунланди. Тирик ?олганлари отиб ташланди. Бу ?збеклар ким эди?

Коронавирус: Хитой нимани яширган? ?збекистон кимга ишонсин?

ЦРУ: Хитой коронавирус борасида ?а?и?атни яширган. Хитой тажрибасига ?араб, коронавирусга ?арши курашишга ?арор ?илган давлатлар буни эсда тутиши керак. Президент Мирзиёев ?ам Хитойдан мутахасислар келишини айтганди. ?збекистон ?озир кимга ишониши керак?

Коронавирус: Тожикистон унинг авж ну?тасига етдими?

Тожикистонда коронавирусга чалинганлар сони 1118 нафарга етган. Бу ю?умли беморликдан вафот этганлар сони эса, 33 нафар. Тожикистон Со?ли?ни са?лаш ва а?олини ижтимоий ?имоялаш вазирлиги бу борада расмий маълумот берар экан, ушбу к?рсаткичлар 15-май, соат 17 дан 20 да?и?а ?тганда ?айд этилганлиги таъкидланган.

Камалак деган муз?аймо? бесо?олбозликни тар?иб ?илаяпти

Муз?аймо?и ?адо?ида камалак чизилган Россиядаги муз?аймо? ишлаб чи?арувчини бесо?олбозликни тар?иб этишда айбладилар.

А?Ш: Жорж Флойдни ?лдирган полиция бош?армаси тар?атиб юборилади

А?Ш б?йлаб Жорж Флойднинг ?лими ортидан бошланиб кетган норозилик намойишлари манзарасида ?одиса юз берган Миннеаполис ша?ар кенгашининг 13 аъзоси ша?ар полиция бош?армасини тар?атиб юбориш ва ?рнига "жамоат хавфсизлигининг янги модели"ни тузишни таклиф ?илишди.

Дин ва дунё: Румий – с?нмас ?уёш, адо?сиз му?аббат

Туркиянинг К?нё ша?рига ?ишин-ёзин сайё?лар о?ими т?хтамайди. Аксарият бу ша?арга фа?ат бир ма?сад билан келади: ?азрат Мавлоно зиёрати... Мусулмон, насроний, я?удийнию буддавийни ё динсизларни ?ам бирдек ?зига тортадиган хил?ат - Румийнинг жозибаси нимада? Гулсевар Замон видео лав?аси

Коронавирус Америка лабораторияларида ишлаб чи?илганми?

Хитой ?укуматига я?ин инглиз тилидаги Global Times газетаси О? Уй сайтида жойлаштирилгани даъво ?илинган петиция ?а?идаги ма?олани чоп этди. Нашрнинг ёзишича, петицияда г?ёки Америка ?укуматидан Пентагоннинг инфекцион касалликлар устида тад?и?от олиб бориладиган лабораторияси ?а?идаги маълумотларни ошкор этиш с?ралади.

 • Му?ожирликнинг ?атти? нони

  Марказий Осиёдан ?ар йили Россияга миллионлаб ме?нат му?ожирлари келишади. Мазкур ?олат ортидаги асосий сабаб эса минта?а, айни?са, ?збекистондаги о?ир и?тисодий шароит, ишсизлик билан изо?ланади. Бугун мигрантлар а?воли ?андай? ?андай орзулар билан яшашмо?да?

 • Узо?даги я?инлар ва ё ?ижратдаги та?дирлар

  Би-би-си ?збек хизмати телевизион дастури янги фильмида Амир Олимхоннинг Туркияда яшаётган авлодлари ?а?ида ?икоя ?илинади.

 • ?урбатдаги ?ариблар ёки 'Московобод'

  Миллионлаб марказий осиёликлар Россияда риз? теришмо?да. Пойтахт Москванинг ?зида уларнинг сони ?н минглаб.

 • 'Турфа та?дирлар'

  Му?ожиротда яшаётган ва турли со?аларда фаолият ?илаётган ?збекистонликлар билан су?батлар.

 • Коронавирус: ?збекистон туризмига вирус ?анчага тушмо?да?

  Дунёни ?амраб олган карантин хал?аро туризмга ?атти? зарба берди. ?збекистон ?ам бундан мустасно эмас.

 • Аф?он ?изи ота-онасини ?лдирган Толибонни отиб ташлади

  Аф?онистонлик ?смир ?из уйига ?ужум ?илиб, ота онасини ?лдирган Толибон жангариларидан икки нафарини отиб ?лдирган. Бир нечтасини яралаган. ?амаргул олдин жангариларга ?аршилик к?рсатган, кейин уйидаги АК-47 автоматини олиб, уларни отган. Янгиланди.

 • ?збекистон: Я?инда Риштонда туя?уш пойгаларини бошлаймиз – туя?уш фермасига саё?ат (видео)

  Риштонликлар ?зининг тадбиркорликда турли янгиликларга ??л уриши билан маш?ур. Бу м?ъжаз туманда ?збекистон учун ноодатий жонивор - туя?ушлар биринчилардан б?либ к?пайтира бошланган.

 • Россия коронавирус вакцинасини топдими?

  Россиялик олимлар коронавирусга ?арши вакцинани одамларда синаш жараёни ни?оясига етганини эълон ?илишган. Аммо бу рус олимларининг вакцина ?а?идаги биринчи муждаси эмас. Май ойи ?рталарида Бош вазир ?ринбосари Голикова бирданига 47та вакцина устида иш олиб борилаётганини айтганди. Биро? вакцина ?озиргача й??.

 • Коронавирус ?аводан ?ам ю?иши мумкин

  Жа?он Со?ли?ни са?лаш ташкилоти тан олишича, Covid-19 вируси инсон нафас олаётган ?аво томчиларидан ?ам ю?иши мумкин.

 • ?збекистон, Риштон: Коронавирус даврида одамларнинг ?ора ?озони ?андай ?айнамо?да?

  Фар?она вилоятининг энг чекка туманларидан б?лмиш Риштон мамлакатнинг бош?а ?удудлари каби коронавирус пандемиясининг жиддий и?тисодий таъсирига учраган. ?тган бир неча ой давомида ма?аллий фаоллар а?олининг ?ашшо? ?атламини о?ир ?ийинчиликлардан са?лаб ?олиш й?лида бир ?анча хайрия ?аракатларини ташкил этганлар.

 • ?збекистон: Журналистларни яхши к?раман - Шу?рат ?аниев

  Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни арафасида Фар?она ша?рида вилоятнинг зиддиятли ра?бари Шу?рат ?аниев Тошкентдан борган журналист ва блогерларнинг саволларига жавоб берган. Муло?от давомида ?аниев ра?барлик услуби, С?х туманидаги жанжал, маддо?лик ва порах?рлик каби масалаларни тилга олган.

 • ?збекистон: Мажбурий ме?нат 2018 га нисбатан камаймади - А?Ш ?исоботи

  А?Ш Давлат Котиби Майк Помпео Марказий Осиёда айрим ?укуматлар а?олини пахта саноатидаги мажбурий ме?натга жалб ?илиш б?йича узо? тарихга эга экани, аммо ?збекистоннинг саъй-?аракатлари минта?адаги бош?а давлатлар учун "янги стандартлар ?рнатаётгани"ни айтган. ?исоботда ?айд этилишича, ?збекистон одам савдосига ?арши кураш б?йича ?ануз "минимал стандартлар"га эришган эмас.

 • Коронавирус: Бу охирги пандемия эмас

  Дунёда пандемия ?аердан ?андай келиб чи?иши мумкинлиги борасида тад?и?от билан шу?улланадиган олимларнинг ого?лантиришларича, ёввойи табиатдан янгидан-янги хасталикларнинг "мукаммал б?рони" учун шароит юзага келган.

 • ?збекистонликлар ?аерда х?рланмай ишлайди?

  ?збекистон а?олисининг ишга яро?ли катта ?исми хорижда ме?нат му?ожирлигида. Карантин чекловлари ортидан чегаралар ёпилгани боис, яна минглаб ?збекистонликлар ишлаш учун хорижга чи?а олмай туришибди.

 • Видеожурналистика б?йича масла?атлар

  Видеотасвирга олиш пайтида сизни журналистикадан бош?а масала чал?итмаслиги чорасини олдиндан к?ришингиз лозим – й?лга чи?ишдан олдин ихтиёрингиздаги аппаратурани текшириб олишни одат ?илинг!

 • Facebook Liveни тайёрлаш

  Facebook Live сизга ?з аудиториянгиз билан бо?ланиш имконини беради. Сиз жонли муло?отни бошлаган он, фолловерларингиз бу ?а?да ого?лантирилади ва шу за?отиё? жонли муло?отга ??шилишлари мумкин. Бу шошилинч хабарни эълон ?илишнинг ?ам энг ?улай усули. Би-би-си Жа?он Хизмати Шар?ий Осиё б?лимининг ра?амли медиа б?йича му?аррири Бруно Гарсез ?з тажрибаси билан ?рто?лашади.

 • Сайт учун фотосурат танлаш

  Веб-сайтга фотосуратга танлаётганда, унинг ?а?и?ийлигини текшириш, муаллифлик ?у?у?и таъминланганига ?амда ахло?ий жи?атларга эътибор ?аратиш му?им.

 • Радио клип танлаш

  Радио клип (ё парча) ?идираётганда эсда ?оларли, ёр?ин ибораларни тутиб олишга ?аракат ?илинг. Сизнинг эътиборингизни жалб ?илган нарса ноодатий ёки ?изи?арли б?лиши мумкин. Сизнинг клипингиз гапираётган одамнинг ?ис-туй?усини намоён этиши мумкин.