?збекистон, Буюк Британия: Катта Лангар ?уръони жумбо?и ортидан

?зининг к?п асрлик ватани б?лмиш бир ?збек ?ишло?и номи билан аталган к??на Катта Лангар ?уръони 40 да?и?алик ?ужжатли фильмнинг мавзуси б?либ, уни эндиликда bbc.com/uzbek веб-сайтида томоша ?илиш мумкин. "Катта Лангар ?уръони изидан" фильмида Би-би-си ?збек Хизмати ?збекистондаги маш?ур Sevimli TV телеканали билан ?амкорликда са?ифалари дунё б?йлаб сочилиб кетган нодир ??лёзма ?аётидаги бурилишлар ва ?згаришлар изидан тушади.

Ушбу филм му?аррири Дилором Ибро?имова шундай дейди: "Саккизинчи асрнинг ноёб ?уръони ?а?ида ?икоя ?илиш ?та нозик ва ?ассос эътиборни талаб ?иларди. Мазкур ?ужжатли фильм Би-би-си ?збек Хизмати ва Sevimli TV ?ртасидаги давомли ?амкорликнинг энг ёр?ин намунаси ?ларо? ушбу жамоаларнинг биргаликда маша??атли ме?нати ма?сулидир. У Лондондаги BBC ва Тошкентдаги Sevimli TV жамоаларининг олийма?ом тажрибаси, уй?унлигида яратилди. Шунингдек, бу филм BBC'нинг ?ужжатли киночилик санъати ?амда Sevimli TV нинг Тошкентдаги бадиий ва тасвирчилар жамоасининг маша??атли ме?натининг инъикосидир."

Ушбу ?ояни Sevimli TV ра?бари Фирдавс Абдухоли?ов Би-би-си ?збек Хизмати билан та?ририй ?амкорлиги б?йича ?заро англашув меморандуми имзоланиши ортидан ?ртага ташлаган. У лойи?ани аввал бошидано? дастаклаб келди. Рамазон ойи давомида, ?ужжатли фильмни тасвирга олиш ишлари давом этар экан, Sevimli TV ?амкорлик ?илаётган жамоалар томонидан кашф этилган ва ?айратга солувчи маълумотларни ?зида жо этган ?исмларни ?ар куни праймтаймда телеканал томошабинлари эътиборига та?дим этиб келди.

Фото муаллифлик ?у?у?и BBC UZBEK
Image caption Катта Лангар ?уръони

"Бизнинг бу ??шма лойи?амиз Катта Лангар ?уръони тарихини ?рганиш й?лида ??йилган му?им ?адамдир. Мен Sevimli TV да Би-би-си ?збек хизмати билан биргаликда ишланган бу филмн та?дим этишдан мамнунман", дейди Фирдавс Абдухоли?ов.

?ужжатли филм муаллифларидан бири Луиза Искандарий ?Бу м?ъжаз ?ишло? ?зининг энг буюк хазинасини са?лаб келаётганидан во?иф б?лиш жуда ?айратланарли. Саё?атимиз давомида ?рганилган ?ар бир янгилик ?икоямизга янгидан-янги саволлар ва чигалликлар ??шиб борди, шунингдек, улар ?удуднинг тарихини ?ам ?зида намоён этар эди", дейди.

?ужжатли филм Катта Лангар ?уръони Марказий Осиёга ?андай келиб ?олгани ва унинг са?ифалари ?андай ?илиб турли давлатларга бориб ?олгани ?а?ида ?икоя ?илади. Катта Лангар ?уръони Арабистондан Эрон оша Аф?онистон ва Марказий Осиёга келтирилган. Луиза Искандарий аждодлари ва ?ариндошлари 15 асрдан буён бу нодир ??лёзмани фахрланиб асраб келган ?ишло?ликлар билан су?батлашади. Улар эса ?андай ?илиб му?аддас ??лёзмани к?з ?орачи?идек асраганлари ва уни бир неча бор тортиб олишмо?чи б?лганликлари - мустамлакачи Россия подшо?и ?арбийлари, Совет давридаги КГБ томонидан - ва, ни?оят, муста?ил ?збекистон давлати уни ?имоясига олгани т??рисида с?злаб берадилар.

Бундан таш?ари ??шма жамоа ?з аждодлари Араб ярим оролидан келиб ?олганини иддао ?илувчи ва ?амон араб маданияти унсурларини ?зида са?лаб келаётган бош?а бир ?ишло??а ?ам сафар уюштиради.

Фото муаллифлик ?у?у?и BBC Uzbek
Image caption BBC ва Sevimli TV ??шма жамоаси ?уръоннинг илк ёзма намуналаридан бири сифатида к?рилувчи ??лёзма са?ланадиган ?збекистондаги то?ли Катта Лангар ?ишло?ига саё?ат ?илди

?ужжатли филм й??олган са?ифаларнинг катта ?исми - умумий ?исобда, 81 са?ифа - Санкт-Петербургдаги Шар? ??лёзмалари Институтида са?ланаётганини ани?лади. Яна ?н икки са?ифа ?збекистон Мусулмонлари Идораси архивида экан бир пайтда, бир ?анча са?ифалар Тошкентнинг илмий марказида, Бухородаги музейлардан бирида ва кутубхонада са?ланмо?да. Олиб борилган су?батлар ?адимий ??лёзманинг тарихига оид к?плаб тафсилотларни юзага чи?аради. ?Катта Лангар? ?уръонининг, тахминан, юз са?ифаси ?аерда экани номаълумлигича ?олмо?да.

?озирда Би-би-си ?збек Хизмати веб-сайтида томоша ?илиш мумкин б?лган "Катта Лангар ?уръони изидан" ?ужжатли фильми я?ин кунларда Sevimli TV да эфир юзини к?ради. Аф?онистондаги Би-би-си ?збек Хизмати ?амкори б?лмиш Arezo TV ?ам уни намойиш этади.

Би-би-си ?збек Хизмати ?збекистон, Марказий Осиё шунингдек, Аф?онистон ва дунёнинг бош?а ерларидаги ?збекзабонлар учун м?лжалланган контентни таклиф ?илади ?амда у минта?адаги энг йирик хабар етказувчилардан бири ?исобланади. bbc.com/uzbek вебсайтидан таш?ари Би-би-си ?збек Хизмати Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ва Odnoklassniki ?амда Telegram ор?али ?ам ?з муштарийлари билан бо?ланган.

Би-би-си ?збек хизматининг ?афталик аудиторияси 2,3 миллиондан орти?дир.

BBC Аф?онистондаги ?збекзабонлар учун м?лжалланган 10 да?и?али янгиликлар дастурини ?ар ?афта 1,8 миллион одам томоша ?илади.

Би-би-си ?збек Хизмати Би-би-си Жа?он Хизмати таркибига киради.

"Катта Лангар" ?уръони изидан

Фото муаллифлик ?у?у?и BBC Uzbek

Жа?онда сано?ли к?рилган ?адим ?уръони Каримнинг бу мус?афини ?збекистонга ким олиб келганди? ?ачон ва ?андай ?илиб? Нима учун унинг му?аддас са?ифалари ?озирда жа?оннинг турли ну?таларига тар?алиб кетган?

?аш?адарё вилоятидаги Катта Лангар ?ишло?ида тарихи минг йилдан к?про??а та?алувчи ?уръони Карим мус?афи асрлар мобайнида са?лаб келингани к?пларга шу ва?тга ?адар маълум б?лмаган.

Ба?орда Би-би-си ?збек хизмати "Sevimli TV" канали билан ?амкорликда журналистик тад?и?от ?тказишга ?арор ?илди. Рамазон ойи давомида ижодий жамоа биргаликда ?илган сано?сиз сафарлари чо?ида Катта Лангар ?уръони атрофидаги тарихий фактлар ва афсоналарни текшириб, ушбу му?аддас китобни са?лаган ?ишло? а?ли хотиралари, шунингдек мутахассислар фикрларини йи?ишга мувафа? б?лди. Терига ёзилган ?та ноёб Калому Шарифнинг Катта Лангарга келиб ?олиш тарихи ва асрлар оша, ??лдан-??лга ?тиб, авайлаб са?лаб келингани борасида тафсилотларни ани?лашга ?одир б?лди. ??лга киритилган янги маълумотлар, су?батлар ва жараён тафсилотлари кундалик равишда "Sevimli TV" ор?али махсус к?рсатув, шунингдек янгиликлар дастурлари ор?али муфассал равишда ?збекистондаги томошабинларга та?дим этиб борилди.

Журналистик изланишларнинг ди??атга сазовор ну?таларини ?з ичига олган Би-би-си ?збек хизматининг "Катта Лангар ?уръони изидан" ?ужжатли филми иккала жамоанинг биргаликдаги ?аракатлари самарасидир.

Би-би-си ?збек хизмати айни филмни суратга олишда жонбозлик к?рсатган лойи?а ра?бари Фирдавс Абдухоли?ов, Sevimli TV ижодий гуру?и ва Катта Лангар ?ишло?и а?олисига, Туризмни ривожлантириш Давлат ??митасига ало?ида миннатдорлик из?ор этади.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek