Алишер Усмонов ?андай бойлик орттиргани, Мирзиёев билан ало?аси, А?Ш санкциялари ва неваралари ?а?ида - ?збекистон

Алишер Усмонов ?з рафи?аси Ирина Винер билан
Сурат тагс?зи,

Алишер Усмонов ?з рафи?аси Ирина Винер билан

?збекистонлик миллиардер Алишер Усмонов Британиянинг Financial Times газетасига берган интервьюсида 1990-йилларда ?андай бойлик йи??ани, ?амо? жазоси, Президент Шавкат Мирзиёев билан ало?аси ва ?збекистонга киритаётган сармоялари, ?амда Америка санкцияларидан ?анчалар хавотирда экани ?а?ида гапирди. ?уйида Financial Times газетаси мухбири ?енри Фойнинг "Lunch with the FT" (FT билан тушлик) рукнидаги ма?оласи таржимасини сизга та?дим этамиз.

Менинг Алишер Усмонов билан ?илган тушлигим FT тарихида ?арийб энг ?ис?аси б?лди. Учрашишимиздан бир неча ла?за ?тиб, асли ?збек россиялик миллиардер тушликни бекор ?илишни с?райди. "Бугун жуда ?ийин кун б?лди", дейди у Бавариянинг Альп то?ларида жойлашган ?ашаматли ме?монхона лоббиси узра судралиб оё? ташлар экан. "Ва очи?и, агар ?аётим ?а?ида ?амма нарсани билмо?чи б?лсангиз, камида икки шиша водка керак б?лади".

Москвадан шоша-пиша ?илинган тонгги парвоздан с?нг, б?ш дафтар ва, т??риси, б?ш ?орин билан ортга ?айтиш ниятим й??. Президентларни я?ин д?стлари деб биладиган 16,5 миллиард долларли метал ва технология магнати Усмонов FT билан ?тириб су?батлашганига 10 йилдан ошди. У Кремлдаги президент билан я?ин д?ст эмаслигини ур?улайди. Усмоновнинг ?зи газетага эгалик ?илар, лекин газеталар са?ифаларида чи?маслик учун анча тиришади. Айни?са, бизнинг газетамизда.

Мен ?ша икки шиша билан б?ладими ё икки шишасиз, барибир давом эттиришни ?атъий с?райман. Усмонов Россия бизнесидаги энг катта одамлардан, у — мамлакат и?тисодига калитни ??лида ушлаган бир неча 60 ёшдан ошган кишилар элитаси аъзоси. Унинг USM holding гуру?и Россиянинг иккинчи энг йирик телефон тармо?и б?лмиш МегаФонни ва п?лат ишлаб чи?арувчи Металлоинвестни назорат ?илади, ?амда Россиянинг энг йирик интернет компанияси б?лмиш Mail.ru'да билвосита ?иссага эга. Бош?а россиялик магнатлардан фар?ли ?ларо?, унинг ?амма бойлиги ер остидан ?азиб олинадиган нарсалардан келмайди. Бир ва?тлар у Фейсбукнинг энг катта инвесторларидан эди. У ?озир Алибабанинг Россиядаги асосий корпоратив шериги. 2018 йилгача у Арсенал футбол клубининг каттагина ?исмига эгалик ?илган. ?озир эса у ?зини хайриячидек та?дим ?илади а 2 миллиард доллардан орти? пулни хайрия ?илган. Лекин, кейинро? билишимча, ?алиям Премьер Лигада тугалланмаган бизнеси бор.

Замонавий термин билан к?плар 66 яшар Усмоновни олигарх деб тасвирлайди — балки бунга ?айрон б?лиш керак эмасдир, чунки у олигарх деган кенг ма?омга мос тушади. У 1990-йиллардаги ?аро?чи капитализм даврида катта бойлик йи?ишга муваффа? б?лган. Лекин, Россияда бу с?з ани?ро? таърифга эга, ва буни Усмонов ?з ?имояси учун ишлатади. "Мен ?еч ?андай вазиятда, сиз айтгандек, олигарх б?лмаганман. Мен ва шерикларим Россияда сотиб олган барча мулклар иккиламчи бозордан сотиб олинган, приватизация жараёнларида эмас. ?еч ким ?еч ?ачон менга ?еч нарсани сов?а ?илмаган. Лекин, давлат менга бу имкониятни бермади дейишим нот??ри б?ларди. Мен йирик саноат мулклари билан катта бизнес ?илишни бошлаганимдан бери ?укумат, давлат жуда к?п ёрдам берди ва ?еч ?ачон бизга ?еч нарсани рад ?илмади", дейди у.

Биз Австрия чегарасига я?ин ?ор ч???илари остидаги Тегернзе к?ли ?ир?о?ларидамиз. Усмоновнинг шифокори шу ерга я?ин яшар экан. У к?зида бир неча жарро?лик амалиётини бошидан кечирди, "Гиннес жа?он рекорди", дейди унинг ?зи. Иккита операция ортидан ме?монхонада ?тказган даврида Усмонов бу жойларни ё?тириб ?олган ва ижарага уй олган. Биз тушликка келишган ме?монхона ё?оч деворлар ва анъанавий к?йлак кийган официант ?излар ишлайдиган таверна. Мен менюни ?идирар эканман, Усмонов алла?ачон ов?ат буюришни бошлайди. Унинг таржимони чу?ур, гулдурос инглиз о?ангидан эркин ва силли? русчасига к?чади. Тушликни сосискалар ва ма?аллий пиво билан бошлаймиз. Усмонов иккисига ?ам ишта?а билан киришади.

Сурат тагс?зи,

2017 йил кузида Президент Мирзиёев А?Шдаги БМТ саммитига Усмоновнинг хусусий учо?ида учиб борган

1953 йилда ?збекистоннинг Чуст ша?ридаги нуфузли оилада ту?илган Усмонов Совет дипломатлари, давлат арбоблари ва ай?о?чиларни тайёрлаган донгдор Москва давлат хал?аро ало?алар институтида ??иган. "Мен ?амма нарсани ?илишни ва ?амма жойда б?лишни хо?лардим", дея эслайди у. "Соат 4гача мен намунали талаба эдим... 4дан кейин эса мен Москва ?аётининг бутун г?заллигини ?рганардим. Мен каби СССРнинг турли республикаларидан келган одамлар учун у ер коинотнинг маркази эди. Г?зал театр, санъат, балет, клублар, ресторанлар, чиройлик ?излар. Бу ?удратга я?ин нарса эди. Мен нимани кашф ?илиш керак б?лса, ?зим учун ?шанда кашф ?илдим. Москадан ортга ?айтганимда, асосий ма?садимга бор ди??атимни ?аратгандим."

Унинг бу ма?сад й?лидаги ?аракатлари т?рт йилдан кейин издан чи?ди. 26 ёшли Усмонов фирибгарлик ва "социалист мулк ??рилиги" учун ?амо??а олинди. У саккиз йиллик ?амо? жазосининг олти йилини ?тади. Айблов алал-о?ибат 2000-йилда олиб ташланди. Унинг бу во?еани му?окама ?илишга иштиё?и й??. "Бу во?еа менинг дипломатик карьерамни буткул й?? ?илди", дейди у. Лекин, у эркинлик оз б?лган ва?тда ?амо??а тушган б?лса, ундан 1986-йилда чи?аётганида Михаил Горбачёвнинг либерализация исло?отлари энди бошланаётганди. "У бош?а мамлакат эди. ?онунан пул ?илиш имкониятлари пайдо б?лганди", дейди у.

Пул ?а?идаги гапга ?тишдан аввал, ваъда ?илинган водка олиб келинди. Унга Бавария таомларидан тузилган катта ассорти ?амро?лик ?илади: ?рдак, к?л бали?и, ч?ч?а туё?лари. У "д?стлик"ка ?ада? к?таради. Мен эса Усмоновнинг юксалишида ?та катта ва зиддиятли роль ?йнаган икки киши ?а?ида с?рашга киришаман.

Андрей Скоч 2014-йилда "Россиянинг уюшган жиноий гуру?лари билан узо? муддатли ало?алари" учун А?Ш санкциялари остига тушди. Скоч Усмоновнинг к?п йиллик шериги ва икковлон Металлоинвестни 1990-йилларда бирга яратишган. 1999-йилда Россия парламентига сайланар экан, Скоч ?з ?иссаларини отаси Владимир номига ?тказган ва Владимир ?озир USMнинг 30 фоизига эгалик ?илади. 1993-йилда Россия и?тисоди бозорга ??йилган ва?тлари ?атто кичик капитал ?ам йирик фойда келтирадиган даврда Скоч Усмоновга 14 миллион доллар ?арз берган. Пластик пакетлар ишлаб чи?ариш ва сигарет сотиш бизнесига эга б?лган Усмонов, ?зи айтишича, ?ша ?арзни бир йил ичида 86 миллион долларга айлантирган. "Уни б?лишдик, кейин бирга ишлашга ?арор ?илдик", дейди у. "Депутат б?лгач, у кетди. Унинг бизнесда ?озир ?еч ?андай роли й??".

Скочнинг ?зи FT билан 2012-йилги су?батида Усмонов билан ало?аси "?андайдир романтик" эканини ва 1990-йилларда бироз ?амкорлик ?илган икки кишини Америка федерал разведка бюроси кейинчалик Россиянинг энг катта уюшган жиноий гуру?ларига бошчилик ?илганини даъво ?илганини айтган.

Сурат тагс?зи,

Усмонов Кремль номидан амал ?илиши борасидаги иддаоларни рад ?илади

"?амма [Скоч ?а?ида] шундай к?п сафсата гапиради. Энди, аста-секин бу камайяпти", дейди Усмонов ?иймаланган ?изил карам тановули орасида. ?ша ва?тларда Усмонов британ-эрон савдогари Фар?ад Мошири билан ?ам ишлашни бошлаган. Икковлон FT туфайли д?стлашишган, Мошири уни унга таржима ?илиб турган. "?арб бизнесини ?рганишдаги энг катта китоб мен учун FT б?лган... Бу мен учун янги дунё эди", дейди у. К?п ?тмай, Усмонов бу янги билимини Россиянинг энг катта давлат газ компанияси Газпром ра?барининг ?уло?ига шивирлай бошлаган. Газпром ?шанда илк евробондлари ва синдикат кредитларини чи?арганди. "1994-йилда у олигархларнинг биронтаси ?ам акция нималигини билишмаган", деб ?и?ирлайди у. "Улар мени бу бозорни яхши билади деб ?йлашган. Бу Газпром молиявий жамоалари орасида анчагина ?азабга сабаб б?лганди".

2000-йилга келиб у Газпромнинг инвестиция ?анотига ра?барлик ?ила бошлади ва, алал-о?ибат соли? т?ловчига тегишли б?лган компания пулларини ?зи шахсий сармоя киритган п?лат секторидан п?лат сотиб олишга ишлатди. Потенциал манфаат т??нашуви кундек равшан. Лекин, Усмонов ундай фикрда эмас. "Менинг ?оям шу эдики, Газпром даромад к?рган ягона саноат п?лат саноати б?лган... ?увурларни ?уриш учун", дея тушунтиради у. Кутилганидек, кейинро? Газпром у билан бир хил манфаатдор эканини англагач, Усмонов ва унинг шериклари "бу мулкларни сотиб олиш учун навбатда биринчи турганмиз".

Демак, у Газпром унинг буйру?и билан сотиб олган акцияларни кейин ?зи сотиб олганми? "?а, ?а, ?а, ?а", дейди у. "Мен ?шанда ?ам, ?озир ?ам шундай фикрдаман - ?увурлар газ саноатининг йирик ?исми... ва ?ша саноатда жойни эгаллаш керак эди."

Бу Усмоновнинг ?з капитали унинг иш берувчилариники билан аралашиб кетган ягона ?ол эмас. Кенг табассум билан у менга Газпромга киритган 36 миллион доллари беш йилдан кейин 1 миллиард долларга тенг б?лганини айтади. "Мен Газпромга жуда ?айрат билан ва чин к?нгилдан ишладим, ва бундан жуда фахрланаман", дейди у.

Баъзи А?Ш сенаторлари унинг санкция ?илинишига ча?иришган. Мен ундан бу сизни хавотирга соладими, деб с?райман. "?аётимда бундан беш баттар ёмон нарсаларни бошимдан кечирганимдан кейин бу санкциялардан ?андай хавотирда б?лай? Мен уларга лойи? эмасман, улар тадби? ?илинса, о?ри?ли б?лади... Мен аралашмайман. Мен ?еч ?андай сиёсий масалаларга аралашмайман", дейди у. Мавзуни ?згартириш учун у водка билан ?айта т?лдирилган ?ада?ини к?таради ва "спорт, д?стлар ва аёл г?заллиги"га тост ?илади. Мен ?ам ?ада?ни б?шатаман ва унга т??ридан-т??ри саволни ??яман: Путинга я?инмисиз?

Сурат тагс?зи,

Усмонов Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази ?урилишига ?омийлик ?илмо?да

"?аранг, мен ?зим фу?ароси б?лган давлат ра?барини тан оламан. Мен уни ?урмат ?иламан. Менимча, у бугунда дунёдаги биринчи ра?амли лидер... Лекин, мен ?еч ?ачон ?ша "махсус вазифалар"га ало?ам б?лмаган", дейди у А?Шнинг россиялик бизнесменлар Кремль номидан амал ?илади деган иддаосига ишора ?илиб. "Унга ?еч нарса керак эмас, унга олигархлар эмас, фа?ат муста?кам давлат керак", дейди Усмонов.

2014-йилда, Москванинг ?рим иш?оли ортидан ?арб давлатлари Россия ва баъзи олигархларга ?арши санкцияларни киритишидан к?п ?тмай, Усмонов USM'даги акцияларини 50百分比дан камайтирди. Унинг айтишича, шахсий санкциялар 50百分比дан к?п эгалик ?илинувчи мулкларга ?арши ишлатилади. "Бизнесга сиёсий ва ?арбий [ёндошувларни] ??ллаш... [А?Ш] етказаётган шикаст жуда катта. Шикаст етказилаверса, бу уруш очишга тенг б?либ ?олиши мумкин. Кейин нима ?иласиз?" дейди у бармо?ини ни?таб. "Миллионлаб одамлар менинг фикримга ??шилади."

У сиёсий ?удратга эга эканини инкор ?илиб б?лмайдиган бир давлат - ?збекистон. Президент Мирзиёев ?уда томонидан ?ариндош. Усмоновнинг айтишича, у "янги президент ва унинг жамоасига ёрдам бериш" ма?садида, ?зи айтмо?чи, хайрия лойи?аларига "бир неча юз миллион доллар" сармоя ?илган. Уларнинг ?заро д?стлиги Мирзиёев БМТ саммитига Усмоновнинг шахсий самолётида учганида хавотирларга сабаб б?лди. "У т?лади [учо? учун], бозор нархини текширди ва т?лади" эътироз билдиради Усмонов.

Усмонов ?увно? ?амтово? экан. Лекин, мени ого?лантиришган, унинг кайфияти тез ?згариши мумкин ва буни мен ундан Россия саноатидаги мулкларидан Силикон водийсидаги старт-апларга ?андай к?чганини с?раганимда сезаман.

"Сиз британ журналистисиз, жуда ю?ори даражали газетага вакиллик ?иляпсиз", дея кескин гапимни б?лади у. "Ва сиз Тошкентдан чи??ан кимдир бундай инвестицияларни топа олмайди деб ?йлайсизми? Мен билардим у компания дунёни остин-устун ?ила олишини", дейди у Фейсбукнинг илк йилларидаги сармояси ?а?ида. Унинг менга айтишича, у Фейсбукка 460 миллион доллар т??ридан-т??ри сармоя ёт?изган ва яна 420 миллион долларни Россиянинг ?озирда энг таъсири катта технология инвестори Юрий Мильнер бош?арувчи жам?арма ор?али киритган. Бир бос?ичда, Усмоновнинг айтишича, у Фейсбукдаги акцияларнинг деярли 8 фоизини назорат ?илган. Ундан беш баравар к?п фойда к?рганини айтади у. Бу хотира унинг кайфиятини к?таргандек к?ринади. У учинчи водка ?ада?ини "танлов эркинлиги" шарафига к?таради ва ?айта т?лдиришни с?райди. Энди билсам, унинг тушликка то?ати меникидан анча кенгро? экан. Мен официантдан яна сув с?райман ва Кайзершмарн ?ийма пирогидан бир катта б?лагини ликопчамга оламан.

Сурат тагс?зи,

Алишер Усмонов ?озирда ?амо? жазосини ?таётган Гулнора Каримова билан

Усмонов яна бир миллиардер, Челси футбол клубининг х?жайини Роман Абрамовични 1986-йилдан бери танийди ва "жуда яхши д?ст" дея таърифлайди. Мен ундан 2018-йилда Британияда Абрамовичнинг визасини янгиламаслик ?арори россиялик магнатларга ого?лантириш б?лганмиди, деб с?райман. "Менинг фикримча, Британияга шунча пул сармоя ?илган, Челсининг иш?ибози б?лган, Лондон билан фахрланадиган одам билан кимдир гаплашиши ва Британияда ?олиш учун нима ?илиши кераклигини тушунтириши керак эди. Гап, менимча, сиёсий таъсир ?а?ида кетяпти", дейди у.

Сиз ?ам Британияда энди ?зингизни ?улай сезмаётганингиз учун Германияда к?ришяпмизми, с?райман мен. Бу унинг жи?ига тегади. "Нега бунча салбий вазиятлар ?а?ида гаплашишни истайсиз?... Нима муаммо? Одамларга нима ?изи?и бор Британия ?исоботларининг?" дея ?ш?иради у. ?тган йил у Арсенал устидан т?ли? назоратни олиш ?аракатидан ?айтди ва клубдаги 30百分比 акциясини америкалик ра?иб ?иссадорга сотди. Бу ?арор уни ?азаблантиради. "Агар бирга ишлаганимизда, к?п нарсага эриша олишимиз ани? эди. Лекин, ?али шундай ва?т келади, биласизми, муваффа?иятга эришилади ва Арсеналнинг иш?ибозлари яна стадионга ?айтади."

Усмоновда бош?а имконият б?лиши мумкин. Унинг эски шериги Мошири Эвертон футбол клубида аксар акцияларга эгалик ?илади. Усмонов унга шерик б?лишни хо?лармикан? "?а. Бажонидил. Мен бу клубга инвестиция киришни ?йлаяпман... Лекин, Арсеналдан воз кеча олмайман. Иш?ибоз сифатида уни тарк этмайман. Аммо, агар Эвертонга ??шилсам, унда Эвертон футболкасини кияман, чунки мен профессионалман", дейди у. "Улар янги стадион ?уришмо?чи. Нега энди уни USM Arena деб аташмасин? ?зим шахсан ?атнашишим шарт эмас, лекин ?омийлик ?илишим мумкин." Су?батимиздан бир ?афта ?тиб Усмонов Реал Мадриднинг соби? менежери Карло Анчелоттини Эвертонга олиб келиш б?йича келишувга воситачилик ?илди.

"Севгига ?андай даво бор? Янги севги", кулади у. "Агар мусулмон каби фикр юритсангиз, т?ртта хотин, ё ?арамга эга б?лишингиз мумкин... Арсенални севаман, лекин ют?аздим. Нимаям ?илардим? Айни дамда, менимча, Арсенал ?ам Усмоновни й??отиб ют?азди."

Яна ?ада?ларни к?тарамиз, бу сафар спортга. (Унинг ?зи ?иличбозлик билан шу?улланган ва Хал?аро фехтование федерациясининг президенти.) У ни?оят Белведер водкасига ??лини силтайди ва чой с?райди. Мен омон ?олдим.

Ундан Россиянинг энг катта Коммерсант газетасига эгалиги ?а?ида с?райман. Усмонов уни 2006-йилда сотиб олган. ?тган йил газетанинг сиёсий мухбирлари гуру?и Кремлдаги кадрлар ?згариши ?а?идаги ма?ола туфайли икки мухбир ишдан б?шатилиши ортидан истеъфо беришди. Усмонов уларни ишдан олишни буюрганини рад ?илади. "Журналистлар яхши... Лекин, бу ?озир менинг бошимни о?ритмайди. Баъзида [му?аррирга] ма?олалар ё нимадир борасида фикримни бераман", дейди у. Лекин, мен бир бизнес магнат ?а?ида ма?ола ёзган мухбир Усмоновнинг Москва таш?арисидаги саройига ча?ирилиб койиб берилганини биламан. "?аранг, мен ?а?имда Коммерсантда тез-тез миш-мишлар чи?иб туради." Уларга ишонишим керакми, деб с?райман. "Асло, й??. К?п ?олларда улар нот??ри."

Мана икки соат бирга ?тирдик ва мен ундан USM империясини кимга мерос ?олдиришни ?андай ?ал ?илиши ?а?ида с?рашни истайман. "?аёт абадий эмас... Менга к?п одамлар ёрдам берган. Шундай экан, мен ?ам оиламга ва менежментимга акцияларни бериб ёрдам беришни истайман." У 12та неварасининг отларини санайди: Ясмин, Алишер, Усмон. "Эллик фоизни оиламга, эллик фоизни менежментга бераман. Улар бунга лойи?, менимча", дейди у. "Бугун ю?ори менежментда б?лган ?амма иштирок этади. Бу менинг табиатим. Агар та?дир сенга ниманидир берган б?лса, уни б?лашишинг керак."

Усмонов су?батни якунлашга ишора ?илади. Устарга ярим ейилган ов?ат ва кир ?оши? ва пичо?лар ёйилган. ?исобни олиб келишни с?рар эканман, унга юзланаман: Су?батимиздан зав?ландингизми? "Й??. Лекин сиз билан водка ичишимга т??ри келди... Водкасиз, эркаклар ?ртасида гурунг б?ларканми?" дейди у.

Би-би-си ?збек хизмати билан Whatsapp, Telegram ва Viber ор?али бо?ланишни истасангиз, телефонимиз: +44 78-58-86-00-02