Хитой ва уй?урлар: ?атто онамнинг ?лик-тиригини билмасдим - Xitoy, musulmonlar, uyg'urlar

Азиз Иса Элкун

Хитой ва уй?урлар: ?з онамнинг ?лик-тиригини билмасдим - ?а?рамонимизнинг айтишича, Хитойнинг Шинжон Уй?уристонида ?олган онасининг икки йилгача дараги чи?маган.

Кутилмаганда Хитой телевидениесида к?рсатишганида эса, онаси ?зига ?арши гапираётган б?лган. Азизнинг бундан фи?они фалакда:

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Би-би-си Лондондаги ана шундай аросатдан ?олган мусулмон уй?урларидан айримларини су?батга тортишга муваффа? б?лди.

Бу каби парокандалик уларни ?анчалик мушкул ва чорасиз а?волда ?олдиргани, ?олдираётганини ?рганди.

Асли шинжонлик ?а?рамонимиз Азиз Иса Элкун шоир ва олим ана шундай уй?урлардан бири б?лади.

Оилада ёл?из ??ил, аммо узо? йиллардан бери волидасидан йиро?да - Лондонда яшашга мажбур.

Таъ?иб ва тазйи?лар боис, ?зи онасини к?риш ва дийдорига т?йиш учун Шинжонга бора олмайди.

"Неча йил умри ?олган б?лса ?ам, ?али ?аётдан к?з юммасидан аввал онам ?а?ида ?ай?уришни истайман. Уни бахтли ?илиш, бахтиёр к?ришни хо?лайман. Онамнинг Лондонга келишига изн беринг. Бу менинг сизлардан бир инсоний илтимосим. ?амманинг ?ам онаси бор. Мен ?з волидам ёнидаги фарзандлик бурчим, мажбуриятимни бажаришни истайман", - дея ?тинади у Би-би-си билан су?батда.

Шинжон Уй?уристони ва мусулмонлар

Хитой 2016 йилдан буён Шинжонда бир миллиондан орти? мусулмонни ?ибсга олган.

Улардан аксариятини ма?аллий уй?урлар ташкил этишади.

?ибсдагилар тутиб турилган жамло?лар ва у ердаги шарт-шароитлар эса, ?атто бугунга ?адар, хал?аро ми?ёсда жиддий тан?ид ва хавотирларга сабаб б?либ келади.

Хитой асосан Шинжонда махсусан барпо этган бу жамло?лар тармо?и дунёдаги "мусулмонларга м?лжалланган энг йириги"га ?иёс берилади.

Би-би-си я?инда к?ришга муваффа? б?лган расмий ?ужжатлар бу жамло?ларда "ма?бусларнинг ?андай ?илиб ?амаб ??йилиши, онглари ювилиши ва "итоатсизлари"нинг ?атто жазоланишлари"га далолат ?илган.

Аммо расмий Пекиннинг такрор ва такрор рад этишича, таъриф берилаётганидек "ме?нат жамло?лари" й??.

Улар, ?злари айтмо?чи, "касбий таълим ва тайёргарлик марказларидир".

Би-би-сининг с?нгги тад?и?оти эса, бу куйга тушган биргина Азиз эмаслигини к?рсатган.

Хитой, Шинжондаги я?инларидан узилиб ?олган, улар та?диридан, йилларки, бехабар уй?ур оилаларининг Лондонда оз эмаслигини ани?лаган.

Ёрдам илинжида

Азиз Иса Элкуннинг айтишича, оила аъзоларидан бир нечтаси бу жамло?ларга ташланган.

Йилларки бедарак кетган онасининг дарагини топиш учун Азиз ёрдам илинжида ?з дарди ?а?ида ошкора гапиришга а?д ?илади.

К?рилишича, Хитойнинг "Глобал Таймс" телевизион тармо?и ?ам унинг даъволарини бежавоб ?олдирмайди. Онасини к?рсатади.

"Мен онамни шунча йилдан кейин илк бор Хитой телевидениесида к?рдим. У эса, менга - ?з фарзандига ?арши гапирарди", - дейди Азиз Иса Элкун.

Буюк Британиянинг "Офком" давлат назорат идораси ?озир мажбурий и?рорларга оид бу даъволарни ?рганмо?да.

Хитой ?укумати бу каби и?рорлардан мусулмон уй?урларни ?з истакларига ?арши ?ибсга олаётганини ёпди-ёпди ?илиш ма?садида ??лланиши айтилади.

"Давлат, таъбир жоиз, ишончсиз одамларни ани?лаш учун уй?урларнинг уйларига партия ходимларини юбормо?да. Бу каби ?олат, айни?са, Шинжон жанубида кенг кузатилади. "Ишончсиз", дейиларкан, бу ?ринда Ислом динига кучли амал ?илувчи одамлар назарда тутилади. Жамло?лар эса, аслида ?ам жисмоний ва ?ам ру?ий ?ийно?лар масканидек к?рилади", - дейди Хитой масалалари б?йича ?арблик тад?и?отчи, лектор Жоанна Смит Финли.

Унинг айтишича, "Бу ишлар, ?ар бир ?олат хосан к?риб чи?илиши учун ?зларига ?укумат вакиллари керак" б?лади.

Буюк Британия Таш?и ишлар вазирлиги эса, Би-би-сининг су?бат борасидаги расмий с?ровини рад этди.

Аммо ?рнига бу ?а?даги баёнотини берди. Таш?и ишлар вазирлиги воизи номидан берилган баёнотда:

"Бу оилалар жуда абгор ва аянчли а?волда. Биз уларга ?амдардмиз. Ходимларимиз ?ибсга олинган мусулмон уй?урларининг Буюк Британиядаги я?инлари билан учрашди. Уларнинг масаласини бевосита хитойлик масъуллар билан му?окама ?илди", - дейилади.

Азиз Иса Элкун уйида экан, телефони, барибир, бир кун келиб занг уриб ?олиши илинжида - онасининг ??н?иро?ини кутиб яшайди.

Отаси эса, онаси билан ало?аси узилган 2017 йилда 78 ёшида, Шинжонда вафот этган.

У ошкора гапирса, ?зининг ?исмати Лондондаги ?олган к?плаб уй?урлар кечмишини ?ам юзага олиб чи?иши умидида.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek