BBCUzbek.com веб-сайтидан фойдаланиш шартлари

BBCUzbek.com веб-сайтидан фойдаланиш шартлари

Буюк Британия доирасида ва хал?аро ми?ёсда 'bbcuzbek.com' электрон манзилидан ?уйидаги шартлар асосида фойдаланилади: (мазкур веб са?ифада хорижий давлатлардаги интернет фойдаланувчиларининг BBC Worldwide Limited ("BBCW") - Би-би-си тужжорий ?анотининг айрим реклама мазмунидаги са?ифаларига ?ам к?злари тушиши мумкин)

1. bbcuzbek.com га кириш билан сиз мазкур шартларга риоя этишга рози б?ласиз. Мазкур шартлар bbcuzbek.com дан илк бор фойдаланишингиздан бошлаб кучга киради. Агар сиз ?уйида та?дим этилаётган барча шартларга рози б?лмасангиз, мар?амат ?илиб bbcuzbek.com га кирманг, ундан фойдаланманг ва ?з ижод ма?сулларингизни у билан б?лишманг.

2. Би-би-си ва?ти-ва?ти билан ?з шартларини ?згартириб туриши мумкин. Шунинг учун мазкур шартларни мунтазам равишда текшириб туришни унутманг. bbcuzbek.com дан давомий равишда фойдаланишингиз янгиланган ёки тузатиш киритилган шартларни ?абул ?илганлигингизни англатади. Агар сиз тузатиш киритилган шартларга рози б?лмасангиз, у ?олда мазкур веб са?ифадан орти? фойдаланманг.

bbcuzbek.com са?ифасидан фойдаланиш

3. Сизнинг bbcuzbek.com веб са?ифасидаги материалларни к?чириб босиш, ?айта ишлаш, янгитдан чоп этиш, таржима ?илиш, интернет фойдаланувчиларига бош?ача шаклда та?дим этиш ва улардан шахсий, тужжорий ма?садларда фойдаланишингиз мумкин эмас. Бундан таш?ари сиз bbcuzbek.com веб са?ифасидаги бирор бир нарсани шахсий, нотужжорий ма?садлардан таш?ари, ?айта мослаштириш, ?згартириш ёки ундан бирор бир ижодий иш ?илишда фойдаланмасликка рози б?лишингиз керак б?лади. bbcuzbek.com веб са?ифасидаги материаллардан бош?а бир ма?садларда фойдаланиш фа?ат Би-би-сининг ёзма розилиги асосида амалга оширилади.

4. Сиз bbcuzbek.com дан фа?ат ?онуний й?лда фойдаланиш, бош?а фойдаланувчиларнинг ?у?у?ларини бузмаслик ва ?згаларнинг веб са?ифага киришларини чекламаслик, бунга т?с?инлик ?илмасликка рози б?лишингиз керак б?лади. Бош?а фойдаланувчиларнинг жи?ига тегиш, уларга ?ала?ит бериш, номуносиб, ?а?орат мазмунидаги хабарларни етказиш ва Би-би-си форумларининг одатий фаолиятига т?с?инлик ?илиш та?и?ланади.

Муаллифлик ?у?у?и

5. Би-би-си ёки учинчи томонни акс эттирувчи номлар, тасвирлар, логотиплар, шунингдек, уларнинг ма?сулотлари ва хизматлари муаллифлик ?у?у?и, Би-би-си ёки учинчи томоннинг тархи ва савдо белгиларига б?лган ?у?у?лари билан ?имояланган. Мазкур шартларда к?зда тутилмаган ?еч бир нарса Би-би-си, BBCW ёки учинчи томоннинг савдо белгиси, тархи ёки муаллифлик ?у?у?ига имкон берувчи бирор бир рухсатнома сифатида тал?ин этилмаслиги керак.

bbcuzbek.com фаолиятида иштирок этиш

6. Би-би-сининг фаолиятида (?ар ?андай матн, фото тасвир, чизма, аудио ва видео материаллар дохил) иштирок этиш билан сиз Би-би-си (дунё б?йлаб ?ар ?андай хизматлари, шу жумладан, хорижий фойдаланувчилар киришга имконли б?лган веб са?ифалари) га улардан текинга, ?зи истаган шакл (амалий ва та?ририй ну?таи назардан мослаштириш дохил) да фойдаланиш кафолатини беришга рози б?лишингиз керак. Муайян шарт-шароитларда Би-би-си уларни ишончли учинчи томон билан б?лишиши ?ам мумкин.

7. Муаллифлик ?у?у?и сизнинг ихтиёрингизда ?олади ва бизга берган рухсатингиз эксклюзив деб саналмайди, шу сабабдан ?ам улардан бош?аларга ?ам фойдаланишга рухсат бериш дохил ?зингиз истаган шаклда фойдаланишда давом этишингиз мумкин б?лади.

8. Би-би-си сизнинг ижод ма?сулингиздан фойдаланиши учун унинг ?з ишингиз эканини тасди?лашингиз, материалингиз б??тон мазмунида б?лмаслиги, Буюк Британияда амалда б?лган барча ?онунларга мос келиши , ю?орида тилга олиб ?тилган ма?садларда Би-би-сига фойдаланиш учун бериш ?у?у?ига эга б?лишингиз ва материалингизда номи ошкор б?лиши мумкин б?лган ?ар ?андай шахс ?амда ёши 16 ёшдан кичик б?лганларнинг ота-онаси ёки ?аровчисининг розилигига эга б?лишингиз керак.

9. Биз одатда сизнинг ижодий ма?сулингизни сизнинг ихтиёрингизга ?араб, ?з исму шарифингиз билан берамиз. Бирок айрим амалий сабабларга к?ра бу ?ар доим ?ам имконли б?лмаслиги мумкин. Би-би-си материалингиз ёки муайян лойи?а юзасидан маъмурий ва ?у?у?ий сабаблар туфайли сиз билан бо?ланиши мумкин. Сиз билан ?ачон ва ?андай ало?ага чи?ишимиз борасида батафсилро? маълумот олмо?чи б?лсангиз, Би-би-сининг "Махфийлик сиёсати" ва ?ар ?андай хос ички шартлари билан танишинг.

10. Илтимос, Би-би-си билан ба?ам к?рмо?чи б?лган материалингизни ?илаётганингизда ?зингиз ва бош?аларнинг ?аётларини хавф остига ??йманг, таваккалчилик ?илманг ва ?онунга зид иш тутманг.

11. Агар сиз ю?орида келтириб ?тилган шартлар асосида Би-би-сига ?з ижод ма?сулингиздан фойдаланишга рухсат бермасангиз, мар?амат ?илиб, уларни bbcuzbek.com билан б?лишманг.

*Агар материалингиз кундалик хабар билан бо?ли? б?лса, Би-би-си уларни уммонортидаги ?амкорлари билан ба?ам к?риши мумкин. Уларнинг барчаси обр?ли хорижий оммавий-ахборот воситалари б?либ, ижод ма?сулингизни бирор бир шаклда ?згартириш ёки уни Буюк Британиядаги бош?а оммавий-ахборот воситаларига беришлари та?и?ланган.

bbcuzbek.com форумлари

13. bbcuzbek.com нинг муайян форумларида иштирок этиш ёки унда ?з фикрингизни ?олдириш истагингиз б?лса, у ?олда bbcuzbek.com да ?айддан ?тишингиз керак б?лади. ?айддан ?тиш жараёнининг бир ?исми ?ларо? bbcuzbek.com га берилган ?ар ?андай шахсий маълумот Би-би-си нинг "Махфийлик сиёсати" доирасида т?планади, са?ланади ва фойдаланилади.

14. Сиз bbcuzbek.com форумларида ?уйида келтириб ?тилаётган Форум ?оидалари асосий фойдаланишга рози б?лишингиз керак б?лади. Мазкур ?оидалар Би-би-сига тегишли барча веб са?ифалар ва хизматларга тааллу?лидир. ?з навбатида, сиз ?зингиз фойдаланаётган муайян веб са?ифанинг ички ?онун-?оидалари билан ?ам танишиб чи?ишингиз лозим, чунки уларда Форум ?оидаларининг ички тартиблари б?лиши э?тимоли ?ам й?? эмас:

(i) Изо? ?олдириш ?а?ида

?олдирадиган изо?ингиз одоб доирасидан чи?маган, дидли ва айни мавзуга мос б?лсин.

?з-?зини ??порувчан, ?а?оратли мазмунда, ?ужумкор тутилишига й?л ??йилмайди: Ёзиб ?олдириладиган изо? ёки шар? конструктив ва хушмуомала б?лиши шарт, пасткаш мазмунда ёки нотинчлик келтириб чи?ариш ма?садини к?зламаган б?лиши лозим.

?онунга зид, нома?бул мазмундаги ёзувлар мумкин эмас: ?онунга зид, бехавотирликка сабаб б?лувчи, обр?-эътиборни т?кадиган, суистеъмол этадиган, та?дид уй?отувчи, зиён етказадиган, ахло?сиз, ?аддан зиёд очи? ша?воний, жинсий ёки ир?ий ?а?оратли ёки бош?а нома?бул материаллар ?абул ?илинмайди.

Хушмуомала б?линг: боиси bbcuzbek.com веб са?ифасидан турли ёшдаги инсонлар фодаланишади.

Спамсимон ёки му?окама мавзусига ало?аси й?? материалларга й?л ??йилмайди: Биз бир хил ёки ?хшаш мазмундаги изо?-шар?ларнинг к?п марта тар?атилишига рухсат бермаймиз. Илтимос, ?зингизнинг изо?-шар?ингизни бир му?окамадан бош?асига й?лламанг, ёки бир мавзуда му?окама кетаётган форумга ало?аси й?? материални жойлаштирманг.

Эълон ёки реклама мазмунидаги материаллар та?и?ланади.

Олдиндан ошкор этилишига й?л ??йилмайди: Мисол учун ?али телевидениеда намойиш этилмаган фильм сюжети мавжуд материал эълон ?илинмайди.

Са?ифа ?збек тилида б?лгани учун бош?а тилдаги изо? ёки шар?лар ?чириб ташланади.

Бош?анинг номидан фойдаланиш мумкин эмас.

Тахаллус ёки фойдаланувчининг номи номаъ?ул (??пол, ?а?оратли ва ?оказо) б?лмаслиги шарт.

URL(Интернет са?ифалар манзил)ларига уланиш(линк)ларнинг эълон этилишига рухсат этилмайди. Агар сиз му?окама мавзусига ало?адор Интернет са?ифасини билсангиз, форум модераторини бохабар этинг. Агар модератор ма?садга мувофи? топса, у эълон ?илиниши мумкин.

Шикоят тизимини суистеъмол ?илишга рухсат этилмайди. Шикоят тизимини такрор-такрор суистеъмол ?илаётган иштирокчи р?йхатдан ?чирилади.

(ii) Сиз Би-би-си форуми иштирокчиси сифатида:

Бир неча номларда форум иштирокчиларига хала?ит ?илиш ёки бош?а фойдаланувчиларнинг ?ашига тегилишига й?л ??йилмайди.

Барча иштирокчилардан ?зларининг ?а?и?ий электрон почталари манзиллари билан р?йхатдан ?тишлари талаб этилади. Бу иштирокчига форум модерациясига тааллу?ли электрон мактублар юбориб турилиши мумкин.

Агар кимдир бош?а бировнинг электрон почтаси билан ёхуд ва?тинчалик электрон почта манзили билан р?йхатдан ?тса, бу иштирокчи ого?лантиришсиз р?йхатдан ?чирилади. Агар кимдир мавжуд б?лмаган электрон почта манзилидан фойдаланаётганини ани?ласак, биз бундай иштирокчидан ?а?и?ий маълумот талаб ?иламиз.

Би-би-си кимнингдир Прокси IP(Internet Protocol манзил)дан фойдаланиб, бир неча Би-би-си форуми иштирокчиси сифатида к?ринишга уринаётган иштирокчи ёки бир мамлакатда туриб, ?зини бош?а мамлакатдан ?илиб к?рсатаётган иштирокчини р?йхатдан ?чириш ?у?у?ини ?зида са?лаб ?олади.

(iii) Хавфсизлик:

Биз сизга ?зингизга тегишли ёки бош?а бировники б?лган ?ар ?андай маълумотлар(мисол учун, яшаш манзили, телефони ёки мобил телефони, э-мейл манзили ёки кимнидир таниб олишга имкон берадиган ?ар ?андай маълумот)ни ошкор этмасликни масла?ат берамиз. Бу ?зингизнинг ва бу ердаги хизматлардан фойдаланаётган ?ар бир инсон хавфсизлиги учун му?имдир.

(iv) ?у?у?ий талаблар:

Сиз bbcuzbek.com веб са?ифасига бирор бир шаклдаги ту?матона ва ?онунга зид изо?-шар?ни юбориш ?у?у?ига эга эмассиз. Бу нарса ?ар ?андай матн, сурат, видео ва/ёки аудио материалга тааллу?ли. Но?онуний амалларни бажариш ёки шу ма?саддаги хабарларни юбориш ?атъий та?и?ланади.

Сиз ?зингиз ?олдирган изо?, ма?ола ва суратларга муаллифлик ?у?у?ига эгасиз. Биро? шу билан бирга сиз ?уйидаги шаклда Би-би-сига бу ?у?у?ларингизни беришга розилик берасиз. Сиз Би-би-си ёки учинчи шахснинг муаллифлик ?у?у?и билан бо?ли?, савдо белгисига тегишли ?у?у?лари, касбий сирлари, шахсий ?аётига тааллу?ли ?у?у?лари, шахс ва мулкий ?у?у?ларини бузиш, но?онуний ?злаштириш ва камситишга ?а??ингиз й??.

(v) Агар сиз 16 ёшдан кичик б?лсангиз:

Би-би-си форумларида иштирок этишдан илгари ота-онангиз ёки сиз учун масъул шахсдан рухсат олишингиз талаб этилади.

Сиздан ?зингиз ёки бош?а бировга тегишли бирорта ?ам шахсий маълумотнинг(мисол учун, мактаб номи, телефон ра?ами, ё ?зингизнинг т?ли? исм-шарифингиз, уй ёки электрон почтангиз манзили)ни ошкор этмаслик талаб ?илинади.

(vi) Агар сиз форум ?оидаларини бузсангиз:

Агар иштирокчи сифатида бу ерда тилга олинган талаб ва ?оидаларни бузсангиз, сизга электрон мактуб юборилади ва нега сизнинг изо? ёки шар?ингиз рад этилгани ёхуд та?рир ?илингани хабари берилади. Ушбу электрон мактубда ?оидаларни бузишнинг давом эттирилиши сизнинг иштирокчи сифатида сизга нисбатан чора к?рилишига олиб келиши мумкинлиги ?а?ида ого?лантириш ?ам берилади.

Бу чора сиз юборган ?ар ?андай изо?-шар? веб са?ифага ??йилишидан илгари текшириб к?рилиши, сизнинг би-би-си форуми иштирокчиси сифатида ва?тинча ёки доимий р?йхатдан ?чирилишингиз сингари амалларни к?зда тутиши мумкин.

Сиз Би-би-сининг ?ар ?андай веб са?ифасига ?а?оратли ё нома?бул изо?-шар? юборсангиз ёхуд тар?атсангиз ва Би-би-си бу каби ?з-?зини тутишни жиддий ва/ё такрорланаётган деган ?арорга келса, Би-би-си бундай ?у?у?бузарликка чек ??йиш ма?садида ?зида мавжуд барча маълумотларни ишга солиши мумкин. Бу амаллар тегишли учинчи томонлар, мисол учун сизга иш берувчи, сизнинг мактабингиз ёхуд электрон почтангиз провайдерига ?у?у?бузарлик ?а?ида ахборот беришни ?ам назарда тутиши мумкин.

Би-би-си ?ар ?андай изо?-шар?ни ?чириб ташлаш, ?ар ?айси иштирокчига нисбатан ?ар ?андай ва?т, ?ар ?андай сабаб билан чора к?риш ?у?у?ини ?зида са?лаб ?олади.

Рад этиш ва масъулиятни чеклаш

15. bbcuzbek.com веб са?ифасида эълон ?илинган изо?-шар?ларнинг аксарини жамоатчилик вакиллари ёзадилар. Бу ну?таи-назарлар муаллифларники ва Би-би-си жамоатчилик вакиллари ?олдирган ?ар ?андай фикр ёхуд bbcuzbek.com ор?али танишиш имкони б?лган ?ар ?андай учинчи томон фикрлари учун жавобгарликни ?з зиммасига олмайди. bbcuzbek.com веб са?ифасида учинчи томон веб-са?ифасига уланиш берилиши Би-би-си томонидан ?ша томонни маъ?уллашни англатмайди. Ва ?ша сайтлардан фойдаланиш ?ар бир шахснинг ?зига ?авола ва ?ша шахснинг ?зи бунинг учун масъулдир.

16. bbcuzbek.com веб са?ифасидаги ?ар ?андай материаллар, шу жумладан, ?ар ?андай ахборот, исмлар, суратлар, акслар рамзлар ва Би-би-сига тааллу?ли белгилар, Би-би-си ма?сулотлари ва хизматларига ало?адор белгилар "?АНДАЙ Б?ЛСА ШУНДАЙ" ва "МАВЖУД" тамойили асосида та?дим этилади. ?онун билан рухсат этилган даражада Би-би-си барча вакиллик ва кафолатни со?ит ?илади, булар жумласига назарда тутилган ?они?арли сифат учун кафолат, муайян ма?садлар учун яро?лилик, ?у?у?ни бузмаслик, мослик, хавфсизлик ва ани?лик тамойиллари киради. Би-би-си веб са?ифа ёки бош?а ?ар ?андай материалнинг ?з муддатида б?лиши, ни?оясига етказилиши ёхуд бажарилиши учун кафолат бермайди. Айни пайтда биз Би-би-си томонидан та?дим этилган барча материалар эълон ?илинган ва?тида т??ри эканига кафолат беришга интилиш билан бирга ?ар ?андай хато, нот??ри маълумот учун Би-би-си масъулиятни ?з зиммасига олмайди.

17. Бу шартлар Би-би-сининг исботланган бепарволиги туфайли юз берган ?лим ёки олинган жаро?ат учун Би-би-си масъулиятини чекламайди ёки со?ит ?илмайди. Би-би-си ?еч ?ачон ?уйидаги й??отишлар(бу й??отишлар атайдан ?илинган-?илинмагани, башорат ?илиш мумкин б?лган-б?лмагани, аён б?лгани-б?лмаганидан ?атъи назар) учун жавобгар б?лмайди: (a) маълумотларнинг й??отилиши; (b) даромад ёки кутилаётган фойдани й??отиш; (c) бизнесдан ажралиш; (d) имкониятдан ажралиш; (e) яхши ният ёки обр?нинг т?килиши; (f) учинчи тараф томонидан содир этилган й??отиш; ёки (g) bbcuzbek.com дан фойдаланиш натижасида ?андай амал б?лишидан ?атъи назар юзага келган ?ар ?андай т??ридан-т??ри б?лмаган, манти?ий келиб чи?адиган махсус ёки намунавий й??отиш.

18. Би-би-си bbcuzbek.com веб са?ифаси фаолиятда узилиш б?лмайди ё хатолардан холи б?лади, ани?ланган дефектлар тузатилади, ёки bbcuzbek.com ёки унга бо?ланиш имконини берадиган сервер вирус ёки дастурий хатолардан холи б?лишига кафолат бермайди. Сизнинг маълумотларингиз ва ма?сулотингиз ани? б?лиши учун зарур махсус талабларингизни ?ондириш учун зарур амалларни бажариб туриш ва вирусларни текшириб туриш(шу жумладан, вирусга ?арши дастурлар ва бош?а хавфсизлик ма?садидаги текширувларни амалга ошириш) учун ?зингиз маъсул эканингизни эътироф этишингиз талаб ?илинади.