Би-би-си ?збек хизмати ?а?ида

Би-би-сининг ?збек хизмати 1994 йилда ташкил топган.

Шундан буён ?збекистон, минта?а ва дунёга ?збек тилидаги эшиттиришларни узатиб келади.

?збек хизматининг ?арорго?и Лондонда жойлашган б?либ (Буш Хауз, Би-би-сининг Марказий Осиё ва ?оф?оз хизмати) минта?анинг ?атор давлатларда ?з мухбирлик пунктларига эга.

Кундалик янгиликлар ва мавзуларни ёритишга Би-би-си Жа?он хизматининг мухбирлар тармо?идан таш?ари, минта?адаги мухбирларимиз сафарбар этилган.

Дастурларимиздан жа?он янгиликлари, минта?авий хабарлар, спорт, муси?а, фан оламидаги янгиликлар, та?лил, турли мавзудаги туркум ва лав?алар ?рин олган.

BBCUzbek.com веб-сайти ?а?ида

BBCUzbek.com веб-сайти "?збекистон", Аф?онистон", "Минта?а", "Дунё" "Форум" ва "Мультимедиа" деб номланган б?лимлардан иборат, уларнинг ?ар бири ало?ида са?ифадир. Бу са?ифалар ичида ?ам "Блоглар" ё "И?тисод", "Маданият", Илм-фан ва технология", "Спорт" сингари б?лимлар мавжуд.

Веб-са?ифада радиодастурларни тинглаш, видеоклипларни томоша ?илиш имконияти мавжуд.

BBCUzbek.com веб-сайтида янгилик ва хабарлар билан бирга интервью ва репортажлар, давра су?батлари эълон ?илинади, у ёки бу ?одиса юзасидан турли тоифадаги инсонлар ну?таи назарлари чоп этилади.

Веб-сайтимизнинг "С?з Сизга" форумида энг му?им хал?аро ва минта?авий хабарларга муносабат билдириш ва турли хил мавзудаги блоглар билан танишиб бориш мумкин б?лади.

Би-би-си ?а?ида маълумот. Корпорацияни ким бош?аради?

British Broadcasting Corporation - Британия Радио Корпорацияси ?з томошабинлари ?амда тингловчилари манфаатларини к?злаб фаолият юритади.

?ироллик хартияси

Британия Радио Корпорацияси Британия ?ироллиги хартияси асосида барпо этилган. Жорий Хартия 2007 йилда кучга кирган б?либ, у 2016 йилгача амал ?илади. ?ироллик Хартияси корпорациянинг ижтимоий ма?садларини белгилаб беради ва унда Би-би-сининг та?ририй муста?иллиги т?ла тан олинган.

Би-би-си Васийлик Кенгаши

Янги Хартияга биноан, корпорацияни Би-би-си Васийлик Кенгаши бош?аради. Васийлик Кенгаши Би-би-сини ривожлантириш стратегик й?налишини белгилаб беради ва телевизион лицензияга эга Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган ?ироллиги фу?ароларининг манфаатларини та?дим этади. Телевизион лицензия телевизор томоша ?илиш ?у?у?ини берадиган т?лов т?ланганидан кейин берилади. Британия Радио Корпорациясининг бюджети ана шу т?ловлардан ташкил топади.

Би-би-си ?зининг фаолиятида биринчи галда томошабин ва тингловчиларни ?изи?тирган масалаларга эътибор ?аратишга интилади, бу борада корпорация Васийлик Кенгаши Британиянинг Миллий Аудитория Кенгаши билан доим ?амкорлик ?илади.

Шунингдек, Би-би-си Васийлик Кенгаши Би-би-си Директорлар Кенгашининг фаолиятини ?ам кузатиб боради. Корпорациянинг кундалик юмушларини бажариш эса Директорлар Кенгаши зиммасига юкланган.

Директорлар Кенгаши

Кенгаш таркибидаги директорларнинг вазифаси корпорация фаолиятини Васийлик Кенгаши ишлаб чи?адиган умумий стратегияга мос равишда амалга оширишдир.

Би-би-си ма?сад ?амда вазифалари билан ?ар йили эълон этиладиган "Йиллик ?исобот" ор?али батафсил танишиш мумкин. "Йиллик ?исобот" (инглиз тилида)

Назорат ?илувчи идоралар

Бирлашган ?иролликда радио ва телевидение, бош?а ижодий ташкилотлар фаолияти учун Маданият, Оммавий ахборот воситалари ва спорт вазирлиги масъул ?исобланади.

Шунингдек, Би-би-си фаолиятини Ofcom идораси ?ам назорат ?илади. Ofcom (Office of Communications) Буюк Британиядаги телевизион ва радиостанциялар, телекоммуникацион операторлар ва симсиз коммуникацион хизматлар сифатини назорат ?иладиган муста?ил ташкилот ?исобланади.

Би-би-си миссияси

Инсонларни хабардор ?илиш, ?ргатиш ?амда к?нглини чо? ?иладиган дастурлар ва хизматлар билан уларнинг ?аётини бойитиш

  • Бизнинг ма?садимиз
  • Дунёдаги энг кучли ижодкор ташкилотга айланиш
  • Бизнинг ?адриятларимиз
  • Ишонч Би-би-сининг асоси; биз муста?ил, холис ва т??рис?змиз.
  • Аудитория биз амалга ошираётган барча ишларнинг марказида туради.
  • Биз ?з ишимизнинг сифати билан фахрланамиз.
  • Ижод - бизнинг ташкилотимиз танаси ва ?онидир.

Биз ?ар бир кишини ?урмат ?иламиз ва ким нима ?илаётганидан ?атъи назар, у бу ишини янада яхширо? амалга ошириши учун имконият берамиз.

Биз - ягона Би-би-си: биргаликда ишлаганимизда, биз к?п нарсанинг уддасидан чи?амиз.

?иролллик Хартияси ?амда Битимга биноан Би-би-си зиммасига олтита ижтимоий ма?сад юклатилган. Ижтимоий ма?садларга ?аранг

?ироллик Хартияси ва Битим

Би-би-си махсус ?ироллик Хартияси асосида таъсис этилган. Бу Хартияга битим илова ?илинган. Битимда корпорациянинг та?ририй масалаларда муста?ил экани эътироф этилади ва унинг ижтимоий мажбуриятлари батафсил ифодаланади.

Жорий ?ироллик Хартияси Би-би-сига 2006 йилнинг 19 сентябрида та?дим этилган. Ушбу ?ужжат 2007 йилнинг 1 январидан кучга кирган. ?ироллик Хартияси ва Битимнинг матни Би-би-си Васийлик кенгашининг веб-сайтида чоп этилган.

?ироллик Хартияси ?а?ида

?озир кучда б?лган ?ироллик Хартиясини та?дим ?илишдан олдин Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган ?ироллиги ?укумати Би-би-си фаолиятини та?лил ?илди. Ушбу та?лил асосида "Яшил китоб: ?укуматдан муста?ил ?удратли Би-би-си" деб номланган махсус китоб чоп этилган. 2005 йил майида Би-би-си "Яшил китоб"га ?зининг жавобини нашр этди. У "Ижтимоий ?адриятларни яратиб" деб номланган.

"Ижтимоий ?адриятларни яратиб"(инглиз тилида) асарини (PDF) к?чириб олиш

Хартия та?лили б?йича ?укумат ахбороти Буюк Британия Маданият, Оммавий ахборот воситалари ва спорт вазирлигининг веб-сайтида эълон ?илинган.

Британия тожига тааллу?ли материаллар Хоними Олияларининг Ижтимоий ахборот Бош?армаси ра?барининг рухсати билан эълон ?илинади.

Лондондаги Буш Хаус - Би-би-си Жа?он хизматининг бош ?арорго?и ?исобланади.

Телевидение томошаси ?у?у?ини берадиган лицензия (TV Licence)

Буюк Британия ва Шимолий Ирландия ?удудида Телевидение томошаси ?у?у?ини берадиган лицензия олиш талаб ?илинади, бу лицензия учун ?а? т?лаш лозим. Мамлакат ?удудидаги ?ар бир телевизион сигнал ?абул ?иладиган, ра?амли телевизион к?рсатувларни к?рсатадиган ускуналар, видеомагнитофон ёки DVD ёзадиган мосламасига эга хонадон, шунингдек, телевизион дастурларни ?з компютерида, мобил телефони ёки бош?а мосламасида томоша ?иладиганларнинг телевизион лицензия сотиб олишлари талаб ?илинади.

Шу й?лда йи?илган мабла?лар асосида Би-би-си ва бош?а айрим Британия телеканалларининг(?исман) бюджети таркиб топади. Лицензия ми?дорини Буюк Британия ?укумати белгилайди. 2008 йилда рангли телевизорлар учун йиллик лицензия 139,5 фунт стерлинг, о?-?ора телевизорлар учун йилига 47 фунт стерлинг этиб белгиланган.

Би-би-си Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган ?ироллиги а?олиси томонидан молияланади, бу эса корпорациянинг реклама берувчилар, ?иссадорлар ёки сиёсатчилардан буткул муста?ил б?лишига имконият яратади.

Бирлашган ?ироллик ?удудида Би-би-си ?з аудиториясига 8 та интерактив телевизион каналларни, 10 та радиотармо?ни, 50 дан зиёд ма?ллий теле ва радиостанцияларни ?абул ?илиш, Би-би-си интернет-сайтидан фойдаланиш, "талаб б?йича" телевидение ва радио хизматларидан ?амда BBC iPlayer дастуридан фойдаланиш имкониятини беради.