Дин ва дунё: Румий – с?нмас ?уёш, адо?сиз му?аббат

Туркиянинг К?нё ша?рига ?ишин-ёзин сайё?лар о?ими т?хтамайди. Аксарият бу ша?арга фа?ат бир ма?сад билан келади: ?азрат Мавлоно зиёрати... Мусулмон, насроний, я?удийнию буддавийни ё динсизларни ?ам бирдек ?зига тортадиган хил?ат - Румийнинг жозибаси нимада?

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

"Бизга ва бутун инсонларда англатмо?ни хо?лаган нарса: севги ва у севгини бош?алар билан ба?ам к?риш ва у севги билан яшамо?дир. Бутун китобларида севги севги севги.. Инсондаги менлик севгига айлантирилган. Тари?атимиз буюгининг англатганлари будир. 800 йил аввал нима деган б?лсалар ?аммаси бу дунёда чи?япти. Агар бу севги инсонларда б?лсайди ман айтаман, дунёда уруш б?лмасди", дейди Хал?аро Мавлоно жам?армасидан Абдурра?мон Недим.

Радий Фишнинг "Жалолиддин Румий" романида аллома вафоти билан бо?ли? лав?ада шундай с?злар битилади: "Турклар ва хуросонийлар, юнонлар ва арманлар, насоралар ва я?удийлар - ?амма шоир билан видолашишга келган, ?ар ким ?з русумида алвидо айтарди".

Ислом олами: "Бутун иш?лар ило?ий иш??а к?прикдир…?

?айитликка китоб: Дунё донолари Му?аммад пай?амбар (САВ) ?а?ида нима дейди?

Дунё Румийсиз 8 аср яшади. Аммо бугун ?ам Жалолиддин Румий-Балхий зиёратига келгувчилар охири к?ринмайди...

Улар орасида мусулмон ?ам, насроний ?ам, буддавий ?ам, худосиз ?ам бор...

"Маълум, инсон бир бадан бир ру?дан иборат. Баданни пул билан ози?лантирамиз. Энг к?п пули б?лган, энг яхши ози?ланган ва истаганини ?ила оладиган киши ?ам бир изланишда. Чунки унинг ру?и оч. Мавлавийлик, ?азрати Мавлоно бизга ?уръон оятларидан ва ?адислардан чи?арган ма?зни, ?узурга ?андай ?овушиш мумкинлиги, ?андай саодатли б?лиш мумкинлиги формуласини беради. Яъни, моддий ?аёт билан маънавий ?аёт мутаносиблигини тополсак, ?узурга ?овуша оламиз ва айни ?узурни атрофга ёя оламиз. Шу сабабдан ?ам, энг к?п изланган с?з ?азрати Мавлононинг с?зларидир", дейди Румийнинг 22 авлод набираси Эсен Чалабий.

Гулсевар Замон лав?аси

Тасвирчи: ?згур Арслан

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek