?збекистон: Каримов ёпган, Мирзиёев очган ?ишло?да BBC Uzbek нималарни к?рди?

?елон
Сурат тагс?зи,

Ша?рисабздаги ?елон то? ?ишло?и ?зига хос меъморчиликка эга.

?збекистонда мар?ум Каримов ?атто ?збекистонликлар боришини та?и?лаган ?ишло?ларни Мирзиёев нега дунёга очмо?чи?

?збекистон расмийларига к?ра, уларни очишдан ма?сад - хал? ?аётини яхшилаш, иш ?ринлари яратиш, и?тисод ?амда туризмни ривожлантириш.

Аммо ?озирги ?збекистон шароитида бу иш ?анчалик осон ё ?ийин?

1999-2000 йиллари Аф?онистонга кетган асли ?збекистонлик Исломий жангарилар ??шни ?ир?изистон ва Тожикистон ?удудларидан ?тиб келиб, ?збекистонга ?ужум ?илишлари ортидан, Ислом Каримов ?укумати чегараолди ?удудларини кенгайтирган ва о?ибатда ?атор ?ишло?лар ёпилиб ?олганди.

Шу асно узо? йиллар к?плаб чегарага я?ин то? ?ишло?лари таш?и дунёдан ?арийб узилиб ?олишган, и?тисодий ва маиший а?вол ёмонлашган.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Ало?адор мавзулар:

Бугун Шавкат Мирзиёев бу ?ишло?ларни нафа?ат очмо?чи, балки уларнинг бир нечтасини хорижий сайё?лар келадиган туристик маконларга айлантирмо?чи.

Шу асно, янги иш ?ринлари яратиб, а?оли ?аётини яхшилаш ма?сад ?илинган.

Айни масканлардан бири - 2 минг метр баландда жойлашган Ша?рисабз я?инидаги ?елон то? ?ишло?и.

Мар?ум Каримов даврида ?арийб 20 йил та?и?ланган бу ?ишло??а борган ББС ?збек нималарни к?рди?

?а?и?атан ?ам хорижликлар айни ?збек ?ишло?ларига ?изи?иб, боришадими?

Хал? ?анда яшамо?да ва нималарга умид ?илаяпти?

?збекистоннинг яширин ?ишло?лари ?а?идаги лав?аларимизнинг биринчисида худди шу масалага ур?у бердик.

Ушбу лав?алар ББС ?збек Хизмати, Севимли телаканали ва ?збекистон Туризмни Ривожлантириш Давлат ??митаси ?амкорлигида олинган.

Мухбир: Рустам ?обил

Тасвирчи: Бахтиёр Набиев ва Ша?боз Озодов.

Му?аррир: Хайрулло Файз.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek