?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?армо?да? - BBCUzbek тад?и? этади

Бозордаги аёллар
Сурат тагс?зи,

Буюк Ипак Й?лини ?айта тиклаш - Осиёда ?ам, Европада ?ам ?озир янги, йирик бир орзу. Бугун бу орзунинг аёлларсиз амалга ошмаслиги ?ам ани?

?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларини ?андай ??лга олмо?да, янги ?ужжатли фильм - ём?ир, ?орда роса ?ийинчилик тортдик. Оё?ларимиз тагига ?ишт ??йиб, шундо? ерда савдо ?илдик. Т?ртталаб сумкаларни ??лда к?тардик. Тунлари ухламадик. Ана шу иши деб икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор.

?збекистоннинг ?андайдир йирик ша?ри эмас, Фар?онанинг кичиккина Риштонидан туриб, ?з ма?сулотларини энди ?аф?оз ?адар экспорт ?илмо?чи. У Осиёни Европага бо?лай оладими?

"Ва?ти келса, кунига бир, икки соат ухлаган кунларим б?лган. Савдога ярим тундан ?тиб чи?иб кетардик. Чунки жой олиш муаммо эди. Уй?удан ?олиб б?лса-да, жой олишга мажбур эдик. ?атто й?лкира беришга ?урбимиз етмасди. Т?ртталаб сумкаларни ??лда, навбатма-навбат, ма?аллалар оралаб, Риштондан С?х бозорига элтардим", - дейди у.

?збекистон аёллари Буюк Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?арди? - Би-би-си ?збек Хизматининг ?збекистондан тайёрлаган махсус ?ужжатли фильмида, к?ринг, назардан ?очирманг:

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Орада о?ир ичак инфекцияси ва саратон хасталигини бошидан кечирган бу су?батдошимиз фа?ат ана шу ишига б?лган му?аббат ва унинг ор?асидан одамларда ?озонган ме?ри ?зини яна бу ?аётга ?айтарганини айтади.

"?ша ердаям, касалхонадаям, докторлар уришсаям, шу-шу нарсани ?илинглар, мана шу сумма шунча, мана бу нарса мунча, шу нарсани етказиб беринглар деб, ётган жойимда ?исоб-китобимни ?илиб бердим. Мисол, к?зимга к?ринмаса ?ам, шунча хал?нинг нимасини олганман деб, яна интилиб, нима ?илдим...".

Му?айё 17 ёшида С?хдан Фар?онанинг Риштонига келин б?либ тушган. Мактабдан кейин бирор бир жойда ??ишга ?ам улгурмаган. Катта бувиси бошларини ?овуштириб ??йган.

?а?рамонимиз ?озир 45 ёшда ва Риштонда ?зининг кулолчилик корхонаси бор. Бир ?зи ?нлаб хотин-?изни ишли ?илган. Бугун янада кенгаймо?чи, янги бизнес режалари бор.

Му?айё ?айдарованинг тадбиркорликка й?ли бозор ва кичик савдодан бошланган. Шу ?адар иложсизликдан аввалига яро?сиз чинни идишларни олиб сотишга мажбур б?лган.

Сурат тагс?зи,

Икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор

Айнан оила ?ами бирор бир олий маълумоти б?лмаган ?а?рамонимизни уйдан таш?арига олиб чи??ан.

2004 йилда турмуш ?рто?и кутилмаганда касалхонага тушиб ?олган, о?ир жарро?лик амалиётини ?тказган.

Р?з?орнинг бутун ташвиши алла?ачон учта ёш боласи б?лган ёл?из Му?айёнинг елкасига тушган.

"Одамлар бир марта ёрдам ?илади, икки марта ёрдам ?илади, ?ар доим бировдан ёрдам с?раб бора олмайсиз-ку...".

Уят ва иложсизликнинг з?ридан Му?айё ?олган икки фарзандини ?ша пайтда мактаб ??увчиси б?лган т?н?ич ?изига ишонадию, бозор - савдонинг й?лини тутади.

Уй юмушларидан ортиб, яна орада мол-?ол ?илиш, фермерлик билан шу?улланишга ?ам ва?т топади.

?али-?ануз ?зи ма?рум этган болалиги учун ?изининг ёнида хижолат тортиши, ?зини ундан маънан жуда ?арздор ?ис этишини айтади.

Аммо ана шу савдоси ор?асидан турмуш ?рто?ининг касалхонасини ?ам амаллайди, р?з?орини тебратиб, оиласини ?ам бо?ади. Фарзандларини ?ам ??итади.

Беш-олти йил бозорда ишлагач, ?з ишлаб чи?аришини бошлаш даражасига етади.

Осиёни Европага улаган ?адим Ипак й?лида ястанган водийнинг ?адим Риштонидаги ?адим кулолчилик малакасига суянади.

Бугун ?з ма?сулотларини айрим Марказий Осиё давлатларига экспорт ?илади, До?истон бозорларига ?адар кириб боришни режалаётганини айтади.

Аммо муста?ил ?збекистоннинг чорак асрдан орти?ро? тарихида Му?айёнинг ?одисаси ягонаси эмас.

?з навбатида, ?а?рамонимиз бугун Советлар даврида ?либ б?лган ?адим Ипак Й?лини тиклаш ?удратига етган юз минглаб ?збекистонлик хотин-?излардан фа?ат биригина, холос.

Айнан оила бо?иш илинжида ?адим Буюк Ипак Й?лини жонлантираётган ана шундай аёллар Би-Би-си ?збек Хизмати янги ?ужжатли фильмининг ?ам бош мавзуси б?лади.

Айни?са, муслима ва таъбир жоиз, ?рни уйда, деб билинган аёлларнинг, асрларки, эркаклар ?укмронлиги, бош?аруви ва назорати остида б?лган Буюк Ипак Й?лидаги бу каби фаоллиги ва шижоати эса, бугун, ?атто ?арблик тад?и?отчилар ?з эътиборини ?аратган, та?лил ?илган, илмий ма?олалар ёзган мавзу даражасига к?тарилган.

Анъанадор бир жамиятда аёл ?андай ?илиб асрий стигмаларни парчалагани, доминант куч - р?з?ор тебратувчисига айлангани ва оила институтининг таназзули ?адар бунинг о?ибатлари нималарга етаклаши мумкинлиги уларни яхшигина ?йлантирмай ??ймаган.

Буюк Ипак Й?лини тиклаётган аёллар

Сурат тагс?зи,

?збекистон: Бозордаги аёллар ?злари билиб-билмай, ?адим Буюк Ипак Й?лининг айнан Марказий Осиёдан ?тган ?исмига ?айта жон ато этишди

Аксарият а?олиси мусулмон ва жамиятлари анъанадор б?лган ?олган барча Марказий Осиё давлатларида б?лгани каби, ?збекистонда ?ам бозор ва савдони деярли мутла? эркаклар юритишган.

Биро? 1991 йили Ш?ролар Иттифо?и ва у билан бирга и?тисоди ?ам ?улайди.

Асосан айнан аёллар банд б?либ келган аксарият со?алар таназзулга учрайди, к?плаб корхоналар ёпилиб кетади.

?збекистонда а?олининг ярмидан к?про?ини аёллар ташкил этади. Натижада миллионлаб хотин-?из ишсиз ?олади.

?збек оилалари эса, устига устак, айни?са, ?ша пайтлари ?зининг серфарзандлиги билан ?ам ажралиб туради.

Муста?ил ёш давлатларнинг ?укуматлари ижтимоий инфратузилмани яхлит тутиб ?олишнинг уддасидан чи?ишмайди.

Ишли эркаклар маошларининг ?амин?адарлиги ва кечикишлар билан берилиши, нафа?а ва имтиёзлардаги узилишлар ?збек аёлларини ?ам к?чага чи?иш, пул топишга ундаган с?нгги ва ?ал ?илувчи омил б?лади.

?збекистондан миллионлаб сондаги эркаклар миграцияси ?ам бу тенденцияни янада кучайтирган бош?а бир жиддий факторга айланади.

Алал-о?ибат бош?а юз минглаб хотин-?из бу жараённинг ?ам бир ?исмига айланишади.

Сурат тагс?зи,

Ш?ролар Иттифо?и ва у билан бирга и?тисоди ?ам ?уларкан, миллионлаб аёллар ишсиз ?олишади

?озир веб са?ифамиз bbc.com/uzbek ва YouTube даги каналимизда танишишингиз мумкин б?лган "Буюк Ипак Й?лини тиклаётган аёллар" ?ужжатли фильми ?збекистондаги оммабоп Sevimli TV телеканали билан ?амкорликда ишланган.

?збекистоннинг Самар?анд, Хива ва Бухоро каби ?адимий ша?арларидан ?тган бу й?л ипак савдоси ?изиган пайтда роса гуллаб-яшнаган.

Буюк Ипак Й?ли б?йлаб тарихда буюк сулолалар вужудга келган, аммо даромадли й?л назорати учун шаф?атсиз ва узундан-узо? жанглар ?ам кечган.

Ипак й?ли бозорларида сотиладиган аксар ма?сулотларни хотин-?излар тайёрлашган, аммо аёллар савдодан четда тутилган.

?атто, Совет даврида ?ам, Ш?ролар Иттифо?ининг энг йирик мусулмон давлати б?лган ?збекистонда аёлларнинг бозорда савдо ?илишлари хуш к?рилмаган. Улар нон ёки сут-?ати? сотишган, холос.

?збекистоннинг а?олиси эса, Марказий Осиёдаги энг йириги (я?инда эълон ?илинган расмий ?исоб-китобларга к?ра ?арийб 34 миллион - та?р.) б?лади.

1990-йиллар бошида соби? Ш?ро давлатлари аксар четдан келтирилган ма?сулотларга ?арам б?либ ?олишади. Шу манзарада к?пчилик аёллар ?ам айнан савдо билан шу?уллана бошлашади.

Улар четдан бирон ма?сулот келтириб, сотиш учун Буюк Ипак Й?лининг ташланди? ?олга келиб ?олган ва ?н?ир-ч?н?ир й?ллар оша Хитой бозорларига й?л солишади.

Шу асно ?злари билиб-билмай, ?адим Буюк Ипак Й?лининг айнан Марказий Осиёдан ?тган ?исмига ?айта жон ато этишади.

?збек аёли ва бозор

Сурат тагс?зи,

"Тадбиркор аёл" ?збекистон ишбилармон аёллар уюшмаси ра?бари: "?озир эса, аёллар кириб бормаган со?а й??..."

Бугунга келиб эса ?збекистонда айнан аёллар бозорда етакчи кучга айланишди.

?озир ?збекистон бозорларидаги тижоратчиларнинг учдан икки ?исми - айнан аёллар. Улар кийим-кечакдан тортиб, о?ир жи?озларгача, ?йинчо?лардан токи ози?-ов?атгача сотишади.

Хитой, Корея ёки Туркия каби давлатларга сафар ?илиб, мол келтиришмо?да ва ?з юртларида ?ам ишлаб чи?аришни й?лга ??йиш учун янги тажриба ва малакаларни ?рганиб, олиб келишмо?да.

"Бу жараён жудаям ?ар хил б?лган. Муста?иллигимизнинг илк йилларида аёлларимиз о?ир юкларни елкаларига ортиб, мамлакатма мамлакат юриб, б?лар-б?лмас ишларни ?илиб, ?з оилалари даромадини к?пайтириш илинжида азият чекишга мажбур б?лишган", - дейди Тошкентдан Би-би-си ?збек Хизмати билан су?батда "Тадбиркор аёл" ?збекистон ишбилармон аёллар уюшмаси ра?бари Гулнора Ма?мудова.

Су?батдошимиз чорак асрдан бери ?збекистондаги аёллар тадбиркорлигини я?индан кузатиб келади. ?зи ?ам етакчи тадбиркор.

Гулнора Ма?мудовага к?ра, бундан беш-олти йил аввалги тадбиркорлик та?лил ?илинса, у асосан кичик-кичик тикувчилик шохобчаларидан иборат б?лган.

?озир эса, аёллар кириб бормаган со?а й??. Бугун улар, ?атто, кимёвий ма?сулотлар, шампунь, гель, бундан-да мураккабро? ишлаб чи?ариш жаб?аларида ишлашади, дейди у.

Бугунга келиб эса, ?збекистонда ?ам аёлларнинг ?злари учун бозорлар ?олиб, янги иш ?ринлари ?ам яратишаётгани кузатилади.

Сурат тагс?зи,

Мирзиёев аёлларни мамлакат сиёсий ?аётида ?ам фаоллаштирмо?чи

?збекистонда бугун 40 фоиздан к?п ёки ?арийб ?ар иккинчи кичик корхона ра?бари аёл киши б?лади.

Бу жараён эса, биргина ?збекистоннинг йирик ша?арларида кузатилмайди.

Мисол учун, Риштон кулолчилиги бугун нафа?ат яшамо?да, балки ривожланмо?да.

Биро? у ??л ме?нати, шу боис ?ам, таннархи ?иммат.

?а?рамонимиз Му?айё ?айдаровага ?хшаган айрим риштонликлар эса, бугун яна шу анъанани р?з?орбоп ва арзон ма?сулот ишлаб чи?аришдан таш?ари, ма?аллий хотин-?изларни ишли ?илиш учун ?ам й?налтиришмо?да.

"Энди, к?раяпсиз, хотин-?излар Россияга кетишаяпти. Бош?а нималарга боришаяпти. Шунинг учун ?ам, улар ?збекистоннинг ?зида юришса, мисол учун, тикув, кулолчилик цехида ишлашса, иш билан таъминланса, р?з?орида ?ийинчилик б?лмаса, ?ар ?андай нимага боришмайди-да", - дейди у.

Бу каби ?олат, ?атто, хотин-?излар эмансипациясини ?зларининг катта юту?лари сифатида та?дим этиб келган Ш?ролар Иттифо?и даврида кузатилмаган феномен ба?осини ?ам олмай ?олмаган.

Хотин-?излар орасида ?ам ишсизлик муаммоси долзарб б?лган ?збекистонда эса, фо?ишалик ва но?онуний тана савдоси ?ам фаоллар ?олиб, масъуллар ?зларини-да жиддий ?йлантириб келаётган муаммолардан бири б?лади.

Айнан аёлнинг эркакка и?тисодий ?арамлиги ва ижтимоий му?офазасининг етарлича эмаслиги улар, йилларки, т??наш келиб турган турли к?ринишдаги маиший з?равонликларнинг бош сабаби ?ам ?исобланади.

Муносабатлар

Сурат тагс?зи,

Наргиза Т?йчиева: "?зимга ?амма нарсани ?илиб, энди фарзандимнинг келажаги учун интилмо?чиман".

Бош?а томондан, жамият ?ануз анъанадор ва патриархал эмасми, аёлларнинг бу ?адар фаолликларига ?арашларни ?ам бирдек ижобий, деб б?лмайди.

"Бозорчилар шалла?и б?лади, дейишадию, уна?а эмас. ?амма бир хил эмас-ку", - дейди бозорда савдо ?илувчи ?збекистонлик бош?а бир ?а?рамонимиз Наргиза Т?йчиева.

"Бозор...масалан, ?озир ишламасангиз б?лмайди. ?аракат ?илмасангиз б?лмайди. Бозорга кириб, ёмон б?лмадим. Бозор, савдо, барибир, яхши. Мен буни аёлларимизга тавсия ?иламан. Уй олдим. Машина олдим. ?аммаё?имни ?илдим. ?зимга ?амма нарсани ?илиб, энди фарзандимнинг келажаги учун интилмо?чиман", - дейди у.

Бош?а томондан, ?збекистон Бош вазири ?ринбосари, мамлакат Хотин-?излар ??митаси янги раисасининг я?инда бозордаги аёллар ?акида айтган с?злари жамоатчилик фикрининг бу борада ?анчалик ижобий томонга ?згариб бораётганига ?ам далолат ?илган.

?шанда Элмира Боситхонова, "Мамлакатни биламан десанг, бозор билан мозорига бор, деган гап бор. ?а?и?ий бозорчи аёлларда на маънавият, на маърифат бор", - деб айтган.

Бир томондан, унинг бу с?злари та?лилчилар орасида, "Бош вазир ?ринбосари с?злари Мирзиёев сиёсатига зид", деган фикрларни пайдо ?илган.

Ижтимоий-муло?от тармо?лари эса, том маънода жунбушга келган, Боситхонованинг с?злари кескин тан?ид остига олинган постларга т?либ тошган, унинг истеъфосига оид даъватларгача янграган.

Хо? осон, хо? ?ийин б?лсин, ?збекистон аёллари бугун тижорат ва тадбиркорликка кириб келишди.

?озир мамлакатдаги ?ар учинчи тадбиркорлик субъекти - аёлларники.

?тган йиллар давомида эркин тадбиркорликка етарлича й?л берилмагани, очилмагани ва улар ?ийин шароитда ишлашганини я?инда янги ?збекистоннинг ра?барияти ?ам эътироф этди.

Президент Шавкат Мирзиёев энди бу со?ада шарт-шароитни яхшилаш, тадбиркор эркинлиги ва ?имоясини таъминлаш му?имлигини айтмо?да.

Янги ?збекистоннинг президенти ?удратга келган сано?ли йиллар ичида эса, ?зининг яхши ??шничиликка асосланган минта?авий дипломатияси билан хал?аро ми?ёсда эътиборга тушган.

?збекистонни дунёга очиш сиёсатини тутаркан, деярли барча Марказий Осиё давлатлари билан узо? йиллик, айримлари б??роний даражага бориб ?олган чегара муаммосига бар?ам беришга муваффа? б?лган.

Минта?адаги ??шнилари билан ?ар томонлама ало?аларни муста?камлаш, айни?са, савдо-соти?ни янада кучайтириш асосий ма?садлари эканини айтган.

Аммо бунинг учун яна нималар ?илиниши керак?

"Энди, аёл тадбиркорлар учун, биринчи ?ринда, газимиз бемалол б?либ турса. Со?амиз газ билан бо?ли?. Газ б?лса, районни иш билан таъминлаб, ?аракат ?илаверамиз", - дейди тадбиркор Му?айё ?айдарова.

"Бошида й?лларни очиб берди, ?аммаё?дан мол олиб келдик. Кейин яна й?лларни беркитди. Бир ойда бир марта чи?адиган ?илиб ??йди. Бизларга яна ?шана?а шароит ?илиб берса. Кенг ?илиб ??йса ?аммаё?ни", - дея ?з истакларини из?ор этади д?кондор Наргиза.

"Тадбиркор аёл" ?збекистон ишбилармон аёллар уюшмаси ра?бари Гулнора Ма?мудова. эса, "Мамлакатлар ?ртасидаги шартлар бажарилса, биз ишонч билан бизнес юрита оламиз", - деган фикрда.

Зотан, с?нгги бир неча аср давомида а?амияти деярли й??олган Буюк Ипак Й?лини ?айта тиклаш - Осиёда ?ам, Европада ?ам ?озир янги, йирик бир орзу.

Шундай экан, бугун бу орзунинг аёлларсиз амалга ошмаслиги ?ам ани?.

Бош?а томондан, бунинг алал-о?ибат ?збекистонда амалда гендер тенглигига эришилиши ва аёлларнинг сиёсий фаолликларига кенг й?л очиши мумкинлигига оид умидлар ?ам й?? эмас.

Аёлларнинг мамлакат сиёсий ?аётида ?анчалик фаол эканликлари эса, бугун ?збекистонда яна бир эътиборталаб мавзу, янги президенти Шавкат Мирзиёев ало?ида ди??ат ?аратган, алла?ачон бу й?лда айрим амалий чораларга ?ам ??л урган му?им масалалардан бири б?лади.

?ис?ача тафсилот ?рнида...

Сурат тагс?зи,

?збекистон: "Буюк Ипак Й?лини тиклаётган аёллар" ?ужжатли фильмини тасвирга олиш жараёни

"Буюк Ипак Й?лини тиклаётган аёллар" ?ужжатли фильмида Би-би-си ?збек хизмати журналисти Феруза Ра?мон аёлларнинг савдо ва бозордаги устунлиги ?збекистонда ?андай ижобий ?згаришларга хизмат ?илаётганини ?рганади.

Феруза пойтахт Тошкент ва Фар?она водийсида б?либ, аёл тожирлар ва ?адим ?унармандчилик анъаналарини ишга солиб, замонавий, аммо арзон ма?сулотлар ишлаб чи?араётган аёл тадбиркорлар билан су?батлашади.

Аёлларнинг савдо ва тадбиркорликдаги фаолияти оилаларни ?анчалик бутлаб, ?збекистон и?тисоди юксалишига нечо?ли хизмат ?илаётганини ?рганади.

Айни пайтда, аёл ?рни ?андай б?лиши керак деган жамиятдаги анъанавий ?арашлар нечо?ли ?згараётгани билан ?изи?ади.

Тижорат ва ишбилармонлик аёллар ?рни ?ам эркакларники каби т?ли? тан олиниши ва тенгликка эришиш учун яна ?андай т?си?ларни енгиб ?тишлари кераклиги ?а?ида ?збек аёлларининг ?зларига мурожаат ?илади.

"Буюк Ипак Й?лини тиклаётган аёллар" ?ужжатли фильми Би-би-си ?збек хизмати (продюсер Рустам ?обил, му?аррир Хайрулло Файз) ва Sevimli TV (тасвирчи Шавкат Убаев) ?амкорликда тайёрлаган ижод ма?сулидир.

Би-би-си ?збек хизмати ?збекистон, Марказий Осиё, шунингдек, Аф?онистон ва дунёнинг бош?а жойларидаги ?збек тилида с?злашувчилар учун м?лжалланган ранг-баранг контент таклиф ?илади.

Би-би-си ?збек Хизмати минта?адаги энг йирик янгилик манбаларидан бири ?исобланади. bbcuzbek/uzbek веб сайтидан таш?ари, Би-би-си ?збек хизмати ?з муштарийлари билан Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Odnoklassniki ва Telegram ор?али ?ам бо?ланган.

Би-би-си ?збек хизматининг ?афталик аудиторияси 2,3 миллиондан орти?.

Хизматнинг Аф?онистон ?збеклари учун м?лжалланган 10 да?и?али телевизион янгиликлар дастурини ?ар ?афта 1,8 миллион одам томоша ?илади.

Би-би-си ?збек хизмати Жа?он хизмати таркибий ?исмидир.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek