Соди? Сафоев: Узо? муддатли стратегияси й?? ?укумат ?т ?чирувчилардек ?аракат ?иляпти

Сафоев

Олий Мажлис Сенати раисининг биринчи ?ринбосари Соди? Сафоев ?укуматнинг узо??а м?лжалланган стратегияси й??лиги сабаб ?т ?чирувчилардек ?аракат ?илаётганини айтди. Сенатор бу сафарги парламент сайлов кампаниясида партиялар ?укуматни ?ам бемалол тан?ид ?илаётганини таъкидлади.

Олий мажлис депутати Элдор Туляков ижро ?окимиятининг таъсирини камайтириш учун ?онунларга ?згартиришлар киритилганини айтди.

6 декабр куни ?збекистоннинг Лондондаги элчихонасида "?збекистонда исло?отлар ва парламент сайловлари", мавзусида матбуот анжумани б?либ ?тди.

Анжуманни ?збекистоннинг Буюк Британиядаги янги элчиси Саид Рустамов олиб борди.

Анжуман учун махсус Тошкентдан келган сенатор Соди? Сафоев келаётган сайлов кампанияси жуда ?ам катта ра?обат билан ?таётганини айтди.

"Партиялар бир-бири билан очи? ба?с ?илмо?да. Турли ?ояларни ?ртага ташлашяпти, сиёсий ёндашуви ?ам фар?ли. Бир-бирини ва ?укуматни тан?ид ?иляпти. Келаётган сайлов ?збекистон янги жамиятга айланганини намойиш ?илади", дейди у.

Матбуот анжуманида ?атнашган журналистлардан бири ?збекистонда ?укуматни тан?ид ?илиш ?андай к?ринишда б?лаётгани ?а?ида с?ради.

Соди? Сафоев Парламентда ?зи ?укуматни тан?ид ?илганини мисол сифатида келтирди.

"Мен ?укуматнинг концептуал ну?таи назари й??лигини айтдим. Улар ?ар куни 20 соатлаб ишлаб ме?нат ?иляпти. Биро? ?укуматнинг ?аракатлари узо??а м?лжалланган стратегияси й??лиги сабаб ?т ?чирувчиларникидек б?либ ?оляпти. Давлат бош?арув тизими замонавий жамият талабларига мослаб ?згартирилмади.

Мен аввало шуни айтдимки, янги сиёсат, янги ма?садларни эски тизим билан ?аётга татби? этиб б?лмайди. Бу ?згариши керак.

Янги сиёсат ва ма?садларни эски тизим билан амалга ошириб б?лмайди. Мисол тари?асида, биз нега ?амон хусусийлаштиришни амалга оширолмаганимизни келтирдим", дейди Соди? Сафоев.

Сенат раисининг ?ринбосари келаётган сайлов одамларнинг ишончини ?озонишдаги му?им ?одиса б?лишини таъкидлади.

Матбуот анжуманида иштирок этган Буюк Британиянинг Европа ва Америка минта?алари б?йича соби? вазири сэр Алан Дункан Би-би-си билан су?батда ?збекистонда исло?отлар аста-секин амалга ошишига ишонишини билдирди.

Би-би-си "Тара??иёт стратегияси" маркази ижрочи директори ва "Миллий тикланиш" партиясидан парламент депутати Элдор Туляков билан су?бат уюштирди.

Би-би-си Элдор Туляковдан 100 миллионлаб давлат пулини ?злаштирган соби? амалдор устидан судлар нимага ёпи? ?таётгани, улардан мусодара ?илинган пуллар ?аерга сарфланаётгани ?а?ида шаффофлик й??лиги ва жойларда ма?аллий ?окимликлар сайлов ?з таъсирини ?таётгани ?а?идаги хабарларга изо? олди.

Интерьвюни Би-би-си ?збек хизматининг YouTubeдаги са?ифасида томоша ?илишингиз мумкин.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг. Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek

Бу мавзуда батафсилро?