?збекистон: С?з эркинлиги мухолифатнинг ?рнини т?лдиролмади - ЕХ?Т

сайлов

Европада Хавфсизлик ва ?амкорлик Ташкилотининг кузатувчилар ?айъатига к?ра, ?збекистонда якшанба кунги парламент сайловлари аввалгиларидан эркинро? ?тган, аммо сайлов тизимидаги ?згаришлар мухолифатнинг ?рнини т?лдира олмаган.

Сурат тагс?зи,

Тана де Зулуета аёл номзодлар сонининг к?пайганини ол?ишлаган

Душанба куни Тошкентда ?тган брифинг чо?ида ЕХ?Т кузатувчилар миссияси ра?бари Тана де Зулуета ташкилот томонидан тавсия этилган янги Сайлов Кодексининг ?абул ?илиниши ?збекистоннинг сайлов ?онунчилигини жа?он андозаларига я?инлаштирганини айтган.

Айни пайтда у сайловларда ра?обатнинг етишмаганини таъкидлаган.

"?збекистон сайлов ?онунчилигининг такомиллаштирилиши ва с?з эркинлигининг кенгайиши ма?товга лойи?, аммо улар мухолиф партияларнинг й??лиги, тамал инсон ?а?ларини менсимаслик ва сайлов кунидаги жиддий ?онун бузилишларини компенсация ?ила олмайди", дея Тана де Зулуетанинг с?зларидан и?тибос келтирмо?да Франс Пресс хабар агентлиги.

Айни пайтда ЕХХТ миссияси ра?бари аёл номзодлар сонининг к?пайганини ол?ишлаган.

"Янги му?ит, янги мамлакат. Биз с?з эркинлигини ?ис ?илдик", деган ХХТ кузатувчилар миссияси ра?бари.

Тошкентда брифингда ?атнашган ЕХ?Т Парламент ассамблеяси президенти Георгий Церетели "?укумат томонидан юмшаш ва то?атлилик кузатилгани, аммо чекловлар са?ланиб ?олганини айтган.

Церетелига к?ра, сайловдан с?нг овозларни ?исоблаш жараёнида ?оидаларга риоя ?илинмаган.

"Овозларни ?исоб-китоб ?илиш жараёни учун белгиланган ани? ?оидалар мавжуд. Лекин бу ?оидаларга ?урмат билан муносабатда б?линмади. Овозларни ?исоблаш жараёнида бу ?а?ида кузатувчилар томонидан к?рсатмалар берилган. Лекин шунга ?арамай, хулоса салбий б?либ ?олмо?да", дея Церетелининг с?зларидан и?тибос келтирмо?да Kun.uz нашри.

ЕХ?Т миссиясига к?ра, овозларни ?исоблаш жараёни б?йича хулосанинг 42 фоизи салбий характерга эга.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Kun.uz нашрининг де Зулуетадан и?тибос келтиришича, ?исоблаш жараёнлари охиригача силли? ?тмаган.

"?онунда белгиланган процедураларга т?ли? амал ?илинмагани, натижалар ?згаргани к?ринди. Баъзи жойларда ра?амлар камро? эди".

22 декабр куни сайловда жиззахликлар кимларга овоз берди? Жиззахликлар янги депутатлардан нималарни исташади?

Мухбиримиз Ибрат Сафо 22 декабр куни Жиззах ша?рида сайловчиларнинг фикрлари билан ?изи?ди.

Жиззах ваъдаларга ишонадими? Би-би-си хал??а с?з берди - ?збекистон

?тказиб юборинг YouTube пост , 2
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 2

Якшанба куни ?збекистон Марказий Сайлов Комиссияси раиси Мирзо-Улу?бек Абдусаломов биринчи марта мухолифатдаги "Эрк" ва "Бирлик" ташкилотлари номини тилга олган ва уларнинг р?йхатга олиниши мумкинлигига ишора ?илган.

Абдусаломовнинг айтишича, мухолифат партияларига т?си? "аввал б?лган б?лиши мумкин, ?озир й??".

Айни пайтда МСК раиси хориждаги ?збек мухолифатининг парламент сайловларига ??йилмагани ?а?идаги баёнотларини рад этган.

"Мана ?озир чет элдан бизнинг партия ?атнашмади... у партия борми ?зи? Сиз (мухбирга-та?р.) ту?илмаган б?лсангиз керак "Эрк", "Бирлик" деган ташкилотлар пайдо б?лганда?.. Балким келишиб (?збекистонга келиш, маъносидами ёки ?урултой ?тказиш ва ё ?арорга келиш маъносидами, англашилмайди-та?р.) р?йхатдан ?тиб, янгитдан агар ?аракатга киришса, балким бош?а сиёсий о?имлар, сиёсий партиялар пайдо б?лиши мумкин, деган фикрдамиз", деб айтган Марказий Сайлов Комиссияси раиси Мирзо-Улу?бек Абдусаломов.

Абдусаломов агар Хал? демократик партияси - ХДП ?зини мухолифат сифатида к?рса, бунинг учун ?улай ?у?у?ий ва сиёсий вазият мавжудлигини айтган.

Мухолифатдаги "Эрк" партияси ра?бари Му?аммад Соли?нинг фикрича, Мирзо-Улу?бек Абдусаломовнинг баёнотида мухолифатга ?атъий мужда й??.

Агар МСК раиси "Эрк" партиясини тасодифан тилга олмаган б?лса, бу баёнот ра?барларлар билан келишиб ?илинган б?лса, буни кескин ва ани? бир шаклда эълон ?илиш керак. ?збекистонда сиёсий мухолифатга та?и?нинг бекор ?илингани расман эълон ?илиниши керак. Ана шунда буни ?збекистон учун "яхши хабар" дейиш мумкин", деб айтди Му?аммад Соли? Би-би-си билан су?батда.

Якшанба куни ?тган парламент сайловларида Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ?аракати — ?збекистон Либерал-демократик партияси Олий Мажлис ?онунчилик палатасидаги к?пчилик ?ринни са?лаб ?олган.

22 декабр кунги овоз бериш жараёнларининг дастлабки натижалари Марказий Сайлов Комиссияси раиси Мирзо-Улу?бек Абдусаломов томонидан душанба куни Тошкентда ?тган брифинг чо?ида эълон ?илинди.

Овозларни санаш натижаларига к?ра, ?збекистон Либерал-демократик партияси (?зЛиДеП) 43, ?збекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси 35, "Адолат" социал-демократик партияси 21, ?збекистон Хал? демократик партияси 18, Экологик партия эса 11 ?ринни эгаллаган.

22 та сайлов округида такрорий овоз бериш жараёнлари ?тказилиши айтилмо?да. Агар унинг натижалари партияларнинг ?ринларига таъсир к?рсатмаса, жорий сайловларнинг олдингидан ягона фар?и "Адолат" социал-демократик партиясининг учинчи ?ринга к?тарилиши б?лади.

Бу йилги сайловларда сайловчиларнинг иштироки ?ам 2014 йилдагидан анча паст б?либ, 67,8百分比 фоизни ташкил этган.

2014 йилда бу к?рсаткич 88,94 фоизни ташкил этган эди.

'Шармандали ?олат'

Ижтимоий тармо?ларда овоз бериш жараёнларидаги ?онунсизликлар, овозларни сохталаштиришга доир к?плаб хабар ва видеолар тар?атилган.

Энг к?п тар?алган ?онун бузилиши бир кишининг бир неча, баъзи ?олатларда йигирматалаб бюллетенни сайлов ?утисига ташлаш ?олатлари б?лган.

Марказий Сайлов Комиссияси ва Бош прокуратура ?онун бузилишларига доир ?атор ?олатларни текшираётганини айтган.

"Адолат" партиясидан Тошкент ша?ар кенгашига номзод Обиджон Латипов сайлов участкаси ходимларининг бюллетенларни "пачкалаб" сайлов ?утисига ташлаганига оид далиллар борлигини айтган.

Сурат тагс?зи,

Мирзо-Улу?бек Абдусаломов овозларни сохталаштириш ?олатларини "шармандали" деб атаган

Тошкентдаги брифинг чо?ида Марказий Сайлов Комиссияси раиси Мирзо-Улу?бек Абдусаломов Обиджон Латиповнинг овозларни сохталаштириш билан бо?ли? ?олатлар ?а?идаги саволига жавоб бера туриб, уларни "шармандали" деб атаган.

Блогер Нозим Сафари Тошкентнинг Сергели туманидаги сайлов жараёнида туман ?окимининг овоз бериш жараёнларига ??пол равишда аралашганини иддао ?илган.

У сайлов участкасида ходимларнинг кузатувчилар фаолиятига т?с?инлик ?илгани акс этган видеони эълон ?илган.

"Адолат" партиясидан Хал? депутатлари туман кенгашига номзод б?лган блогер Сергели туманидаги 426-сайлов участкасидаги ??итувчи ходим унинг "??лини тишлашгача боргани"ни айтган ва суратларни Телеграм каналига жойлаган.

?зининг с?зларига к?ра, ?одиса Сафари ходимлардан "протоколни ?онун доирасида кузатувчилар к?з ?нгида т?лдириш"ни с?раши ортидан юз берган.

Бош прокуратура Сергели тумани сайлов участкасидаги ?олат текширилаётганини маълум ?илган.

Бош прокурор Ни?матилла Й?лдошев ижтимоий тармо?ларда тар?алган 450га я?ин ?онун бузилиши ?олатлари Бош прокуратура томонидан назоратга олингани ва уларни текшириш учун махсус гуру? тузилилганини айтган.

Uzreport каналига интервьюсида Бош прокурор барча ?олатлар чу?ур ?рганилиши ва ?онун устуворлиги таъминланишини айтган.

Бош прокурор шунингдек, Сергели туманидаги бир неча участкаларда ?онунбузарликлар ани?лангани ва жиноий иш очилганини маълум ?илган.

Сурат тагс?зи,

Бош прокурор Ни?матилла Й?лдошев 450га я?ин ?онун бузилиши ?олатлари назоратга олинганини айтган

Учтепа ва Олмазор туманларидаги ?олатлар б?йича жиноий ишлар очилгани айтилмо?да.

?тказиб юборинг YouTube пост , 3

Бу материалга кириш имконсиз

К?про? к?ринг YouTubeБи-би-си таш?и сайтлар мазмуни учун масъул эмас.

Охири YouTube пост, 3

Биринчи сайлов

Якшанба кунги овоз бериш жараёнлари Шавкат Мирзиёев ?окимиятга келганидан буён парламентга илк сайловлар б?лган.

Унда ?атнашган бешта партиянинг ?аммаси Президент Мирзиёевга садо?атли партиялардир.

Хал?аро кузатувчилар сайловларда ?а?и?ий ра?обатнинг й??лигини тан?ид ?илишган.

Human Rights Watch ташкилоти мухолифатнинг сайловларга ??йилмаганини камчилик деб атаган ва Мирзиёев исло?отлар ру?ини сайловларга ю?тира олмаганидан таассуф из?ор ?илган.

Айни пайтда овоз бериш жараёнларини Ислом Каримовнинг ?тмишдаги авторитар бош?арувидан яна бир ?адам олдинга кетиш сифатида к?раётганлар ?ам бор.

Европада Хавфсизлик ва ?амкорлик Ташкилоти сайловларги биринчи марта ?зининг т?ла?онли ?айъатини юборган.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek