?збекистон инвесторлар учун етарли ?онунчилик яратдими? ?ис?а жавоб: ?али й?? - Британия юристи

Image caption Луи Скайнер узо? йиллар Россия энергия секторида ишлаган

"Dentons" юридик фирмасининг юристи Луи Скайнер Россия ва МД? дохил дунё б?йлаб турли йирик энергия лойи?аларида, хусусан энергия со?асидаги шартномалар ва ?у?у?ий кафолатларни таъминлаш й?лида иш олиб борган. "Dentons" бугунда Тошкентда ?ам ?з ваколатхонасига эга, Луи Скайнер эса ?атор хорижий инвесторларга ?у?у?ий масла?ат бериш ва шартномаларини тузиш билан маш?ул. Жаноб Скайнер, шунингдек, Лондондаги Британ-?збек жамиятининг раисидир. Би-би-си журналисти Ибрат Сафо у билан ?арб сармоядорларининг ?збекистонга ?изи?иши ?ай даражада экани ва яшил энергия лойи?алари ?а?ида су?батлашди.

Скайнер: Умид ?иламанки, биз ?збекистонни инвесторлар учун хавфсиз ?илиш й?лида ишлаяпмиз. Инвесторлар бизга мурожаат ?илишганида, биз ?у?у?шунослар сифатида чин дилдан ва очи? айта олайликки, ?а, ?збекистонда ?зингиз учун бизнес хавфини камайтирувчи шартномаларни ва лойи?аларни тузишингиз мумкин. Чунки, ?озирда албатта саргузаштларни яхши к?радиган компания ва инвесторлар бор, лекин бош?алар вазият ?андай ривожланишини кутиб туришибди.

Би-би-си: Уларни ?ам тушунса б?лса керак, айни?са ?збекистоннинг я?ин тарихида куйиб ?олган хорижий инвесторлар тажрибасини ?исобга олсангиз?

Скайнер: ?а.

Би-би-си: Унда ?андай ?илиб уларни ишонтирасиз? Улар ??р?маслиги учун ?збекистонда етарли ?онунчилик ва асос яратилганми?

Интервьюни к?риш учун мана бу ерга босинг.

Скайнер: ?ис?а жавоб - ?али й??. Энг устивор масалаларни ?ал ?илиш й?лида к?п иш ?илинди. Масалан, валютанинг эркин конвертацияси ва капитал назоратининг бекор ?илиниши. Бу дегани, экспорт учун нимадир ишлаб чи?аётган б?лсангиз, на?д пулингизни олиб чи?ишингиз мумкин ва унинг ярмини с?мга айлантириш мажбурияти остида эмассиз. Бу жуда му?им, чунки у и?тисодий ишончни кучайтиради. ?онунчиликка келсак, умид ?иламанки, Соли? кодекси киритиляпти ва у ??шимча ?иймат соли?ини ойдинлаштиради. Корпоратив соли? камайтирилмо?да. Му?им ?адамлар ?илинган. Фу?аролик ?онунларига келсак, ?арб давлатларида инсонлар орасидаги ало?аларнинг тамал тошлари деб к?риладиган тушунчалар, масалан фу?арога вакиллик ?илиш, кафиллик, зарарга ?арши кафолат каби тушунчалар ?али ?збек фу?аролик кодексида й??. Улар Россия фу?аролик кодексида ?ам й?? эди, бу тушунчалар атиги ?тган 10 йил ичида киритилди. Очи?и, ?збекистон ?озир яхши бос?ичда турибди, чунки агар ?рганмо?чи б?лса, тажрибани узо?дан ?идириши шарт эмас. Унинг ??шнилари бу бос?ичдан сал аввалро? ?тиб, ?з ?онунчилигини шакллантирганлар. У ?илдиракни ?айта кашф ?илиб ?тирмай, ??шниларникига бир бо?са етади. Ундан таш?ари, судлар ?та му?им. Айни?са, мулкка эгалик ?у?у?лари жуда му?им. Агар мулкинг савол остига олинса, судлар сени ?имоя ?ила оладими? Менимча, бу ?алиям инвесторларни хавотирга солади. Лекин, албатта, ?аммасига ва?т керак. ?з тажрибамдан келиб чи?сам, ?збекистон и?тисодидаги баъзи со?аларга кириш учун довюрак одам б?лишинг керак. ?ар ?андай давлатда ?ам агар минерал захиралар ё энергия со?асига аралашмо?чи б?лсанг, нафа?ат ?укумат манфаатлари, балки йирик ма?аллий ?йинчиларга дуч келасан. Лекин, агар хусусий капитал жам?армаларининг саноатларга киритадиган сармоясига келсак, майдон кенг очи?. Менимча, ?збекистонда энг сезиларли силжишлар савдо ва истеъмол секторларида сезиляпти. Мен билан ишлаётган хусусий банклар молияга ?та му?тожлар, чунки кичик ва ?рта бизнеслар уларга кредит с?раб мурожаат ?иляпти. Биламан, Осиё Тара??иёт банки ва Европа Тикланиш ва Тара??иёт банки бу банкларга кредит линияларини бериб, шу ор?али бизнесни ??ллаб-?увватлашга уринишяпти. ?йлайманки, ?збекистонда жуда к?п иш ?илинди, лекин улар паст даражали б?лгани учун янгиликларга чи?авермайди. Лекин, мана шу кичик исло?отлар билан и?тисодлар ?айта шаклланади. Россияда ?ам ?амма нарса нефть нархига бо?ли? эмасди, балки истеъмол саноатлари, истеъмолчилар харажатига ?ам таянганди. Агар Ялпи ички ма?сулот жон бошига 3 минг доллардан ошса ва одамлар пулини банкка ??йишни бошлашса, кичик ?арз олишга ?одир б?лса, улар пулини к?рпача остида са?ламай, ?а?и?ий и?тисодга ??шила бошлайдилар. Фа?ат ?ора ?озонни ?айнатишдан кейинги бос?ичга ?тадилар. Шундай экан, агар и?тисодий ?сиш давом этса, 5 ё 6 йил ичида айни?са ша?арларда ?а?и?ий юксалишни к?расиз. Айни?са банк со?аси, молиявий технологиялар ва уларнинг истеъмолчига очи?лигини ?исобга олсангиз, менимча ижобий кайфиятда б?лишга к?п асос бор.

Би-би-си: Сиз ?збекистонда ?айта тикланувчи энергия лойи?алари билан ?ам ишлайсиз. ?збекистон бу со?ада дунёдан жуда ор?ада. Сизнингча, ?укумат ?анчалар бел бо?лаган бу со?ани ривожлантиришга?

Скайнер: ?айта тикланувчи энергия со?аси охирги 10 йил ичида ?аммани ?айратда ?олдирди. Масалан, 10 йил аввалги ?исоботларни ??исангиз, ?уёш панеллари, шамол турбиналарига сарфланган харажат ?озиргиларидан 6 ё 8 баравар ю?ори б?лган. Бу вазият ?згаришига яна хитойликлар сабаб. Улар ?та йирик к?ламда жуда яхши технологияларни ишлаб чи?аришни й?лга ??йдилар, ва бунинг ортидан ?айта тикланувчи энергияни олиш нархлари пастга ш?н?иди. 5-6 йил аввал бундай лойи?аларни ?укуматлар субсидиялаши керак б?ларди, чунки яшил энергияни олиш харажати газ ё к?мирникидан ю?ори эди. Лекин, ?озир субсидияга зарурат й??. ?тган ой "Масдар" компанияси Навоий вилоятида 100 мегаваттлик лойи?ани ??лга киритди ва бунга 2,67 цент тикди. Демак, унга бир киловатт энергия учун 2,67 цент т?ланади. Бу ?еч нарса эмас. Гап шундаки, ?збекистон энергия секторида бир-бирини субсидиялаш жуда кучли. ?збекнефтегаз ?збекэнергога газ беришга мажбур, с?нг ?збекэнерго энергияни ишлаб чи?ариб бозорга беради. Бу ?ийин масала. Менимча, энергия со?аси шундай исло? ?илиниши керакки, электр энергияси нархи ишлаб чи?ариш харажатига ?араб белгиланиши керак. Ирония шундаки, ?айта тикланувчи энергия бунга ёрдам беради. Чунки анъанавий энергия секторларида йирик газ станциялари, к?мир станциялари, атом станциялари устунлик ?илади. Бунинг учун катта ?затиш ва тар?атиш инфратизилмалари керак ва бунга к?п инвестиция кетади. Лекин, ?айта тикланувчи энергия фар?и шундаки, сиз саноат ша?арчаси ёки катта ша?ар ёнига йирик ?уёш энергияси заводи ё шамол турбиналари майдонини ?урсангиз б?лади, ва бунинг учун узатиш линиялари керак эмас. Чунки сиз ?ша ма?аллий заводдан энергияни ма?аллий саноат ё ша?арга узатасиз. Шундай экан, яшил технологиялар нархининг тушиб бориши ва узатиш харажатлари камлигини ?исобга олсангиз, менимча, келгуси 1-2 йил ичида ?збекистонда бу яхши ечим эканини англаб етишади. Йилига 320та ?уёшли кун билан сиз ?збекистонда ?ар куни текин энергияга уй?онасиз ахир. ?озир ?збекистонда субсидиялаш ва ким ?андай вазифага масъул экани борасида ечилмаган масалалар бор, ?збекнефтегаз исло? ?илиняпти, Энергия вазирлиги эндигина тузиляпти. Аминманки, музокаралар осон кечмайди, лекин ?айта тикланувчи энергия алал-о?ибат яхши ечим б?лади.

?збекистон ва и?тисод: Инвестиция, инновация, коррупция

?збекистон: инвесторларга национализациядан ?имоя кафолати берилди

"Инвестиция киритайлик!" Нега инвесторлар кам келяпти?

?збекистон: Ситилар ?уриш ?рнига хал??а газ ва электр берса нима б?лади?

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek