?збекистон, Жиззах: Бир оила газдан ?лди, ?амма хавотирга тушган - O'zbekiston

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM
Image caption "?амма хавотирда, яхширо? э?тиёт чораларини к?ряпмиз энди..."

9 январь куни Со?ликни са?лаш вазирлиги Жиззахда юз берган фожиа ?а?ида хабар берди. Хабарда ёзилишича, газдан за?арланиш о?ибатида бутун бошли бир оила аъзолари оламдан к?з юмган. Би-би-си мухбири Аваз То?иров бу ?олат юз берган ?орон?ул ?ишло?ига бориб, одамларни су?батга тортди.

Вазирлик хабарида ?уйидаги с?зларни ??иш мумкин:

"Бугун соат 14:04 атрофида ?аллаорол туман тиббиёт бирлашмаси тез тиббий ёрдам б?лимига тумандаги К?кгумбаз МФЙ ?арашли ?орон?ул ?ишло?ида яшовчи, 1987 йилда ту?илган Д.Ш. хонадонига ча?ири? ?айд этилган.

Тез тиббий ёрдам бригадаси во?еа жойига зудлик билан етиб борганида оила аъзолари, хонадон со?иби Д.Ш ва унинг турмуш ?рто?и, 1987 йилда ту?илган Н.Ш, 6 ёшли ??ли А.Й. ?амда3 ёшли ?изи О. Й.да биологик ?лим ани?ланган".

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

?ар йили ?иш мавсуми бошланиши билан ?збекистонда одамларнинг газ ёки ис газидан ?алок б?лгани борасида ?нлаб хабарлар чи?ади.

Аммо омма ?еч ?ачон ?урбонларнинг ?андай инсон б?лгани, ?атто, исмини ?ам билмайди. Шунчаки бундай ?олатлар т??рисидаги хабарларни ??ийди, холос.

?збекистон: Ис газидан нобуд б?лаётган а?олини ким ?ут?аради?

?збекистон,?ишки мавсум: Одамларга муста?илликдан исси?лик, ёру?лик му?им б?лдими деб ??р?иб ?етаман

?збекистон: И?тисодий муаммоларни Евросиё иттифо?ига кириб ?ал ?илиш мумкинми?

'Гапиришга ориятимиз й?л ??ймайди?

Би-би-си ?орон?ул фожиаси мисолида табиий газ ?урбонига айланган инсонлар хотирасини одамлар к?з ?нгида гавдалантиришга ?арор ?илди.

Биро? мотам давом этаётган хонадонда таъзия билдирувчиларни ?абул ?илаётган ?ариндошлар бу мавзуда гапиришни истамадилар.

?Бошимизга тушган к?ргиликни к?риб турибсиз. ?озир ?еч нарса ?а?ида гапиришни хо?ламаймиз. Бундан таш?ари болаларимизнинг ?лимини элга достон ?илишга ориятимиз й?л ??ймайди. Т??ри тушунасизлар?, узр с?райди мар?ум оила бошли?ининг отаси эканини айтган эркак.

Шунга ?арамай, Би-би-си бу во?еа ?орон?уллик бош?а инсонларга ?андай таъсир ?илгани, улар сову? ?ишда ?андай кун кечираётгани ва бош?а турмуш ташвишлари билан танишишга ?аракат ?илди.

'Сув, свет, газимиз бор, Худога шукур?

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

Би-би-си билан су?батлашган ?орон?улликлар ?иш ва?ти ?ишло?да ?ийинчиликлар кузатилмаслиги, а?оли электр, табиий газ ва ичимлик суви билан мунтазам таъминлангани айтадилар.

Уларнинг с?зларига к?ра, 300 хонадондан иборат бу ?ишло? а?олиси, асосан, де??ончилик, чорвачилик билан шу?улланади. Имкони борлар тирикчилик дардида Россияга кетган.

?Баъзилар давлат ишида ишлайди. ?ишло?имиздан ?тган темирй?лда ?ам ме?нат ?илишади. ?ариялар пенсия билан яшашади?, с?злайди Ба?одир исмли ?орон?уллик йигит.

То?ли ?удудда жойлашган ва и?лими сезиларли сову? экани сезилиб турган бу ?ишло?да, ?а?и?атан ?ам, одамлар айтгандек, ?аёт ташвишларсиз бир маромда ?таётган туйилади.

?ишло? б?йлаб тортилган газ ?увурлари, электр симлари ва а?ён-а?ёнда учрайдиган ичимлик суви кранлари одамларнинг ?яхши ?аёт? борасидаги гапларида жон борлигидан далолат беради.

Умуман олганда, ?орон?улнинг ?збекистондаги бош?а ?ишло?лардан ажралиб турадиган жи?ати к?зга ташланмайди. Биро? баъзи ?орон?улликларнинг айтишича, ?ишло?да муаммо пайдо б?лган - кечаси газ жуда к?тарилиб кетмо?да.

?аммасига заправкалар сабабчими?

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

Уларнинг тахмин ?илишича, бир оиланинг ?лимига ?ам айнан газнинг к?тарилиб пасайиши сабаб б?лган.

"Кечаси газ баланд б?либ кетяпти. ?ша оила ?ам газни пасайтириб, устига чойнак ??йиб ??йган. Ухлаганда газ к?тарилиб, ?айнаган сув горелка устига тушган. Горелканинг уч-т?рт тешигида олов ?чиб ?олган. Шу ердан чи??ан угар уларнинг дими?иб ?олиши учун етарли б?лган", тушунтиради Музаффар исмли ёш йигит.

?Икки ярим суткадан кейин уларнинг мурдасини топишди. Уйга киришса, чойнак ?ип-?изил чо? б?либ ётган экан?, давом этади у.

?ишло?даги ягона мактабда дарс берадиган Илёс ?ролов ?ам с?нгги икки йилда газ таъминотида муаммолар пайдо б?лганини айтади.

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

У бунинг сабабини ?ишло? я?инида автомобилларга метан газ т?лдирувчи шахобчалар ?урилганида эканини тахмин ?илади.

"20 йилдан бери газимиз яхши эди. Шу т?ртта заправка ?урилдию, кундузи газ пасайиб, кечаси жуда к?тарилиб кетяпти. Менимча, ?тган ?афта содир б?лган фалокатнинг сабаби шунда", с?злайди у.

?ролов ?ишло?даги деярли барча хонадонда бу муаммо кузатилаётганини маълум ?илади.

?Одамлар ташвишга тушиб ?олди. Имкони борлар кечаси газни ?чириб ётяпти, лекин ёш боласи, ?арияси борлар газга к?з ?уло? б?либ ?тиришга мажбур. Масалан, уйимда ча?ало? бор. Газ ?чиролмайман. Кеч тушиши билан пасайтираман, озгинадан кейин яна к?тарилиб кетади. Кечаси икки-учларда жуда баландлаб кетади?.

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

?роловнинг гапларини ?амкасби ?ам тасди?лайди.

?Э?тиёткор б?лмасангиз, кечаси ухлаш хавфли б?либ ?олди?, дейди ёши чамаси олтмишлардаги бу эркак.

Газ билан бо?ли? бу муаммо т??рисида гапирган ?орон?улликлар газ таъминоти аввалдан яхши б?лгани учун ?ишло?даги аксарият хонадонларда ??лбола иситиш мосламаларидан фойдаланилмаслиги, газ печкалар хавфсизлик талабларига жавоб беришини айтади.

Аммо печкалар ?анчалик хавфсиз б?лмасин, газнинг бундай ??йнаши? одамларни ташвишга солмо?да.

'Ечим - паровой?

?ишло? о?со?оли ?ро?бой ака Би-би-сига ?орон?улдаги ?аётни тасвирлай туриб, а?оли газ таъминоти ва иситиш масалалари юзасидан учраётган муаммоларни гапириб берди.

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

Унинг с?зларига к?ра, бир оила бошига тушган муд?иш фожиа ортидан мутасаддилар зудлик билан хонадонлардаги печкаларни текширишга тушган.

?Биро? ?еч ким заправкаларнинг газ таъминотига таъсир к?рсатаётгани э?тимолига эътибор бермаяпти?, дейди ??итувчи ?ролов.

О?со?ол ?ро?бой ака эса фожиадан с?нг ма?аллий ра?барлар ?орон?улдаги барча хонадонларда "паровой" - сув билан иситиш тизими ?рнатишга к?рсатма берганини маълум ?илади.

"2021 йилгача ?амма уйларимизга паровой туширишга к?рсатма берилди. Кейин ?аммаси хавфсиз б?лади. Печка таш?арида б?лади. Газ ?чиб ?оладими, бош?а б?ладими - уйдаги одамлар зарар к?рмайди", с?злайди о?со?ол.

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

Биро? Илёс ?ролов ?амманинг ?ам бундай тизимни уйига ?рнатишга ?урби етмаслигини таъкидлайди.

?ро?бой ака ?ам ??итувчининг гапларига ??шилади.

"Энди темирнинг нархини биласиз. ?исобимизча, икки-уч хонага паровой тушириш 5-7 миллион с?мга тушади. Имкони бор ?рнатади, имкони й?? яна хавф остида яшашда давом этаверади", тан олади у.

Гарчи ?орон?улдаги табиий газ билан бо?ли? бундай ?аройиб муаммо, яъни газнинг ?чиб ?олиши эмас, балки к?тарилиб кетиши ?иш мавсумида сову?дан ?ийналаётган бош?а ?збекистонликлар учун у ?адар жиддий к?ринмасада, у кишининг ?аёлида бир саволнинг юзага келишига сабаб б?лади: ?збекистонда йиллардан бери кузатилаётган электр ва табиий газ та?чиллиги бартараф этилган билан одамларнинг ?аёти бирдан яхшиланиб ?оладими?

Мамлакатда мавжуд энергетика б??рони тугатилгудек б?лса, одамлар яна бир жиддий хатар - бе?арор энергия таъминоти ва энергия манбаларидан у?увсизларча фойдаланиш муаммоси билан юзлашадиган к?ринади.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek

Бу мавзуда батафсилро?