Ни?об ечилди: ?збекистон соби? ра?бари авлоди фашистлар етакчиси б?лган - O`zbekiston видео

Александр Славрос ёки Алишер Му?итдинов
Сурат тагс?зи,

Алишер Му?итдинов ё Александр Славрос дунёдаги йирик фашистик форумни тузган ва бош?арган.

Интернетдаги энг йирик фашистик форумни тузган одам маш?ур ?збек оиласи фарзанди б?либ чи?мо?да.

Александр Славрос (аслида бу ла?аби) сифатида танилган шахс ?тган йиллар давомида умумжа?он фашистлари интернет форумини ташкил этади ва бош?аради.

У яратган "Темир юриш" ("Железный марш") форуми вакиллари дунё б?йлаб иш олиб борганлар, ир?чиликка муккасидан кетишган, Гитлерни ?рганишган, одатий террор эмас, балки ядровий ?иёмат яратишни орзу ?илишган:

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

К?пчилик форум аъзолари турли давлатларда ?отиллик ё экстремизм айблари билан ?амалган.

Аммо форум етакчиси Александр Славрос айбловлардан ?утулиб ?олган. Славроснинг юзи доимо ни?об остида б?лган.

Жа?оннинг турли давлатларида яширин иш олиб борган бош?а фашистлик гуру?лар ва форумлар учун ?ам Александр Славрос ташви?отчи ва ?оявий етакчи вазифасини ?таган.

У ёшлар учун фашизмнинг янги версиясини яратган.

Славрос ?зини очи?дан-очи? фашист ва ир?чи, деб атаган.

Унинг ёзганларидан дунё б?йлаб ир?чилар кенг фойдаланишган.

Би-би-си бу одам асли ким эканини ани?лади, уни биладиган инсонлар билан гаплашди ва Александр Славрос интернет ва омма к?зидан яширинганидан бери ?аерда яшаётганини ?рганди.

Ярим ?збек фашист

Сурат тагс?зи,

Алишер Му?итдинов ё Александр Славрос дунёдаги йирик фашистик форумни бош?арган.

Инглиззабон форумларнинг аъзолари миллатчи ва ир?чи манифестлар чоп этилган Slavros.org сайти 2011 йили Алишер Му?итдинов номли шахс номига ?айддан ?тказилганини ани?лашади.

Бу шахснинг я?ин тарихига ?арасак:

2008 йили МДУ Психология факультети талабаси б?лган Алишер Му?итдинов ?з блогида "Менинг атрофдагиларга муносабатим" тести натижаларини чоп этади.

Тест натижаси уни авторитар, тажовузкор, манмансираган ва альтруист деб тасвирлайди.

"Умуман олганда, ?аммаси т??ри" - ?абилида ёзган Алишер Му?итдинов буни изо?лаб.

Алишернинг эски ники (ла?аби) Silent guy (Камгап йигит) б?лган.

Аммо у янги Alexander Slavros (Александр Славрос) ла?абини олган.

?з ??лида елим калтак, ?амчи ва музкесар билан тушган суратлари бор.

Алишер психология факультетидан ?айдалади. Кейин сиёсатшуносликни ?рганади.

Курсдошлари уни ба?слашувчан полемист талаба сифатида эслашади.

"Унинг фикрларига ??шилмасам ?ам, с?злаганда гапларига ма?лиё б?либ тинглардим. Фикрлари билимга асосланарди" - деб эслайди Евгения исмли сабо?доши.

"У пайтлари фашизм аломатлари й?? эди, ?зини метамиллатчи деб атарди" - эслайди номини айтишни истамаган бош?а курсдоши.

"У ахир барибир Алишер Му?итдинов эди: ?орама?издан келган, рус эмаслиги юзидан маълум. Уни Россия ир?чиларига бо?лаш имконсиз эди".

Совет ?збекистони ра?бари авлоди

Сурат тагс?зи,

Александр Славрос ла?аби ортида бекинган Алишер Му?итдинов юзини яшириб келган.

Фашист Александр Славрос, яъни Алишер Му?итдинов - жуда обр?ли ва маш?ур ?збек оиласидан келиб чи??ан.

У ?а?идаги шахсий маълумотлар билан танишган икки нафар Би-би-си манбасининг ишонишича, Алишер Му?итдиновнинг ота тарафдан я?ин ?ариндоши Нуритдин Му?итдинов ?али Хрушчёв даврида ?збекистон ССР ?укуматини бош?арган.

Кейин КПСС М? президиуми аъзоси ва СССРнинг Суриядаги элчиси б?лган.

У Иккинчи Жа?он Урушида фашизмга ?арши Сталинград жангида ?атнашган.

Та?дир киноясини ?арангки, фашистлар форумини бош?арган Алишернинг бизнесмен отаси ?ам Россиядаги ме?нат мигрантларига ёрдам берувчи жам?армага ?омийлик ?илади.

Алишернинг ота-онаси 1980-йиллари Москвадаги хал?аро муносабатлар институтида ??иган пайтлари танишганлар.

Аммо 1990-йиллари ажрашиб кетишган.

Онаси спорт журналисти б?либ ишлаган.

Би-би-си Алишернинг ?ариндошлари билан бо?лана олмади.

"Мен ярим русман ва ?атто Нюрнберг ?онунлари б?йича ?ам менда ?аммаси ок" - деб Славрос ?зининг фашистлигини о?лаган.

Алишер болаликдан ?зини ?еч ?ачон ?збек ?ис ?илмаган, балки рус деб билган.

Унинг фикрлари ва ёзганлари жа?ондаги турли фашистик гуру?лар ва форумларга ил?ом берган

С?нгги пайтлари инглиз тилида ёзган ма?ола ва ишларида эса у Гитлерга ?ам тез-тез мурожаат ?илган.

Ир?чиларнинг йирик "Темир юриш" форуми ташкилотчилари к?пинча Славроснинг фикрлари ва ?ояларига таянишган.

Фашистнинг фош этилиши

Сурат тагс?зи,

Алишернинг ни?обсиз юзини соби? жазмани Линдсей Суваннарат ?асос учун интернетга ??йган.

2015 йили ир?чиларнинг "Темир юриш" форуми фаолларидан бири, А?Шлик Линдсей Суваннарат исмли аёл Канадада ?ибсга олинади.

У бу ерда отишма ташкиллаштириш ниятида б?лган.

Тергов жараёнида унинг форумлардаги с?нгги изо? ва постлари текширилган ва аёл соби? жазмани б?лмиш Славросга ?з нафратини сочиб келгани ани?ланган.

Сабаби - Славрос г?ё янги аёл билан учрашаётганини айтган ва бундан соби? севгилиси ?азабга тушган.

?асос ?тида ёнган Линдсей Суваннарат кейин Славроснинг ни?обсиз юзини ошкор ?илади.

Алишер Му?итдиновни танийдиганлар фашистлар й?лбошчиси расмини к?риб, унинг кимлигини тасди?лашади.

Улар Би-би-сига ?ам расмдаги одам - Алишер Му?итдинов, деб айтишди.

Алишер ?ам, Александр ?ам й??олди

Сурат тагс?зи,

Турли юртлардаги ир?чилар интернет ор?али бир-бирларини билишган.

2017 йил 20 ноябрида Александр Славрос (ёки Алишер Му?итдинов) "Темир юриш" ("Железный марш") форумида с?нгги хабарини ёзди.

Бу - фашизмдан хабардорлик тест синови эди.

Шундан кейин "Темир юриш" форуми ?ам, Славрос ?ам ?ойиб б?лишди.

Славрос ва тарафдорлари чоп этган Rope Culture ("Сиртмо? маданияти") интернет-журнали ?ам й??олиб ?олди.

Сайт ва форум бош?а хостингларда ?олаётган б?лиши мумкин, чунки уларни таш?аридан й?? ?илишгани э?тимоли паст.

Би-би-си ани?лашича, Алишер Му?итдинов ?амон Москва жануб-?арбидаги онасининг квартирасида яшайди.

Россия ?уку? тартибот органлари уни излашаётгани й??.

Алишер Му?итдиновнинг ??л телефони бор, аммо у Би-би-си билан гаплашмади.

Телефон ??н?иро?ига жавоб бераркан, "Алишер?" деган саволимизни эшитиши билан ало?ани узди.

Иккинчи ??н?иро?да эса г?шакни к?тариб, 10 сония атрофида гапирмай жим турди, холос.

Алишер Му?итдинов фойдаланадиган ягона муло?от тармо?и - Signal мессенджерида ?ам жавоб бермади.

У бир пайтлар фильм ва сериаллар таржимаси билан шу?улланиш нияти ?ам борлигини курсдоши Евгенияга айтган экан.

Би-би-си мухбири Андрей Сошников суриштируви ва ма?оласи асосида тайёрланди.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek