Мирзиёев очи?ча тан?идга тутилдими? – ?збекистон ва демократия - O'zbekiston

Президентлар

Мирзиёев Америка билан ?айси тилда гаплашади? - Айни шу мазмундаги савол куни-кеча пойтахт Тошкентда янграган.

?атто ?збекистон Миллий ахборот агентлиги сарлав?асига чи??ан.

Бир ?збекистон Президентининг бош?а давлат ра?бари билан ?айси тилда музокаралар олиб бориши саволи мамлакат муста?иллиги тарихида бу каби кун тартибига чи??ани ?алича кузатилмаган.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Маълум б?лишича, савол Америка элчисининг Тошкентдаги А?Ш элчихонасида журналистлар билан б?либ ?тган учрашуви чо?ида янграган.

Унга А?Шнинг ?збекистондаги фав?улодда ва мухтор элчиси Даниэл Розенблюм ани?лик киритган.

Шундай ?илиб, ?збекистон Президенти Шавкат Мирзиёев А?Ш билан музокараларини ?айси тилда олиб боради?

Президент ?ртадаги таржимон билан ?айси тилда с?злашади? ?збек, рус ёки инглиз тилидами?

?збекистон Миллий ахборот агентлиги саволларни худди шу тартибда ??йган.

Элчининг маълум ?илишича, бу икки давлат ?ртасидаги музокараларда ?збекистон Президенти, одатда, давлат тили - ?збек тилида с?злайди.

"Мен А?Ш расмийларининг Президент Шавкат Мирзиёев ва Таш?и ишлар вазири Абдулазиз Комилов билан ?тган ёпи? учрашувлари борасида маълумот бера олмайман. Аммо, менинг фикримча, Президент Шавкат Мирзиёев А?Ш делегацияси билан ?тган учрашувларида давлат тилида с?злайди. Мен айнан ?айсидир учрашув ?а?ида эмас, умумий олганда шундай эканлигини таъкидламо?чиман. Шунингдек, Президент бош?а давлат расмийлари билан ?тадиган учрашувларда ?айси тилда с?злаши ?а?ида маълумотга эга эмасман", - деб айтган элчи Даниэл Розенблюм.

?збекистон Миллий ахборот агентлигининг бу хабарига ?арийб йигирма йилдирки ?збекистон-А?Ш муносабатларини Вашингтоннинг ?зидан туриб ёритиб келаётган "Америка овози" мухбири Навба?ор Имамованинг эътиборидан ?ам четда ?олмаган.

Акс-садо

Журналист агентликнинг ушбу хабарини ?зининг Facebook са?ифасида улашаркан, унга кириш с?зини "Элчи Розенблюм ?а?и?атни айтаяпти", дейишдан бошлаган.

Унинг давом этишича, "Президент Мирзиёев Америка билан асосан ?збек тилида гаплашади".

"Вашингтон ва Нью-Йоркда ?ам шунга гуво? б?лганмиз, Тошкентда ?ам. О? уйда озгина русча ?ам гапирган, биро? мен ?зим к?рган ?олларнинг аксариятида, жумладан, А?Ш пойтахтида ?збекистон томон берган катта зиёфатда ?ам Мирзиёев ?збек тилида узун нут? с?злаган. ?ар со?адан энг к?п одам жамулжам б?лган тадбир шу эди", - деб ?з кириш с?зига якун ясаган журналист.

Журналистларнинг А?Ш элчиси билан Тошкентдаги мазкур учрашуви ?ачон б?либ ?тгани санаси маълум эмас.

Аммо ?збекистон Миллий ахборот агентлигининг ушбу хабари 10 февраль санаси остида чоп этилган.

Айнан А?Ш элчиси билан учрашув чо?ида айнан бу саволнинг нега кун тартибига чи??ани сабаби маълум эмас.

?збекистон Президенти с?нгги бор А?Ш томони билан Тошкентда шу ой бошида музокаралар олиб борган.

5-6 февраль кунлари расмий ташриф билан ?збекистонга келган А?Ш Давлат котиби Майк Помпеони ?абул ?илган.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Вашингтондаги с?нгги музокаралари эса, 2018 йилнинг май ойига т??ри келади.

?шанда ?збекистоннинг янги ра?бари ?арбга ?зининг илк ташрифини амалга оширган.

Шахсан Президент Дональд Трампнинг таклифи билан Вашингтонга борган.

Вашингтонда экан, Шавкат Мирзиёев Президент Трампдан таш?ари, А?Ш Давлат котиби ва Пентагон ра?бари билан ?ам учрашган, музокаралар олиб борган.

?шанда О? уй томонидан "тарихий"га нисбат берилган бу расмий ташриф ?зининг ?анчалик кенг ?амровли экани билан ?шанда к?пчиликнинг ди??атини ?зига тортган.

Аммо энг эътибордан четда ?олган жи?ати эса, айнан к?п томонлама бу музокараларнинг ?ай бир тилда олиб борилгани б?лган эди.

Кун тартибида ?збек тили

Мирзиёевнинг Америка билан ?айси тилда с?злашиши саволи ва бунга оид хабар, бош?а томондан, Хал?аро пресс клубнинг ?збек тили муаммоларига ба?ишланган пойтахт Тошкентдаги навбатдаги сессиясидан икки кун ?тиб б?й к?рсатган.

?збекистдондаги етакчи интернет нашри Kun.uz мухбирининг ёзишича, бу сессия чо?ида ?збек тилининг давлат тили сифатидаги мав?ейи, тил таълими ва тилшунослик масалалари му?окама ?илинган.

Унда тилшунос олимлар, профессор-??итувчилар, методистлар, вазирлик мутасаддилари ?збек тилининг кейинги ривожи учун ?з таклифларини билдиришган.

Сессия ортидан, у ?а?даги таассуротлари билан ?зининг Facebook са?ифасида б?лишган журналист Абду?одир М?миновнинг ёзишича, "худди ?ша куни ?а?и?атдан ?ам демократия кириб келаётганини бироз ?ис этган".

Унга ?ам "с?з тегиб, ?з фикрларини асос ва та??ослашлар билан билдириш"га имконли б?лган.

Журналистнинг ёзишича, "?збек тилининг ?з ?рни б?лишини ?укуматдагилар (?укуматдаги биз ани? кимлигини билмайдиган кучлар) ?ана?адир истамаётганини очи?часига айтган".

"(Одамлар айтганидек майдалашмай), ?олаверса, БМТ минбарида ?озо?истон, Туркия Президентлари ?з она тилисида нут? ?илгани, аммо, Ислом Каримов ?ам, Шавкат Мирзиёевнинг ?ам ?збекча нут? ?илганини к?рмагани ва буни ?укуматдагилар истамаяпти, деганига бир мисол, деб холис айтган-??йган".

Журналист худди шу постига "шулар ?а?ида келиб чи??ан му?окамали ?олатни к?ришингиз мумкин", дея ?ша сессиядан олинган видеопарчани ?ам илова ?илган.

Видеопарчада журналистдан кейин с?з олган масъуллардан бирининг ?тган уч йил ичида ?збек тилининг мав?еи ?анчалик кучайиб бораётгани тафсилотларига т?хталаркан, Президент Шавкат Мирзиёевнинг я?инда Японияга ?илган ташрифи чо?ида музокараларни давлат тили - ?збек тилида олиб борганлигини ало?ида ?айд этиб ?тганини к?риш мумкин б?лган.

"?а-я, сизларни билмадиму, аммо мен шу бугун ?а?и?атдан ?ам демократия кириб келаётганини бироз ?ис этдим. Чунки давлат ра?барини бу усулда тан?ид ?илганимда ?ам пресс-клуб дастури давом этди, эфирдан олиб ташланмади...".

"Буни эса мен жиддий сигнал деб билдим демократия сари бошланган ?адам дея инша Алло?", - дея ?з постига якун ясаган Абду?одир М?минов.

С?з ва матбуот эркинлиги эса, айнан янги ?збекистон Президенти Шавкат Мирзиёев бирламчилардан б?либ исло? этиш ?аракатида б?лган со?алардан бири б?лади.

Муносабатга муносабат

?тган икки кун ичида журналистнинг бу пости юзлаб марта ё?тирилган, ?нлаб коментларга сабаб б?лган ва ?нлаб маротаба улашилган.

?олдирилган коментлар орасида янги ?збекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясида 2017 йил сентябрь ойида ?илган илк нут?ига ало?ида эътибор ?аратилганлари ?ам к?рилган.

Мирзиёев ?з нут?ини рус тилида ирод ?илган ва бу ?шандаё? кибер фазода озмунча му?окамаларга сабаб б?лмай ?олмаган.

"Президент нега ?збекча гапирмаганини" савол остига олганлар озмунча эмаслиги к?рилганди.

Журналист пости остига ?олдирилган коментларнинг бирида эса, жумладан, "БМТида расмий 6 та тил тан олинган. Булар ?аторида рус тили ?ам борлигидан хабарингиз й??, деб ?йлайман. Агар хабарингиз б?лганида, бу с?зларни айтмаган б?лар эдингиз", деб ёзилган.

Жавобан ?олдирилган бош?асида эса, бу коментда келтириб ?тилган, таъбир жоиз, фактлар савол остига олинган.

"Agar biror davlatning prezidenti shu 6 ta tildan birortasini bilmasa, unda qaysi tilda nutq qiladi? Bu talab shu 6 ta tildan boshqasida nutq qilish mumkin emasligini anglatadimi? Prezident boshqa davlatlarga safari chog'ida ham asosan RUS tilida muloqot qilyapti. Gap faqatgina BMT dagi nutqida emas. Savol umumiy qilib berildi. Misol sifatida BMT keltirildi", - дейилган.

Худди шу сессияда чи?иш ?илган Педагогика фанлари доктори, профессор ?озо?бой Й?лдошев эса, "муаммо мо?иятини теранро? англаш ва хато-камчиликларни тан олишдан ?очмай, уларни тузатишга ?аракат ?илиш"га ча?ирган.

Kun.uz нинг ёзишича, "Биз ?озир ?аммамиз хизмат вазифамизни бажариш билан, ?зимизнинг унчалик ёмон ишламаётганимизни таъкидлаш билан, ?зимизнинг анча саводли ва ??збекпараст? эканимизни к?рсатиш билан овора б?ляпмиз", деркан, ?озо?бой Й?лдошев, "Нега бизда ?зимиздан бош?ага б?лган нарсага интилиш кучли, чунки бизда ?урур й??!", - деб айтган.

Худди шу манзарада расман давлат тили, дея эътироф этилишидан ?ттиз йил ?тиб ?ам, ?збек тилининг бугунги а?воли кибер фазода со?а мутахассислари ?олиб, ?атто, энг оддий ?збекистонликларни ?ам ?йлантираётган, ?ай?уга солаётган ва ташвишлантираётган муаммолардан бирилигича ?олмо?да.

?тган йил 21 октябрь куни ?збек тилига расман давлат тили ма?омининг берилганига роппа-роса ?ттиз йил т?лган.

Бу сана янги ?збекистон Президенти бош?арувининг учинчи йилига т??ри келган.

30 йиллик ?збекистонда президент, ?укумат даражасида расман байрам ?илинган.

Худди ?ша кунги тантанали маросимда президент Шавкат Мирзиёев нут? с?злаган.

Янги ва хос фармон билан 21 октябрни яна ?збек тили байрами куни этиб белгилаган.

?збекистон Вазирлар Ма?камасида Давлат тилини ривожлантириш департаменти ташкил этилган.

Куни-кеча эса, пойтахт Тошкентдан департамент ?узурида Атамалар комиссияси иш бошлаганига оид хабарлар олинган.

?озо?бой Й?лдошевнинг Хал?аро пресс клубдаги с?нгги сессия чо?ида айтишича эса, " ?збек тилини байрам ?илишдан олдин ма?омини жойига ??йиш, уни ?имоя ?илиш ?а?ида ?йлашимиз керак. У ?алокат ё?асига келиб ?олди. Илмий тил й??, илмий атамалар бош?ача ?абул ?илинади. Агар бизда интилиш б?лса, шунга эрк б?лса, бу уддаласа б?ладиган иш".

Бугун пойтахт Кобулдан олинган хабарларга к?ра, ?збекистоннинг жанубий ??шниси б?лган узо? йиллик урушлар ичидаги Аф?онистонда ?укумат айнан 21 октябрни расман "?збек тили куни", деб маъ?уллаган.

Аф?онистонда Толиблар тузуми ?улатилишидан ?ис?а ва?т ?тмай, ?збек тили учинчи расмий тил, деб эълон ?илинган.

Аф?онистон ?збекистондан кейин дунёнинг энг к?п ?збеклар яшовчи иккинчи давлати б?лади.

Айнан ?уролли низолар боис, бу я?ин йиллар ичида а?олини расман р?йхатга олиш имконсиз ?олаётган б?лса ?ам, Аф?онистондаги ?збеклар сони бугун миллионларга нисбат берилади.

Буларнинг барчаси этник муаммолар ?али-?ануз ?з долзарблигини й??отмаган Аф?онистонда, таъбир жоиз, с?нгги икки ?н йилликнинг ?зида ?збеклар эришган катта юту?лардан бири сифатида эътироф этилади.

Янги ?збекистон Президентининг ?айси тилда иш юритиши билан бо?ли? б?й к?рсатган с?нгги ва ма?аллий кузатувчилар таъбирида, кутилмаган во?еалар ривожига ?озирча унинг матбуот хизматининг расмий муносабати к?зга ташланмайди.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek