BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильм суратга олди - ?збекистон, O'zbekiston

Гулсевар Замон фильмни суратга олиш жараёнида
Сурат тагс?зи,

Гулсевар Замон фильмни суратга олиш жараёнида

BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильм суратга олди.

Куч-?удрат, мардлик ва ?а?рамонлик к?пда эркакларга хос к?рилади. Аёллар томонидан ?илинган фидокорлик эса, хо? ?тмишда б?лсин, хо? бугун ?згачаро? тал?ин топади ва осонликча эътироф этилмайди.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Иккинчи ?исм:

?тказиб юборинг YouTube пост , 2

Бу материалга кириш имконсиз

К?про? к?ринг YouTubeБи-би-си таш?и сайтлар мазмуни учун масъул эмас.

Охири YouTube пост, 2

Учинчи ?исм:

?тказиб юборинг YouTube пост , 3
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 3

Андижон ?о? марказида Бобур Шо?нинг ?айкали ?ад ростлаган. Тошкент, Самар?анд ва Ша?рисабзда эса, унинг бобокалони Амир Темур ?айкалларини к?расиз. Тарих дарсликларида шарафланган аксар ?а?рамонлар ?ам асосан эркаклар, бу ?ринда шо?лару ша?зодалар.

?укмдорларга ?амнафас б?лган, уларни ??риган, ??ллаган маликалар-чи?

Сурат тагс?зи,

Эсон Давлат Бегим, рассом Исомиддин Эшон?улов

Замонлар шиддати бундай аёллар номини го? ?чирган, го?ида ?айта ёзган.

Би-би-си ?збек Хизмати Амир Темур авлодлари - Бобурийлар салтанатида яшаб ?тган уч малика - Эсондавлат бегим, Хонзода ва Гулбадан бегимлар ?а?ида махсус ?ужжатли филм тайёрлади.

Ма?сад ана шундай парда ортида ?олган, к?пда номлари тарих дарсликларидан тушиб ?оладиган жафокаш аёлларнинг бугунги авлод учун ибратли б?лган ?аётига назар ташлашдир.

Филмнинг биринчи ?исми Темурий ?укумдорлардан б?лган За?ириддин Му?аммад Бобурнинг бувиси Эсондавлат бегим ?а?ида.

Би-би-си Нюс ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли ?ужжатли-драматик фильмини та?дим этади

Сурат тагс?зи,

Ёзувчи Ира Мухоти билан - Де?ли, ?индистон

Фильмда шо? ва шоир, ?арбда ?индистондаги М??уллар салтанати асосчиси деб танилган За?ириддин Му?аммад Бобур оиласидаги аёллар ?аётининг очилмаган ?ирраларига эътибор ?аратилади.

?збекистон, ?индистон ва Аф?онистонда суратга олинган ушбу фильм ?а?рамонлари каби унда иштирок ?илган мутахассислар ?амда су?батдошлар хотин-?излардир.

Унда Бобурнинг "Бобурнома" асари ?амда унинг ?изи Гулбадан Бегимнинг - "?умоюннома"сидан парчалар жонлантиради. Либослар ?ам айнан ?ша давр ру?ини бериш учун танланган.

Фильм муаллифи, BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек журналисти Гулсевар Замон Бобур Шо? оиласи уч авлоди вакиллари б?лган аёллар тарихини ?рганди.

Булар Бобурнинг она томондан бувиси Эсон Давлат бегим, опаси Хонзода бегим ва ?изи Гулбадан бегимлардир. Гулсевар ?з изланишлари давомида ?збекистонда адабиётшунос олималар Буробия Ражабова, Каромат Муллах?жаева, ?индистонда эса, ёзувчи Ира Мухоти билан су?батлашади. Ира Мухоти "?уёш ?излари: М??уллар империясининг ?ироличалари, маликалари ва бегимлари" китоби муаллифидир. Гулсевар су?батдошларидан бир замонлар ?та ?удратли б?лган сулола маликалари нима учун тарих китобларидан лойи? ?рин эгалламагани ?а?ида с?райди.

Айни лойи?а ра?бари BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек му?аррири Дилором Ибро?имова: " Бобурий маликалар изидан" ?ужжатли фильмида биз тарих са?ифаларидан ?чиб кетган аёлларни ?айта тиклашга ?аракат ?илдик. 500 йил аввал улар обр?ли ва тани?ли лидерлар ?ларо? ?удратли сулоланинг марказида туришган, биз уларнинг тарихини ?икоя ?илар эканмиз, ?з замонасида бу кучли аёллар эркаклар томонидан ?анчалар ?урмат ва эъзозга лойи? б?лишганидан ?айратга тушдик. Бу ?удратли аёлларнинг тарихини бугунги ёш авлодга етказиб бермо?чи б?лдик. Биз тарихимиздаги шижоатли аёллар меросини бугун Марказий Осиёдаги хотин-?изларнинг интилишлари, орзу ва умидлари билан бо?лашга ?аракат ?илдик", дейди.

"Бобурий маликалар изидан" фильмида ?збекистон театрлари санъаткорлари рол ?йнашган: Дилором Абдуалимова (Гулбадан Бегим), Расулхон ?одирхонов (Бобур) ва Дилёра Рузметова (Хонзода Бегим). Суратларни ?збекистонлик ёш рассом Исомиддин Эшон?улов чизган.

Фильмни келаси уч ?афта давомида ВBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек вебса?ифаси bbc.com/uzbek ва YouTube каналида томоша ?илиш мумкин. Шунингдек, ВBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек Аф?онистон учун кундалик телевизион дастурининг "Маданий Мерос" рукнида ?ам намойиш этилади. Телевизион дастурлар ?афтанинг иш кунлари Аф?онистоннинг "Орзу" (Arezo) Телевизионидан ма?аллий ва?т билан 18:00 да эфирга узатилади.

?збекистоннинг ил?ор телевизион канали Sevimli TV ?ам бу уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильмни ?ар ?афта жума кунлари намойиш этишни режалаган.

BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек Хизмати ?збекистон, шунингдек, Аф?онистон ва дунёнинг бош?а ?удудларидаги ?збек тилида с?злашувчилар учун ?з контентини таклиф этади ?амда минта?адаги йирик ахборот етказувчилардан саналади. bbc.com/uzbek ва YouTube каналига ??шимча равишда BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек Хизмати Facebook, Instagram, Twitter ва Odnoklassniki ?амда Telegram ор?али муштарийлар билан ало?а ?рнатган.

BBC 1593太阳集团城一切网址 ?збек Би-би-си Жа?он Хизматининг таркибига киради.

//

Фото: Хонзода Бегим ролида Дилёра Рузметова (Би-би-си муалифлик ?у?у?и)

Муаллиф - Гулсевар Замон

Видео му?аррир- Антоний Саттон

Продюсер - Рустам ?обил

Бош му?аррир - Дилором Ибро?имова

Тасвирчилар:

Равшан Мусаев (?збекистон)

Носир Б?рибеков (?збекистон)

Пиюш Нагпал (?индистон)

Абдул ?амид Карими (Аф?онистон)

Рассом - Исомиддин Эшон?улов

Мумтоз муси?аларни ?ктам Расулов ижро этган