?збекистон ?еч Хитой ё Россияга ?арам б?лиши шарт эмас, чунки ёнида Америка туради - O`zbekiston

Морган Ортагус
Сурат тагс?зи,

Морган Ортагус ?тган ?афта А?Ш Давлат Котиби Майк Помпеонинг Тошкент ва Нурсултон сафарида ?амро?лик ?илган.

Америка ??шма штатлари ?збекистон ва ?озо?истонни ишонтирмо?да:

"Россия ва Хитойга ?арам б?лишингиз шарт эмас, А?Ш ёнингизда турибди".

А?Ш Давлат Котиби Майк Помпеонинг воизи Морган Ортагус Би-би-си ?збек Хизмати билан су?батда худди шу ?а?ида айтди.

Вашингтон вакиллари бир неча кун олдин ?збекистонда бевосита Президент Мирзиёев билан ?ам к?ришдилар.

А?Ш Давлат Котиби Марказий Осиёда С5+1 доирасидаги учрашувларда ?атнашган, минта?ага сафарининг аввалида й?л-й?лакай Украина ва Беларусга ?ам кириб ?тганди.

Майк Помпео Марказий Осиёга келгач, барча давлатларни Хитойдаги мусулмонларга ?арши зулмни т?хтатиш учун А?Ш тарафга ?тишга ча?ирди.

Бу сафарни Россия ва Хитой тарафи - таъбир жоиз б?лса - ?азаб билан кутиб олишди.

?збекистон ?ам, ?озо?истон ?ам муайян маънода Россия сиёсий таъсири доирасидаги давлатлардир.

Айни пайтда, Тошкент ва Нурсултон учун Хитой ?ам йирик сармоядор ?амда ?арз берувчи саналади.

Шундай ?олатда ?збекистон президенти Шавкат Мирзиёев А?Ш ча?ири?ларига ?андай жавоб берди?

Би-би-си ?збек хизмати Майк Помпео билан бирга Марказий Осиёга сафар ?илган воизи Морган Ортагус билан видео су?батда б?лди:

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Морган Ортагус: Марказий Осиёнинг ?аерига бормайлик, Майк Помпео ?зи учун жуда ?ам му?им мавзу - эъти?од эркинлиги масаласини к?тарди.

У Хитой коммунистик партияси ?озир мусулмонларга ?арши ?илаётган ишлар борасида очи? гапирди.

Биз ?збекистон ва ?озо?истонда ?ам диний етакчилар билан учрашдик. Шунингдек, я?ин ?ариндошлари Хитойда тутиб турилган инсонлар билан ?ам к?ришдик.

Бутун дунё шуни билиши керак: Америка эъти?од эркинлигини ?имоя ?илади.

?еч ким ?з диний эъти?оди учун лагерга ё тут?унликка ташланмаслиги керак. Шу сабабли айни масалада Хитой коммунист партияси жавобгардир.

Би-би-си: Узр, Майк Помпео Хитойдаги уй?урлар масалани к?тарганда, демак, ?збекистон ва ?озо?истон ра?барлари нима жавоб ?айтаришди?

Морган Ортагус: Биз ?заро нима десак, уни жамоатчилик ?аршисида ?ам очи? айтамиз.

Биз ?збекистон ва ?озо?истон ?амда минта?адаги бош?а давлат ра?барлари билан учрашганда, уларни шу нарсага ча?ирдик: Диний эркинлик ва ба?рикенглик жуда му?им.

Бутун дунё билиши лозимки, Хитой Шинжонидаги мусулмонлар ва бош?а озчиликларнинг ?озирги а?волини асло ?абул ?илиб б?лмайди.

Хитой коммунистик партияси бир миллиондан к?п мусулмонни лагерларга ташлаган.

Энг ачинарлиси - мусулмонларга ?арши да?шатли, ?а, да?шатли жиноят борасида дунё етарлича бонг урмаяпти.

Биз бу ?ринда жим турмаймиз ва янада баландро? гапирамиз.

Бундай ?олат кичик бир давлатда б?ладими ёки дунёнинг иккинчи йирик и?тисодий кучли давлатида - фар?и й??.

Би-би-си: ?збекистон ?укумати бу масалад Америкага ??шилиш ё ??шилмаслик борасида ани? жавоб бердими?

Морган Ортагус: Айтиш жоизки, учрашувлар жуда ижобий ?тди.

Мен Давлат Котиби билан дунё б?йлаб к?п кезаман.

Марказий осиёдаги муло?от эса энг самарали учрашувлардан б?лди.

Давлат Котиби Марказий Осиё б?йича янги стратегиясини кучайтиришга ?аракат ?илмо?да.

Биз бу давлатларнинг суверенлиги ва ?удудий яхлитлигига ишонамиз.

?озо?истон ва ?збекистон муста?иллигини ?урмат ?иламиз.

Ишончимиз комилки, минта?а ра?барлари ?з мамлакатлари ва хал?лари учун манфаатли ?арорларни ?абул ?илишади.

Биз нима дердик, Сиз Россия ёки Хитойга ?арам б?лишингиз шарт эмас, А?Ш сизнинг ёнингизда.

Сиз ?з суверенлигингиз ва муста?иллигингизни ривожлантиринг, биз ёнингизда турамиз.

Би-би-си: Хитой ?озо?истон ва ?збекистон и?тисодларига, умуман, минта?адаги барча давлатларга йирик сармоялар киритмо?да, уларга атта ?арзлар бераяпти. А?Ш айни масалада Хитойга бас келадими?

Морган Ортагус: Хитой коммунистик олиб чи??ан "Бир белбо?, бир й?л" ташаббусини олиб к?райлик.

Уларнинг даражаси ва ?арз бериш усуллари Американикидан буткул фар?ли.

Албатта, минта?а давлатлари жуда а?лли ва улар ?злари учун энг фойдали ?арор ?абул ?илишга ?одирлар.

Марказий Осиё давлатлари билан эса 30 йиллик муносабатларга эгамиз.

Бизда гуркираб ривожланаётган ва кучли хусусий сектор бор.

А?Ш хусусий сектори ?озо?истон ва ?збекистонда к?про? бизнес ?илишни истайди.

Агар Америка ширкатлари кириб борса, одамлар А?Ш ширкатлари билан бизнес юритиш даражасидан жуда мамнун б?лишади.

Бу - дунёда тенги й??, ахло?ий ва ?онуний жи?атлари ?та ю?ори бизнес тажриба.

Бу бизнес тажриба барча ?амкорларни ?имоя ?илишни кафолатлайди.

Коммунистик партия билан бизнес ?илсангиз, бундай ю?ори даража ва тажрибага эга б?лмайсиз.

Би-би-си: А?Ш ?збекистон ё ?озо?истонга киритиш учун бирон ани? ва йирик сармоя ?а?ида гапирдими?

Морган Ортагус: ?озир бу икки мамлакатда ?ам А?Ш бизнеслари бор.

?н йиллардан бери йирик ширкатларимиз иш олиб боради.

Албатта, ?амманинг эрки ?з ??лида.

Истаса, Хитой коммунист партияси билан, истаса, А?Ш билан бизнес ?илиши мумкин.

Узо?ни к?злаганда, А?Ш билан тижорат ?илиш - фойдали.

Би-би-си: Хитой бу мамлакатларга миллиардлаб доллар сармоя киритмо?да. А?Ш уларга нима таклиф ?ила олади?

Морган Ортагус: Биласизми, текин ва арзон нарса ?али яхши нарса дегани эмас.

Би-би-си: Майк Помпео ?збекистонга келаркан, Тошкентдаги Хитой дипломатлари А?Ш Давлат Котибига ?арши ?азабнок баёнот билан чи?ишди ва у Пекин ?амда Марказий Осиё давлатлари орасига низо солмо?да, деб айблашди. Бунга нима дейсиз?

Морган Ортагус: Улар бунчалик хавотирга тушиши шарт эмас.

А?Шнинг Марказий Осиё билан муносабатлари ?н йиллардан бери давом этади.

Биз уларнинг ?удудий дахлсизлиги ва муста?иллигини ?урмат ?иламиз.

Ишончимиз комилки, минта?а хал?лари ?злари учун энг фойдали й?лни танлашади.

Биз, яъни Америка эса фа?ат яхшилик истаймиз.

Сурат тагс?зи,

Майк Помпео Тошкентда Шавкат Мирзиёев билан учрашди

Би-би-си: ?озир Марказий Осиёда Россия ва Хитой таъсири ошиб бормо?да. А?Ш бундан ?анчалик хавотирга тушади?

Морган Ортагус: Биз хавотирга тушганимиз й??.

Аммо А?Ш яхширо? нарса таклиф ?илади. Буни бемалол айтиш мумкин.

Биз демократия ва ?з бизнес тажрибамизга ишонамиз.

Америка хал?и ва ?укумати умид, д?стлик ?амда ?амкорлик таклиф этади.

Биз ?еч ?ачон бу давлатларнинг муста?иллиги ва ?удудий яхлитлигига хавф солмаймиз.

Давлат Котиби Помпео д?стлик ??лини узатмо?да.

Ишончимиз комилки, бутун Марказий Осиёда, хусусан, ?збекистон ва ?озо?истон хал?ларида танлов имкони б?лса, улар авторитар тузумни эмас, балки Американи танлашади.

Би-би-си: ?збек ё ?озо? ра?барлари демократия ва инсон ?у?у?ларини танлашаётгани аломатларини к?рдингизми?

Морган Ортагус: Айнан инсон ?у?у?лари ва диний эркинликлар борасида гаплашамиз, деб биз у ерга бордик.

Бу давлатларнинг ра?барлари айни масалаларни жуда жиддий ?абул ?илишмо?да.

Биласизми, Россия ёки Хитой келса, инсон ?у?у?лари ва ё диний эркинлик улар эслайдиган энг охирги мавзу б?лади.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek