Четдаги олаб?жи: Мирзиёевдан ким Каримов ясамо?чи? ?збекистон Ozbekiston

Коллаж
Сурат тагс?зи,

?збекистон яна Каримов даврига ?айтадими? Бу савол к?пчиликни хавотирга солади.

?збекистонда ?укумат тан?идчиларидан хал? душмани ясаш яна бошланмо?дами?

Кейинги кунлари худди ана шундай хавотирли фикрлар ижтимоий тармо?ларда айланмо?да.

?аммаси я?инда "?збекистон овози" газетаси бош му?аррири ва депутат Сафар Остоновнинг "?збекистонга зиёнингиз тегмасин" сарлав?али ма?оласи ортидан бошланди.

Муаллиф ?з чи?ишида ?озир А?Шда яшовчи соби? депутат ва журналист Жа?онгир Му?аммадни б??тон хабарлар тар?атиш ва бир пайтлар ?збекистонда давлат т?нтариши ?илишга уринишда айблайди.

К?пчилик, бу ма?ола - мамлакат ра?барияти истагими ёки, аксинча, Президент Мирзиёев исло?отларига ?арши ?аратилган амалми, деб с?рай бошлашган.

Совет даври ва Муста?илликнинг ?тган чорак асри давомида махсус хизматлар буйру?и билан муайян шахслардан олаб?жи ясовчи шундай ма?олалар ёзилар, к?рсатувлар тайёрланарди.

Шу сабабли, айни ма?ола ?ам буюртмами, деган хавотир билдирилмо?да.

Агар мазкур хавотир рост б?лса, унда ?збекистон бугун Президент Мирзиёев танлаган исло?от ва очи?лик й?лидан ортга чекинмо?да, деган фикр ту?илиши мумкин.

Олдинлари ижтимоий тармо?ларда изо? ?олдирган аксар ?збекистонликлар бундай ма?олалардан с?нг "жаннатмакон юртдаги тинчликни ва бутун дунё ?авас ?илаётган юксак тара??иётни к?ролмаётган четдаги ?аламис кучлар"ни айблашга тушишарди.

Биро? бу сафар ижтимоий тармо?лардаги к?плаб ??увчилар ма?ола муаллифи фикрларига ?арши чи?ишмо?да.

Баъзилар ушбу ма?ола Президент Мирзиёев бошлаган исло?отларга бутунлай ?арши, деган.

Айримлар эса на?отки мамлакат ичкарисида Президент Мирзиёев бошлаган ?згаришларга ?арши чи?аётган кучлар бор, деган саволларни ?ам с?рашмо?да.

Гап аслида нимада? Би-би-си ?збек Хизмати ?ам ма?ола муаллифи, ?ам ?а?рамони билан бо?ланди. Видео:

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Ало?адор мавзулар:

Ба?сда шунингдек, Франциядан та?лилчи Камолиддин Раббимов ?ам ?атнашди ва битта ма?ола ?збекистон бошлаган й?лидан ?айтиш-?айтмаслигини англатишини та?лил ?илди.

?збекистонда ?ам, таш?арида ?ам к?пчилик Президент Мирзиёев бошлаган ?згаришлар ортга чекиниб, мамлакат яна чорак аср ?укм сурган шаф?атсиз диктатура даврига ?айтиши мумкинми, деган ??р?увлардан бутунлай ?оли б?лмаган.

Депутат Сафар Остонов Би-би-си ?збек Хизмати билан су?батлашди, аммо ?з ма?оласи ?а?рамони Жа?онгир Му?аммад билан ба?сга киришишни истамаслигини билдирди.

Шу боис ма?ола муаллифи Сафар Остонов ва ?а?рамони Жа?онгир Му?аммад билан ало?ида су?батлашдик.

Бошловчи - Рустам ?обил.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek