Отасининг ?излари: Саида Мирзиёева ва Иванка Трамп - аёллар ?удрати - Мирзиёев ва ?збекистон, O'zbekiston

Саида Мирзиёева Фото муаллифлик ?у?у?и facebook/official

Саида Мирзиёева ва Иванка Трамп, ?иёслар ?анчалик т??ри? - ?збекистон Президенти т?н?ич ?изининг Иванка Трамп билан Дубайдаги учрашуви кибер фазода берган акс-садолар худди шу каби фикрларга замин яратган.

Яна бир бор президентлар ва улар фарзандларининг ?удрати, мамлакат сиёсий ?аёти ва келажагида тутган ?рнига оид саволларни пайдо ?илган.

Шундай экан, улар ?анчалик ?ринли ва асосли? Вашингтондан асли ?збекистонлик журналист Навба?ор Имамова ?з кузатувлари билан:

Саида Мирзиёева А?Ш Президенти ?изи ва масла?атчиси билан учрашган ?збекистонлик биринчи аёл, биринчи президентнинг ?изи б?лган.

Икковлон ?ртасидаги илк муло?от яна глобал минбар - бутунжа?он аёллар форуми теграсида амалга ошган.

Бош?а томондан, бу Саида Мирзиёева сиёсий са?нага чи??ан ?ис?а ва?тнинг ичида иштирок этган дунё ми?ёсидаги энг нуфузли тадбирлардан бири б?лган. Биринчи глобал платформа ролини ?таган.

Америка сиёсий доираларида Иванка Трамп ва унинг турмуш ?рто?и президент отаси берган ?ар бир ?арор ортида тургани ишонилади.

Икковлоннинг Президент Дональд Трампга таъсири катта, деб билинади.

Дональд Трамп ?ам ?изининг ?анчалик суюкли эканини ошкора намоён этувчи президент ота экани к?рилади.

Аммо Иванка Трамп президент отасига масла?атчи этиб тайинланганидан буён ?ануз тан?идлар ти?ида б?либ келади.

Саида Мирзиёева эса, жорий пайтда ?збекистон Миллий масс-медиани ??ллаб-?увватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди Васийлик кенгаши раиси ?ринбосари вазифасини бажаради.

Бундан таш?ари, Президент Мирзиёевнинг т?н?ич ?изи яна ?збекистонда гендер тенгликни таъминлаш комиссияси аъзоси ?ам саналади.

Аммо Саида Мирзиёева бунгача Президент администрацияси ?ошидаги Оммавий ахборот ва коммуникациялар агентлиги директори (в.б)нинг ?ринбосари лавозимида ?ам ишлаган.

Мазкур агентлик Мирзиёев даврига келиб Президент администрациясига б?йсундирилган ва мамлакат ахборот сиёсати учун масъул этиб белгиланган.

Худди шу мав?еида ?збекистонда Президент Шавкат Мирзиёев томонидан таъсис этилган янги - Мактабгача таълим вазирлигида ишловчи синглиси Ша?ноза Мирзиёева билан бирга маълум муддат ?укумат амалдори мав?еида ?ам намоён б?лган.

Президент отаси ?удратга келишидан ?ис?а ва?т ?тмаё?, икковлон мамлакат сиёсий са?насига кириб келган.

Улар турмуш ?рто?ларининг ?ам кетма-кет янги лавозимларга тайинлангани кузатилган.

Бу ?ам Президент Шавкат Мирзиёев бош?аруви давридаги янги тайинловлар билан бо?ли? кибер фазода ?арама-?арши муносабатларга сабаб во?еъликлардан бирига айланган.

Фото муаллифлик ?у?у?и official

Бу каби анъана деярли барча Марказий Осиё давлатларига бирдек хос эса-да, айнан ?збекистон уларнинг орасидан биринчи президенти т?н?ич ?изининг коррупцияга бо?ли? можаролари билан ?атто хал?аро ми?ёсда тилга тушгани б?лади.

Худди шу боис ?ам исло?отчи эканини аввалбошдан баён ?илган, кенг ?амровли исло?отларини эълон ?илиб улгурган эса-да, янги ?збекистон Президенти икки ?изининг ?ам ?ис?а ва?тнинг ?зида мамлакат сиёсий са?насида пайдо б?лиши ?арама-?арши тал?ин, ба?о ва муносабатларга сабаб б?лган.

Бир томондан, ?збекистонда яна ?ша тарихнинг такрорланишига оид хавотирлар б?й к?рсатган. ?озирда мар?ум биринчи президент ?излари билан паралеллар чизилган.

Бош?а тарафдан, айни?са, алла?ачон реформатор президент отаси исло?отларининг тар?иботчиси сифатида танилиб улгурган Саида Мирзиёеванинг ?збекистондаги кенг исло?отлар, ?збекистонни дунёга очиш, демократлаштириш жараёнида му?им ?рин тутишига оид фикрларни ?ам пайдо ?илмай ??ймаган.

Таъбир жоиз, ана шу "мерос" фонида бу каби масъулият улар зиммаларидаги тарихий синов эканига оид ба?олар янграган.

Аммо ?збекистондаги эркинликлар, шаффофият ва демократик жараёнлар билан бо?ли? вазиятни назарда тутаркан, икковлоннинг бу синовдан ?анчалик муваффа?иятли ?та олиши ?озирча ва?т ихтиёридаги масаласи эканига оид башоратлар ?ам алла?ачон б?й к?рсатиб б?лган.

Президент Мирзиёев икки ?из ва бир ??илнинг отаси б?лса, фарзандлари орасидан айнан Саида Мирзиёева ?зининг фаоллиги билан я??ол к?зга ташланиб туради.

Лекин эгаллаб турган ма?омлари, тайин этилган лавозимлари манзарасида президент ?ар икки ?изининг ?ам таржимаи ?олларига оид тафсилотлар ?али-?ануз кенг матбуотга деярли имконсизлигича ?олаётгани кузатилади.

Уларнинг ?ай бир олий ??ув юртида та?сил олганлари ва малакаларига оид ани? маълумотлар ?ам к?зга ташланмайди.

Аммо ?тган я?ин йиллар ичида ?илган чи?ишларидан президент т?н?ич ?изи Саида Мирзиёеванинг ?ар уч - ?збек, рус ва инглиз тилларида равон с?злаша олиши к?рилади.

Саида Мирзиёева Дубайдаги бутунжа?он аёллар форумида ?илган илк чи?ишида ?ам соф инглиз тилида с?злаган. Нут? ирод ?илган. Бу чи?ишида ?ам янги ?збекистондаги вазият ?анчалик ижобий томонга ?згариб бораётгани ?а?ида гапирган. ?з хулосаларини комил ишонч билан из?ор этган.

Агентлик ра?барининг ?ринбосари б?либ ишлаган ?арийб бир йил давомида ?зини отаси Президент Мирзиёев эълон ?илган очи?лик сиёсатининг ?имоячиси сифатида та?дим этиб келган.

?збекистоннинг таш?и дунёдаги имижини яхшилашга масъул шахс б?лган.

Муста?ил ?збекистон тарихида бу каби масъулият юкланган вазифа б?лмаган.

Фото муаллифлик ?у?у?и facebook/official

?зининг с?нгги ойлардаги чи?ишларидан янги ?збекистон Президенти т?н?ич ?изи Саида Мирзиёеванинг ?ам кибер фазодаги, таъбир жоиз, гап-с?злардан яхши хабардор экани к?рилган.

Саида Мирзиёева ?зи муста?ил ?збекистон биринчи Президенти(?озирда мар?ум - та?р.) т?н?ич ?изи Гулнора Каримовага ?иёс берилган ба?оларни расман ва ошкора рад этган.

Бу шу ой бошида ?збекистонда янги ташкил этилган Миллий масс-медиани ??ллаб-?увватлаш ва ривожлантириш жамоат фондининг та?димот маросими чо?ида ?ам к?зга ташланган.

Айни шу тадбирда ?ам Саида Мирзиёева с?зга чи?иб, ?зига б?лаётган тан?идларга ало?ида т?хталиб ?тган.

У ?з с?зида тарихни яхши билиши ва у такрорланмаслигини айтган.

"Мен давлат лавозимида ишлаганимда ва бугун янги фондда иш бошлаётганимда турли тан?идий ?хшатишларга учрадим. Имкониятдан фойдаланиб, сизларни ишонтириб, шуни айтмо?чиманки, мен ?зимдаги бутун масъулиятни яхши тушуниб турибман. Мен отам олиб бораётган исло?отларда фойдали б?лиш учун максимал даражада ?аракат ?иламан", деган.

Саида Мирзиёева ?з с?зида давом этаркан, тарихдан хулоса чи?арганини ?ам ало?ида ?айд этган.

"Биз тарихни ?ргандик, хатоларни ?ам. Улар бизни асл ма?саддан чал?итмаслиги керак. Бир нарсани айта оламан: Президентнинг ?изи б?лиш ало?ида имконият эмас, у жавобгарлик. Мен буни яхши англайман", деб айтган.

?али Оммавий ахборот ва коммуникациялар агентлиги директори (в.б)нинг ?ринбосари лавозимида экан, давлат органлари матбуот хизматлари фаолиятидан ?з норозилигини ?ам из?ор этган.

Айнан улар фаолиятининг сустлиги ва к?пгина давлат органлари ра?барлари оммавий ахборот воситалари билан муло?от ?илиш заруриятини англаб етмагани о?ибатида ?збекистон а?олисининг исло?отлар жараёнидан етарлича бохабар эмаслигини айтган.

Уларни етарли даражада идрок эта олмаётгани, Президент ва ?укумат томонидан ?абул ?илинаётган ?арорларнинг мо?ияти ва тафсилотларини т?лалигича англай олмаётганини ?ам бу гапларига ??шимча ?илган.

Худди шу сабаб туфайли, давлат томонидан амалга оширилаётган кенг ми?ёсли ишлар мамлакат ичкарисида ?ам, таш?арисида ?ам етарли даражада ёритилмай, сезилмай ?олаётганини таъкидлаган.

Бунинг ортидан давлат органларида айнан агентлик тасди?идан ?тган матбуот котиблари фаолият юритишни бошлагани кузатилган.

Иш тажрибасида матбуот котибларининг хорижликлари илова оммавий-ахборот воситалари билан муло?отлари я??ол фаоллашгани сезилган.

Бу ?ам ?збекистонда с?з ва матбуот эркинлиги билан бо?ли? а?вол ижобий томонга ?араб ?згараётганига оид фикрларни пайдо ?илмай ??ймаган.

Бунинг ортидан ?ам, ма?аллий блогерлар билан учрашувлару чет элликларини ?збекистонга таклиф ?илиш билан ?ам бу й?лдаги саъй-?аракатларини давом этдирган.

Блогерлар ва блогерлик билан бо?ли? ?алиям бир ?адар ?ассос фазода бу ?ам ?збекистон ичкарисию таш?арисида озмунча а?амият касб этмаган во?еълик сифатида ба?о топган.

Фото муаллифлик ?у?у?и facebook/official

Саида Мирзиёева ?збекистонда асосан расмий минбарлардан нут? с?злайдиган давлат ра?барининг ?озиргача к?рилмаган инсоний ?иёфасини, таъбир жоиз, кенг оммага очиш ва намоён этишга муваффа? б?лган инсон ?ам саналади.

Унинг ?з ма?омларида экан, турли хайрия лойи?аларига бошчилик ?илаётгани, ?збекистон таш?и имижини яхшилашга ?аратилган тадбирларга ??л ураётгани, ?з оиласини янада хал??а я?инлаштириш саъй-?аракатида экани к?рилади.

Президент отаси, мамлакат биринчи хоними б?лган онаси ва ?олган оила аъзоларини ижтимоий муло?от тармо?ларида таваллуд кунлари билан табриклаган, ?айит кунларида я?инларининг кундалик ?аётдаги суратлари билан б?лишиб, ?збекистон ичкарисию таш?арисида к?пчиликнинг ?айратларига сабаб б?лган, дунёнинг янги ?збекистонга ?згача к?з билан ?арашига сабаб б?лаётган шахс ?ам айнан Саида Мирзиёева б?лади.

Саида Мирзиёева ?зининг турли ижтимоий тармо?лардаги са?ифалари - аккаунтларини ?ам анчайин фаоллик билан юритади. Таъбир жоиз, буларнинг барчаси, ?амда бунга ??шимча ?зи ва идораси ?илаётган ишлар борасида энг аввало айни шу акаунтлари ор?али маълумот бериб боради.

Президентнинг кичик ?изи б?лган Ша?ноза Мирзиёева эса, ?озир ?збекистон Мактабгача таълим вазирлигининг Мактабгача таълим со?аси сиёсатини шакллантириш ва юритиш бош бош?армаси бошли?и б?лади.

Ша?ноза Мирзиёева Мактабгача таълим вазирлигида опасидан аввалро? иш бошлаган. Шавкат Мирзиёев расман ?удратга келишидан йил ?тиб, вазирлик тизимида Мактабгача таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш бош?армаси бошли?и ?ринбосари этиб тайинланган.

Телевидение ор?али намойиш этилувчи хабарлар ва вазирлик сайтида Ша?ноза Мирзиёева асосан бо?чалар очилиши, мактабгача таълим борасидаги анжуман ва тадбирларда иштирок этаётган ?иёфада намоён б?лади.

Ма?аллий кузатувчилар орасида эса, президент кичик ?изининг бу лавозимга тайин этилишини янги вазирлик фаолиятини юриштириб олиш, вазирликка аввалбошдан кенг жамотчилик ишончини уй?отиш ?аракати сифатида ба?о берганлари ?ам й?? эмас.

Ша?ноза Мирзиёева ижтимоий муло?от тармо?ларидаги постларининг ?ам асосан шахсий экани кузатилади.

Президент Мирзиёевнинг бир ??ли ?ам бор. Миралишер ?али вояга етмаган.

?изларининг бу лавозимларга тайинланишига Президент Шавкат Мирзиёев ?алича расман ошкора бир муносабат билдирмаган.

Президент Шавкат Мирзиёев ?изларининг ?з вазифаларида ?анча маош олишлари ёки олиш-олмасликлари борасидаги расмий маълумот ?озирча кенг матбуотга имконли эмас.

?збекистон ва Шавкат Мирзиёев: Сизни Алло? асрасин ёки айтган гаплари амалида б?либ юрсинлар...

?збекистонда аёл киши ?оким б?лди, янгилик билан Саида Мирзиёева ?ам б?лишди - янги ?збекистон ва Мирзиёев - O'zbekiston

?збекистон, сиёсат: Комил Алламжонов ва Саида Мирзиёева лавозимларидан кетдилар O'zbekiston

?збекистон, Тошкент - Лондон: Комил Алламжонов ва Саида Мирзиёевадан табрик: Би-би-си ?збек хизматига

Президентлар ва уларнинг фарзандлари

Фото муаллифлик ?у?у?и facebook/official

С?нгги йилларда минта?а давлатлари б?ладими ёки дунё, президент оилаларининг мамлакат сиёсий ?аётида ?анчалик фаоллашиб бораётгани та?лилчиларнинг ало?ида эътиборларига молик мавзулардан бирига айлангани к?рилади.

Турли ижтимоий муло?от тармо?ларида энг к?п ба?су мунозараларга сабаб во?еълик экани кузатилади.

Кимдир буни бош?арувдаги тизим табиати, президент отанинг ?удратига й?йаётган б?лса, бош?аси бунга ?обилияти, сало?ияти б?лса, нега й??, у ?ам ?ша мамлакатнинг бир фу?ароси, ?аддини урсин, омадини берсин, деган муносабатда экани англашилади.

Яна бирларининг президентлар фарзандлари билан бо?ли? во?еалар ривожини "хайрлиси б?лсин", дея анчайин "хавотир" билан кузатиб турганликлари маълум б?лади.

Сиёсий та?лилчилар эса, ?з та?лилларида ?али-?ануз анчайин э?тиёткор мав?еъда, уларга к?ра президент отанинг ?изи б?ладими, куёви ёки ??ли, ?з я?инларини ишга олиши ?у?у?чилик ну?та назридан манфаатлар т??нашуви тал?инида ма?бул иш б?лмаслиги мумкин.

Аммо та?лилчилар ба?оси, тан?идчилар тан?иди ва оддий одамларнинг ?из?ин акс-садоларига ?арамай, бу каби тажриба ?ануз амалда.

Дейлик, хал?аро ба?оларда дунёнинг энг демократик иккита давлатидан биттаси сифатида к?рилувчи Америка ??шма Штатларида президент Дональд Трамп ?изи Иванканинг ?анчалик сиёсий фаоллиги, йилларки, ба?су мунозаралар марказида б?либ келади.

Иванка Трамп йирик йигирматалик саммити каби дунёнинг нуфузли тадбирларида олдинги планда намоён б?лади.

Олийма?ом учрашувлар ни?оясида президент отасининг ёнида дунё ра?барлари билан бемалол суратга ?ам тушади.

Булар барчаси эса, орада кечган ва?т давомида Иванка Трампнинг О? Уйдаги роли ?зи нимадан иборат эканига оид саволларни ?ам пайдо ?илмай ??ймаган.

Иванка Трамп

Фото муаллифлик ?у?у?и facebook/official

А?Ш президенти Доналд Трампнинг ?изи Иванканинг О? Уй маъмуриятида ишлаши расман 2017 йилда тасди?ланган.

Аммо бу янгилик ?ша ва?тнинг ?зидаё? кескин тан?идлар билан ?арши олинган.

Тан?идчилар Иванка Трамп ма?омининг расмийлаштирилиши - бунинг ошкоралик ва ахло?ий талабларга жавоб беришига сабаб б?лади, деган хавотирларни из?ор этишган.

Лекин бу каби тан?идлар манзарасида Иванка Трампнинг Президент масла?атчиси вазифаси учун маош олмаслиги билдирилган.

Иванка Трапмнинг ?зи эса, иши норасмий а?амият касб этса-да, давлат хизматчилари амал ?иладиган талабларга т?ли? б?йсинишини маълум ?илган.

Аммо булар барчасига ?арамай, бу янгилик барибир катта шов-шув келтириб чи?арган.

К?пчилик Иванка Трампнинг Президент отасига берадиган масла?атлари шахсий даражада б?лиши мумкинлигидан ?з ташвишларини билдиришган.

Аммо О? уй маъмурияти ?з мав?еида ?атъий ?олган, Иванка Трамп барибир президент отасининг масла?атчисига айланган.

Минта?ада нима гап?

Фото муаллифлик ?у?у?и facebook/official

Худди шу манзарада минта?авий та?лилчилар бунга ?хшаш ?олат аксарият Марказий Осиё давлатларига ?ам бирдек хос эканига, йилларки, эътибор ?аратиб келишган.

Фа?ат ?збекистон эмас, ?олган аксарият минта?а давлатларида ?ам президентлар фарзандларининг бир ёки бирваракайига бир нечта лавозимни эгаллаб келишгани ёки туришгани кузатилган ва ?амон кузатилади.

Буларнинг барчаси эса, алла?ачон "Марказий Осиё: демократиями ва ё монархия, Марказий Осиёда демократия ишлайдими? Балки хонликлар ва бекликларга ?айтиш маъ?улдир?", - каби саволларни ?ам пайдо ?илмай ??ймаган.

Бош?а томондан, та?лилчилар ди??ат-маркази ва хулосасидаги бу каби саволлар ?алича бирор бир минта?а давлати оммавий-ахборот воситаларида ?зининг та?лилий тал?ини, ба?осини топмаган.

Оддий а?оли, оддий одамларнинг бу хусусдаги фикр, муло?аза ва муносабатлари ?ам аксарият ?олларда ?заро су?батлар ёки ижтимоий муло?от тармо?ларидаги коментлардан нарига ?тмаган.

?збекистон ва "тарих"

Фото муаллифлик ?у?у?и GettyImages/Yves Forestier

Муста?ил ?збекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг ?ар икки ?изи ?ам отаси бош?аруви даврида мамлакатнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти б?ладими ёки ЮНЕСКО - жа?оннинг нуфузли ташкилотлари ?ошида ?збекистоннинг элчиси ма?омида б?лишган. Турли уюшма ва фондларга ?ам ра?барлик ?илишган.

Айни?са, т?н?ич ?изи Гулнора Каримова ?з ва?тида ?анчалар маш?урлиги бобида турли рейтингларда отаси, ?збекистон президенти Ислом Каримовни ?ам ортда ?олдириб кетган.

Гулнора Каримова отаси президентлиги даврида ?збекистондаги энг ?удратли шахслардан бири б?лган. Яна олима, ??ши?чи, заргар, дизайнер ва тадбиркор сифатида ?ам танилган.

?з ва?тида, ?атто, президент отасининг вориси сифатида ?ам к?рилган.

Президент отаси вафоти ортидан, Гулнора Каримова ?збекистонда давлат мол-мулкини ?злаштириш, соли? т?лашдан бош тортиш ва бош?а ?атор и?тисодий-молиявий жиноятларда айбдор, деб топилган.

2017 йил декабрида эса, унинг 10 йилга озодликдан ма?рум этилгани расман эълон ?илинган ва ?озир ?амо?да ?олмо?да.

Бундан таш?ари, А?Ш, Голландия, Швеция ва Швейцария ?укуматлари ?ам Гулнора Каримовага нисбатан пул ювиш билан бо?ли? жиноят ишларини тергов ?илган.

Каримовага "жиноий й?ллар билан топилган пул мабла?ларини ?айтариш ва давлатга етказилган зарарни ундириш мажбурияти" юкланган.

Ислом Каримов вафоти ортидан, ?зи эгаллаб турган барча лавозимлардан кетганлигини кетма-кет маълум ?илган кичик ?изи Лола Каримова Тиллаева эса, оиласи билан ?збекистон таш?арисида умрг?заронлик ?илиб келмо?да.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek

Бу мавзуда батафсилро?