?збекистон ?з жонига ра?амли ?асд ?илмо?дами? O'zbekiston Digital

Tech giants Фото муаллифлик ?у?у?и Getty Images

?збекистон ?укуматининг ?азнани т?лдириш ма?садидаги ?аракатлари ?али ривожланиб улгурмаган онлайн и?тисодиётни б??иши мумкин.

Бу Яндекс-?збекистоннинг соби? минта?авий ра?бари Евгений Лукянчиковнинггина эмас, бош?а к?плаб со?а билимдонларининг ?ам фикри.

Евгений Лукянчиков, ?збекистоннинг Россиядан ?рнак олиб, "Гугл соли?и"ни жорий этиш ?арорини ра?амли худкушлик(digital-suicide) деб таърифлади.

?збекистонда 2020 йил 1 январидан янги Соли? Кодекси кучга кирди.

Расмий мулозимларга к?ра, энди мамлакатда янги, ил?ор соли? тизими жорий этилди.

Соли? турлари 9 тагача ?ис?артирилди. Хусусан, ягона ер соли?и, давлат божи, божхона т?ловлари, айрим тадбиркорлик турлари б?йича ?атъий белгиланган соли? турлари бекор ?илинган.

Янги Соли? кодексида соли?ларнинг сони ма?буллаштирилгани, ?исоботлар камайтирилиб соддалаштирилгани айтилмо?да.

Аммо и?тисодий экспертларнинг фикрича, ??шимча ?иймат соли?и (??С) тизими ?али мукаммал эмас, бундай тартиб, хусусан, ноширларни о?ир и?тисодий а?волга солиб, ?збекистонда китоблар нархи ?имматлашишига олиб келиши ?а?идаги хавотирларни ту?дирган.

?збекистоннинг янги Соли? Кодексига к?ра, электрон тижорат билан шу?улланадиган хорижий ширкатлар ёки ?збекистонда ??шимча ?иймат Соли?ини т?лаш офисида р?йхатдан ?тишлари ёки ?збекистонда ?з ваколатхонларини очишлари талаб ?илинади.

?збекистон ра?амли ?з-?зини ?лдиришга ??л ураётгани хабари тар?алиши ортидан Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги Google, Facebook ва Yandexнинг серверларини ?збекистонда жойлаштириш б?йича музокаралар олиб борилаётгани ?а?идаги баёнот билан чи?ди.

Би-би-си ?збекистондаги Asaxiy.uz Интернет-д?кони асосчиси Фируз Аллаевдан, "сиз "Гугл соли?и"ни солиш билан ?збекистон дижитал-суицид содир этаяпти, деган фикрга ??шиласизми, деб с?ради.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek

Бу мавзуда батафсилро?