Коронавирус кучаймо?да: Вакцина ?ачон тайёр б?лади? - O'zbekiston, Xitoy, koronavirus

Вакцина Фото муаллифлик ?у?у?и GettyImages/JEFF PACHOUD

Коронавирус кучаймо?да: Вакцина ?ачон тайёр б?лади? - ?алокатли коронавирус дунё б?йлаб хуруж ?иларкан, ?амманинг ди??ат-эътибори ?озир айни шу саволга ?аратилган.

Коронавирус масжидда ю?иши мумкинми, жамоат намозлари хавфлими?:

Бу савол сизни ?ам ?изи?тираётган б?лиши тайин.

Шундай экан, коронавирусга ?арши вакцина ?ачон тайёр б?лади?

Янги вакцинани топиш, тайёрлаш жараёни ?озир ?айси бос?ичда?

?алокатли янги коронавирус ?тган йил охирида илк бор Хитойда ани?ланган.

?тган икки ой ичида олимлар бир ?анча вакцина яратишга муваффа? б?лишган.

Уларни алла?ачон ?айвонларда синаб к?ришни ?ам бошлашган.

Агар, улардан бирортаси иш берса, ?анчалик тез имконли б?лади?

Энг эртаси билан келаси йил ?рталарида, дейишмо?да олимлар...

Нега дейсизми, бунинг бир ?анча сабаби бор:

Биринчидан, янги вакциналар ?али-?ануз ?айвонларда синаб к?рилмо?да.

Инсонларга эса, тажриба ма?садида фа?ат шу йил охирига бориб ??ллаб к?рилиши мумкин.

?атто, ?ша пайтга бориб, янги вакцина иш берган та?дирда ?ам, у бирданига имконли б?лмайди.

Чунки янги вакцинани оммавий тарзда ишлаб чи?ариш осон иш эмас.

Биринчидан, буларнинг барчаси мисли к?рилмаган ва?т орали?ида ?илинмо?да.

Иккинчидан, ишлар янгича ёндашув ёрдамида амалга оширилмо?да.

Шу боис, ?амма нарсанинг силли? кечишига кафолат й??.

Чунки инсонлар орасида т?рт хил коронавирус айланиб юрибди.

Бу вируслар одамларда одатий гриппни ча?иради ва бизда уларга ?арши вакцина ?алича й??.

Янги вакцина тайёр б?лса, ?аммани бирдек ?имоя ?иладими?

Янги вакцина каттаю кичикка бирдек ёрдам беради.

Фа?ат кексаларда таъсири бироз кучсизро? б?лиши мумкин.

Лекин, шунда ?ам, бу вакцинага бо?ли? эмас.

Одам ?анча кексайса, унинг иммунитети ?ам шунча заифлашади, вакцина т?ли?ича таъсир ?илмайди.

Бунга гриппга ?арши йиллик вакциналарнинг ?зи бир мисол б?ла олади.

Янги вакцинанинг ?андайдир салбий о?ибатлари б?лиши мумкинми?

Барча дори-дармонлар, ?атто, оддий парацетамолнинг ?ам салбий таъсирлари бор.

Шу боис ?ам, тиббий синовларсиз янги вакцинанинг бу каби о?ибатларини ани?лаш имконсиз бир иш.

Янги вакцинагача бунинг бош?а давоси борми?

Вакциналар инфекцияларга ?арши курашади, т??рими?...

Шундай экан, жорий пайтда ?ар ?андай вирусга ?арши курашнинг му?обил й?ли тозалик - шахсий гигиенага риоя ?илишдир.

Агар, коронавирусга чалинган б?лсангиз, шуни билингки, у к?пчиликда анчайин енгил ?тади.

Тиббий синовлар жараёнида антивирал таъсирга эга дори-дармонлар ?ам синаб к?рилмо?да.

Аммо улардан ?ай бир коронавирусга ?арши иш бериши ?а?ида ани? бир гап айтиш ?ийин.

Коронавирус, ?збекистон: Жанубий Корея билан ?аво ?атновини т?хтатиш масаласи му?окама ?илинмо?да - O'zbekiston

Коронавирус аломатлари оддий гриппдан ?андай фар?ланади? Видео Хитой, ?збекистон O`zbekiston

Коронавирус: Саудия Макка ша?рини ёпди, вирус Хитойдан таш?арида тезро? тар?амо?да - Dunyo, O'zbekiston

Коронавирус - Ислом ва тиббиёт т??нашмо?дами? Дунё, Хитой, мусулмонлар, Эрон, O`zbekiston

Коронавирус билан бо?ли? с?нгги янгиликлар:

Жа?он Со?ли?ни са?лаш ташкилотининг айтишича, коронавирус эпидемияси "?ал ?илувчи паллага кирган" ва пандемия э?тимолини пайдо ?илган.

С?нгги маълумотларга к?ра, дунё б?йлаб коронавирусни ю?тирганлар сони 80 минг кишидан ортиб кетган.

Улардан 2800 га я?ини оламдан к?з юмган. ?урбонлардан аксарияти Хитойнинг коронавирус ?чо?и б?лган ?убей вилоятига т??ри келади.

?иссадорлар ва сармоячилар алла?ачон хавотирда.

Улар коронавирус жа?он и?тисодига зарба бериши мумкинлигидан ??р?увда.

Бу каби кайфият дунёнинг йирик ?иссалар бозоридаги олди-сотдиларга ?ам жиддий таъсир ?илган.

?иссалар ?иймати, олтинчи кундирки, пастга ш?н?ишда давом этган.

Фото муаллифлик ?у?у?и EPA

Коронавирус ?чо?и б?лган Хитойда кеча, пайшанба куни яна 29 киши вафот этган.

Яна 433 та одамда бу ?алокатли вирус ани?ланган.

Вирусни ю?тирганлар сони б?йича Жанубий Корея Хитойдан кейин иккинчи давлат б?либ турибди.

Бу ерда вирусга чалинганлар сони алла?ачон 1700 дан ортиб кетган.

Я?ин Шар?даги коронавирус билан бо?ли? энг ёмон ?олат Эронда кузатилмо?да.

У ерда Эрон Со?ли?ни са?лаш вазири муовини, бир депутатдан таш?ари, яна мамлакат президентининг Хотин-?излар ва оила масалалари б?йича муовини ?ам коронавирусни ю?тиргани маълум б?лган.

Бу каби ?олат дунёнинг бош?а бирор бир давлатида кузатилмагани билан ?ам к?пчиликнинг ди??атини ?зига тортган.

Расмий маълумотларга таянилса, Эронда шу пайтгача 245 киши вирусга чалинган.

Шундан 26 нафари ?аётдан к?з юмган.

Таъкидлаш жоиз, Эрон, ?атто расмий ра?амларда ?ам, жа?ондаги ?лим нисбати энг ю?ори давлат б?либ турибди.

Ма?аллий кузатувчилар эса, Эрондаги вазият масъуллар айтганидан к?ра жиддий эканини тахмин этишади.

Худди шу манзарада Беларусь Россиядан кейин коронавирус ?айд этилган иккинчи соби? Ш?ро давлатига айланган.

Хабарларга к?ра, вирус айнан Эрондан ?айтган талабада ани?ланган.

Шу соатларда коронавирусдан илк британиялик вафот этгани ?ам хабар берилмо?да.

Маълум б?лишича, у Японияда ?аётдан к?з юмган.

Фото муаллифлик ?у?у?и Getty Images

?али бирорта ?ам коронавирус ?олати ани?ланмаган эса-да, Саудия Арабистони кескин чораларга ??л урган.

Кеча, пайшанба куни расман "Умра виза"си беришни ва?тинчалик т?хтатиб ??йган.

Коронавирус тар?алган давлатлардан сайё?ларнинг келишига ?ам чеклов киритган.

Буларнинг барчаси мусулмонлар учун му?аддас ?аж зиёратига икки ойча ?олган бир пайтга т??ри келган.

Мавжуд вазиятнинг ?аж зиёратига ?анчалик таъсир ?илиш-?илмаслиги ?алича маълум эмас.

Агар, расмий маълумотларга ишонилса, шу пайтгача бирор бир Марказий Осиё давлатида ?ам коронавирус ?алича ани?ланмаган.

"?збекистон ?аво й?ллари" ширкатининг расман хабар беришича эса, 25 та давлат -шуларнинг ичида ?збекистондан ?ам келган турист ва зиёратчиларининг Саудия Арабистонига кириб келиши ва?тинчалик маън этилгани сабабли 27 февралдан бошлаб Тошкентдан Жидда ва Мадинага б?лган барча ?атновлари ва?тинчалик т?хтатиб ??йган.

Бундай ?арор ?абул ?илинганлиги эса, Саудия ?укумати томонидан COVID -19 коронавируси тар?алишининг хавфини олдини олиш зарурлиги билан тушунтирилмо?да, деб айтган ширкат.

Шу билан бирга, авиакомпания ?ис?а ва?тнинг ичида фа?атгина ?збекистон фу?ароларини Саудия Арабистонидан ?айтиб келишлари учун бир неча ?атновлар амалга оширилиши ?а?ида хабар берган.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek

Бу мавзуда батафсилро?