Коронавирус, ?збекистон: Охирги бир суткада нима ?згарди? Янгиликлар O'zbekiston

коронавирус

17 март куни со?ли?ни са?лаш, олий ва ?рта-махсус таълим ?амда хал? таълими вазирликлари ра?барлари иштирокида коронавирус муаммосига ба?ишланган матбуот анжумани б?либ ?тди.

Куннинг энг му?им янгилиги 17 март куни ?збекистонда коронавирус ю?тириб олган инсонлар сони 11 нафарга етгани б?лди. Расмийларга к?ра, 11-бемор Дубайдан ?збекистонга учиб келган.

Расмийларнинг маълум ?илишича, мактаблар, бо?чалар ва олий таълим муассасаларида жорий этилган карантин ?анчага ч?зилиши ?озирча номаълум. Карантин муддатини, вазиятдан келиб чи?иб, Бош вазир Абдулла Арипов ра?барлигидаги ?укумат комиссияси белгилайди.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Хал? таълими вазири Шерзод Шерматов 18 мартдан бошлаб ??итувчилар ?ам ?а? т?ланадиган таътилга чи?ишини маълум ?илган. Аммо у карантин муддати давомида мактабларда директор, директор ?ринбосари, х?жалик ишлари б?йича мудир, фаррошлар ?амда ?оровуллар ме?нат фаолиятини давом эттиришини билдирган.

Шунингдек, вазир Шерматов ?удудларда интернет муаммо б?лгани сабабли ??увчилар учун уч давлат телеканалида онлайн дарслар бериб борилиши айтган.

Тошкент ша?ридаги мактаб ??увчиларининг дарсларни ?злаштириши kundalik.com сайти ор?али ба?олаб борилиши ?ам маълум ?илинган.

Шерматовга к?ра, онлайн ба?олаш тизими, кейинчалик, вилоятларда ?ам жорий этилиши мумкин.

Анжуманда коронавирус дунё б?йлаб 10 ёшга ?адар б?лган болаларда ?али ани?ланмагани, умуман олганда, болаларда бу касаллик деярли учрамаслиги айтилган б?лсада, хал? таълими вазири Шерзод Шерматов ота-оналарни ?з фарзандлари со?ли?ига жиддий эътибор ?аратишга ча?ирган.

Маълум ?илинишича, айни ва?тда Со?ли?ни са?лаш вазирлиги ?узуридаги санитария-эпидемиологик осойишталик марказининг барча вилоятларда б?линмаларга эга ва уларда ани? ташхис ??я оладиган аппаратлар мавжуд.

Анжуманда эпидемияга ?арши курашишда ёрдам берган, беморларга ?араган шифокор ва ?амшираларнинг ойлигини ошириш масаласи айни кунларда к?риб чи?илаётгани ?ам хабар ?илинган.

Санитария-эпидемиология агентлиги ра?бари Ба?ром Алматовнинг с?зларига к?ра, коронавирусга чалинган одам унга яна ?айта чалиниши ?али тасди?ланмаган. Лекин касалликка чалиниб со?айган одамнинг ?пкасида асорат ?олади.

Бундан таш?ари анжуман давомида ?укумат коронавирус бо?ли? ?олатларни яширмагани, касаллик ани?ланиши билан у ?а?ида эълон ?илингани, айни ва?т 2100 инсон карантинда са?ланаётгани ва коронавирусга чалинган беморлар т?ли? давлат бюджети томонидан даволаниши каби маълумотлар ?ам журналистларга та?дим этилган.

Ички ишлар вазирлиги эса одамларни Телеграм каналлари ор?али тар?алаётган турли хабарларга ишонмасликка ча?ирмо?да.

Вазирлик матбуот хизматининг хабар ?илишича, Телеграм ор?али коронавирусга бо?ли? одамларни ва?имага туширувчи хабарлар тар?атаётган 33 аккаунт ани?ланган ва улар ортида турган шахсларни ани?лаш б?йича ишлар олиб борилмо?да.

Ма?аллий Кун.уз нашри Олий Мажлис ?онунчилик палатасида ?ам карантин эълон ?илинганини хабар ?илмо?да.

Хабарда ёзилишича, палата ??миталарининг мажлислари ва фракциялар йи?илишлари 16 мартдан бошлаб т?хтатилган.

С?нгги янгиликлар жамланмаси

Дунёда коронавирус билан бо?ли? вазият шиддат билан ?згармо?да. Би-Би-Си расмий манбалардан 17 март ?олатига ?збекистондаги вазият борасида маълумотларни жамлади:

 • Коронавирусга чалинганлар сони 11 кишига етди. ?н биринчи бемор Дубайдан учиб келган ва аэропортнинг ?зида карантинга олинган.
 • ?укумат коронавирус билан бо?ли? ?олатларни яширмаган. Касаллик ?а?идаги факт пайдо б?лиши билан эълон ?илинган.
 • ?збекистонда карантин кенг к?ламда тар?агани й??.
 • ?лим ?олати ?айд этилгани ?а?идаги хабарлар рад этилди.
 • Со?ли?ни са?лаш вазири Шодмонов 16 март ?олатига барча беморларнинг а?воли бар?арор эканини айтган.
 • 212 нафар ?збекистон фу?ароси мамлакатга ?айтарилди. Эрондан келган 37 киши ва Латвиядан олиб келинган 175 нафар фу?аро Наманган вилояти ?удудида карантинга олинган.
 • Вилоятларда вирусга чалинганлик ?олати ?озирча й??.
 • ?збекистон, коронавирус: Марказий Банк кредит олган тадбиркорларга енгиллик бермо?чи
 • Коронавирус - са?ланиш ва даволаш даъволари: ?айси ёл?он, ?айси чин? ?збекистон
 • ?збекистон: Коронавирусга чалинганлар сони 11 кишига етди
 • Коронавирус: ?омиладор аёлларга бош?аларга я?инлашмаслик тавсия этилди
 • Карантин ?олати фу?аролар вирус тар?аган ?удудлардан махсус рейс билан олиб келинганда ?тказилади. ?з й?ли билан ?айтганлар уйларида карантин ?илинади.
 • 17 март ?олатига 2100 одам карантинда.
 • ?озиргача 8 мингга я?ин одам карантинда б?лган. 5700га я?инига уйга жавоб берилган.
 • ?збекистонда б?либ турган хориж фу?ароларининг визалари 10 апрелгача автоматик тарзда узайтирилади.
 • Бозорларда одамлар камайган пайт ва автобусларнинг охирги бекатларида дезинфекциялаш ишлари олиб борилмо?да.
 • Коронавирус сабаб ижтимоий тармо?ларнинг мониторинг ?илиниши, телефон ??н?иро?лари ва хабарлар ёзиб борилиши ?а?ида тар?алган маълумотлар рад этилди.
?тказиб юборинг YouTube пост , 2
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 2

 • Хал? таълими вазирлиги 18 мартдан бошлаб барча ??итувчиларнинг таътилга чи?ишини эълон ?илди.
 • Хал? таълими вазири Шерзод Шерматовга к?ра, бо?ча, мактаб ва ОТМларга берилган уч ?афталик таътил ?анча давом этиши ?озирча маълум эмас.
 • Мактабларда дезинфекциялаш й??, уларни ??иш жараёнида амалга ошириш к?зда тутилган.
 • Келаётган ?афтадан Миллий телерадиокомпаниянинг учта канали ор?али дарсларни эфирга узатиш бошланади.
 • Электр таъминотида узилишлар б?ладиган ?удудларда ота-оналардан фарзандларининг масофадан таълим олишига к?маклашиш с?ралди.
 • Олий таълим вазирига к?ра, контракт пули фа?ат ??иш муддати учун олинади.
 • Со?ли?ни са?лаш вазирлиги эпидемияга ?арши курашда ёрдамлашган шифокор ва ?амшираларнинг ойлигини ошириш масаласи к?риб чи?илаётганини маълум ?илди.
 • Вазирликнинг айтишича, мамлакатда 70 минг тиббиёт ходими бор, ?озирча к?нгиллиларнинг ёрдамига зарурат й??.
 • Давлат карантинга олинган ходимларнинг маошларини т?лаб беради. Бош?а ?олатларда ?а? т?ланмайди.
 • Вирусга чалинган беморлар т?ли? давлат ?исобидан даволанади.
 • ИИВ коронавирус билан бо?ли? вазиятни сохталаштириб тал?ин ?илаётгани айтилган 33 та аккаунтни ани?лаган, 8 таси ?збекистон ичида.Чора к?рилмо?да.
 • Марказий Банк коронавирус сабаб тадбиркорлик субъектларининг кредитларни ?айтаришини енгиллаштириш айтилган чораларни эълон ?илди.
 • Марказий банк, шунингдек, на?д пул билан муомала ?илишни камайтиришни тавсия ?илди.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek