Коронавирус, ?збекистон: Вирусга чалинганлар 18 кишига етди, Мирзиёев хал??а мурожаат ?илди - O'zbekiston

18 март куни Тошкент ва?ти билан 21.00 ?олатига ?збекистонда коронавирусга чалинганлар сони 18 кишига етган.

Охирги уч ?олат Президент Шавкат Мирзиёевнинг коронавирус билан бо?ли? вазият б?йича ?збекистон хал?ига мурожаатидан бир неча соат ?тиб эълон ?илинган.

Со?ли?ни са?лаш вазирлигининг билдиришича, коронавирусга чалинган биринчи бемор - Францияда б?либ ?айтган фу?аронинг онаси, келини ва бирга ишлайдиган ?амкасбида коронавирус инфекция борлиги тасди?ланган.

?ар уч фу?аро ?ам тиббий назоратда б?лгани билдирилган.

Чоршанба куни Президент Мирзиёев шунингдек, ?озо?истон ва Туркманистон президентлари билан телефон муло?отида минта?адаги эпидемиологик вазиятни му?окама ?илган.

18 март куни ?ир?изистон илк уч коронавирус ?олатини тасди?лаган, Туркманистон ва Тожикистон эса ?ануз расман коронавирусдан ?оли давлатлар ?исобланади.

Бу икки давлатдаги эпидемиологик вазият ?а?ида унча к?п маълумот й??.

Туркманистонда коронавирусни тилга олиш расман та?и?лангани ?а?ида хабар ?илинган.

Минта?ада энг к?п вирус тар?алиш ?олати ?озо?истонга т??ри келмо?да, у ерда 18 март ?олатига вирусни ю?тирганлар сони 36 кишини ташкил этган.

"К?пга келган бало"

Биринчи коронавирус ?олати тасди?ланганидан 4 кун ?тиб, Президент Шавкат Мирзиёев хал??а мурожаат билан чи?ди.

Президент коронавирусни "к?пга келган бало" деб атаб, ?збекистон хал?и бу синовни енгиб ?тишини таъкидлаган.

"Бу ?аётнинг к?п о?ир синовларини ва яхши-ёмон кунларини бошидан кечирган хал?имиз ?аммасини т??ри тушуниб, масалага онгли ёндашмо?да. Муфтият ра?барлигида диний уламолар юртимизга тинчлик-хотиржамлик, беморларга шифо тилаб, дуои фоти?алар ?илишмо?да. Миллати, тили ва динидан ?атъи назар, ?аммамиз якдилмиз ва, ишонамизки, бу ?ийинчиликлар, албатта, ?тиб кетади", деб айтган Президент.

Расмий хабарда айтилишича, Мирзиёев чоршанба куни Оила ва ма?алла масалаларига ба?ишланган видеоселектор йи?илиши бошида коронавирус билан бо?ли? вазиятга т?хталган.

Президент мамлакатда ози?-ов?ат за?ираси етарли эканини айтиб, одамларни ва?имага тушмасликка ча?ирган.

?Биринчи навбатда шифокорлар тавсияларига амал ?илиб, шахсий гигиена ва санитария ?оидаларига ?ар биримиз ?з оиламиз, болаларимиз билан уйимизда, ишхонамизда ва борадиган жойларимизда ?атъий амал ?илишимиз зарур. Касалликни яширмасдан, ?з ва?тида мурожаат ?илиш унинг олдини олишда энг самарали чорадир.

Иккинчидан, ози?-ов?ат ва бош?а кундалик истеъмол ма?сулотларининг нархи ошиб кетмаслиги учун барча чоралар к?рилмо?да. Давлат соли? ??митаси, Бош прокуратура ?узуридаги департамент бу борадаги ишларни кучайтириши керак.

Мамлакатимизда етарли даражада захира мавжуд, хавотир ёки ва?имага тушишга ?еч ?андай асос й??. Аммо к?пга келган бу балога ?арши ?аммамиз биргаликда, бир ё?адан бош чи?ариб ?аракат ?илишимиз лозим?, — Шавкат Мирзиёев.

И?тисодий таъсири

Мирзиёев коронавирус ?збекистон и?тисодига салбий таъсир ?илишини айтиб, экспорт ва ялпи ички ма?сулот ?ажми камайиши ?а?ида ого?лантирган.

Президент ани? ра?амларни келтирмаган, аммо 17 март кунги ?укумат йи?илишида Бош вазир Арипов и?тисодий прогнозлар ?айта к?риб чи?илаётганини айтганди.

У муста?ил и?тисодчиларни "асоссиз" башоратлардан тийилишга ча?ирган.

Ариповнинг ишонтиришича, ?укумат ?еч нарсани яшираётгани й??.

Фото муаллифлик ?у?у?и Prezident Matbuot Xizmati
Image caption Мирзиёев ва ?укумат расмийлари коронавирус борасида ?еч нарсани яширмаётганликларини айтишмо?да

"С?нгги икки ?афтада жа?он бозорида нефтнинг нархи (бир баррель 60 доллардан ?арийб 30 долларга) кескин пасайиб кетгани о?ибатида газ экспортимиз тушумлари ?ис?ариши мумкин.

Хориждаги асосий савдо ?амкорларимизнинг миллий валюталари ?адрсизланиши республикамизга ?ам, албатта, валюта тушумини камайтиради.

Хорижий туристлар сони ва тушум ми?дори камайиши мумкин. Булар, табиийки, ялпи ички ма?сулот ва экспорт ?ажмига таъсир ?илмасдан ?олмайди.

Менинг топшири?имга мувофи?, Махсус ишчи гуру? туризм, транспорт, фармацевтика ва енгил саноат каби со?аларга соли? таътиллари бериш, кредитларни ?айтариш муддатини кечиктириш, кечиктирилган таш?и ?арздорлик учун жарима ??лламаслик тартибини жорий ?илиш чораларини к?рмо?да?, — Шавкат Мирзиёев.

Расмий хабарларга к?ра, президент топшири?ига мувофи?, туризм, транспорт, фармацевтика ва енгил саноат каби со?аларга соли? таътиллари бериш, кредитларни ?айтариш муддатини кечиктириш, кечиктирилган таш?и ?арздорлик учун жарима ??лламаслик тартибини жорий ?илиш чоралари к?рилмо?да.

??укумат ?ийин а?волга тушиши мумкин б?лган со?а ва тармо?ларни, йирик корхоналарни ??ллаб-?увватлаш б?йича ало?ида чора-тадбирлар дастурини ишлаб чи?иб, амалга ошириши зарур.

Бу жараёнда, аввало, молия ва хомашё бозорида бе?арорлик юзага келишига й?л ??ймаслик лозим.

Иккинчидан, молиявий бар?арорликни са?лаш ?амда бозорларда нарх-навонинг ?сишини олдини олиш зарур.

Учинчидан, и?тисодиётимизнинг базавий ва ?ал ?илувчи тармо?лари узлуксиз ишлашини са?лаб ?олиш керак.

Бунинг учун ?ар бир тармо?, корхона ва ?удуд кесимида манзилли ва ани? тадбирларни амалга ошириш лозим б?лади.

Т?ртинчидан, марказдан ?удудий бюджетларни ва а?олимизни ??ллаб-?увватлаш асосий вазифаларимиз б?лиши шарт.

Бутун хал?имиз ани? билиши керак: биз коронавирусга ?арши кураш фаолиятини ошкоралик тамойиллари асосида олиб боряпмиз.

Жа?он жамоатчилигини ?ам, хал?имизни ?ам ва?тида хабардор этиб боряпмиз. Керакли чораларни янада кучайтирамиз?, — Шавкат Мирзиёев.

Коронавирус, 18 март

18 март ?олатига ?збекистонда коронавирусга чалинганлар сони 18 кишига етган.

Бу ?а?да Со?ли?ни са?лаш вазирлиги хабар берди.

Фото муаллифлик ?у?у?и Gazeta.uz
Image caption Тошкент хал?аро аэропорти. 17 март, 2020 йил

С?нгги ?олатлар аввалро? Истанбул ва Лондондан борган шахсларнинг турмуш ?рто?ларида ани?ланган.

?укумат мамлакат б?йлаб карантин тартибига ?атъий амал ?илинаётганини таъкидламо?да.

Аммо 17 март куни тунда Москвадан махсус рейс билан Тошкентга олиб келинган юзлаб фу?аролар аэропортда тартибсиз вазият ?укм сураётганига гуво? б?лишган.

Бу ?а?да Podrobno. uz нашри ёзди.

Тошкент вилоятидаги дам олиш масканида карантинга олинганлар шароитларнинг й??лигидан шикоят ?илганлар.

Вилоят ?окимияти шароитни ?нглашга ваъда берган.

Президент Шавкат Мирзиёев ?озо?истон ва Туркманистон ра?барлари билан минта?адаги эпидемиологик вазият борасида телефон муло?оти ?тказгани хабар ?илинган.

"Коронавирус инфекцияси ани?ланганлар сони 15 нафарга етди. Бундан бир муддат олдин Истанбулдан келган ?збекистон фу?аросида коронавирус инфекцияси ани?ланганлиги ?а?ида хабар берган эдик. С?нгги маълумотларга ?араганда, унинг турмуш ?рто?ида ?ам ушбу инфекция борлиги тасди?ланган. Шу билан бирга, Лондонда б?либ ?айтган яна бир мамлакатимиз фу?аросида ?ам коронавирус инфекцияси ани?ланган. ?ар икки фу?аро ?ам ?атъий тиббий назоратда б?лган. Айни пайтга келиб, ушбу инфекция ани?ланган беморлар сони 15 нафарга етди. Эслатиб ?тамиз, инфекция тар?алиб кетишининг олдини олиш ма?садида олиб борилаётган эпидемиологик суриштирув ишлари давом эттирилмо?да", - дейилади Со??и?ни са?лаш вазирлигининг расмий ахборотида.

Чет элдан ?айтарилаётган ва карантинга олинганлар ?а?ида

Чоршанба куни Би-би-си билан су?батлашган, шахси очи?ланмаслигини истаган шахс 17 ва 18 март кунлари турли чет давлатлардан ?збекистонга олиб келинган инсонлар Тошкент вилоятининг Б?стонли? туманида антисанитария ?олатида карантинда са?ланаётганини иддао ?илмо?да.Европа мамлакатларининг биридан Россия ор?али чартер рейсда ?збекистонга олиб келинган бу манба, айни дамда, Б?стонли? тумани, Х?жакент посёлкасида жойлашган СОКОЛ пансионатида ?нлаб ?збекистонликлар карантин шароитидан норозилик билдираётганини маълум ?илади.Унинг с?зларига к?ра, карантин кичик хоналарга айрим ?олатларда текширувсиз т?рт-беш нафар одамни зах босган ва санитария талабларига жавоб бермайдиган кичик хоналарга жойлаштириш, ози?-ов?ат ва ичимлик суви та?чиллиги к?ринишида кечмо?да.

Би-би-си ?збек хизмати айни иддаолар ?а?ида расмийларга мурожаат ?илмо?да, аммо ?озирча уринишларимиз самара бермади.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 март куни со?ли?ни са?лаш, олий ва ?рта-махсус таълим ?амда хал? таълими вазирликлари ра?барлари иштирокида коронавирус муаммосига ба?ишланган матбуот анжумани б?либ ?тди.

Куннинг энг му?им янгилиги 17 март куни ?збекистонда коронавирус ю?тириб олган инсонлар сони 11 нафарга етгани б?лди. Расмийларга к?ра, 11-бемор Дубайдан ?збекистонга учиб келган.

Расмийларнинг маълум ?илишича, мактаблар, бо?чалар ва олий таълим муассасаларида жорий этилган карантин ?анчага ч?зилиши ?озирча номаълум. Карантин муддатини, вазиятдан келиб чи?иб, Бош вазир Абдулла Арипов ра?барлигидаги ?укумат комиссияси белгилайди.

Хал? таълими вазири Шерзод Шерматов 18 мартдан бошлаб ??итувчилар ?ам ?а? т?ланадиган таътилга чи?ишини маълум ?илган. Аммо у карантин муддати давомида мактабларда директор, директор ?ринбосари, х?жалик ишлари б?йича мудир, фаррошлар ?амда ?оровуллар ме?нат фаолиятини давом эттиришини билдирган.

Шунингдек, вазир Шерматов ?удудларда интернет муаммо б?лгани сабабли ??увчилар учун уч давлат телеканалида онлайн дарслар бериб борилиши айтган.

Тошкент ша?ридаги мактаб ??увчиларининг дарсларни ?злаштириши kundalik.com сайти ор?али ба?олаб борилиши ?ам маълум ?илинган.

Шерматовга к?ра, онлайн ба?олаш тизими, кейинчалик, вилоятларда ?ам жорий этилиши мумкин.

Анжуманда коронавирус дунё б?йлаб 10 ёшга ?адар б?лган болаларда ?али ани?ланмагани, умуман олганда, болаларда бу касаллик деярли учрамаслиги айтилган б?лсада, хал? таълими вазири Шерзод Шерматов ота-оналарни ?з фарзандлари со?ли?ига жиддий эътибор ?аратишга ча?ирган.

Маълум ?илинишича, айни ва?тда Со?ли?ни са?лаш вазирлиги ?узуридаги санитария-эпидемиологик осойишталик марказининг барча вилоятларда б?линмаларга эга ва уларда ани? ташхис ??я оладиган аппаратлар мавжуд.

Анжуманда эпидемияга ?арши курашишда ёрдам берган, беморларга ?араган шифокор ва ?амшираларнинг ойлигини ошириш масаласи айни кунларда к?риб чи?илаётгани ?ам хабар ?илинган.

Санитария-эпидемиология агентлиги ра?бари Ба?ром Алматовнинг с?зларига к?ра, коронавирусга чалинган одам унга яна ?айта чалиниши ?али тасди?ланмаган. Лекин касалликка чалиниб со?айган одамнинг ?пкасида асорат ?олади.

Бундан таш?ари анжуман давомида ?укумат коронавирус бо?ли? ?олатларни яширмагани, касаллик ани?ланиши билан у ?а?ида эълон ?илингани, айни ва?т 2100 инсон карантинда са?ланаётгани ва коронавирусга чалинган беморлар т?ли? давлат бюджети томонидан даволаниши каби маълумотлар ?ам журналистларга та?дим этилган.

Ички ишлар вазирлиги эса одамларни Телеграм каналлари ор?али тар?алаётган турли хабарларга ишонмасликка ча?ирмо?да.

Вазирлик матбуот хизматининг хабар ?илишича, Телеграм ор?али коронавирусга бо?ли? одамларни ва?имага туширувчи хабарлар тар?атаётган 33 аккаунт ани?ланган ва улар ортида турган шахсларни ани?лаш б?йича ишлар олиб борилмо?да.

Ма?аллий Кун.уз нашри Олий Мажлис ?онунчилик палатасида ?ам карантин эълон ?илинганини хабар ?илмо?да.

Хабарда ёзилишича, палата ??миталарининг мажлислари ва фракциялар йи?илишлари 16 мартдан бошлаб т?хтатилган.

С?нгги янгиликлар жамланмаси

Фото муаллифлик ?у?у?и BBCUZBEK.COM

Дунёда коронавирус билан бо?ли? вазият шиддат билан ?згармо?да. Би-Би-Си расмий манбалардан 17 март ?олатига ?збекистондаги вазият борасида маълумотларни жамлади:

 • Коронавирусга чалинганлар сони 17 мартда 11 кишига етди. ?н биринчи бемор Дубайдан учиб келган ва аэропортнинг ?зида карантинга олинган.
 • ?укумат коронавирус билан бо?ли? ?олатларни яширмаган. Касаллик ?а?идаги факт пайдо б?лиши билан эълон ?илинган.
 • ?збекистонда карантин кенг к?ламда тар?агани й??.
 • ?лим ?олати ?айд этилгани ?а?идаги хабарлар рад этилди.
 • Со?ли?ни са?лаш вазири Шодмонов 16 март ?олатига барча беморларнинг а?воли бар?арор эканини айтган.
 • 212 нафар ?збекистон фу?ароси мамлакатга ?айтарилди. Эрондан келган 37 киши ва Латвиядан олиб келинган 175 нафар фу?аро Наманган вилояти ?удудида карантинга олинган.
 • Вилоятларда вирусга чалинганлик ?олати ?озирча й??.
 • Карантин ?олати фу?аролар вирус тар?аган ?удудлардан махсус рейс билан олиб келинганда ?тказилади. ?з й?ли билан ?айтганлар уйларида карантин ?илинади.
 • 17 март ?олатига 2100 одам карантинда.
 • ?озиргача 8 мингга я?ин одам карантинда б?лган. 5700га я?инига уйга жавоб берилган.
 • ?збекистонда б?либ турган хориж фу?ароларининг визалари 10 апрелгача автоматик тарзда узайтирилади.
 • Бозорларда одамлар камайган пайт ва автобусларнинг охирги бекатларида дезинфекциялаш ишлари олиб борилмо?да.
 • Коронавирус сабаб ижтимоий тармо?ларнинг мониторинг ?илиниши, телефон ??н?иро?лари ва хабарлар ёзиб борилиши ?а?ида тар?алган маълумотлар рад этилди.
 • Хал? таълими вазирлиги 18 мартдан бошлаб барча ??итувчиларнинг таътилга чи?ишини эълон ?илди.
 • Хал? таълими вазири Шерзод Шерматовга к?ра, бо?ча, мактаб ва ОТМларга берилган уч ?афталик таътил ?анча давом этиши ?озирча маълум эмас.
 • Мактабларда дезинфекциялаш й??, уларни ??иш жараёнида амалга ошириш к?зда тутилган.
 • Келаётган ?афтадан Миллий телерадиокомпаниянинг учта канали ор?али дарсларни эфирга узатиш бошланади.
 • Электр таъминотида узилишлар б?ладиган ?удудларда ота-оналардан фарзандларининг масофадан таълим олишига к?маклашиш с?ралди.
 • Олий таълим вазирига к?ра, контракт пули фа?ат ??иш муддати учун олинади.
 • Со?ли?ни са?лаш вазирлиги эпидемияга ?арши курашда ёрдамлашган шифокор ва ?амшираларнинг ойлигини ошириш масаласи к?риб чи?илаётганини маълум ?илди.
 • Вазирликнинг айтишича, мамлакатда 70 минг тиббиёт ходими бор, ?озирча к?нгиллиларнинг ёрдамига зарурат й??.
 • Давлат карантинга олинган ходимларнинг маошларини т?лаб беради. Бош?а ?олатларда ?а? т?ланмайди.
 • Вирусга чалинган беморлар т?ли? давлат ?исобидан даволанади.
 • ИИВ коронавирус билан бо?ли? вазиятни сохталаштириб тал?ин ?илаётгани айтилган 33 та аккаунтни ани?лаган, 8 таси ?збекистон ичида.Чора к?рилмо?да.
 • Марказий Банк коронавирус сабаб тадбиркорлик субъектларининг кредитларни ?айтаришини енгиллаштириш айтилган чораларни эълон ?илди.
 • Марказий банк, шунингдек, на?д пул билан муомала ?илишни камайтиришни тавсия ?илди.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek