?збекистон, коронавирус: Карантинда бош?а касал ю?тириб олишдан ??р?япмиз O'zbekiston

корона

Чоршанба куни Би-би-си билан су?батлашган, шахси очи?ланмаслигини истаган шахс 17 ва 18 март кунлари турли чет давлатлардан ?збекистонга олиб келинган инсонлар Тошкент вилоятининг Б?стонли? туманида антисанитария ?олатида карантинда са?ланаётганини иддао ?илди.

Европа мамлакатларининг биридан Россия ор?али чартер рейсда ?збекистонга олиб келинган бу манба, 18 март куни, Б?стонли? тумани, Х?жакент посёлкасида жойлашган Сокол пансионатида ?нлаб ?збекистонликлар о?ир карантин шароитидан норозилик билдирганини маълум ?илди.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1

Бу материалга кириш имконсиз

К?про? к?ринг YouTubeБи-би-си таш?и сайтлар мазмуни учун масъул эмас.

Охири YouTube пост, 1

Унинг с?зларига к?ра, карантин ?еч ?андай текширувдан ?тказилмаган т?рт-беш нафар одамни зах босган ва санитария талабларига жавоб бермайдиган кичик хоналарга жойлаштириш, ози?-ов?ат ва ичимлик суви та?чиллиги к?ринишида кечган.

?Захдан ?очиб, к?чада юрибмиз?

"Битта этажда ?нта хона б?ладиган б?лса, т?рттасида аёллар бештадан, т?рттасида эркаклар жойлаштирилган. Аёллар ва эркакларга ало?ида туалет-ванна… санитария й?? ?еч ?ана?а", дейди манба.

Унинг иддао ?илишича, аэропортдан оромго?га олиб келинган юзлаб инсон тиббий текширувдан ?тказилмаган.

?Кечаги рейсда ?ам келганлар ?ам бор экан. Уларнинг олдига ?ам на сан-эпидемия, на со?ли?ни са?лашдан ?еч ким келмаган, анализ олмаган?, ??шимча ?илади у.

18 март куни эрта тонгда Тошкентга ??нганини айтган Би-би-си манбаси Сокол оромго?ида карантинга ташланган одамларни ози?-ов?ат ва ичимлик суви билан таъминлашда муаммолар юзага келганини билдиради.

?Эрталаб нонушта беришди. Улгурган одам ов?атланиб олди. Улгурмагани - мана обед б?ляпти - юрибди ?али ?ам?.

?Битта ?илган ишлари йигирма литрли идишда сув ??йиб ??йишибди, лекин суви ичишга бир марталик стаканлар й???, давом этади манба.

Манба хоналар зах ва сову? б?лганидан одамлар оромго? ?овлисида юргани, аммо ички ишлар ходимлари уларни ?раб олаётганини даъво ?илади.

"Танимаган, билмаган одамларимиз билан бешта-бештадан хоналарга ??йиб ташлаган. Гигиена й??, хоналар сову?. Хоналарда шамоллаш, бош?а касалликларни оволишимиз мумкин".

Манба телефон ор?али с?злар экан, унинг атрофида норози одамларнинг шов?ини эшитилади.

Унинг маълум ?илишича, одамлар карантинни ?ташга ?арши эмас.

Фа?ат бундай шароитда карантин ?таб б?лмайди, дейди у.

У 18 март куни тушдан с?нггина одамларни тиббий к?рикдан ?тказиш ишлари бошланганини хабар ?илди.

?Текширгани билан шароит ?згармас экан, бу ердан бош?а касаллик орттириб чи?иб кетишимиз мумкин?, с?злайди у.

Расмийлар: Тезкор чоралар к?рилади

Би-би-си ушбу иддаолар юзасидан изо? олиш ма?садида Со?ли?ни са?лаш вазирлиги, Тошкент вилояти ва Б?стонли? тумани ?окимликлари билан бо?ланишга уринди.

Аммо ??н?иро?ларга мутасаддилар томонидан ?еч ?андай жавоб б?лмади.

Тушдан с?нг ?збекистон ?укуматининг коронавирус мавзуси б?йича расмий манбаси - Телеграмдаги Koronavirus Info каналида Би-би-си манбасининг даъволарини тасди?ловчи хабар эълон ?илинди.

Хабарда Тошкент вилояти маъмурияти Сокол оромго?ида карантинда са?ланаётган фу?ароларнинг муаммоларини энг ?ис?а ва?т ичида ?ал этишга ваъда бергани айтилади.

?тказиб юборинг YouTube пост , 2
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 2

"Вазирлар Ма?камаси ва Со?ли?ни са?лаш вазирлигининг бош?арув ходимлари алла?ачон муаммони ?ал этиш учун ж?наб кетишди.

Бундан таш?ари, ? Сокол ? оромго?ида Тошкент вилояти ?окими ва Б?стонли? тумани ?окимлари фаолият к?рсатмо?да . Я?ин ва?т ичида одамлар карантин учун янада ?улай шароитларга жойлаштирилади ва коронавирус инфекциясини ани?лаш учун тезкор тестларни амалга оширади", дейилади хабарда.

Коронавирус: ?ир?изистонда уч кишида вирус борлиги ани?ланди

Коронавирус Америка лабораторияларида ишлаб чи?илганми?

Коронавирус, ?збекистон: Вирусга чалинганлар сони расман 15 киши экани айтилди, Б?стонли?даги пансионат карантин талабларига жавоб берадими?