Коронавирус, ?збекистон: Вирусга чалинганлар сони 46 нафарга етди, дунё б?йлаб 300 000, Тошкентда жамоат транспорти ?аракати т?хтатилди - O'zbekiston, Dunyo

?збекистон
Сурат тагс?зи,

Ба?ром Алматовга к?ра, охирги беморларнинг ?олати "?рта о?ир, бар?арор"

Бугунга келиб коронавирус ю?тирганлар сони 46 нафар экани ани?ланган.

?збекистон ?укумати коронавирусга ?арши чоралар доирасида ??шимча чекловларни киритмо?да.

Тошкентда жамоат транспорти ?аракати т?хтатилган.

Ша?ар б?йлаб махсус дезинфекция ?илинган такси ?атнови й?лга ??йилади.

Вилоятларда ?ам жамоат транспортига чекловлар жорий этилган.

23 мартдан бошлаб мамлакат б?йлаб т?й-маросимлар т?хтатилади.

Бу ?а?даги ?арор 20 март куни Коронавируснинг кириб келиши ва тар?алишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш б?йича республика махсус комиссияси томонидан ?абул ?илинган.

Унга мувофи?, 23 мартдан эътиборан к?нгилочар масканлар, ошхона ва чойхоналар ёппасига ёпилади.

Ов?ат элтиб бериш хизмати бундан мустасно экани айтилган.

?укумат 19 март куни массаж салонлари, дискотекалар ва болалар ?йин заллари фаолиятини чеклаганди.

Охирги ?арорда айтилишича, 23 мартдан бошлаб "А?олининг санитария-эпидемиологик осойишталиги т??рисида"ги ?онунга мувофи? мамлакатимиз фу?ароларини со?ли?ини ?имоя ?илиш ма?садида т?й-?ашамлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросим сингари оммавий тадбирлар ?тказилиши бекор ?илинади.

Ушбу маросимларни зарур б?лган та?дирдагина ихчам ?олда, я?инлари билан бирга 10-15 киши иштирокида ?тказиш тавсия этилади.

Янги чекловлар Президент Шавкат Мирзиевнинг карантин тартибига ?атъий амал ?илиш ?а?идаги ого?лантириши ортидан жорий этилмо?да.

19 март кунги ?укумат йи?илишида Мирзиёев карантин ?оидалари бузилаётганини айтиб, расмийлар ва а?олини жиноий жавобгарликдан ого?лантирганди.

Унинг с?зларига к?ра, ?озирда мамлакат чегаралари ёпилган ва касалликнинг "таш?аридан кириб келиш хавфи й??".

Ижтимоий тармо?ларда т?йларни та?и?лашга ча?ири?лар олдинро? бошланганди.

Айримлар ?укумат к?раётган чоралар етарли эмаслигини айтишмо?да.

??шни ?озо?истондаги каби вируснинг асосий ?чо?и б?лган пойтахт Тошкентни ёпишга ча?ири?лар янграмо?да.

Аммо ?озирча ёппасига карантин режалари му?окама ?илинаётгани ?а?ида расмий маълумот й??.

Тошкентда расман фав?улодда ?олат ?ам эълон ?илинмаган.

?укумат коронавирусга ?арши чоралар доирасида Тошкентда 3 та янги шифохона ?уришни режаламо?да.

Бу ?а?да Газета.уз нашри ?з манбаларига таяниб хабар берди.

Айни пайтда ?збекистон, четдан, асосан, Россиядан юзлаб фу?ароларини олиб келишда давом этмо?да.

?укумат расмийлари уларга нисбатан 14 кунлик ?атъий карантин тартиби са?ланишини айтишган.

21 март ?олатига ?збекистонда коронавирусга чалинганлар сони 37 нафарга етган.

Мамлакатда ?озирга ?адар коронавирус билан бо?ли? ?лим ?олати ?айд этилмаган.

Дунёда -

  • Коронавирусдан ?лим ?оллари 13 мингдан ошди
  • Вирусни ю?тирганлар 300 мингдан ортди
  • 92 минг инсон со?айган

'Биринчи беморлар со?аймо?да'

?збекистон Со?ли?ни са?лаш вазирлиги ?узуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик агентлиги директори Ба?ром Алматовнинг айтишича, "илк беморлар тузалмо?да".

"Ушбу касалликка чалинган илк беморлар со?айиб бормо?далар, улар ?зларини яхши ?ис этишмо?да. Даволаш муасасаларимизда ташкил ?илинган дори-дармонлар захираси, тиббий асбоб-анжомлар, ?з ва?тида ташхис ??йиш ва самарали даволаш учун барча шароит мавжуд", дея мулозимдан и?тибос келтирмо?да Телеграмданги @koronavirusinfouz расмий канали.

Унинг айитишича, жума куни касалиликка чалингани ани?ланган беморларнинг а?воли "?рта о?ир, бар?арор".

@koronavirusinfouz расмий каналининг хабар беришича, "... коронавирус инфекциясига чалинган беморлар билан муло?отда б?лган я?инларидан 9 нафарида коронавирус инфекцияси ани?ланган.

Шунингдек, хориждан келган яна бир нафар фу?арода ?ам ушбу инфекция борлиги тасди?ланган. Айни пайтга келиб, коронавирус инфекция ани?ланган беморлар сони 33 нафарга етди.

Эслатиб ?тамиз, инфекция тар?алиб кетишининг олдини олиш ма?садида олиб борилаётган эпидемиологик суриштирув ишлари давом эттирилмо?да".

Президент Шавкат Мирзиёев ?збекистон а?олисини карантин ?оидаларига ?атъий риоя этишга ча?ирган.

"Карантинни бузганлар жазоланади", - деган Президент.

Давлат ра?бари бу ?а?да пайшанба куни коронавирус билан бо?ли? вазиятга ба?ишланган навбатдаги видеоселектор йи?илишида гапирган.

"Такрор-такрор айтаман. ?амма профилактика ишларини, айтилган ?амма чора-тадбирларни ?амма ?з ва?тида бажариши керак. К?п одамларимиз карантинни тушунмасдан уйида ?тирганлар к?чага чи?иб кетяпти. Чи?иши ман этилади уни. Юриши ?ам ман этилади. Нимага десангиз, у мана шу касалликни тар?атувчи ?исобланади. Кимда-ким касаллигини яшириб, уйида ?тирса, у ?зига эмас, ?збекистонимизга касаллик етказадиган омил б?лади. У б?йича жиноий жавобгарлик бор", - деб айтган Мирзиёев.

Унинг с?зларига к?ра, ?озирда чегаралар ёпилган ва "таш?аридан касаллик кириб келиш э?тимоли й??". Фа?ат ичкаридаги профилактика тардбирларини т??ри й?лга ??йиш керак.

У барча даражадаги мансабдор шахслар, вилоят ва туман ?окимларини коронавирус б?йича белгиланган топшири?ларни с?зсиз бажариш ?а?ида ого?лантирган.

У ин?ирозга ?арши жам?арма тузиш ?а?идаги фармонни имзолганини айтган.

Фармонга мувофи?, коронавирус о?ибатларини бартараф этиш учун давлат томонидан 10 триллион с?м мабла? ажратилади.

"?ар бир тармо?, ?ар бир вилоятнинг 10 триллион с?мдан улуши бор", - деган президент.

Айни пайтда бу мабла?лардан а?олига т??ридан-т??ри т?ловлар амалга ошириладими, й??ми, маълум эмас.

Янги чекловлар

?збекистонда 19 март ?олатига коронавирусга чалинганлар сони 23 кишига эди.

19 мартдан бошлаб бутун мамлакат ?удудида дискотека ва болалар ?йин заллари,шунингдек, Тошкент ?айвонот бо?и ёпилиши эълон ?илинган.

Аввалро? масжидларнинг ёпилиши эълон ?илинган, диинй идора намозлар, жумладан, жума намозини ?ам уйда ??ишни тавсия ?илганди.

"Францияда б?либ ?айтган ?збекистон фу?аросида коронавирус инфекцияси ани?ланганлиги ?а?ида аввал хабар берган эдик. С?нгги маълумотларга ?араганда, унинг яна 3 нафар ?ариндошида ушбу инфекция борлиги тасди?ланган. Шунингдек, шу йилнинг 15 март куни Истанбул - Тошкент й?налишидаги 274-рейс билан келган бир нафар ва жорий йил 14 март куни Лондон - Тошкент й?налишидаги 201-рейс билан келган яна бир нафар фу?арода коронавирус инфекцияси ани?ланди. ?ар беш нафар фу?аро ?ам шу ва?тгача тиббий назоратда б?лган. Айни пайтга келиб, ушбу инфекция ани?ланган беморлар сони 23 нафарга етди", дейилади Со?ли?ни са?лаш вазирлииг 19 март куни эрталаб тар?атган хабарда.

Республика бош санитар врачи Нурмат Отабеков вирусни ю?тирганларнинг биронтаси ?ам а?оли билан муло?отда б?лмаган.

"Уларнинг барчаси дастлаки кунлардан бошлаб ало?идаланган ва тиббий кузатув остига олинган. Шунинг учун бу кенг а?оли ?атламига тар?алган деган хавотирга асос й??", деб айтган мулозим ?зА томонидан чоп этилган баёнотида.

18 март куни Россиядан олиб келинган фу?аролар Тошкент вилояти ?удудида жойлашган дам олиш масканидаги карантин шароитларидан шикоят ?илишган.

Улар билан бирга Москвадан учиб келган Podrobno.uz нашри мухбири Тошкент аэропортида пала-партиш вазиятга гуво? б?лгани, ораларида болалар ва ?ариялар ?ам б?лган фу?ароларга карантин борасида ани? й?ри?номалар берилмагани ?а?ида ёзган.

Тошкент вилоят ?окимлиги карантин шароитларини ?нглашга ваъда берган.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

"Текширинг, текширинг ва яна текширинг!"

Коронавирус тар?алиши манзарасида ?збекистон ?укумати ози?-ов?ат нархларининг к?тарилиши ва сохта ахборотларга ?арши курашга к?про? а?амият бераётгани кузатилади.

Коронавирусга ?арши текшириш ва та?лил ми?ёси, жумладан, бир кунда ?анча одамнинг текширилаётгани борасида маълумот й??.

Би-би-си бу борадаги маълумотларни очи?лашни с?раб, расмийларга мурожаат ?илди.

?тказиб юборинг YouTube пост , 2
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 2

Жа?он со?ли?ни са?лаш ташкилоти ?укуматларни а?олини текширишга ча?ирмо?да.

"Текширинг, текширинг ва яна текширинг!" деб айтган ташкилот ра?бари Тедрос Адхан Гебрейесус.

"Биз кимнинг касалликка чалинганини билмасак, вирусни т?хтата олмаймиз", деб айтган у.

Гебрейесуснинг с?зларига к?ра, давлатлар а?олини текшириш, вирусга чалинганларни ихоталаш ва уларнинг контактларини ани?лашга катта эътибор беришлари керак.

?тказиб юборинг YouTube пост , 3
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 3

Нур-Cултон ва Олма-Ота ёпилмо?да

?озо?истон пойтахти Нур-Cултон ва Олма-Ота ша?арлари 19 март тунга соат 00;00дан эътиборан карантин учун ёпилмо?да.

Бу ?а?даги ?арорни ?озо?истон президенти ?узуридаги Фав?улодда ?олатни таъминлаш б?йича давлат комиссияси ?абул ?илган.

Унга мувофи?, бу икки ша?арда эпидемияга ?арши кенг к?ламли тадбирлар ?тказилади, карантин ?удудлари ташкил этилади ва кириш-чи?иш пунктлари ?рнатилади.

  • Касалликни ю?тирганлар ва гумонланганлар учун махсус шифохоналарнинг узлуксиз ишлаши таъминланади.
  • Жамоат транспорти ?аракати кундузи чекланади, кеч?урун эса т?хтатилади.
  • Ноози?-ов?ат бозорлар ва савдо марказлари ёпилади.
  • Жамоат ов?атланиш ша?обчалари "етказиб бериш" режимига ?тказилади, улар устидан санитария ва эпидемиология назорати кучайтирилади.
  • Карантин ?удудидаги а?олининг ози?-ов?ат ва дори-дармонга б?лган кундалик э?тиёжи ани?ланади.
  • 16 мартдан ?озо?истонда фав?улодда ?олат амал ?илишни бошлаган, у 15 апрелга ?адар давом этади.

Айни пайтда мамлакатда коронавирус тар?алиши билан бо?ли? яна 5 та ?олат ?айд этилган.

Коронавирус и?тисоди

А?Ш ?укумати коронавирус о?ибатларини бартараф этишга 1 триллион мабла? ажратишини айтган. Бу мабла?ларнинг бир ?исми а?олига т??ридан-т??ри т?лов сифатида тар?атилади.

?збекистонда ?ам ?укумат коронавируснинг ижтимоий ва и?тисодий о?ибатларига ?арши кураш чораларини к?ра бошлаган.

Жумладан, тиббиёт ходимларининг маошларини ошириш масаласи му?окама ?илинаётгани билдирилган.

Чоршанба куни Президент Шавкат Мирзиёев тадбиркорларни ??ллаб-?увватлаш, жумладан, соли? таътили бериш ва кредитларни ?айтаришни енгиллаштириш чоралари ?а?ида гапирган.

И?тисодий та?лилчи Абдулла Абду?одировнинг ёзишича, х?жалик субъектлари, биринчи навбатда ?рта ва кичик корхоналарнинг узлуксиз фаолиятини таъминлаш ва иш ?а?ларини ва?тида т?лаш, шунингдек, кам даромадли оилаларга т??ридан-т??ри моддий ёрдамни й?лга ??йиш мамлакат и?тисодини ин?ироздан олиб чи?ишда му?им.

Унинг фикрича, ин?ироздан чи?ишда давлатга к?маклашадиганлар, бу, биринчи навбатда, молиявий институтлар, жумладан, тижорат банкларидир.

Давлат уларни айланма мабла?ларни к?пайтириш ва кредитлар т?ловини кечиктириш ор?али дастаклаши мумкин, дейди и?тисодчи.

Аввалро? Бош вазир Арипов коронавируснинг и?тисодий о?ибатларига доир ?исоб-китоблар ?илинаётганини айтганди.