?збекистон, коронавирус: Телеграмдаги коронавирус ?а?идаги канал нима учун оммалашди? O'zbekiston

Коронавирус бутун жа?онга тар?алиши ва минглаб одамлар умрига зомин б?лиши манзарасида ?збекистон ?укумати ?ам унга ?арши чораларни к?рмо?да. Бу чоралардан энг асосийларидан бири - хал?ни вирус хавфидан ого? ?илиш.

Сурат тагс?зи,

?збекистон Ёшлар иттифо?и раисига масла?атчи этиб тайинланган Убайдуллаев ?з ташаббуси билан Телеграм платформасида Коронавирус Инфо каналини очди.

Ижтимоий тармо?лар фаолияти билан я?индан таниш ?икматулла Убайдуллаев ?укуматга бу й?лда ёрдам беришга а?д ?илди. Я?инда ?збекистон Ёшлар иттифо?и раисига масла?атчи этиб тайинланган Убайдуллаев ?з ташаббуси билан Телеграм платформасида Коронавирус Инфо каналини очди. ?озирда бу каналга ярим миллион одам обуна б?лган. Ушбу канал с?нгра ?збекистон Республикаси Со?ли?ни са?лаш вазирлиги, Ахборот ва оммавий коммуникация агентлиги, ?збекистон Ёшлар иттифо?и ?амда Миллий масс-медиани ??ллаб-?увватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди билан ?амкорликда маълумотларни тар?ата бошлади. Канал ?озирда расмий ?укумат канали ма?омини олган.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Би-би-си журналисти Ибрат Сафо билан су?батда Убайдуллаев ?збекистон ?укумати аъзолари ушбу ин?ироз туфайли туну кун ишлашаётганини айтади. ?збекистонда коронавирусни ю?тирганлар сони пайшанба куни расман 23 дея ?айд этилди.

Коронавирус, мигрантлар: На ?айта оламиз, на кета оламиз - ?збекистон

Танангиз коронавирус билан ?андай курашишини биласизми?

Коронавирус: ?збекистонда 23 киши, ?озо?истон пойтахти ёпилмо?да - 19 март ?олати