?ора?алпо?истон, журналист: Манзара ?ата?он даврларини эслатар эди — ?збекистон O'zbekiston

videograb
Сурат тагс?зи,

Makan.uz нашри му?аррири Лолагул ?аллихонова

?ора?алпо?истон Ж??ор?и Кенгеси раиси ?лими т??рисидаги хабарни тар?атган ?ора?алпо?истонлик журналистлар ярим тунда ?з уйидан мажбуран олиб кетилди. Жамоатчилик ушбу ?олатни мамлакатда матбуот эркинлигига нисбатан ??л урилган навбатдаги та?дид ?ларо? ба?оламо?да. Би-би-си прокуратура томонидан с?ро??а тутилган журналистларнинг бири билан су?батлашди.

25 июль куни ?ора?алпо?истон Ж??ор?и Кенгесига узо? йиллардан буён раислик ?илиб келаётган Муса Ерниязовнинг ?лими т??рисида хабарлар тар?алди, ?ис?а ва?т ичида расмийлар бу хабарни рад этдилар.

Аввалро?, Ерниязовнинг коронавирусга чалиниб, даволанаётгани маълум ?илинган эди.

Ерниязовнинг ?лими т??рисидаги хабарнинг ягона манбаси ма?аллий Repost.uz нашри б?лди.

Биро? нашр бош му?аррири сайтнинг ?акерлар ?ужумига учраганини маълум ?илиб Repost.uz раиснинг ?лими борасида ёл?он маълумот тар?атмаганини таъкидлаб чи?ди.

Ерниязов ?лдига чи?арилган хабар Repost.uz нашри номи остида тар?алган б?лсада, ушбу хабарни ?з Telegram каналларига жойлаштирган бир гуру? ?ора?алпо?истонлик журналистлар 25 июль куни ярим тунда ?у?у?ни му?офаза ?илиш органлари томонидан ?з уйидан олиб кетилгани борасида чи??ан хабарлар шов-шувга айланди.

Бу хабарларга к?ра, орган ходимлари Makan.uz, Kruz.uz ва Kar24.uz нашрлари бош му?аррирлари билан деярли уч соат су?бат ?илган.

Кейинчалик журналистлар ??йиб юборилган б?лсада, уларнинг телефонлари ва ноутбуклари олиб ??йилган.

?ора?алпо?истон Республикаси прокуратураси журналистларнинг олиб кетилганини тасди?лаган, Ерниязов ?лимига оид хабарни ?ора?алпо? тилига ?гириб тар?атган сайтлар бош му?аррирлари билан профилактик су?бат ?тказилганини маълум ?илган.

Хабарда прокуратура ?элнинг назарида б?лган киши?нинг саломатлигига доир ахборот ?унинг оиласи, ме?нат жамоаси, билган я?инларида турли салбий о?ибатларга олиб келиши мумкин?лигини таъкидлаган.

"Шу боис, бундай уйдирма хабарлар ким томонидан тар?атилганини ани?лаш ма?садида ?ора?алпо?истон Республикаси прокуратураси ?амда ?ора?алпо?истон Республикаси Ички ишлар вазирлиги масъул шахслари томонидан "Makan.uz" cайти му?аррири Л.Каллыханова, "Kruz.uz" сайти му?аррири И.Юсупов, "Kar24.uz" сайти му?аррири ?.Бегниязовалар билан профилактик су?бат ?тказилди. Профилактик су?бат чо?ида прокурор ёки ички ишлар ходимлари томонидан журналистларга ?еч ?андай босим ёки тазйи? ?тказилмаган", дейилади прокуратура баёнотида.

Мазкур ?олат матбуот эркинлиги б?йича хал?аро рейтингларда ?ануз ?уйи по?оналарни эгаллаб турган ?збекистонда журналистлар фаолиятига нисбатан навбатдаги босим ?ларо? ба?оланмо?да.

Би-би-си прокуратурага олиб кетилган ?ора?алпо?истонлик журналист, Makan.uz нашри му?аррири Лолагул ?аллихонова билан су?батлашди. ( Видео су?батни Тошкент ва?ти билан соат 18:00 да BBC 1593太阳集团城一切网址 O'zbek YouTube каналида томоша ?илинг)

Кинолардаги манзара

Сурат тагс?зи,

Муса Ерниязов

?аллихонова уч ярим йилдан буён ?ора?алпо? тилида Makan.uz сайти ва Telegram каналини юритиб келишини айтади.

У 25 июль ярим тунда содир б?лган ?олатни ?кинолардаги манзара?га менгзайди.

"?ша куни Телеграмъда ?тирган эдим. Танишимдан хабар келди. Унга кирсам, Муса Ерниязовнинг вафот этгани ва ?лими сабаби т??рисида рус тилидаги хабар бор экан. Кейин мен бу хабарни каналимга жойладим, ?аволасини ?ам т?ли?ича бердим", эслайди журналист.

Унинг с?зларига к?ра, ?авола Repost.uz сайтига тегишли б?лган.

"Лекин эътибор берсам, бу хабар 20 июль куни чи??ан экан. Хабар санасини ало?ида белгилан, скриншот олдим ва уни ?ам каналга ??йдим. Ж??ор?и Кенгесдан бу маълумотга очи?лик киритишини ?ам ??шимча ?илдим".

?аллихонова орадан беш да?и?а ?тиб, бирламчи манбадаги хабар й??олиб ?олганини билдиради.

Ж??ор?и Кенгес ва Со?ли?ни са?лаш вазирлиги зудлик билан Ерниязовнинг со?-омон эканини маълум ?илиб, унинг ?лими т??рисидаги хабарларни рад этган.

Лолагул ?аллихонова 25 июль тунида бу маълумотларни ?ам канали ор?али ?з ??увчиларига етказганини билдиради.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Унинг ?икоя ?илишича, Ерниязов ?лими ?а?идаги хабарни тар?атган таниш журналистлардан бири ?ша тунда унга ??н?иро? ?илган.

"Каналимда охирги постимни соат 12 га я?ин жойладим ва ухлашга ётдим. Шу пайт Круз.уз сайти юритувчиси Искандар Юсупов телефон ?илиб, ?зини орган ходимлари олиб кетмо?чи б?лаётганини айтди. Менга ?еч ?андай ??н?иро? б?лган-б?лмаганини с?ради".

?Бунга ?адар менга ?а?и?атан ?ам нотаниш ра?амлардан к?п ??н?иро?лар б?лган, к?плаб ??увчилар раиснинг ?лими т??рисида менга ёзган эди, лекин кеч б?лгани учун уларга эътибор бермаган эдим?, давом этади журналист.

?аллихонованинг давом этишича, Юсупов билан су?батдан к?п ?тмай унинг ма?алласида бир неча машиналар пайдо б?лган.

"Дарров чи?иб ?арадим. К?чамиз тор б?лганидан иккита машина тенгдан си?а олмайди. К?п машина т?планиб ?олган эди. Энди киноларда б?ладику… Олтита машинани бир к?з олдингизга келтириб к?ринг. Уларнинг ичида ?ар хил формадаги одамлар бор эди. Давлат хавфсизлик хизмати ?ам, участковийимиз ?ам бор. Хуллас, ?ана?а форма хо?ласангиз, ?аммасидан бор. Фа?ат божхона билан соли?дан одам й?? эди, холос".

?аллихонова бу шахслар унинг уйига бостириб кира бошлагани, улар билан бирга келган аёл эса журналистнинг телефонига ташлангани ?а?ида с?злайди.

?Худди ?ата?он ва?тидаги манзарага ?хшар эди. Энди у пайтларни к?рмаган б?лсам ?ам, шуна?а б?лган б?лса керак, дея тасаввур ?илдим?, ??шимча ?илади у.

?аллихонова ?зини таништирмаган, ?еч ?андай ?ужжат к?рсатмаган ва ташриф сабабини маълум ?илмаган шахслар уни прокуратура биноси томон олиб кетганини айтади.

Онангни ?ози урса…

Лолагул ?аллихонова прокуратура биносида унга нисбатан ?еч ?андай тазйи? ёки та?дид ?тказилмаганини маълум ?илади.

"У ерда су?бат, асосан, журналистлик фаолиятим т??рисида б?лди. Нега Ерниязов ?лими т??рисида тасди?ланмаган хабарни тар?атиб юборганим, нима учун яхши хабарлар эмас, тан?идлар чи?аришим, ?аердан пул топишим билан ?изи?ишди", с?злайди у.

Бундан таш?ари журналист ходимлар унинг телефонини ?збошимчалик билан текширганини ?ам ??шимча ?илади.

?аллихонова прокуратура ходимлари унга босим ?илмаган б?лсада, ярим тунда ?у?у?ни му?офаза ?илиш органларининг уйига бостириб кириши ?анчалик ?онуний б?лганини савол остига олади.

?Т??ри, мендан ?ам хато ?тди. Тасди?ланмаган хабарни бериб юбордим. Аслида, беришдан олдин учта манбадан тасди?латиб олишим керак эди. Биро? соат 22.00 дан кейин бировнинг уйига бостириб бориш, ??лидан шахсий мулки б?лган телефонни юлиб олиш, ?еч ?андай ?ужжат к?рсатмасдан олиб кетиш ?олатига нисбатан ваколатли органлар ?у?у?ий ба?о беради, деган умиддаман?.

"Энди ?Онангни ?ози урса, додингни кимга айтасан?? дейдику. ?у?у?ни му?офаза ?илиш органлари шуна?а ?илиб турса, нима дейишни билмайман очи?и", давом этади ?аллихонова.

Журналист Repost.uz нашрига оид тар?алган хабарни текширмай туриб тар?атгани катта хато б?лганини тан олсада, ?ора?алпо?истонда коронавирус пандемиясига доир маълумотлар яширилаётгани, ма?аллий расмийларнинг матбуотга ?а??оний маълумот бермаслиги каби омиллар туфайли бирламчи манбага таянишни маъ?ул к?рганини таъкидлайди.

Би-би-си журналистнинг орган ходимларининг ?онундан таш?ари хатти-?аракатлари даъвоси юзасидан ?ора?алпо?истон Республикаси прокуратураси билан бо?ланишга ?аракат ?илди, аммо бу ?аракатлардан натижа чи?мади.

Шундан с?нг Би-би-си айни саволлар билан Бош прокуратура матбуот котиби ?аёт Шамсутдиновга юзланди.

Мулозим ?ора?алпо?истон Республикаси прокуратураси 27 июль куни эълон ?илган журналистлар билан профилактик су?бат ?тказилгани ва уларга ?еч ?андай босим ёки тазйи? ?тказилмагани тилга олинган хабарни юбориш билан чекланди.

Журналистларнинг иддаоси ?рганиб чи?илиб, ю?ори турувчи органлар томонидан ?ора?алпо?истон Республикаси прокуратураси ходимлари хатти-?аракатига ?ам ?у?у?ий ба?о бериладими, деган саволга эса ма?ола эълон ?илинган ва?тга ?адар Бош прокуратура вакилидан жавоб олинмади.

АОКА муносабати

?збекистон Республикаси Президенти Администрацияси ?узуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги директори биринчи ?ринбосари Дилшод Саиджонов:

Шу кунларда бир ?атор ОАВ ва ижтимоий тармо?ларда "Repost.uz" нашри маълумотига таяниб, ?ора?алпо?истон Ж??ор?и Кенгеси Раиси М.Т.Ерниязовнинг вафоти ?а?ида нот??ри ахборот тар?атган Makan.uz, Kruz.uz интернет нашрлари ?амда Kar24.uz веб-сайти ходимлари ?ора?алпо?истон прокуратураси томонидан тунги соат 1:00да уйидан олиб кетилиб, тушунтириш хати ёзишга мажбур ?илингани ?амда ноутбук ва мобил телефонлари олиб ??йилгани т??рисида хабарлар тар?алди.

Агентлик ?з ваколати доирасида ушбу вазиятни ?рганиб чи?иб, ?у?у?ни му?офаза ?илувчи органлар хатти-?аракатларига ?у?у?ий ба?о берилиши юзасидан ?збекистон Республикаси Бош прокуратураси ?амда ?ора?алпо?истон Республикаси Вазирлар Кенгашига ёзма мурожаат юборди.

Мазкур мурожаатда ?у?у?ни му?офаза ?илувчи орган ходимлари "Журналистлик фаолиятини ?имоя ?илиш т??рисида"ги ?збекистон Республикаси ?онунининг 10, 14-моддалари, ?збекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 88-моддаси талабларини четлаб ?тишгани ало?ида ?айд этилиб, журналистларни с?ро? ?илиш зарурати пайдо б?лганда ЖПКнинг 97-моддасига асосан дастлаб ча?ирув ?о?ози юбориш тартиботига амал ?илиш с?ралди.

Шуни ?ам ало?ида таъкидлашни истардикки, Makan.uz, Kruz.uz ва Repost.uz (хакер ?ужумига учраганлиги ?рганилмо?да) Интернет-ОАВлари амалдаги ?онунчиликка мувофи? эълон ?илинаётган ахборотнинг т??рилигини текшириб к?рмасдан ?онунга зид ?аракат ?илишган. "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари т??рисида"ги ?збекистон Республикаси ?онунининг 7-моддасида ОАВ ?зи тар?атаётган ахборотнинг ?а??онийлиги учун ахборот манбаи ва муаллифи билан биргаликда жавобгар экани белгиланган. Шунинг учун Агентлик уларга тегишли та?димномалар ж?натди.

Журналистларга нисбатан ?тказиладиган ?ар ?андай тазйи? ёки босим ?збекистон Президенти томонидан олиб борилаётган очи?лик сиёсати ?амда с?з эркинлиги со?асида амалга оширилаётган исло?отларга мутла?о т??ри келмайди. Ю?оридаги каби ?олатларнинг содир б?лиши ?збекистоннинг хал?аро имижига путур етказиши ?амда давлат органларига нисбатан ишончсиз муносабатлар вужудга келишига ?ам сабаб б?лиши мумкин.

Шунинг учун, давлат органлари ?ам, ОАВ ва блогерлар ?ам ахборот со?асидаги ?онунчиликка б?йсуниши шарт, томонлар ?ртасида пайдо б?ладиган ?ар ?андай низоли вазият мавжуд ?онунлар, шунингдек, суд тизими доирасида ?ал ?илиниши зарур.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek