Дунё ва ?збекистон: Жа?он Банки пулларини кимлар ?мараяпти?

  • Алексей Калмиков
  • Би-би-си
Сурат тагс?зи,

Камба?ал мамлакатларга ажратилган мабла?ларнинг бир ?исми Сингапур ва бош?а офшорларга бориб тушаяпти

Камба?ал мамлакат Жа?он Банкидан й?ллар ва сув ?увурларини таъмирлаш ёки коррупцияга ?арши курашга й?налтирилган молиявий ёрдам олиши билан ор?а-олдига ?арамай валюта совуришни бошлайди.

Бу мабла?лар т??ридан-т??ри офшорларга о?иб боришини ани?лашди и?тисодий та?лилчилар. ?амма вариантларни к?риб чи??ан тад?и?отчилар шундай хулосага келдилар: ёрдамларнинг бир ?исмини ?окимият тепасида ?тирганлар "еб юборадилар". Камба?ал мамлакатларда ёрдамнинг ?ртача 7,5 фоизи, ?ашшо? мамлакатларда эса бундан икки баробар к?п - 15 фоизгача молиявий к?мак талон-тарож ?илинади.

Уч и?тисодий та?лилчи, улардан бири Жа?он Банки ходими, ?з ?рганишлари хулосаларини банкка та?дим ?илганлар. Бу хулосалар му?окама этилиши, с?нг нашр этилиши м?лжалланган, ноябр ойига бориб ?аммаси тайёр б?лган эди.

Аммо дунё ушбу тад?и?от ?а?ида феврал ойига келиб бохабар б?лди. Икки нуфузли нашр - Economist ва Financial Times тад?и?от эълон ?илинмагани сабабини Жа?он Банкининг бош и?тисодчиси Пенни Голдбергнинг бу лавозимда бир ярим йил ?ам ишламай кетиб ?олгани билан бо?лашди.

Икки нашр и?тисодий та?лилчилар тад?и?отида нималар ёзилганини эълон ?илдилар. Матбуотдаги шов-шув ?з таъсирини к?рсатди: бошида тад?и?от ?аммуаллифларидан бири "Хорижий ёрдамларнинг элиталар томонидан ?злаштирилиши. Офшор ?исоб ра?амларининг гуво?ликлари" деб ном ??йилган ?ужжатнинг ?ораламаси матнини эълон ?илди. Бунинг ортидан эса Жа?он Банки ?ам орти?ча гап-с?зсиз тад?и?отни ?зининг расмий веб-сайтига жойлаштирди.

?тказиб юборинг Twitter пост , 1

Охири Twitter пост, 1

"Во?еалар шиддат билан ривожланмо?да - ?озиргини бизнинг ишимизни Жа?он Банкининг сайтига жойлаштиришди", - деб хабар тар?атди "Твиттер"да Йорген Андерсон.

Жа?он Банкидан айтишларича, ?ужжатни эълон этишни та?и?лашмаган. Фа?ат бу тад?и?отда келтирилган хулосаларнинг асосли экани борасида гумонлар юзага келгани учун нашр этилишини ортга суриб туришга ?арор ?илганлар. Пенни Голдберг ?зининг истеъфоси борасида умуман изо? бермаган. Блумберг агентлиги тар?атган хабарга к?ра, банк ра?бари Дэвид Малпасс ?з ходимларига й?ллаган электрон мактубида Голдбергнинг Йел Университетига ?айтаётганини маълум ?илган ва "банкка олий даражадаги илмий тад?и?от та?дим этишга б?лган кучли иштиё?и учун" Голдберг хонимга миннатдорлик билдирган.

??ирлашадими ёки ?зи сизиб чи?иб кетадими?

Андерсон ва унинг ?амкасби узо? йиллар мобайнида жа?он бозорида нефт нархининг ошиши билан нефт ишлаб чи?арадиган мамлакатлардан офшорларга пул о?ими ?андай кечиши феноменини ?рганганлар. Жа?он Банки и?тисодчиларидан бири скандинавиялик и?тисодий та?лилчиларнинг иши билан ?изи?иб ?олган ва уччовлари шунга ?хшаган лойи?а бошлаганлар: хал?аро к?мак олган мамлакатлардан ?ам офшорларга пул о?ими к?паймайдими?

Улар Жа?он Банкининг кредит ва грантларига бош?аларга нисбатан ?ам к?про? му?тож б?лган йигирмадан орти? мамлакатдан о?иб чи?аётган валюта о?имлари билан бо?ли? маълумотларни ?рганганлар. Маълум б?лишича, бу мамлакатлар салмо?ли мабла? - ЯИМининг 1 фоизидан к?про? молиявий ёрдамни олиши билан бу мамлакатдан офшорларга пул о?ими к?паяди. Олинган мабла?нинг ?ртача 7,5 фоизи. Аммо бундан ?ам к?п пуллар талон-тарож ?илиб юборилаётган ?олатлари ани?ланган.

"Бу энг кам ми?ёс - бунда фа?ат хориждаги банк ?исобига ?тказилган мабла?ларгина ?исобга олинган. Бу ерда к?чмас мулк, ?имматба?о буюм ва бош?аларга сарфланган мабла?лар акс этмаган", - дейилади тад?и?отда.

Сурат тагс?зи,

Голдберг (?нгда) уч хал?аро институт бош и?тисодчилари триосига кирган. Лоранс Бун И?тисодий ?амкорлик ва тара??иёт ташкилоти(OECD)нинг, Гита Гопинат(?ртада) эса Хал?аро Валюта Жам?армаси бош и?тисодчиси

Жуда ?ашшо?лашиб ?олган мамлакатларга к?про? ёрдам беришга ?аракат ?илинган, агар молиявий к?мак мамлакат ЯИМининг 3 фоизигача етса, берилган мабла?нинг 15 фоизгачаси четга сизиб чи??ани кузатилган.

"Хато ?илмасдан айтиш мумкинки, к?мак ажратилган ва?тларда офшорларга валюта о?иб чи?ишидан наф к?радиганлар и?тисодий элита вакиллари ?исобланадилар. Келаётган ёрдам о?имининг пул чи?иб кетиш о?имига ?андай айланиши механизмини ани?лаш мураккаб, лекин энг равшани ва ?а?и?атга я?ин версия шуки ажратилган мабла?ларни сиёсатчилар ва амалдорлар ?злаштириб юборадилар", - деган хулосага келганлар тад?и?отчилар.

Ва мабла?лар четга ?онуний асосда чи?иб кетмаганини исботлашга ?аракат ?илганлар.

Биринчидан, камба?ал мамлакатдан четга пул о?имлари к?пайган ва?тда Цюрих, Люксембург, Сингапур ёки Кайман ороллари каби банк сирларининг сокин со?иллари танланади, жа?он молиявий марказлари ?исобланишига ?арамасдан, Лондон ёки Нью-Йоркдаги банкларга пул бориб тушмайди.

Иккинчидан, пулларни Жа?он Банки лойи?аларига бош ??шган компаниялар ?зларининг соли? т?ловларини ?онунга мослаштириш учун олиб чи?адилар, деган тахмин нот??ри. Тад?и?от муаллифлари Жа?он Банкининг хал?аро ?исоб-китоблар статистикасини ?рганиб чи??анлар.

Офшорга пул чи?иб кетишининг э?тимолий сабабларидан бири - тижорат ва марказий банклар портфеллари балансидаги ?згаришлар ушбу тад?и?отда эътиборга олинмаган, бу ерда фа?ат номолиявий ташкилотлар ва жисмоний шахсларнинг пул ?тказмалари ?рганилган.

Тад?и?отда 22 мамлакатдаги вазият ?рганилган: ?ир?изистон, Арманистон, Аф?онистон, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гайана, Гвинея-Бисау, Замбия, Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе ва Принсипи, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Эритрея ва Эфиопия.

Бу мамлакатлар танланганининг сабаби - уларга ажратилган мабла?лар и?тисодиёти ми?ёсига солиштирганда салмо?ли б?лган, ма?аллий банк тизими етарли даражада ривожланмаган, баъзиларида умуман й??, шунинг учун пул сизиб чи?иши яхши к?зга ташланади. Нисбатан ?зига т?? мамлакатлар учун Жа?он Банки ажратган пул денгиздан томчи ва шунинг учун ?ам бундай мамлакатлардан офшорларга пул чи?иб кетаётганини ани?лашнинг деярли имкони й??.

Муаллифларга к?ра, улар келган хулосалар бундан олдинги тад?и?отлар хулосаларини тасди?лайди. Аср бошида ?атор и?тисодий та?лилчилар исботлаган эдилар: катта таш?и ёрдам коррупцияни к?пайтиради, мамлакат ичидаги институтларни яро?сизга айлантиради. хорижий дотацияларга ?арам б?лган мамлакатлар дунёдаги энг кам ривожланган ва коррупцияга энг к?п ботган мамлакатлар р?йхатига киради.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek