Коронавирус кимларни к?п ?лдирмо?да? Сиз ?айси гуру?да? ?збекистон O`zbekiston

  • Роберт Кафф
  • Би-би-си, Лондон
Сурат тагс?зи,

Коронавирус айримларда енгил ?тса, бош?аларни йи?итмо?да.

Олимлар ва шифокорларнинг ани?лашича, коронавирус ю?тирган ?ар 1000 кишидан та?рибан 9 нафари оламдан ?таётган б?лиши мумкин.

Бу - коронавирусдан ?лим ?оллари ?ртача 1百分比 дегани.

Жуда тушкун тахминларга к?ра, ?лим ?оллари 2百分比 б?лиши мумкин.

Лекин баъзи гуру?лардаги одамлар орасида ?лим ?оллари жуда паст б?лса, бош?аларида анча баланд.

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Вирус кимларни ?лдирмо?да?

?тказиб юборинг YouTube пост , 2
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 2

Коронавирус кимларни к?про? ?лдирмо?да, деган савол жавоби жуда мураккаб.

Аввало, дунё б?йлаб к?п одамлар вирусни ю?тирса ?ам, уни енгил ?тказиб, шифокорга бормасдан, ?еч жойда р?йхатга олинмаган б?лиши э?тимоли катта.

Вирусни енгил ?тказиш ёки унинг ?урбони б?лиш - ?ар бир инсоннинг ёши, жинси, яна бош?а бирон касали бор-й??лиги ва бемор яшайдиган мамлакат тиббиёт тизими а?волига бо?ли?.

Коронавирус масжидда ю?иши мумкинми, жамоат намозлари хавфлими?:

?тказиб юборинг YouTube пост , 3
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 3

Коронавирусдан ?лиш э?тимоли катта гуру?лар:

  • кексалар;
  • бош?а касаллиги бор одамлар;
  • э?тимол, эркаклар.

Хитойдаги илк йирик та?лилга таянсак, ?рта яшар одамларга нисбатан, ?та кексалар орасида вирусдан ?лиш ?оллари 10 маротаба баланд.

Ало?адор мавзулар:

?лим ?оллари 30 ёшга етмаганлар орасида жуда паст: ?ар 4500 одамдан 8 киши нобуд б?лган.

Лекин ?андли диабет, ?он босими баланд, юрак ?он-томир ёки нафас й?ллари касаллиги бор одамлар ?ртасида ?лим ?оллари камида беш баробар к?п.

Шу ?аторда, аёллардан к?ра эркаклар бироз к?про? ?лмо?да.

Лекин дунёнинг ?айси ну?тасидаги ?айси гуру?га мансуб одамга коронавирус ?анчалик хавф солиши ?али бутунлай ани?ланмаган.

?аерда яшашингиз ?ам му?им

Хитойда яшайдиган 80 яшар эркакнинг коронавирусдан ?андай жабр к?риши, албатта, Европа ёки Африкадаги 80 ёшли эркакникидан фар?ли.

Бу, хусусан, у ёки бу мамлакатда сизга ?андай тиббий хизмат к?рсатишларига ?ам бо?ли?.

Шу ?аторда, эпидемия ?айси бос?ичга чи??ани ?ам му?им.

Эпидемия бошланиб кетса, касалхоналарда вирус ю?тирган ?олатлар к?пайиб кетади.

Сурат тагс?зи,

Коронавирус 50дан зиёд мамлакатда 3 мингдан к?про? инсоннинг ёсти?ини ?уритди.

Коронавирус мавсумий гриппдан хавфлими?

Коронавирус ва мавсумий гриппни солиштириш ?ийин.

Чунки к?пчилик касални енгил ?тказади ва шифокорга чи?майди.

Шу боис аслида ?анча одам грипп б?лган ёки неча киши янги коронавирусни ю?тирган - ани? айтиш имконсиз.

Мавсумий грипп ?ам ?ар ?ишда одамларни ?лдиради.

Аммо янги тад?и?отлар ?тказилиб, натижалари эълон ?илиб бориларкан, айнан кимлар коронавирус хавфи остида эканлиги ?ам тобора ани?лашаверади.

Жа?он Со?ли?ни Са?лаш Ташкилоти эса ?ар ?андай ?олатда ?ам гигиенага риоя ?илишни, ??лингизни яхшилаб совунлаб ювиб юришни, й?талаётган ёки аксираётган одамлардан узро? туришни, ??лингизни к?зингиз, бурнингиз ва о?зингизга текизмасликни масла?ат беради.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek

,