Танангиз коронавирус билан ?андай курашишини биласизми?

Researcher at a German pharmaceutical company demonstrates workflow testing for Covid-19 research. Фото муаллифлик ?у?у?и EPA

Австралиялик олимларнинг айтишларича, улар инсон иммун тизими коронавирус билан ?андай курашишини ани?лашга муваффа? б?лишган.

Уларнинг сешанба куни NatureMedicine журналида чоп ?илинган изланишлари натижаларига к?ра, янги вирусли инфекцияни енгишнинг механизми оддий тумов билан курашникидан деярли фар? ?илмайди.

Бу хулоса коронавирус вакцинасини ишлаб чи?ишга ёрдам бериши мумкин.

Бугунга келиб дунё б?йлаб коронавирусни 190 мингдан оши? ю?тирган, 7 ярим минг одам эса ундан вафот этган.

"Бу ихтиронинг а?амияти шундаки, биз биринчи марта иммун тизимимиз янги коронавирус билан ?андай курашиши борасида т?ли? маълумотга эга б?лдик", - дейди тад?и?от муаллифларидан бири, профессор Катрин Кедзирска.

К?плаб мутахассислар Мелбурн ша?ридаги Питер Доерти номли инфекциялар ва иммунитет институтида ?тказилган бу тад?и?отга жуда яхши ба?о бердилар.

Олимлар нимани ани?лашди?

Cоvid-19ни ю?тирган одамларнинг аксарияти со?айиб кетгани инсон иммун тизими бу вирусга яхши дош бера олишига я??ол мисол б?лган.

Лекин, бу кураш айнан ?андай юз беради? Австралиялик олимлар бу курашда иштирок этадиган иммун ?ужайраларининг т?ртта турини ани?лашди.

Тад?и?отда ?тмишда со?ли?идан шикоят ?илмаган ва коронавирусни осон кечирган к?нгиллилар иштирок этишди.

Масалан, Австралиядаги касалхоналардан бирига тушган у?анлик 47 ёшли аёл 14 кун ичида со?айиб кетган.

Би-би-си билан интервюда профессор Кедзирска бу беморнинг иммун тизимидаги реакцияларни т?ли? тарзда ?рганиб чи?ишганини айтди.

Тузалишни бошлашидан уч кун аввал аёлнинг ?онида муайян ?ужайралар к?зга ташлана бошлаган.

Кедзирсканинг айтишича, та?минан шунга ?хшаш бос?ичда оддий грип билан о?риган беморлар ?онида ?ам худди шу ?ужайралар пайдо б?лади.

"Бизни бу натижалар жуда ?увонтирди. Биз инфекцияни ю?тирган беморларнинг клиник со?айиш жараёнида иммун ?ужайралари пайдо б?лишини ?айд ?илишга муваффа? б?лдик", - деди профессор Кедзирска.

Унинг билдиришича, бу натижаларга эришиш учун ?ндан орти? олимлар т?рт ?афта давомида куну тун ?он анализларини олиб турганлар.

Фото муаллифлик ?у?у?и PETER DOHERTY INSTITUTE

Бу коронавирусга ?арши курашга ?андай ёрдам бериши мумкин?

"Иммун ?ужайралари ?ачон ишга тушишини билиб олганингиздан кейин бемор со?айишнинг ?айси бос?ичида эканини ани?лашингиз имкони б?лади", - дея тушунтиради Суинберн технологик университети декани, профессор Брюс Томпсон.

?з навбатида, Австралия Со?ли?ни са?лаш вазири таъкидлашича, олимларнинг бу кашфиёти вакцина ва бу инфекцияни даволаш учун э?тимолий дориларни ишлаб чи?аришни тезлаштириши мумкин.

Катрин Кедзирска эса энди янги вазифани олимлар гуру?и олдига ??йган: нега энг о?ир ?олларда иммун тизими касаллик манбаига кучсиз реакция ?илишини ани?лаш.

"Бу, ?з навбатида, мазкур вирусдан ?лганлар ёки ундан о?ир касалланганлар бош?а беморлардан нимаси билан фар? ?илишларини ани?лашга имкон беради, ва шу й?л ёрдамида биз уларнинг ?аётини са?лаб ?олиш усулларини тушунишимиз мумкин б?лади", -дейди профессор Кедзирска.

Коронавирус: ?омиладор аёлларга бош?аларга я?инлашмаслик тавсия этилди

Коронавирус: Америкада вирусга ?арши илк вакцина синовдан ?тказилмо?да

Коронавирус - са?ланиш ва даволаш даъволари: ?айси ёл?он, ?айси чин? ?збекистон

Коронавирус, ?збекистон: Вирусга чалинганлар сони расман 15 киши экани айтилди, Б?стонли?даги пансионат карантин талабларига жавоб берадими?