BBC 1593太阳集团城一切网址, Ti?ng Vi?t - Tin chính

Các b?c ?nh vào chung k?t cu??c thi ?nh ???ng v??t Hoang d? Vui 2020

Cùng c??i nào! Các b?n ngh? sao v? các b?c ?nh vào chung k?t cu??c thi ?nh ???ng v??t Hoang d? Vui 2020?

 • ??i phó n?n tin gi?

  “Tin gi?” ???c dùng ?? ch? nh?ng tin sai ho?c g?y hi?u l?m lan truy?n trên m?ng, th??ng nh?m m?c ?ích th? l?i chính tr? ho?c th??ng m?i.

 • B?o ??m an toàn khi lên m?ng

  Vì sao phóng viên c?n nh??n th?c ???c ??? b?o m??t kém an toàn c?a các thi?t b? h? s? d?ng? C?n làm ?? b?o vê? th?ng tin và b?o vê? chính mình?

 • T?i coi khinh pháp ?ình

  Theo lu?t Anh, tòa có quy?n ng?n báo chí c?ng b? nh?ng n?i dung có th? g?y d? lu?n thiên ki?n tr??c phiên tòa, và vi?c vi ph?m dù là v? ?hay c? ? s? ??u b? truy xét.

 • M??i ?i?m c?n l?u ? khi t??ng thu??t tin g?y xúc ???ng

  Phóng viên c?n n?m v?ng m??t s? k? n?ng khi t??ng thu?t các c?u chuy?n ch?n ???ng ho??c nói chuy?n v?i nh?ng ng??i t?ng b? ch?n th??ng t?m l?.