N??c Nga và giá d?u OPEC: 'Putin ph?m sai l?m nghiêm tr?ng l?n ba'

Putin Ba?n quyê?n hi?nh a?nh AFP
Image caption T?ng th?ng Putin khai tr??ng ???ng ?ng d?n khí ??t t? Nga sang Trung Qu?c h?i 2010

Sau v? giá d?u s?t gi?m th?m h?i ??u tháng 3/2020, ngày càng có nhi?u ti?ng nói cho r?ng quy?t ??nh c?a T?ng th?ng Vladimir Putin khi?n Nga b?t ??ng v?i ? R??p Saudi, là nguyên nh?n g?y ra cu??c bi?n ???ng d? d??i.

?ng Putin ?? kh?ng mu?n c?t gi?m s?n xu?t ?? gi? giá d?u th? trên th? tr??ng th? gi?i, trong lúc giá d?u ?i xu?ng do kh?ng ho?ng d?ch virus corona khi?n kinh t? ng?ng trê? ? Trung Qu?c và nhi?u n?i.

??y là quy?t ??nh ngay l??p t?c khi?n Nga b? thiê?t h?i n??ng.

Putin 'là tài s?n qu?' n??c Nga c?n b?o vê?

?ng Putin có c? h?i c?m quy?n ??n 84 tu?i?

??ng C??ng s?n Nga ?ng h?? '??a Chúa vào Hi?n pháp'

H?m 09/03, giá d?u xu?ng 34 USD m??t thùng, khi?n ??ng ruble c?a Nga m?t giá ngay, xu?ng còn 75 ruble ?n m??t ?? la M?.

Theo ?ánh giá c?a t? phú Leonid Fedun, ??ng ch? s? h?u Lukoil, vì kh?ng ??t th?a thu??n c?t gi?m s?n xu?t d?u khí v?i OPEC, m?i ngày n??c Nga m?t ?i 100-150 triê?u USD.

? R??p Saudi mu?n c?t gi?m s?n xu?t nh?ng Nga ?? kh?ng ch?u, g?y ra ?? v? gi?a hai n??c.

Andrey Gurkov, vi?t trên trang c?a ?ài ??c Deutsche Welle 13/03 cho r?ng ??y là sai l?m nghiêm tr?ng "th? ba c?a ?ng Putin, ch? sau v? sáp nh??p Crimea và cu??c chi?n bán chính th?c t?i ??ng Ukraine".

?ng Gurkov cho r?ng T?ng th?ng Putin ?? có các sai l?m khác nh? ?em qu?n sang Syria, và n?ng tu?i h?u lên, cùng viê?c s?a hi?n pháp ?? c?m quy?n l?u dài.

Th?i ?i?m t?i tê?

Nh?ng các sai l?m ?ó kh?ng nghiêm tr?ng b?ng quy?t ??nh liên quan ??n giá d?u và OPEC, xét v? t?m vóc.

Gurkov vi?t:

"? Nga, ch? t?ng th?ng m?i có quy?n quy?t ??nh v? giá d?u, nên ?ng ta ?? làm, và ch?n th?i ?i?m t?i tê? nh?t ?? làm chuyê?n ?ó. "

"??y là th?i ?i?m sai ?? ?? v? v?i ? R??p Saudi. Cu?i cùng thì Nga ch?n cách b? các ??i tác trong cu??c kh?ng ho?ng toàn th? gi?i vì giá d?u s?p ??. ? R??p Saudi, m??t trong các thành viên ch? ch?t c?a OPEC, ?? ph?n ?ng d? d??i tr??c quy?t ??nh c?a Nga. V??ng qu?c này nói h? s? t?ng s?n l??ng d?u m?nh t? 08/03 và ?em bán v?i giá ?u tiên (huge rebates) cho các khách hàng, ?a s? t?i ch?u ?u, t?c là th? tr??ng n?ng l??ng h?t s?c quan tr?ng v?i Nga."

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Ng??i Nga vui World Cup 2018 - t? ?ó ??n nay, t?m l? d?n chúng ?? thay ??i nhi?u và quy?t ??nh s?a hi?n pháp ?? ?ng Putin c?m quy?n ??n 2036 ?ang chia r? d? lu??n Nga

Theo Forbes, c? phi?u c?a Lukoil s?t 20百分比 trong n?m nay, và c? phi?u c?a Novatek, c?ng ty ???c l??p chuyên s?n xu?t khí ??t c?a Nga, gi?m 31百分比.

C? phi?u c?a t??p ?oàn nhà n??c Gazprom s?t kinh kh?ng h?n, m?t 35百分比 t? tháng 1.

Nhìn t? Anh, ?ánh giá v? "sai l?m" c?a ?ng Putin có v? nh? nhàng h?n.

Trang Financial Times (FT) c?a Anh h?m 15/03 cho r?ng quy?t ??nh c?a Nga trong v? b?t ??ng v?i OPEC và ? R??p Saudi có th? còn có l? do mu?n ?ánh vào các nhà s?n xu?t khí ?á phi?n c?a Hoa K?.

Tuy th?, trang báo này nh??n ??nh r?ng xu h??ng giá d?u gi?m n?u kéo dài s? g?y h?i cho các k? ho?ch n??i b?? c?a ?ng Putin, k? c? c? h??i c?m quy?n l?u, ??n 83 tu?i c?a ?ng.

Thi?u ng?n kho?n cho chi tiêu c?ng, các d? án c?a Kremlin nh?m thuy?t ph?c ng??i d?n ?ng h?? ?ng Putin s? g??p khó kh?n vì x? h??i Nga ?ang chia r? v? quy?t ??nh s?a hi?n pháp ?ng Putin ?ang ??y qua Viê?n Duma.

"Nga có th? ? v? trí t?t h?n ? R??p Saudi và các nhà s?n xu?t khí ?á phi?n c?a M? ?? v??t qua cu??c chi?n giá c?. Nh?ng ??y là cu??c ?i d?y kh?ng d? cho v? t?ng th?ng 67 tu?i ?ang mu?n ng??i d?n ch?p nh??n ? t??ng ?? ?ng ta c?m quy?n t?i t??n tu?i 83, " FT vi?t.

Putin kh?ng n?m b?t h?t th?c t? x? h??i?

M??t s? báo Nga, nh? Moscow Times t?ng ???t c?u h?i có ph?i vì c?m quy?n l?u mà nhi?u khi ?ng Putin m?t ?i c?m giác x? h??i ?ang ngh? gì.

H?i 2018, Nga n? ra các cu??c bi?u tình vì ?ng Putin quy?t ??nh n?ng tu?i h?u t? 55 lên 60 cho n?, và 60 lên 65 cho nam gi?i ? Nga.

V? l? thuy?t, n?ng tu?i h?u là cách làm ?úng ?? c?u qu? h?u, nh?ng th?c t? mà Putin b? qua ho??c kh?ng bi?t là tu?i th? trung bình cho nam gi?i ? Nga ch? ??t 66.

N?u v? h?u r?i ch? m??t n?m là qua ??i thì viê?c ?óng góp vào qu? h?u m?i r?t nhi?u ng??i Nga xem ra kh?ng có ? ngh?a.

Nh?n d?p này, m??t s? bình lu??n c?ng nh?c l?i c?u chuyê?n kinh t? Liên X? ?i xu?ng m??t ph?n vì kh?ng ho?ng giá d?u trong th??p niên 1970.

Hai ??t giá d?u s?t, n?m 1973 và 1979 ?? tác ???ng r?t x?u ??n kinh t? Liên X? và các n??c thu??c kh?i H??i ??ng T??ng tr? Kinh t? (XHCN) khi ?ó.

Ngoài d?u khí, còn nhi?u y?u t? n?a g?y trì trê? kinh t? Liên X? nh?ng s? th?c là sau v? giá d?u s?t n?m 1988, thì vào tháng 10/1989, ??ng ruble c?a Liên X? b? phá giá 90百分比.

Hai n?m sau Liên X? tan r?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh ANDRE DURAND
Image caption X?p hàng dài th?i x? h??i ch? ngh?a ? Liên X? c? - ?nh minh h?a

Xem thêm:

Nghê? An s? hoàn thành d? án t??ng Lenin cu?i tháng 3

'Nhi?u ng??i Nga còn l?u luy?n Liên X?'

Ng??i giúp Vladimir Putin tr? thành t?ng th?ng

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan