Virus corona: Anh Qu?c c?u tr? doanh nghiê?p và ng??i lao ???ng ra sao?

B? tr??ng tài chính Anh Rishi Sunak Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption B? tr??ng tài chính Anh Rishi Sunak

Anh Qu?c chu?n b? c?ng b? thêm các biê?n pháp c?u tr? kinh doanh ?? các c?ng ty kh?ng ph?i sa th?i nh?n viên vì d?ch virus corona.

Virus corona: Th? t? vùng c?m túc California

Virus corona: 'T?i h?i ph?c sau khi t? cách ly ?i?u tr? ? nhà'

???c bi?t th?o lu??n c?a B?? tr??ng Tài chính Anh, Rishi Sunak v?i các ??i diê?n gi?i doanh nghiê?p, nghiê?p ?oàn kéo dài t?i quá n?a ?êm 19/03.

Cu?i ngày 20/03, ?ng Sunak s? c?ng b? thêm nh?ng biê?n pháp h? tr? tr?c ti?p t?i ng??i lao ???ng ?? h? có l??ng, và các quy ch? gi?m thu?, gi?n thu? ?? c?ng ty kh?ng ph?i sa th?i ng??i.

Có ? ki?n yêu c?u chính ph? Anh làm nh? ?an M?ch là ??m b?o tr? 75百分比 l??ng cho m?i ng??i lao ???ng b? ng?ng viê?c, ho?n viê?c, ho??c ?u?i viê?c vì d?ch Covid-19.

??ng Lao ???ng Anh, hiê?n ? gh? ??i l??p, yêu c?u có ch? ??? ??m b?o 80-90百分比 l??ng trong giai ?o?n kinh t? ng?ng trê? vì d?ch virus.

Doanh nghiê?p v?a và nh? ???c giúp gì?

Cho ??n nay, chính ph? Anh ?? c?ng b? gói c?u tr? 330 t? b?ng Anh, ?? bình ?n kinh t?, h? tr? các ngành s?n xu?t, d?ch v? l?n.

Các c?ng ty tuy?n trên 250 ng??i có th? n??p ??n xin vay t?i 5 triê?u b?ng v?i l?i su?t th?p ?? duy trì ho?t ???ng ho??c gi? nh?n c?ng.

Ch?ng 2 triê?u doanh nghiê?p ? Anh c?ng ???c h??ng tr? c?p b?i hoàn th?t thu do nh?n viên ngh? ?m, kh?ng ?i làm ???c vì d?ch virus, trong kho?n ti?n kh?c ph?c 'sick leave' lên t?i 2 t? b?ng.

Bên c?nh kho?n 330 t?, có thêm gói c?u tr? 20 t? b?ng Anh cho doanh nghiê?p mà chính ph? c?a th? t??ng Boris Johnson tung ra tu?n này g?m kho?n ti?n m??t 25 nghìn cho các doanh nghiê?p trong khu v?c d?ch v?, ?m th?c, bán l?, khách s?n và gi?i trí.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

Theo BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t tìm hi?u thì nhi?u c?ng ty c?a ng??i Viê?t ho??c g?c Viê?t t?i Anh ho?t ???ng trong l?nh v?c d?ch v? và bán l?.

Ngoài ra là các c?ng ty xu?t nh??p kh?u làm ?n v?i ch?u ?.

?ng Harry Tr?n Tr?ng Hoàn t? London nói v?i BBC:

"Vì d?ch virus corona, tình hình c?ng n? và thanh kho?n r?t khó kh?n: Chúng t?i xu?t hàng v? Vi?t nam cho các nhà máy theo hình th?c thanh toán tr? th? tín d?ng tr? ch?m 90 ngày trong khi chúng t?i ph?i thanh toán cho nhà cung c?p trong vòng 30 ngày.

Do ??i d?ch, ho?t ??ng kinh doanh tr? nên có r?i ro cao, ng?n hàng c?t gi?m h?n m?c. Chúng t?i b? m?t c?n ??i n?ng n? v? lu?ng ti?n..."

C?n tìm hi?u c? th? ?? xin c?u tr?

N?u ti?n thuê m??t b?ng m??t n?m c?a doanh nghi?p nh? là t? 15 nghìn t?i 51 nghìn b?ng Anh, h? ??u có th? xin kho?n tr? c?p 25 nghìn nói trên.

Các ch? doanh nghiê?p ???c m?i n??p ??n v?i h??i ??ng ??a ph??ng thu??c ??a bàn h? có ho?t ???ng kinh doanh ?? nh??n h? tr? d?ng cash grant này.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

V?i các doanh nghiê?p nh? nh?t (smallest businesses), chính quy?n ??a ph??ng c?p ngay – kh?ng c?n ??n - kho?n c?u tr? 10 nghìn b?ng trong tháng 4/2020.

Virus corona: 40 tr?m tàu ???i?n ng?m London ?óng c?a

Virus corona: Khi nào h?t d?ch và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng?

Các gói c?u tr? này n?m trong ng?n sách tài khóa 2020-21 c?a chính ph? Anh c?ng b? h?m 11/03.

Ngoài ra, m??t qu? cho vay ch?ng Covid-19, 'Coronavirus Business Interruption Loan Scheme' do Ng?n hàng 'British Business Bank' cho doanh nghiê?p vay t?i 5 triê?u b?ng, và chính ph? s? ??m b?o tr? ti?n cho 80百分比 thua l? mà doanh nghiê?p kh?ng c?n tr? phí.

Doanh nghiê?p có th? nh??n kho?n vay ?ó kh?ng tr? l?i su?t trong sáu tháng ??u.

Các c?ng ty Anh ???c h??ng d?n tìm hi?u v?i s? thu? HMRC v? cách nh??n ?u ??i thu? qua ???ng d?y 0800 0159 559.

Các th?ng tin liên quan ???c c?ng b? t?i trang này, và c??p nh??t liên t?c:

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-guidance-for-employees-employers-and-businesses

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan