Covid-19: '??i d?ch làm h?i doanh nghiê?p Anh' - góc nhìn ng??i g?c Viê?t

A deserted Spanish Tapas restaurant in Camberley, in Surrey. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Warren Little/Getty Images
Image caption Các quán bia, nhà hàng ? Anh ???c yêu c?u ?óng c?a ?? tránh l?y lan bê?nh d?ch

Anh Qu?c c?ng b? thêm các biê?n pháp c?u tr? kinh doanh ?? các c?ng ty kh?ng ph?i sa th?i nh?n viên vì d?ch virus corona.

Tuy th?, các nhà kinh doanh v?n lo ng?i nh? ?ng Harry Hoàn Tr?n, t? Midan Global UK, London, m??t c?ng ty chuyên ho?t ???ng trong l?nh v?c xu?t nh??p kh?u gi?a Viê?t Nam và Anh Qu?c, nói v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t.

Virus corona: Anh Qu?c c?u tr? doanh nghiê?p và ng??i lao ???ng ra sao?

Covid-19: Ngành nails c?a ng??i Vi?t t?i Anh g?p khó kh?n

Virus corona: Khi nào h?t d?ch và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng?

?ng Harry Hoàn Tr?n: Covid-19 kh?ng ch? ??n thu?n là lo?i virus l?y nhi?m nhanh v?i t? l? t? vong cao, mà nó còn là lo?i virus siêu tàn phá n?n kinh k?.

Ho?t ??ng kinh doanh c?a t?i b? ?nh h??ng c?c k? n?ng n?. L?n ??u tiên trong s? nghi?p, t?i c?m th?y b?t an, kh?ng có l?i thoát n?u tình tr?ng này kéo dài.

Doanh nghi?p c?a t?i hàng tháng xu?t 200- 300 c?ng-ten-n? nguyên li?u v? Vi?t Nam. Chúng t?i ph?i ??i m?t v?i ba v?n ?? (i) thi?u tàu bi?n ?? chuy?n hàng, (ii) kh?ng mua ???c nguyên li?u, và (iii) thu n? khó kh?n.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Hình do ?ng Harry Hoan Tran cung c?p
Image caption ?ng Harry Hoàn Tr?n (th? hai t? trái sang) và Midan Global (UK) g??p g? Phan Minh Th?ng (th? hai t? ph?i sang), T?ng Giám ??c T?p ?oàn Phúc Sinh ?? bàn v? xu?t kh?u Cà phê Blue Son La h?o h?ng sang th? tr??ng Anh Qu?c

V?n ?? th? nh?t: Các h?ng tàu v?n hành ít tàu h?n và l?i d?ng tình th? ?? t?ng c??c bi?n m?t cách chóng m?t: Ban ??u chúng t?i ph?i giánh ch?u tác ??ng c?a ??i d?ch t? Trung Qu?c.

Virus corona: Bi?n ???ng ch?ng khoán tu?n này có x?u h?n kh?ng ho?ng 2008?

Virus corona: Bao l?u n?a thì có vaccine hay thu?c ?i?u tr??

Virus corona: Anh và Viê?t Nam t??ng ph?n nhau cách ch?ng d?ch

Do các nhà máy c?a Trung Qu?c gi?m xu?t hàng sang Ch?u ?u t? tháng 01/2020, d?n ??n s? l??ng tàu bi?n quay tr? l?i Ch?u ?u ??u tháng 03/2020 gi?m còn m?t n?a.

Chúng t?i van l?y h?ng tàu mà v?n kh?ng ??t ???c ch?. H?ng tàu "n? l?m" m?i b? thí cho vài ch?c c?ng v?i giá c??c t?ng lên g?p ??i.

Chúng t?i ph?i h?y m?t s? h?p ??ng v?i khách hàng ? Vi?t Nam và theo quy ??nh ph?i b?i th??ng thi?t h?i. Nh?ng khi có khó kh?n chung, m?i ng??i r?t t??ng tr? nhau. Khách hàng ch? yêu c?u tr? vào giá các l? hàng ti?p theo. Trong v?n h?n này m?i bi?t ai là ng??i t?t.

Th? hai kh?ng có hàng ?? mua và giá t?ng cao: T?i Anh, các ??i tác c?a chúng t?i c?ng kh?ng thu gom ???c nguyên li?u tái ch? do tiêu th? gi?m và c?ng nh?n kh?ng ?i làm. Giá nguyên li?u t?ng lên g?p ??i, tranh nhau mua mà kh?ng có. Chúng t?i c?ng ph?i h?y k? ho?ch mua hàng t? Pháp và T?y Ban Nha.

Th? ba tình hình c?ng n? và thanh kho?n r?t khó kh?n. Chúng t?i xu?t hàng v? Vi?t Nam cho các nhà máy theo hình th?c thanh toán tr? th? tín d?ng tr? ch?m 90 ngày trong khi chúng t?i ph?i thanh toán cho nhà cung c?p trong vòng 30 ngày.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh WILL OLIVER/EPA
Image caption Các bu?i h?p báo c??p nh??t tình hình hàng ngày c?a Th? t??ng Anh Boris Johnson m?y ngày qua ???c ng??i d?n r?t quan t?m theo d?i

Do ??i d?ch, ho?t ??ng kinh doanh tr? nên có r?i ro cao, ng?n hàng c?t gi?m h?n m?c. Chúng t?i b? m?t c?n ??i n?ng n? v? lu?ng ti?n.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t: T?m l? chung c?a các ??i tác Anh làm ?n v?i doanh nghiê?p ch?u ?, t? VN, TQ hiê?n ra sao?

??i d?ch là m?nh c?a tr?i, là ?i?u b?t kh? kháng, kh?ng ai có l?i c?. Hàng ngày chúng t?i v?n trao ??i v?i các ??i tác ? Vi?t Nam. Trong lúc khó kh?n nh? th? này, chúng t?i có s? ?oàn k?t, tin t??ng, th?u hi?u và c?m th?ng h?n bao gi? h?t. Chúng t?i ch? c?u mong ??i d?ch s?m tr?i qua ?? ti?p t?c làm ?n v?i nhau.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t: Ho?t ???ng kinh doanh ph? bi?n c?a ng??i VN t?i Anh Qu?c, trong các ngành nails, quán ?n, b? ?nh h??ng ra sao, theo nh?ng gì ?ng quan sát?

Kinh doanh nhà hàng và ti?m nails là m?t trong các ho?t ??ng chính c?a ng??i Vi?t t?i Anh Qu?c. T?i có anh b?n ch? ti?m nails, tu?n qua ?? ?óng c?a và cho nh?n viên ngh? kh?ng l??ng. V? lo l?m vì v?n ph?i tr? ti?n thuê nhà và các lo?i phí.

M?t anh b?n n?a có vài nhà hàng, tu?n tr??c c?ng ch? ho?t ??ng c?m ch?ng v?i c?ng su?t 20-30百分比. Tu?n này Chính ph? khuy?n cáo kh?ng giao ti?p, kh?ng t? h?p nhà hàng ?óng c?a r?i.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t: Các biê?n pháp c?u tr? c?a Chính ph? Anh v?a ban hành, theo ?ng có giúp ???c gì cho n?n kinh t?, cho th? tr??ng tài chính, cho doanh nghiê?p v?a và nh??

Chính ph? Anh r?t m?nh tay và nhanh chóng ??a ra nhi?u bi?n pháp h? tr? các ngành b? ?nh h??ng tr?c ti?p t? ??i d?ch nh? mi?n phí kinh doanh trong vòng 12 tháng, tr? c?p ti?n m?t 25.000 b?ng cho các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c bán l?, gi?i trí, tr? c?p ti?n tr? cho nh?n viên ngh? ?m, cách ly.

??c bi?t là gói c?u tr? 330 t? B?ng (400 t? ?? la M?), t??ng ???ng v?i 15百分比 GDP c?a c? n??c. Chính ph? s? b?o l?nh các kho?n vay ng?n hàng cho doanh nghi?p và tr? l?i h? trong vòng 6 tháng. T?t c? các doanh nghi?p ??u ???c ti?p c?n gói này.

Chúng t?i ?ang ch? các ng?n hàng c?ng b? th? t?c tu?n t?i ?? có th? s?m nh?n ???c h? tr? v?n.

V? n?n kinh t? và th? tr??ng tài chính, nh?n xét cá nh?n s? phi?n di?n, nh?ng nhìn vào th? tr??ng ch?ng kho?n, hàn th? bi?u c?a n?n kinh t? trong t??ng lai ??y.

Ch? s? FTSE c?a 100 c?ng ty l?n nh?t Anh Qu?c m?t 30百分比 sau nhi?u phiên t?m máu (blood bath), Ng?n hàng Trung ??ng hai l?n c?t gi?m l?i su?t hai l?n trong m?t tu?n xu?ng còn có 0,1百分比 n?m, thì chúng ta th?y ???c v? khí tài chính c?a chính ph? ??a ra ch?a có tác d?ng nhi?u ??i v?i n?n kinh t?.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t: Cu?i cùng, là ng??i có c? ho?t ???ng kinh doanh ? VN, theo ?ng, d?ch virus corona này s? làm thay ??i m?i tr??ng làm ?n ? VN ra sao?

Cá nh?n t?i ngh? m?i tr??ng làm ?n ? Vi?t Nam s? kh?ng có s? thay ??i m?t cách ??i ph?u v? c? c?u.

Vi?t Nam v?n c?n nh?p nguyên li?u, v?n s?n xu?t, v?n xu?t kh?u.

Vi?c Vi?t Nam ph? thu?c vào Trung Qu?c v? chu?i cung ?ng, thì ?? nói nhi?u r?i.

T?i ch?c ??ng C?ng S?n và Chính ph? Vi?t Nam ?ang vò ??u v?t tai mà ch?a có h??ng ?? gi?m s? l? thu?c k? c? sau ??i d?ch này.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan