?nh: Nhìn l?i cu?c chi?n biên gi?i Vi?t-Trung 17/2/1979

M?t ??n v? pháo c?a Qu?n ??i Vi?t Nam t?i t?nh L?ng S?n ?ang chi?n ??u ch?ng l?i cu?c x?m l?n c?a Trung Qu?c d?c biên gi?i dài 230 km gi?a hai n??c ngày 23/2/1979. Vào ngày 17/2/1979 sau nhi?u tháng kh?u chi?n và xung ??t, Trung Qu?c ti?n hành cu?c t?ng t?n c?ng vào Vi?t Nam, n??c ??ng minh c?ng s?n c?a h? ?? "d?y cho Vi?t Nam m?t bài h?c" vì ?? t? ra kh?ng l? thu?c vào Trung Qu?c nh? h? tr?ng ??i. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh STR/AFP/Getty Images
Image caption M?t ??n v? pháo c?a Qu?n ??i Vi?t Nam t?i t?nh L?ng S?n ?ang chi?n ??u ch?ng l?i cu?c x?m l?n c?a Trung Qu?c d?c biên gi?i dài 230 km gi?a hai n??c ngày 23/2/1979. Vào ngày 17/2/1979 sau nhi?u tháng kh?u chi?n và xung ??t, Trung Qu?c ti?n hành cu?c t?ng t?n c?ng vào Vi?t Nam, n??c ??ng minh c?ng s?n c?a h? ?? "d?y cho Vi?t Nam m?t bài h?c" vì ?? t? ra kh?ng l? thu?c vào Trung Qu?c nh? h? tr?ng ??i.
D?n qu?n Trung Qu?c t?i t?nh Qu?ng T?y bày t? ?ng h? qu?n ??i c?a h? ?ang chi?n ??u ? ti?n tuy?n trong cu?c chi?n biên gi?i v?i Vi?t Nam. H? t? ch?c thành m?t toán nh?ng ng??i khênh cáng h?m 22/2/1979. Cu?c chi?n tranh biên gi?i này ???c xem là Chi?n tranh ??ng d??ng th? Ba, mà ngu?n g?c c?a xung ??t tuy ng?n nh?ng ??m máu là do c?nh tranh v? l? t??ng gi?a Trung Qu?c và Liên X? c?. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh STR/AFP/Getty Images
Image caption D?n qu?n Trung Qu?c t?i t?nh Qu?ng T?y bày t? ?ng h? qu?n ??i c?a h? ?ang chi?n ??u ? ti?n tuy?n trong cu?c chi?n biên gi?i v?i Vi?t Nam. H? t? ch?c thành m?t toán nh?ng ng??i khênh cáng h?m 22/2/1979. Cu?c chi?n tranh biên gi?i này ???c xem là Chi?n tranh ??ng d??ng th? Ba, mà ngu?n g?c c?a xung ??t tuy ng?n nh?ng ??m máu là do m?u thu?n ? th?c hê? gi?a Trung Qu?c và Liên X? c?.
M?t phóng viên ?nh c?a Vi?t Nam b? ?ánh ng?t ?i ngày 2/9/1978 vào th?i ?i?m có xung ??t biên gi?i gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c g?n H?u Ngh? Quan. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh ARCHIVE/AFP/Getty Images
Image caption M?t phóng viên ?nh c?a Vi?t Nam b? ?ánh ng?t ?i ngày 2/9/1978 vào th?i ?i?m có xung ??t biên gi?i gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c g?n H?u Ngh? Quan.
M?t lính biên phòng c?a Vi?t Nam ?? b? gi?t h?i trong m?t cu?c t?n c?ng ? ??ng ??ng, biên gi?i v?i Trung Qu?c, h?m 25/8/1978. Trung Qu?c ?? ti?n hành nh?ng cu?c x?m l?n trên di?n r?ng d?c biên gi?i v?i Vi?t Nam t? n?m 1978 tr??c khi cu?c chi?n chính th?c bùng n? ngày 17/2/1979. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Jean-Pierre Gallois/AFP/Getty Images
Image caption M?t b?? ???i biên phòng c?a Vi?t Nam ?? b? gi?t h?i trong m?t cu?c t?n c?ng ? ??ng ??ng, biên gi?i v?i Trung Qu?c, h?m 25/8/1978. Trung Qu?c ?? ti?n hành nh?ng cu?c x?m l?n trên di?n r?ng d?c biên gi?i v?i Vi?t Nam t? n?m 1978 tr??c khi cu?c chi?n chính th?c bùng n? ngày 17/2/1979.
??i ??i 10, Qu?n ??i nh?n d?n Vi?t Nam t?i ??i Ch?u C?nh, t?nh L?ng S?n trong t? th? chi?n ??u ch?ng l?i các cu?c t?n c?ng x?m l?n c?a Trung Qu?c, ngày 21/2/1979. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh STR/AFP/Getty Images
Image caption ??i ??i 10, Qu?n ??i nh?n d?n Vi?t Nam t?i ??i Ch?u C?nh, t?nh L?ng S?n trong t? th? chi?n ??u ch?ng l?i các cu?c t?n c?ng x?m l?n c?a Trung Qu?c, ngày 21/2/1979.
Ba m??i n?m sau, khu v?c L?ng S?n g?n H?u Ngh? Quan, n?i t?ng ch?ng ki?n cu?c chi?n ng?n ng?i nh?ng kh?c li?t gi?a hai n??c, nay là khu d?n c? phát tri?n và yên bình. ?nh ch?p 5/2/2009, cho th?y m?t xe t?i th??ng m?i c?a Trung Qu?c ?ang trên ???ng v? n??c và bên ???ng là c?t m?c c?y s? c? còn sót l?i. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption Ba m??i n?m sau, khu v?c L?ng S?n g?n H?u Ngh? Quan, n?i t?ng ch?ng ki?n cu?c chi?n ng?n ng?i nh?ng kh?c li?t gi?a hai n??c, nay là khu d?n c? phát tri?n và yên bình. ?nh ch?p 5/2/2009, cho th?y m?t xe t?i th??ng m?i c?a Trung Qu?c ?ang trên ???ng v? n??c và bên ???ng là c?t m?c c?y s? c? còn sót l?i.
M?t ng??i Trung Qu?c ?i th?m Ngh?a trang T? s? c?a Trung Qu?c nh?ng ng??i ?? ch?t trong cu?c chi?n tranh biên gi?i v?i Vi?t Nam, cu?c chi?n ?? c??p ?i sinh m?ng c?a hàng ch?c ngàn ng??i lính tr? t? c? hai n??c và cho t?i nay m?t b?c màn bí ?n v?n bao ph? cu?c xung ??t này và kh?ng bao gi? ???c gi?i thích r? ràng v?i c?ng chúng. ?nh ch?p ngày 22/2/2007. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh MARK RALSTON//AFP/Getty Images
Image caption Theo các s? li?u l?ch s? m?i nh?t c?a Trung Qu?c, 26.000 lính Trung Qu?c ?? b? gi?t trong b?n tu?n di?n ra cu?c chi?n tranh biên gi?i chính th?c b?t ??u t? ngày 17/2/1979 nh?ng kéo dài ?m ? hàng n?m tr?i cho t?i khi Vi?t Nam và Trung Qu?c k? Hi?p ??nh biên gi?i n?m 1999.
M?t ng??i Trung Qu?c ?i th?m Ngh?a trang T? s? c?a Trung Qu?c nh?ng ng??i ?? ch?t trong cu?c chi?n tranh biên gi?i v?i Vi?t Nam, cu?c chi?n ?? c??p ?i sinh m?ng c?a hàng ch?c ngàn ng??i lính tr? t? c? hai n??c và cho t?i nay m?t b?c màn bí ?n v?n bao ph? cu?c xung ??t này và kh?ng bao gi? ???c gi?i thích r? ràng v?i c?ng chúng. ?nh ch?p ngày 22/2/2007. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh MARK RALSTON/AFP/Getty Images
Image caption M?t ng??i Trung Qu?c ?i th?m Ngh?a trang T? s? c?a Trung Qu?c nh?ng ng??i ?? ch?t trong cu?c chi?n tranh biên gi?i v?i Vi?t Nam, cu?c chi?n ?? c??p ?i sinh m?ng c?a hàng ch?c ngàn ng??i lính tr? t? c? hai n??c và cho t?i nay m?t b?c màn bí ?n v?n bao ph? cu?c xung ??t này và kh?ng bao gi? ???c gi?i thích r? ràng v?i c?ng chúng. ?nh ch?p ngày 22/2/2007.
M?t s? quan Vi?t Nam bên c?t m?c biên gi?i bên phía l?nh th? Vi?t Nam g?n H?u Ngh? Quan, t?nh L?ng S?n t?i biên gi?i phía b?c v?i Trung Qu?c. ?nh ch?p ngày 5/2/2009, ba m??i n?m sau cu?c chi?n. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption M?t s? quan Vi?t Nam bên c?t m?c biên gi?i bên phía l?nh th? Vi?t Nam g?n H?u Ngh? Quan, t?nh L?ng S?n t?i biên gi?i phía b?c v?i Trung Qu?c. ?nh ch?p ngày 5/2/2009, ba m??i n?m sau cu?c chi?n.
Ngo?i tr??ng Vi?t Nam, ?ng Ph?m Gia Khiêm và ?y viên Qu?c V? Vi?n, ?ng ??i B?nh Qu?c, khánh thành m?t c?t m?c biên gi?i di?n ra ngày 23/2/2009 t?i H?u Ngh? Quan, t?nh L?ng S?n. Trung Qu?c và Vi?t Nam chính th?c hoàn t?t vi?c ph?n gi?i c?m m?c biên gi?i ??t li?n v?n có tranh ch?p t? l?u ??i, và ??y là b??c ti?n trong m?i quan h? gi?a hai n??c láng gi?ng ?? tr?i qua cu?c chi?n kh?c li?t n?m 1979. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh AFP/Getty Images
Image caption Ngo?i tr??ng Vi?t Nam, ?ng Ph?m Gia Khiêm và ?y viên Qu?c V? Vi?n, ?ng ??i B?nh Qu?c, khánh thành m?t c?t m?c biên gi?i di?n ra ngày 23/2/2009 t?i H?u Ngh? Quan, t?nh L?ng S?n. Trung Qu?c và Vi?t Nam chính th?c hoàn t?t vi?c ph?n gi?i c?m m?c biên gi?i ??t li?n v?n có tranh ch?p t? l?u ??i, và ??y là b??c ti?n trong m?i quan h? gi?a hai n??c láng gi?ng ?? tr?i qua cu?c chi?n kh?c li?t n?m 1979.
Nh?ng n?m g?n ??y ?? di?n ra nhi?u cu?c tu?n hành c?a ng??i d?n t?i các thành ph? l?n c?a Vi?t Nam ?? t??ng ni?m nh?ng ng??i ?? hy sinh trong cu?c chi?n biên gi?i v?i Trung Qu?c. ?nh ch?p ngày 17/2/2016 nh?ng ng??i bi?u tình ch?ng Trung Qu?c t?i ch?n t??ng L? C?ng U?n ? Hà N?i mang theo bi?u ng? ?ánh d?u ngày này. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh AFP
Image caption Nh?ng n?m g?n ??y ?? di?n ra nhi?u cu?c tu?n hành c?a ng??i d?n t?i các thành ph? l?n c?a Vi?t Nam ?? t??ng ni?m nh?ng ng??i ?? hy sinh trong cu?c chi?n biên gi?i v?i Trung Qu?c. ?nh ch?p ngày 17/2/2016 nh?ng ng??i bi?u tình ch?ng Trung Qu?c t?i ch?n t??ng L? C?ng U?n ? Hà N?i mang theo bi?u ng? ?ánh d?u ngày này.
Nh?ng ng??i bi?u tình ch?ng Trung Qu?c mang theo bi?u ng? tham gia các cu?c tu?n hành quanh H? Hoàn Ki?m, Hà N?i, kh?ng chính th?c ?ánh d?u k? ni?m l?n th? 37 cu?c chi?n tranh biên gi?i ??m máu v?i Trung Qu?c ngày 17/2/1979. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption Nh?ng ng??i bi?u tình ch?ng Trung Qu?c mang theo bi?u ng? tham gia các cu?c tu?n hành quanh H? Hoàn Ki?m, Hà N?i, kh?ng chính th?c ?ánh d?u k? ni?m l?n th? 37 cu?c chi?n tranh biên gi?i ??m máu v?i Trung Qu?c ngày 17/2/1979. Nh?ng ho?t ??ng qu?n chúng bày t? thái ?? ch?ng Trung Qu?c nh? th? này th??ng kh?ng ???c chính ph? Hà N?i khuy?n khích vì e ng?i ?nh h??ng t?i quan h? ngo?i giao gi?a hai n??c.
Th?p h??ng t??ng ni?m nh?n k? ni?m ngày cu?c chi?n biên gi?i bùng n?, 17/2/1979 t?i ch?n t??ng ?ài Vua L? Thái T? ? bên H? Hoàn Ki?m, Hà N?i. Ba?n quyê?n hi?nh a?nh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption Th?p h??ng t??ng ni?m nh?n k? ni?m ngày cu?c chi?n biên gi?i bùng n?, 17/2/1979 t?i ch?n t??ng ?ài Vua L? Thái T? ? bên H? Hoàn Ki?m, Hà N?i.

M?t s? b?c ?nh t? li?u v? cu?c chi?n tranh biên gi?i gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c và m?t s? hình ?nh m?i ??y t?i Hà N?i t??ng ni?m s? ki?n này.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan