Giáo s? Nguy?n Th? Kim Thanh nh??n gi?i Rosalind Franklin

Giáo s? Nguy?n Th? Kim Thanh, ??i h?c UCL ? Anh trình bày bài gi?ng t?i tr? s? Royal Society, London
Ch?p l?i hình ?nh,

Giáo s? Nguy?n Th? Kim Thanh, ??i h?c UCL ? Anh trình bày bài gi?ng t?i tr? s? Royal Society, London

Giáo s?, ti?n s? t? ??i h?c University College London (UCL), bà Nguy?n Th? Kim Thanh ?? có vinh d? trình bày bài gi?ng và nh??n huy ch??ng Rosalind Franklin 2019 c?a Royal Society ? London.

Trong s? kiê?n h?m 29/10/2019 ? Royal Society, giáo s?, ti?n s? t? ??i h?c University College London (UCL), ?? có vinh d? trình bày bài gi?ng v? v??t liê?u nano plasmonic (h?t vàng hình c?u, tr? và sao), "V??t liê?u nano t? phòng thí nghiê?m ??n gi??ng bê?nh" (Nanomaterials from Bench to Bedside).

Các nhà khoa h?c n?

'The Rosalind Franklin Award and Lecture 2019' ???c trao cho các nhà khoa h?c n? n?i b??t trên th? gi?i.

Bà Rosalind Franklin (1920-1958) là m?t nhà l? sinh h?c và tinh th? h?c tia X ng??i Anh có nh?ng ?óng góp l?n cho khoa h?c th? gi?i.

Trang c?a Royal Society, viê?n hàn l?m khoa h?c ???c l??p l?u ??i nh?t t?i V??ng qu?c Anh (t? 1660), cho hay gi?i th??ng hàng n?m này t??p trung vào các ?óng góp n?i b??t trong nhóm ch? ?? STEM (khoa h?c, c?ng nghê?, k? thu??t và toán) và nh?m ?? h? tr? các nhà khoa h?c n? trong nghiên c?u STEM.

Cùng vinh d? trình bày bài gi?ng trong gi?i khoa h?c hàng ??u c?a Anh, gi?i th??ng còn g?m m??t huy ch??ng b?ng b?c, m??t kho?n h? tr? d? án 40 nghìn b?ng, và món quà 1 nghìn b?ng Anh.

Ch?p l?i hình ?nh,

Bài gi?ng 'V??t liê?u nano t? phòng thí nghiê?m ??n gi??ng bê?nh' - Nanomaterials from Bench to Bedside

D? án c?a bà Nguy?n Th? Kim Thanh là ?? xu?t t? ch?c tr?i hè khoa h?c ?? truy?n c?m h?ng và thúc ??y các em h?c sinh l?p 8, ch? y?u là n?, t? các gia ?ình nghèo ? London, ch?n các m?n khoa h?c t? nhiên cho ch??ng trình GCSE (c?p hai).

GS Thanh t?t nghi?p chuyên ngành hóa h?c t?i ?H Qu?c gia Hà N??i n?m 1992; sau nh??n h?c b?ng nghiên c?u qu?c t? ? Hà Lan và Anh Qu?c, n?i bà l?y b?ng ti?n s? n?m 1998.

Là giáo s? ng??i Viê?t ??u tiên t?i UCL, chuyên ngành v?t li?u nano t?i Phòng thí nghi?m UCL Nanomaterials Laboratory, ???t t?i Vi?n Royal Institution Anh Qu?c, và Nhóm sinh l? (biophysics), Khoa V??t l? và Thiên v?n, ??i h?c University College London, Anh Qu?c.

Bà v?n ?ang h?p tác nghiên c?u v?i Viê?n Hàn l?m Khoa h?c và C?ng nghê? Viê?t Nam.

?ài BBC ?ang ti?p t?c ??ng t?i các bài v? vai trò c?a ph? n? t?o ?nh h??ng ??n cu??c s?ng, x? h??i trên toàn th? gi?i. Chuyên ?? 'BBC's 100 Women' có th? ???c ??c thêm ? ??y.

Xem thêm: