Khu?n m??t ch?u ? mùa virus corona: Kh?u trang m?i n?i

V? Hán l?nh l?o v?ng v? vì virus corona còn các ?? th? ch?u ? và Vi?n ??ng c?a Nga gi?ng nhau v?i hình ?nh 'ng??i ?eo kh?u trang'.

Ch?p l?i hình ?nh,

S?n bay Krasnoyarsk International, Nga ki?m d?ch hành khách bay t?i t? Cam Ranh, Viê?t Nam trong lo ng?i coronavirus t? ch?u ? lan sang.

Ch?p l?i hình ?nh,

L?i vào m??t tr?m xe ?iê?n ng?m ? B?c Kinh: ng??i b?o vê? ?eo kh?u trang và áo qu?n b?o h?? ng?n bê?nh truy?n nhi?m.

Ch?p l?i hình ?nh,

Xe ?iê?n ng?m B?c Kinh.

Ch?p l?i hình ?nh,

Du khách TQ ? Colombo, Sri Lanka h?m 28/01

Ch?p l?i hình ?nh,

V? Hán, H? B?c trong làn s??ng tu?n T?t c? truy?n. Thành ph? v?ng v? vì giao th?ng b? ng?n l?i.

Ch?p l?i hình ?nh,

M??t c?a tiê?m ? V? Hán 25/01

Ch?p l?i hình ?nh,

Kh?u trang ? Bangkok, Thái Lan

Ch?p l?i hình ?nh,

Du khách TQ t?i Nh??t B?n

Ch?p l?i hình ?nh,

L? T?t ? ?ài Loan

Ch?p l?i hình ?nh,

Ng??i V? Hán t??p th? d?c

Ch?p l?i hình ?nh,

Ki?m tra nhiê?t ??? khách t?i Batam, ??o Riau, Indonesia

Ch?p l?i hình ?nh,

Bê?nh viê?n Ch? R?y, TPH公分, Viê?t Nam