Kirk Douglas: Cu??c ??i 'ng??i hùng Hollywood' trên màn b?c

Cu??c ??i trên màn ?nh Hollywood c?a Kirk Douglas, ng??i v?a qua ??i, th? 103 tu?i.

Ch?p l?i hình ?nh,

Khu?n m??t ??y nam tính c?a Kirk Douglas t?o ra hình ?nh 'ng??i ?àn ?ng c?a Hollywood'. ?ng tên th??t là Issur Danielovitch Demsky, ng??i M? g?c Do Thái t? Nga.

Ch?p l?i hình ?nh,

Sinh n?m 1916, Kirk Douglas trong hình qu?ng cáo cho Champion c?a ??o di?n Mark Robson n?m 1949. Phim ?em v? cho ?ng gi?i Oscar (1950), h?ng m?c Vai di?n chính.

Ch?p l?i hình ?nh,

Phim Paths of Glory c?a Stanley Kubrick (1957). ?ng vào vai Col Dax, m??t s? quan Pháp và c?ng ty c?a ?ng là nhà s?n xu?t phim này.

Ch?p l?i hình ?nh,

Kirk Douglas n?m 1949 v?i con trai Michael. M? c?a Michael là di?n viên Diana Love Dill. Kirk và Diana ly h?n n?m 1951.

Ch?p l?i hình ?nh,

Trong vai Vincent van Gogh, phim Lust for Life c?a ??o di?n Vincente Minnelli n?m 1956.

Ch?p l?i hình ?nh,

Douglas và ng??i v? th? hai Anne Buydens ???c Tony Curtis ?ón ? s?n bay London n?m 1957 chu?n b? ?óng phim The Vikings.

Ch?p l?i hình ?nh,

Trong phim Mourning Becomes Electra v?i Rosalind Russell.

Ch?p l?i hình ?nh,

?ng Kirk Douglas c??i bà Anne Buydens n?m 1954. ?nh ch?p ? Acapulco n?m 1968.

Ch?p l?i hình ?nh,

Kirk Douglas n?i ti?ng v?i vai trong phim Spartacus. ?ng c?ng kiên quy?t ?òi ?? tên Dalton Trumbo, c?u ??ng viên c??ng s?n, trong ph?n gi?i thiê?u phim. Hành ???ng này ?? làm xóa ?i t?m l? s? h?i ? Hollywood trong th?i ch?ng C??ng.