K? niê?m 75 n?m Dresden b? Anh-M? d??i bom thiêu h?y

Xem l?i hình ?nh Dresden, thành ph? b? Kh?ng qu?n Anh và M? d??i bom x?ng thiêu ??t nh?m ?ánh b?i tinh th?n n??c ??c c?a Hitler tháng 2/1945.

Ch?p l?i hình ?nh,

Th? ph? c?a bang Saxony, Dresden là quê h??ng hoàng th?n Augustus II, ng??i làm vua Ba Lan h?i th? k? 18. ?nh t? n?m 1900 v?i nhi?u c?ng trình tuyê?t ??p sau b? tr??n bom c?a qu?n Anh - M? phá h?y.

Ch?p l?i hình ?nh,

Ph?i ??n n?m 1946 ??ng ?? nát m?i ???c d?n xong ?? tái thi?t thành ph? mà trong Chi?n tranh L?nh thu??c v? ??ng ??c.

Ch?p l?i hình ?nh,

Dresden b? cháy và tàn phá toàn b?? sau ba ngày qu?n ??ng minh d??i bom, g?m c? bom x?ng tháng 2/1945. Tòa th? chính Dresden sau tr??n bom.

Ch?p l?i hình ?nh,

M??t phi c? Lancaster c?a Kh?ng qu?n Hoàng gia Anh (RAF) ném bom th??ng và bom x?ng xu?ng Dresden

Ch?p l?i hình ?nh,

T? ngày 13/02/1945, Kh?ng qu?n Hoàng gia Anh b?t ??u ném bom thành ph? ? mi?n ??ng n??c ??c, coi toàn b?? ?? th? này là m?c tiêu.

Ch?p l?i hình ?nh,

Hoa K? c? thêm các phi c? B-17 có t?m bay xa giúp Anh d??i bom xu?ng Dresden, thiêu h?y nhi?u c?ng trình v?n hóa, các khu d?n c?.

Ch?p l?i hình ?nh,

Tr??c ?ó, ??ng Minh ?? ném bom xu?ng Hamburg, gi?t ch?t h?n 42 nghìn ng??i.

Ch?p l?i hình ?nh,

V? thành tích phá h?y m?c tiêu qu?n s? ? Dresden, ??ng Minh ch? b?n h?ng 19 phi c? ??c, 98 ??u máy xe l?a và g?n 200 toa xe. Nh?ng s? ng??i ch?t, r?t nhi?u b? thiêu s?ng, g?m c? tù binh ??ng Minh, lao c?ng ??ng ?u, lên t?i 100 nghìn, theo m??t s? ??c tính.

Ch?p l?i hình ?nh,

Th?i ??ng ??c, m??t s? ph? c?a Dresden v?n ?? nguyên ? tình tr?ng ?? nát nh? m??t ch?ng tích v? t??i ác chi?n tranh c?a Anh - M?. Hình ch?p m??t l?u ?ài n?m 1969.

Ch?p l?i hình ?nh,

Nhà th? ??c Bà - Frauenkirche ???c trùng tu nh? ti?n t? Hoa K? và Anh. Nay, ??y là ?i?m t??ng niê?m quan tr?ng v? Th? Chi?n 2 t?i ??c.

Ch?p l?i hình ?nh,

Dresden sau thành m??t ?? th? quan tr?ng c?a CH D?n ch? ??c cho ??n khi hai n??c ??c th?ng nh?t n?m 1991.

Ch?p l?i hình ?nh,

Phái t?n phát-xít bi?u tình ? Dresden ?? t??ng niê?m tr??n bom. ?nh h?i 2005. Các tr??n ném bom nh?m suy y?u ?? ch? c?a Hitler t?i nay v?n g?y ra tranh c?i v? m?c tiêu, ? ngh?a và bài h?c ??o ??c c?a các chính ph? th?i chi?n.

Ch?p l?i hình ?nh,

?nh m??t cu??c bi?u tình ph?n ??i t?n phát-xít và viê?c dùng s? kiê?n l?ch s? ?au th??ng này ?? bào ch?a cho ch? ??? Hitler. V? hiê?u qu? c?a tr??n ?ánh bom Dresden, các s? gia tin r?ng dù thành ph? này và nhi?u ?? th? ??c b? tàn phá, ch? ??? Hitler ch? hoàn toàn tan r? sau khi nhà ???c tài t? sát và ??ng minh, d?n ??u là Liên X? ti?n chi?m Berlin.