?à N?ng và các b??c ngo?t chi?n l??c c?a M?

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
USS Carl Vinson vào ?? ??y ngo?i giao M? - Vi?t lên m??t b??c?

Khi nghe tin hàng kh?ng m?u h?m USS Carl Vinson s? vào ?à N?ng, t?i t? h?i: t?i sao kh?ng ph?i Cam Ranh mà là ?à N?ng, và t?i sao l?i tháng Ba?

Nhìn l?i l?ch s? thì ta th?y ??a danh ?à N?ng hay g?n li?n v?i nh?ng b??c ngo?t c?a chi?n l??c M? t?i Bi?n ??ng.

Hàng kh?ng m?u h?m M? t?i ?à N?ng: 'B??c ?i chi?n l??c'

Tàu USS Carl Vinson: Trump nghi binh hay l? l?i?

M? ??a tàu chi?n t?i bán ??o Tri?u Tiên

Các b??c ngo?t ?y l?i có s? trùng h?p là th??ng hay x?y ra vào tháng Ba:

Tháng Ba, 1965: sau bao nhiêu th?m ??nh, c?n nh?c, Washington ?i t?i quy?t ??nh ??a qu?n tác chi?n vào Vi?t Nam. ?à N?ng ???c ch?n làm n?i ?? b?t ??u. Quy?t ??nh này ph?n ?nh thay ??i chi?n l??c t? chi?n tranh du kích, ch?ng n?i d?y t?i chi?n tranh quy ??c.

Tháng Ba, 1973: sau Hi?p ??nh Paris, l? chính th?c h? c? M? ?? k?t thúc vai trò c?a qu?n ??i tác chi?n t?i Vi?t Nam l?i ???c t? ch?c t?i s?n bay ?à N?ng.

Tháng Ba, 1975: Tòa L?nh s? - b? ph?n d?n s? còn l?i c?a M? - ?óng c?a và rút ?i trên con tàu cu?i cùng r?i ?à N?ng.

B?y gi?, s? kiê?n siêu hàng kh?ng m?u h?m c?p c?ng ?à N?ng có ?ánh d?u m?t b??c ngo?t khác?

Tr??c h?t ta nhìn l?i nh?ng m?c l?ch s? c?a ?à N?ng liên h? t?i chi?n l??c c?a M?:

Tháng Ba, 1965: ?? b? ?à N?ng

Sau khi TT John F. Kennedy b? sát h?i vào tháng 11/1963, Phó TT Lyndon B. Johnson lên k? v?. Tuy có l?p tr??ng c?ng r?n v? Vi?t Nam, ?ng c? g?ng kìm h?m, kh?ng leo thang cu?c chi?n vì ?? ??t ra m?c tiêu ?u tiên cho chính quy?n ?ng là War on Poverty - chi?n ??u ?? kh?c ph?c s? nghèo khó c?a ng??i thi?u s? ? M?.

Cu?i n?m 1964, dù ??i th?ng trong cu?c b?u c? t?ng th?ng vào tháng 11, nhi?u ng??i khuyên ?ng nên có hành ??ng m?nh ? Vi?t Nam nh?ng ?ng v?n ti?p t?c t? ch?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption USS Sacramento bên c?nh tàu m?, hàng kh?ng m?u h?m USS Carl Vinson n?m 2001

Nh?ng r?i bi?n c? Pleiku ?? thay ??i h?n l?p tr??ng c?a ?ng. Cu?c t?n c?ng vào doanh tr?i c? v?n M? t?i Pleiku và c?n c? tr?c th?ng Holloway (cách ?ó kho?ng b?n d?m) vào lúc 2:00 gi? sáng ngày 7 tháng 2, 1965 ?? g?y nên thi?t h?i l?n: trong s? 137 qu?n nh?n M? có 9 ng??i b? gi?t, 76 ng??i b? tr?ng th??ng. Nh?ng t?n th?t v? thi?t b? c?ng r?t n?ng n?: 16 tr?c th?ng và 6 máy bay các lo?i khác b? h? h?i. ?ó là cu?c t?n c?ng l?n nh?t vào các c? s? c?a M? t?i mi?n Nam Vi?t Nam cho t?i th?i gian ?ó.

Nó ?? ??a t?i m?t quy?t ??nh mau l? c?a T?ng th?ng Johnson ?? tr? ??a. ?ng nhóm h?p H?i ??ng An Ninh Qu?c Gia và nói:

"T?i ?? gác kh?u súng ? phía trên lò s??i và c?t ??n ? d??i h?m nhà t? l?u r?i, nh?ng ??ch qu?n ?ang gi?t h?i ng??i c?a ta...Hèn nhát ?? ??a chúng ta vào nhi?u cu?c chi?n h?n là tr? ??a: n?u nh? Hoa k? ?? m?nh d?n h?n ngay t? ??u thì ?? tránh ???c Th? Chi?n I và II."

Sau ?ó ?ng cho kh?i ??ng chi?n d?ch Rolling Thunder: t?ng l?p máy bay khu tr?c bay xuyên m?y oanh t?c các doanh tr?i B?c Vi?t cách V? tuy?n 17 kho?ng 40 d?m v? phía b?c t?i ??ng H?i. Vi?c tr? ??a này ?? b?t ??u m?t chi?n d?ch oanh t?c kéo dài v?i Linebacker I và Linebacker II.

??a nhi?u máy bay oanh t?c vào tham gia cu?c chi?n thì ph?i b?o v? phi tr??ng ?à N?ng và khu v?c chung quanh phi tr??ng ?? tránh b? pháo kích nh? ? Pleiku. Vì v?y Washington tính ??n vi?c mang qu?n vào ?? ?áp ?ng.

Nh?ng n?u mang qu?n tác chi?n vào thì vi ph?m Hi?p ??nh Geneva và có kh? n?ng là chi?n tranh s? leo thang.

Bàn k? nh?ng Washington v?n ?i t?i k?t lu?n ph?i ch?p nh?n m?i r?i ro.

Ngày 23/02/1965, t?i Sài Gòn, T??ng William Westmoreland ?? ngh? v?i T? l?nh Thái Bình D??ng và B? T?ng Tham M?u:

"??a m?t L? ?oàn Vi?n chinh Th?y Qu?n L?c Chi?n MEB (Marine Expeditianory Brigade) ?? gi? an ninh cho ?à N?ng. Vi?c ??a qu?n vào ti?p theo s? ???c tri?n khai theo t?ng giai ?o?n, tùy thu?c vào s? ??ng ? c?a th??ng c?p trên c?n b?n chính tr?. ??i s? Taylor c?ng s? ?? ngh? ??a m?t ??i Ti?u ?oàn ?? B? BLT (Battalion Landing Team) vào ?à N?ng ngay."

Ngày 26/02, B? Ngo?i giao M? g?i S? quán t?i Vi?t Nam:

"Th??ng c?p ?? có quy?t ??nh ti?n hành ?? b? cùng m?t lúc m?t ??n v? MEB, m?t ??n v? BLT, và m?t phi ??i tr?c th?ng...r?i s? thêm BLT th? hai, t?t c? ??u trong Khu v?c ?à N?ng ..."

Ngày 8/03, các tàu USS Henrico, Union và Vancouver ??a l? ?oàn s? 9 do T??ng Frederick J. Karch ch? huy, g?m 3,500 Th?y qu?n l?c chi?n ?? b? ? b?i bi?n "Red Beach", phía B?c ?à N?ng.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Keystone
Image caption Tháng 3/1966: th?y qu?n l?c chi?n M? c?u nguyê?n trên b?i bi?n ?à N?ng

Hành ??ng này là b??c ngo?t quan tr?ng nh?t trong cu?c chi?n: s? thay ??i chi?n l??c t? tr? giúp, c? v?n trong chi?n tranh du kích, ch?ng n?i d?y (counter-insurgency) t?i chi?n l??c ?em qu?n tác chi?n vào cu?c.

L? ?oàn TQLC Vi?n chinh 9 ?? là ??i ti?n phong d?n ???ng cho trên m?t n?a tri?u qu?n nh?n M? vào Vi?t Nam

Tháng Ba, 1973: rút qu?n kh?i ?à N?ng

Theo Hi?p ??nh Paris k? k?t ngày 27 tháng 1, 1973 thì M? ph?i ??n ph??ng rút kh?i Mi?n Nam.

?i?u 5 quy ??nh: "N?i trong 60 ngày sau khi b?n Hi?p ??nh ???c k? k?t, t?t c? qu?n ??i, c? v?n qu?n s?, và nh?n viên d?n chính làm vi?c cho qu?n ??i...ph?i ???c hoàn toàn tri?t thoái kh?i mi?n Nam Vi?t Nam..."

Vì Hi?p ??nh ???c k? ngày 27 tháng 1 cho nên ngày 27 tháng Ba là h?n chót c?a vi?c rút qu?n. Vào th?i ?i?m ?y thì m?t s? qu?n ??i M? còn ?óng ? ?à N?ng.

?i?u 6 quy ??nh thêm:

"Các c?n c? qu?n s? ? mi?n Nam Vi?t Nam c?a Hoa K? và các qu?c gia khác, ?? d?n ? ?i?u M?t, ph?i ???c gi?i t?a trong h?n 60 ngày, sau khi Hi?p ??nh ???c k? k?t."

?à N?ng là c?n c? kh?ng qu?n quan tr?ng nh?t y?m tr? hai Qu?n Khu I và II. Nó ?? ???c ch?n ?? t? ch?c m?t nghi l? bi?u t??ng quan tr?ng: L? h? lá c? M? và mang ?i, ?ánh d?u vi?c ch?m d?t s? có m?t c?a qu?n ??i tác chi?n M? t?i Mi?n Nam. L? di?n ra r?t trang tr?ng v?i s? hi?n di?n c?a Trung T??ng VNCH Ng? Quang Tr??ng, theo ?úng th? t?c cu?n c? g?m n?m b??c c?a qu?n ???i M?.

Tháng Ba, 1975: L?nh s? cu?i cùng r?i ?à N?ng

Tu?n cu?i tháng Ba, v?i g?n m?t tri?u d?n t? Hu?, Qu?ng Tr? và vùng l?n c?n di t?n kéo v? ?à N?ng, thành ph? b? tràn ng?p và h?n lo?n tr??c s? ti?n qu?n c?a qu?n ??i B?c Vi?t. Tình tr?ng an ninh tr? nên tuy?t v?ng.

Hoa K? c? hai tàu Pioneer Contender và Miller t?i c?ng ?à N?ng ?? giúp di t?n nh?n viên M? ? Tòa L?nh s? cùng hàng tr?m ngàn ng??i Vi?t.

Ngoài s? tàu bi?n còn có Boeing 727 c?a Air America ?? h? r?i c?t cánh trong c?nh h?n lo?n t?i phi tr??ng.

Sau cùng thì viên l?nh s? M?, ?ng Al Francis ?? ra ?i b?ng ???ng bi?n.

Tháng Ba, 2018: hàng kh?ng m?u h?m vào ?à N?ng

M? ?i r?i M? l?i v?...vào ?à N?ng?

Lich s? s? ghi nh??n s? kiê?n này th? nào?

Ta có th? t?m th?i nh?n xét nh? sau:

Th? nh?t, v? chi?n l??c ? Bi?n ??ng: M? ?ang xúc ti?n cho th?t nhanh di?n ti?n 'Xoay Tr?c.' Nh? chúng t?i ?? ?? c?p trong cu?n 'Khi ??ng Minh Nh?y Vào': hoàn c?nh l?ch s? hi?n nay h?t s?c khó kh?n. Nó khác h?n v?i hoàn c?nh trong nh?ng th?p niên 60 và 70. Trong hai th?p niên ?y, chi?n l??c c?a M? là "ng?n ch??n Trung Qu?c," còn b?y gi? là ph?i "tr?c di?n ??i ??u v?i Trung Qu?c".

T? khi M? rút kh?i ?ài Loan, r?i m?c k?, kh?ng giúp Mi?n Nam Vi?t Nam trong vi?c b?o v? Hoàng Sa ch?ng Trung Qu?c, và sau ?ó là b? r?i Mi?n Nam, Trung Qu?c ?? tràn xu?ng Bi?n ??ng và ?ang th?u tóm tr?n v?n khu v?c này, ?úng nh? thuy?t Domnino.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Quan hê? Hà N??i - Washington ti?n tri?n ch??m mà ch?c: Th?y th? tàu USS Curtis Wilbur và h?i qu?n Viê?t Nam b?t tay sau tr??n ??u giao h?u bóng chuy?n ? ?à N?ng 30/07/2004

Nh?ng Xoay Tr?c khó có th? hoàn thành mau l? và thành c?ng n?u kh?ng có s? c?ng tác c?a Vi?t Nam, vì ??y là "??a ?i?m chi?n l??c quan tr?ng nh?t" nh? B? Qu?c Phòng M? ?? xác ??nh ngay t? ??u th?p niên 50 (xem cu?n 'Khi ??ng Minh Nh?y Vào,' Ch??ng 2).

Vì v?y M? mu?n thúc ??y h?p tác qu?n s? ch?t ch? h?n ??i v?i Vi?t Nam.

Th?ng cáo chung v? chuy?n vi?ng th?m Vi?t Nam c?a TT Trump tháng 11, 2017 xác ??nh hai ?i?m:

?Hai bên "kh?ng ??nh k? ho?ch h?p tác qu?c phòng Vi?t - M? trong giai ?o?n 2018-2020."

Ta th?y giai ?o?n 2018-2020 là trùng h?p v?i khung th?i gian M? ??t ra cho m?c tiêu hoàn thành b??c ??u c?a chi?n l??c Xoay Tr?c khi 60百分比 c?a h?i l?c M? s? có m?t ? Thái Bình D??ng.

?Hai bên "hoan nghênh hàng kh?ng m?u h?m M? l?n ??u tiên t?i th?m m?t h?i c?ng c?a Vi?t Nam trong n?m 2018."

L?u ? ??c gi? m?t ?i?m có ? ngh?a: ??y kh?ng ph?i là l?n ??u tiên k? t? sau cu?c chi?n Vi?t Nam nh? t?t c? truy?n th?ng qu?c t? loan tin mà là l?n ??u tiên k? t? tr??c t?i nay.

Trong Chi?n tranh Vi?t Nam, nhi?u hàng kh?ng m?u h?m M? nh? USS Constellation, Hancock, Ticonderoga có tham chi?n, nh?ng ch? ??u ? Subic Bay (Phi Lu?t T?n), Yokosuka (Nh?t B?n) hay th? neo ? ngoài kh?i, ch?a bao gi? vào ?à N?ng (hay Cam Ranh).

N?m 1964 ch? có m?t hàng kh?ng m?u h?m USS Card ch? qu?n trang, qu?n c? và thi?t b? vào Sài Gòn và b? ?ánh bom). Nh?ng tàu này r?t nh?, thu?c vào lo?i h? t?ng Bogue, c? k? vì s?n xu?t t? 1941.

??a nhi?u hàng kh?ng m?u h?m, chi?n h?m vào Bi?n ??ng thì c?n ph?i có c? s? h? tr? t? ??t li?n - h?i c?ng, s?n bay, b?o trì, ti?p v?n x?ng nh?t, th?c ph?m, ti?n nghi. Nh?ng c? s? ?y thì th?c t? nh?t, ti?n l?i nh?t là vùng duyên h?i c?a Vi?t Nam - ??c bi?t là Cam Ranh và ?à N?ng. ??y là hai n?i mà M? ?? x?y c?t, s? d?ng trong nhi?u n?m nên ?? quá quen thu?c.

Nh?ng t?i sao M? kh?ng ??a hàng kh?ng m?u h?m vào Cam Ranh có v?nh n??c s?u mà l?i ?em vào ?à N?ng? V? ph??ng di?n h??u c?n, USS Carl Vinson quá l?n, khó mà th? neo ? H?i c?ng Qu?c T? Cam Ranh.

L?i n?a, có th? vì l? do thành ph? ?à N?ng có giá tr? t??ng tr?ng cho vai trò c?a ng??i M? ? Vi?t Nam tr??c ??y - qua các bi?n c? nh? ?? ?? c?p. Ngoài ra, còn có kh? n?ng là s? có ??ng d?n chúng Vi?t Nam chào ?ón tàu Carl Vinson, gi?ng nh? th?i x?a (1965) có các thi?u n? ra b?i bi?n tràng hoa lên c? các chi?n s? thu? qu?n l?c chi?n M?, hay g?n ??y nhi?u ng??i Vi?t leo lên chi?n h?m M? do h?m tr??ng ng??i M? g?c Vi?t lái t?i ?à N?ng, hoan h? ?ón ti?p.

Và nh? v?y là ?? nêu cao s? ?ng h? c?a nh?n d?n Vi?t Nam ??i v?i cu?c th?m vi?ng h?u ngh? này?

Xác ??nh xong v? cu?c vi?ng th?m là có hành ??ng c? th? ngay. T?i Hà N?i ngày 25/01, B? tr??ng Qu?c phòng Jim Mattis ?? chính th?c tuyên b? là s? vi?c này s? di?n ra vào tháng Ba.

Trong m?y n?m v?a qua, ?? có tàu ng?m và chi?n h?m M? ra vào Cam Ranh, nh?ng ??y là l?n ??u tiên m?t Hàng kh?ng m?u h?m ti?n vào h?i ph?n và c?p c?ng ?à N?ng.

Th? hai, ph? tr??ng l?c l??ng: hàng kh?ng m?u h?m là tiêu bi?u cho s?c m?nh h?i và kh?ng l?c M?. Nó ???c g?i là m?t "kh?ng qu?n nh?" (small air force) l?u ??ng.

USS Carl Vinson thu?c l?p Nimitz, siêu m?u h?m lo?i m?i (2009), ch?y ???ng c? nguyên t?. Nó c?ng là tàu ch? huy c?a ??i m?u h?m t?n c?ng 1 (Carrier Strike Group 1) m?i thành l?p, có tr? s? t?i San Diego. ??y là m?t ph?n c?a ?? tam H?m ??i, m?nh nh?t th? gi?i, th??ng th? neo ? các ??i d??ng khác ch? kh?ng ph?i ? Thái Bình D??ng v?n là n?i do ?? th?t H?m ??i ??m trách.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Trên khoang tàu USS Carl Vinson: th?y qu?n Hoa K? g?n h?a ti?n cho phi c?. H?i qu?n M? và Viê?t Nam s? có c? h??i tìm hi?u l?n nhau nh?n chuy?n th?m c?a tàu USS Carl Vinson tháng 3 n?m nay t?i ?à N?ng

Tàu này th?c s? ch?a nh?ng khí gi?i gì ngoài nh?ng phi ??i khu tr?c thì còn là m?t bí m?t qu?n s? - nh?ng có th? Trung Qu?c c?ng ?? bi?t.

Hi?n t?i t?t c? th? gi?i ch? có 19 hàng kh?ng m?u h?m ?ang ho?t ??ng, và 6 cái ?ang ???c s?n xu?t.

Trong s? 19 tàu này thì M? ?? chi?m t?i 10 cái, h?n m?t n?a. S? còn l?i thì h?u h?t thu?c các n??c ??ng minh c?a M? nh? Anh (4), Pháp (2), ? (1).

Nga ch? có m?t hàng kh?ng m?u h?m ?ang ho?t ??ng, tàu ?? ??c Kuznetsov.Nga có b?n chi?c khác n?a nh?ng thu?c vào l?p Kiev (nh? Minks, Novorossiysk), ??u ?? "v? h?u."

Nh? v?y, n?u s? m?u h?m c?a M? c?ng v?i c?a các ??ng minh thì h?i l?c t?ng h?p này th?c s? bá ch? c? b?n ??i d??ng.

Th? ba, g?i tín hi?u cho Trung Qu?c. M?c dù Trung Qu?c ?? lên hàng c??ng qu?c, nh?ng v? m?t h?i l?c thì còn r?t y?u kém. ?ó là vì ch? m?i có ???c m?t con t?u c? tên là Varyag mua l?i c?a Ukraine n?m 1998 r?i ??a v? t?n trang ? ??i Liên, ???t tên là Liêu Ninh. T? 2012, tàu này ???c ??a vào ho?t ???ng ch? y?u ?? t?p luy?n.

Vi?c ?i?u khi?n m?t hàng kh?ng m?u h?m trên ??i d??ng, nh?t là gi?a m?t cu?c chi?n ?òi h?i nhi?u k? n?ng và kinh nghi?m. Nguyên c?ng tác "roping" (bu?c gi?y, th? neo) ?? r?t ph?c t?p. R?i ??n vi?c ?i?u khi?n t?ng l?p khu tr?c c?t cánh, h? cánh, ??n c?ng tác phòng kh?ng, ?i?u h?p v?i trung t?m hành qu?n và các l?c l??ng h? tr? t? trên b?.

Ngoài s? l??ng, Trung Qu?c ch?a bao gi? có kinh nghi?m v? h?i chi?n l?n - ch? ch?a c?n nói t?i hàng kh?ng m?u h?m. Trong Chi?n tranh Tri?u Tiên (1950-1953), khi ?oàn qu?n c?a T??ng M? Douglas MacArthur t? ngoài kh?i ?? b? vào h?i c?ng chi?n l??c Incheon, 100 d?m v? phía nam V? tuy?n 38 và 25 d?m t? Seoul, vào ngày 15/9/1950, qu?n ??i Trung Qu?c và B?c Hàn ph?i v?i v? cu?n gói rút v? qua v? tuy?n 38. T?i Tr?n Hoàng Sa tuy là nh? mà TQ c?ng ?? b? t?n th?t nhi?u.

Ng??c l?i, M? thì ?? có kinh nghi?m v? h?i chi?n và s? d?ng hàng kh?ng m?u h?m t? c? m?t th? k?: trong ?? Nh?t, r?i ?? Nh? Th? Chi?n, t?i chi?n tranh Tri?u Tiên, chi?n tranh Vi?t Nam, và ngày nay, chi?n tranh vùng Trung ??ng.

M? ra m?t ch??ng l?ch s? m?i?

Nh? chúng t?i ?? có d?p ?? c?p tr??c ??y, trong chuy?n c?ng du t?i Hà N?i n?m 2016, TT Barrack Obama ?? g?i ? v? trang s? m?i này khi ?ng trích Nguy?n Du trong truy?n Ki?u:

"R?ng tr?m n?m c?ng t? ??y.

C?a tin g?i m?t chút này làm ghi"

Ti?p theo, TT Trump ?? ?i th?ng vào v?n ?? và phát bi?u;"Chúng ta ?? g?n k?t d?n v?i nhau ?? tìm ???c nh?ng m?c tiêu chung, nh?ng l?i ích chung. Và ?ó là ?i?u ?ang di?n ra. Chúng t?i t?i ??y h?m nay ?? tái kh?ng ??nh nh?ng g?n k?t ?ó."

Th?ng cáo chung c?ng xác ??nh vi?c "m? r?ng quan h? ??i tác toàn di?n gi?a hai n??c trên c? s? ...các l?i ích chung và mong mu?n chung".

T?i Hà N?i h?m 25/01 v?a qua, B? tr??ng Jim Mattis ?? cám ?n Vi?t Nam v? s? phát tri?n c?a quan h? ??i tác ?y, qua vi?c hàng kh?ng m?u h?m t?i ?à N?ng (nguyên v?n: "Thank you for increasing partnership, with our aircraft carrier coming into Danang here in March" ).

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption USS Carl Vinson ???c coi là 'siêu hàng kh?ng m?u h?m nguyên t?'c?a Hoa K?

Th? t?, tr?n an các qu?c gia ??ng minh: qua hành ??ng này, M? c?ng mu?n gián ti?p tr?n an các qu?c gia ??ng minh t?i ? Ch?u. H? ?ang lo ng?i v? quy?t t?m c?a M?. L?i n?a, cho t?i nay chính sách ngo?i giao c?a TT Trump ch?a r? ràng v? Bi?n ??ng.

Th? n?m là l?i ích chi?n thu?t: các th? h? tr? c?a h?i qu?n M? - nh?ng qu?n nh?n m?i vào cu?c sau chi?n tranh Vi?t Nam, g?m c? g?n hai l? ?oàn trên USS Carl Vinson có d?p làm quen v?i b?i bi?n, h?i c?ng và s?n bay ?à N?ng.

Ng??c l?i, c?ng ?? H?i qu?n Vi?t Nam lên th?m vi?ng, ???c ch? d?n t??ng t?n và làm quen v?i m?u h?m chi?n thu?t c?a M?. Cách ??y 6 n?m, khi th?y M? tr?c ti?p giúp Vi?t Nam d?n d?p, làm s?ch ch?t ??c da cam t?i s?n bay ?à N?ng vào mùa hè 2012, chúng t?i cho r?ng M? khó mà quên ???c cái ??a danh ?à N?ng.

R? ràng là bang giao mang tính chi?n l??c và ti?n t?i toàn di?n Vi?t - M? ?? ?i ???c m?t b??c ?áng ghi nh?n.

Tuy nhiên, b??c ?y dài hay ng?n thì còn tùy thu?c vào vi?c có hay kh?ng nh?ng hành ??ng có th?c ch?t ti?p theo. C? th?, ta có ?? ???t c?u h?i liê?u s? có nh?ng cu?c t?p tr?n gi?, thao di?n qu?n s? Vi?t - M? có t?m c? l?n v?i s? tham gia c?a H?i ??i T?n C?ng USS Carl Vinson trong n?m 2018 hay kh?ng?

Vi?c ??a USS Carl Vinson vào ?à N?ng là quy?t ??nh c?a c? hai bên mu?n m? ra m?t ch??ng l?ch s? m?i cho quan h? Vi?t - M?.

Nh?ng mu?n cho ch??ng này kéo dài và b?n v?ng thì nó ph?i d?a trên c?n b?n v?ng ch?c.

C?n b?n ?y chính là quy?n l?i h? t??ng c?a hai n??c: ch?ng l?i tham v?ng chi?m tr?n Bi?n ??ng c?a Trung Qu?c và b?o v? tuy?n hàng h?i vào hàng quan tr?ng nh?t th? gi?i ($3,000 t? l?u th?ng m?i ngày), n?m ch? cách vùng duyên h?i c?a Vi?t Nam 12 h?i l?.

Viê?t Nam, l?i m??t l?n n?a có c? h??i ?óng vai trò ??a chính tr? chi?n l??c trên th? gi?i, nh? vào v? trí nhìn ra Bi?n ??ng c?a ?à N?ng.

Bài vi?t th? hiê?n quan ?i?m riêng c?a tác gi?, ti?n s? Nguy?n Ti?n H?ng, C?u T?ng tr??ng K? ho?ch VNCH t? n?m 1973 ??n 1975, ph? tá v? tái thi?t c?a T?ng th?ng Nguy?n V?n Thi?u. Hiê?n ??nh c? t?i Hoa K?, ?ng ?? xu?t b?n các cu?n sách Khi ??ng minh tháo ch?y (2005) và Khi ??ng minh nh?y vào (2016).

Xem thêm v? Bi?n ??ng:

Phi c? ném bom M? vào Bi?n ??ng, TQ ph?n ??i

USS Hue City: Chi?n h?m M? mang tên TP Hu?

Tàu USS Coronado 'th?m k? thu??t' Cam Ranh

Tàu chi?n H?i qu?n M? c?p c?ng Cam Ranh

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan