Ng??i Viê?t t?i ?c: Nh? l?i nh?ng thách th?c ngày ??u ? Melbourne

C?ng ??ng d? l? h?i ?a V?n Hóa t?i Canberra, ?c n?m 1991 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nguy?n Quang Duy
Image caption C?ng ??ng d? l? h?i ?a V?n Hóa t?i Canberra, ?c n?m 1991. Tác gi? ??ng cu?i góc trái c?a hình,

Sang t?i nhi?m k? 2 c?a Th? t??ng Malcolm Fraser, chính sách v? ng??i t? n?n ??ng D??ng m?i ???c mang ra Qu?c H?i tranh lu?n và ??n g?n cu?i n?m 1978 m?i ???c ban hành.

Nh?ng ph?i ??i ??n sau H?i ngh? qu?c t? v? ng??i t? n?n t?i Geneva, ngày 21/7/1979, và vào th?i B? Tr??ng Di Trú và S?c t?c S? V? Ian MacPhee (1979-82) s? ng??i Vi?t ???c nh?n ??nh c? t? các tr?i t? n?n ??ng Nam ? m?i th?c s? gia t?ng.

N?m 1980, có 12,915 ng??i, n?m 1981 và 1982, m?i n?m ch?ng 12,000 ng??i ???c ?c nh?n, nh? th? ng??i Vi?t t? n?n kh?ng m?o hi?m dùng thuy?n ?i th?ng ??n ?c.

B? Tr??ng Ian MacPhee còn là ng??i kh?i x??ng chính sách Ra ?i Tr?t T? (Orderly Departure Program) th??ng l??ng v?i nhà c?m quy?n c?ng s?n ?? nh?ng ng??i t? n?n ???c b?o l?nh gia ?ình còn k?t l?i ? Vi?t Nam.

Nh?ng g??ng m??t c??ng ??ng ng??i Viê?t t? n?n ??u tiên ??n Melbourne t? 1976

Ng??i Vi?t ? l?u t?i ?c d? b? cu?n vào ho?t ??ng phi pháp

VN mu?n ?c ng?ng treo c? vàng?

Gia ?ình ??u tiên ???c b?o l?nh ??n ?c vào gi?a n?m 1982, có th? gia ?ình này ?? ??n thành ph? Melbourne.

Theo th?ng kê ABS vào tháng 6/1976 ch? v?i 382 ng??i, cu?i n?m 1978 ??c tính ?? có g?n 2,000 ng??i, ??n cu?i n?m 1982 ?? có trên 20,000 ng??i Vi?t ??nh c? t?i Melbourne.

Giai ?o?n 1978-83 r?t ??c bi?t trong n? l?c phát tri?n c?ng ??ng t? vi?c ?n ??nh ??i s?ng cá nh?n ??n các sinh ho?t t??ng tr?, x? h?i, v?n hóa, d?y ti?ng Vi?t cho con em, sang ??n vi?c v?n ??ng chính gi?i, chính tr? Vi?t Nam và x?y d?ng m?t c? ch? c?ng ??ng liên bang.

An c? l?c nghi?p

Ng??i Vi?t t? n?n th??ng b?t ??u cu?c s?ng t?i các Trung t?m ti?p c? (hotstel), ???c tr? c?p ??c bi?t b?ng v?i ti?n tr? c?p th?t nghi?p, ???c h?c Anh v?n s? c?p ngay t?i Trung t?m, có nh?n viên x? h?i giúp ??, con cái có xe ??a ?ón ??n t?n tr??ng.

Các sinh ho?t c?ng ??ng nh? b?u c?, bi?u tình, các sinh ho?t t?n giáo nh? L? Giáng Sinh, có xe bu?t ??n t?n Trung T?m ??a ?ón.

Nh?ng ng??c l?i bà con ph?i tr? ??n 3/5 kho?n tr? c?p, ?? ?n do Trung t?m cung c?p l?i kh?ng h?p kh?u v?, cu?c s?ng chung ??ng kh?ng tho?i mái nên nhanh chóng m??n nhà và d?n ra.

B??c ban ??u m?i ng??i ??u d?a vào nhau thu nh?t th?ng tin, gi?i thi?u c?ng vi?c và nh?t là chia s? ni?m vui n?i bu?n ??i t? n?n.

Khu Richmond sát c?nh trung t?m thành ph?, c?nh nhà th? Linh m?c Hu?nh San, giá m??n nhà r?, có nhà cao t?ng chính ph? cho m??n r?t r?, nên nhanh chóng tr? thành Sài Gòn nh? t?p trung ng??i Vi?t.

Ba khu Footscray, Springvale và Box Hill vì ? sát ba Trung t?m Midway, Enterprise và Eastbridge nên s? ng??i Vi?t sinh s?ng bu?i ban ??u c?ng r?t ??ng.

Ng??i t? n?n siêng n?ng, kh?ng ?òi h?i, có vi?c là làm, th?p niên 1970 c?ng vi?c h?ng x??ng l?i nhi?u, nên ?a s? ??n Melbourne h?m tr??c h?m sau có vi?c làm.

H?u h?t ng??i t? n?n ??u c? g?ng làm vi?c kh?ng ch? ?? lo cho b?n th?n và gia ?ình ? ?c, h? còn ph?i g?i quà, g?i ti?n cho gia ?ình còn k?t l?i ? Vi?t Nam.

Nhà c?a khi ?ó r? có vi?c làm là nhà b?ng cho m??n ti?n, nhi?u ng??i Vi?t mua ngay nhà và ch? trên 5 n?m là tr? xong nhà, r?i ??i nhà l?n h?n hay x?y nhà ? các khu v?c khác.

M?t s? ng??i kh?ng thích c?ng vi?c làm tay ch?n thì thi vào các c?ng vi?c chính ph? nh? lái hay bán vé xe ?i?n (xe tram), b?u ?i?n hay c?ng ch?c b?c th?p.

M?t s? ng??i có ít v?n m? ti?m bu?n, nhà hàng hay h?ng x??ng nh?.

M?t s? khác ti?p t?c h?c ti?ng Anh ?? có th? xin ???c m?t ch? h?c ? ??i h?c ho??c cao ??ng.

Sang ??u th?p niên 1980, kinh t? ?c suy thoái, ng??i t? n?n l?i sang r?t ??ng, nên nhi?u ng??i ph?i ? nhà may gia c?ng hay lên n?ng tr?i làm vi?c.

T?i ??n Melbourne tháng 4/1983, th?i ?i?m kinh t? còn kh?ng ho?ng r?t khó ki?m vi?c làm nên ph?i v?a h?c toàn th?i, cu?i tu?n làm vi?c ? n?ng tr?i, t?i ??n ch?y bàn ? nhà hàng, s? có bài vi?t riêng g?i b?n ??c.

Kh?ng mu?n b? g?i là "Vi?t ki?u"

T? ng? "Vi?t Ki?u" tr??c ??y mang ? ngh?a c?ng d?n Vi?t Nam C?ng Hòa s?ng trên ??t ?c.

Sau 30/4/1975, Tòa ??i S? C?ng s?n t?i Canberra c?ng khai l?i kéo "Vi?t Ki?u" nh?t là nh?ng sinh viên du h?c tr??c ??y ??ng v? phía h?.

?ng Nguy?n H?u Thu có k? ni?m chua chát là vào gi?a n?m n?m 1978, Tòa ??i S? C?ng s?n t? Canberra xu?ng Melbourne t? ch?c m?t cu?c h?p gi?i thích "chính sách ??i v?i ki?u bào" có m?t s? sinh viên và c?u sinh viên tham d?.

Bên ngoài bu?i h?p bà con t? n?n bi?u tình ph?n ??i, ?i?m m?t nh?ng ng??i tham d? là tay sai cho c?ng s?n.

?t nh?t m?t sinh viên tên L. sau khi tham d? cu?c h?p ít l?u b? ?ón ?ánh ? Richmond.

Sau ?ó m?t bài vi?t trên báo Tr?ng ?en phát hành t?i M? ??a tin cu?c h?p, v?i danh sách nh?ng ng??i ???c cho là tham d? bu?i h?p và ví h? nh? "c? ?u?i chó".

Khi ?y ? ?c ch?a có báo chí Vi?t ng?, còn ?ng Thu ?ang theo h?c t?i vi?n ??i H?c Melbourne, kh?ng tham d? bu?i h?p, nh?ng kh?ng hi?u vì l? do gì trong danh sách l?i có tên ?ng.

?ng Thu cùng lúc ?ang th?c t?p ngành nh?n viên x? h?i t?i Ecumenical Migration Centre (EMC) ?ng báo cho h? bi?t, h? khuyên ?ng nên g?i bài báo cho B? Di Trú.

B? m?i ?ng lên g?p ?? tìm hi?u, ?ng nói h? mu?n bi?t thì h?i sinh viên L. s? r?, còn ?ng kh?ng tham d? và kh?ng bi?t gì.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Bùi Qu?c Hùng
Image caption H?i ch? T?t Xu?n ?t Mùi 2015, t?i ???ng Victoria, khu Richmond, Melbourne

Sau ?ó m?t ng??i b?n cho ?ng bi?t m?t s? ng??i mu?n vào t?n k? túc xá ??i H?c n?i ?ng ?ang c? ng? ?? tìm ?ng, nh?ng anh ?y cho h? bi?t ?ng là ng??i t? n?n c?ng s?n và là c?u s? quan Qu?n L?c Vi?t Nam C?ng Hòa nên h? m?i th?i kh?ng ??n.

Khi ?y thành ph?n thiên t? ?c - Vi?t liên t?c t? ch?c các cu?c tri?n l?m và h?i h?p bu?c nh?ng ng??i t? n?n m?i sang kh?ng th? làm ng?.

Nhi?u cu?c bi?u tình d?n ??n x? sát và vi?c tìm "thanh toán" gi?i thiên t? và c?ng s?n th??ng xuyên x?y ra.

Linh m?c Bùi ??c Ti?n cho bi?t có 2 l?n nh?ng ng??i b? ?ánh, vì b? cho là theo c?ng s?n, ph?i ch?y vào nhà th? nh? Cha giúp tránh b? hành hung.

? th? ?? Canberra c?ng th?ng h?n khi m?t ng??i t? n?n và m?y nh?n viên Tòa ??i s? c?ng s?n ?ánh nhau ngay gi?a ch? tr?i. ??a nhau ra tòa, ng??i t? n?n th?ng ki?n, nh? ???c nh?n ch?ng ng??i ?c th?y nhi?u ng??i t?n c?ng anh.

B?o ??ng nh?t là v? "Qu?c hi?u" n??c C?ng Hòa X? H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam treo tr??c c?a Tòa ??i s? c?ng s?n b? b?n nát, truy?n hình báo chí ?c ??a tin hàng ??u, c?nh sát kh?ng b?t ???c ai.

Theo t?i bi?t phía Tòa ??i S? kh?ng mu?n làm l?n chuy?n, vì h? e ng?i báo chí ?c s? bi?n thành m?t v? án chính tr? kh?ng có l?i cho h?.

?? tránh b? ti?p t?c t?n c?ng, Tòa ??i S? ph?i l?ng l? r?i v? góc cu?i m?t con ???ng vùng O'Malley ít ng??i qua l?i ??ng d? b?o v?.

T?i nh? v? này Giáo s? s? h?c David Marr, m?t ng??i thiên c?ng, ph?i lên truy?n hình ?p úng nói kh?ng lên l?i bi?u l? s? h?i ??n phiên mình và gia ?ình ???c h?i th?m s?c kh?e.

Vi?c này khi ?ó g?y khá nhi?u tranh c?i. ??n nay nhi?u ng??i v?n tin r?ng trong giai ?o?n ?ó làm nh? th? là ?úng, m?i ng?n c?n ?nh h??ng c?a Tòa ??i S? C?ng s?n vào sinh ho?t c?ng ??ng và giúp c?ng ??ng phát tri?n.

Vài c?u chuy?n nêu trên cho th?y ngay t? bu?i ban ??u ng??i Vi?t t? n?n ?? kh?ng ch?p nh?n Tòa ??i S? C?ng s?n ??i di?n cho mình, h? kh?ng ch?p nh?n nh?ng ng??i theo c?ng s?n, h? c?m th?y t? ng? "Vi?t ki?u" kh?ng còn thích h?p, nên mu?n ??i danh x?ng thành ng??i Vi?t t? n?n, ng??i Vi?t qu?c gia hay ng??i Vi?t t? do.

Tên ti?ng Anh c?a H?i Vi?t Ki?u T? Do sau n?m 1978 c?ng ???c ??i t? Vietnamese Friendly Society thành Vietnamese Association in Victoria.

B??c chuy?n ??i…

?ng Hoàng Ph??ng, Vi?t Nam D?n X? ??ng, sang ?c ngày 19/6/1978, cho bi?t t?i Trung T?m Midway (hostel), Footscray, bà con ?? b?u ng??i ??i di?n có kh? n?ng nói ti?ng Anh ?? làm vi?c v?i Ban Giám ??c và nh?n viên.

? th?i ?i?m này m?i sinh ho?t t? h?i h?p ??n H?i Ch? T?t ??u có treo Qu?c K? và ??u kh?i ??u b?ng vi?c hát Qu?c Ca Vi?t Nam C?ng Hòa.

Thành viên Vi?t T?n Ch?u V?n Kh?m l?nh án 12 n?m tù

M?t ng??i Vi?t t? n?n ‘nguy c? b? ?c tr?c xu?t’

Lo?i visa m?i ?i ?c cho gi?i tr? Vi?t Nam

Ngày 18/8/1979, Th?y Hu?nh San khi ???c th? phong linh m?c ?? m?c m?t chi?c áo l? v?i hình lá c? Vi?t Nam C?ng Hòa do m?t giáo d?n t?ng. M?t s? ki?n có m?t kh?ng hai trong l?ch s? C? Vàng.

?ng Nguy?n Bình, Gia ?ình H?i Qu?n, sang ?c vào tháng 12/1978, cho bi?t tr??c ?ó các nhóm thiên t? ho?t ??ng m?nh nên bà con ?? c? Thi?u tá Nguy?n Kh?c Ngà làm Tr??ng Ban và ?ng Bùi v?n Cao làm phó Ban t? ch?c bi?u tình ch?ng c?ng.

Sau ?ó ?ng Ngà ???c ?? c? làm H?i tr??ng H?i ?i H?u Ng??i Vi?t T? Do nh?ng ch? vài tháng ?ng Ngà t? ch?c.

Bà con ?? c? Th?y Hu?nh San làm Tr??ng ban t? ch?c T?t Nguyên ?án K? Mùi 1979, ??ng th?i v?n ??ng Giáo s? T?n Th?t Ng?, ??i H?c N?ng L?m Súc Sài Gòn, lên thay làm H?i tr??ng H?i ?i H?u.

Ngày 13/1/1979, K? s? Tr?n Ng?c Th? qua ?c, ch?ng 1 tháng sau ?ng ???c Giáo s? T?n Th?t Ng? m?i gi? vai trò phó Ngo?i v?. Ban ?i?u Hành có thêm hai ng??i là ?ng V? Do?n Ng?c, Phó N?i V? và Bác s? Tr?n v?n ??ng, T?ng th? k?.

?ng Ng? ch? làm H?i tr??ng ch?ng vài tháng thì tuyên b? xin t? ch?c vào tháng 3/1979.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Bùi Qu?c Hùng
Image caption H?i ch? T?t Xu?n ?t Mùi 2015, t?i ???ng Victoria, khu Richmond, Melbourne

?ng Th? ???c bà con v?n ??ng ??ng ra l?p m?t Ban Qu?n Tr? m?i cho H?i. ?ng ??ng ? v?i 2 ?i?u ki?n nh?ng ng??i c? ph?i ti?p t?c giúp ?ng và ph?i qua m?t cu?c b?u c? t? do ?? H?i có ???c chính danh.

B?u c? t? do và H?i Ch? T?t ??u tiên

??n tháng 6/1979, cu?c b?u c? t? do ?? di?n ra và liên danh do ?ng Tr?n Ng?c Th? làm th? ?y ???c bà con tín nhi?m.

??y là cu?c b?u c? c?ng ??ng ??u tiên t?i Melbourne và c?ng có th? c?ng là ??u tiên c?a ng??i Vi?t t?i ?c. M?t s? ti?u bang m?i ??n th?p niên 1990 v?n ch? có h?i viên chính th?c m?i ???c quy?n tham gia b?u c? c?ng ??ng.

Ngoài K? s? Tr?n Ng?c Th? là H?i tr??ng, Ban Ch?p hành còn có Giáo s? Nguy?n v?n Nha Phó Ngo?i v?, ?ng V? Do?n Ng?c Phó N?i V?, ?ng H? Xu?n Thu, T?ng Th? k? và ?ng Tr?n Tr?ng Kh??ng, Th? qu?.

Thêm vào có ?ng Tr?n v?n Ni là Tr??ng Ban x? h?i và ?ng ?? Phát Thanh Tr??ng ban v?n ngh?.

Tr? s? c?a H?i ??t t?i s? 40 ???ng Rae, North Fitzoy.

Trong nhi?m k? 1 n?m t? 1979-80 H?i ?? th?c hi?n ???c các c?ng vi?c sau:

1.V? x? h?i ?ng Ni và ?ng Kh??ng ?? m??n xe giúp bà con di chuy?n t? trung t?m ra nhà m?i và v?n ??ng H?i T? N?n ??ng D??ng (ICRA) giúp b?o tr? ng??i t? n?n t? các tr?i t? n?n;

2.V? gi?i trí ?ng ?? Phát Thanh ?? liên l?c v?i các c? quan ?c ?? m??n nh?ng phim Vi?t Nam v? chi?u cho bà con ? Trung t?m (Hostel) xem;

3.T? ch?c T?t Trung thu r?t l?n t?i Dallas Brooks Hall East Melbourne có nhi?u khách m?i ngo?i qu?c; và

4.T? ch?c thành c?ng H?i Ch? T?t ??u tiên c?a ng??i Vi?t t?i Melbourne c?ng nh? t?i ?c. H?i ch? kéo dài 2 ngày t?i Camberwell Civic Centre v?i s? ?óng góp c?a r?t nhi?u ng??i ??c bi?t c?a Linh m?c Bùi ??c Ti?n, ?iêu kh?c gia Lê Thành Nh?n và Ca s? ??ng Lan. Tài chánh ?? t? ch?c H?i Ch? ??u do các thi?n nguy?n viên ?óng góp.

Sau H?i Ch? T?t, Th? t??ng Malcolm Fraser g?i th? chúc m?ng H?i Ch? thành c?ng và chúc T?t C?ng ??ng.

?áng ti?c ?ng Tr?n Ng?c Th? kh?ng còn gi? lá th? này ??ng th?i c?ng kh?ng còn gi? hình ?nh sinh ho?t.

T? ?ó, H?i Ch? T?t Melbourne h?ng n?m ??u ???c t? ch?c. Vài n?m sau, thành ph? Sydney và các thành ph? khác c?ng t? ch?c.

Riêng t?i Melbourne ngày nay ngoài H?i Ch? do C?ng ??ng t? ch?c còn có 6 H?i Ch? T?t do các H?i th??ng gia Richmond, Footscray, Springvale, St Albans, Sunshine và Boxhill t? ch?c.

Tr??c ??y các l? h?i ??u mang s?c thái c?a ng??i da tr?ng g?c Anh, H?i Ch? T?t tr? thành m?t l? h?i s?c t?c ??u tiên ?óng góp vào s? hình thành và phát tri?n c?a chính sách ?a v?n hóa c?a n??c ?c.

?ng Th? cho bi?t v?n hóa chính là g?ch n?i gi?a ng??i Vi?t v?i ng??i các s?c t?c khác và gi?a th? h? th? nh?t v?i các th? h? ti?p n?i. Vì th? ?ng r?t quan t?m ??n các sinh ho?t v?n hóa.

Ch? m?t n?m ph?c v? c?ng ??ng, ?óng góp c?a K? s? Th? và Ban Ch?p Hành v? cùng quan tr?ng, ?? m? ra sinh ho?t b?u c? c?ng khai và vi?c t? ch?c H?i Ch? T?t làm n?n t?ng ?? H?i ?i H?u ???c nhìn nh?n nh? ti?ng nói chính th?c c?a c?ng ??ng ng??i Vi?t t? do t?i Victoria.

H?u nh? t?t c? nh?ng th?ng tin ph? bi?n tr??c ??y v? C?ng ??ng Victoria ??u kh?ng nh?c ??n giai ?o?n tr??c 1980, nay nhi?u ng??i kh?ng còn n?a, nh?ng có tr??c m?i có sau, n? l?c c?a h? c?n thi?t ???c ghi nh?n.

Giai ?o?n 1980-82

?ng Tr?n Ng?c Th? còn nh? khi Linh m?c Bùi ??c Ti?n ra ?ng c? có r?t ??ng ??ng bào tham d? và ?ng h? Cha.

Ban Ch?p Hành g?m Ch? t?ch Linh m?c Bùi ??c Ti?n; Phó Ch? T?ch N?i V?, ?ng V? Do?n Ng?c; Phó Ch? T?ch Ngo?i V?, bà Ki?u Renaud; T?ng Th? K?, Ti?n s? Nguy?n v?n H?ng.

Cha Ti?n cho bi?t Ban Ch?p Hành gi? 2 nhi?m k? m?t n?m 1980-81 và 1981-82.

V?n phòng tuyên úy C?ng giáo c?ng ???c s? d?ng làm v?n phòng C?ng ??ng. Còn các sinh ho?t nh? H?i Ch? T?t và T?t Trung Thu ???c t? ch?c t?i s?n Nhà th? St John's, East Melbourne.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Bùi Qu?c Hùng
Image caption H?i ch? T?t Xu?n ?t Mùi 2015, t?i ???ng Victoria, khu Richmond, Melbourne

?óng góp chính c?a H?i trong th?i gian này là giúp nh?ng ng??i m?i t?i m??n ???c nhà, r?i kh?i các Trung T?m ti?p c? dành ch? cho ng??i t? các tr?i t? n?n.

Khi các Trung t?m có ch? tr?ng, H?i v?n ??ng v?i chính ph? nh?n thêm ng??i t? các tr?i t? n?n ??n Melbourne.

??ng th?i H?i v?n ??ng v?i H?i T? N?n ??ng D??ng (ICRA) giúp b?o tr? ng??i t? các tr?i t? n?n. Th?i gian này m?i n?m có t?i trên 5 ngàn ng??i ??n ??nh c? t?i Melbourne.

H?i cùng các ti?u bang khác trong c? ch? Liên Bang còn v?n ??ng và h? tr? Chính ph? Fraser, gi?a n?m 1982, ?c ??t ???c th?a thu?n v?i nhà c?m quy?n Hà N?i ?? ng??i Vi?t t? n?n ???c b?o l?nh gia ?ình còn k?t l?i ? Vi?t Nam.

M?t s? ng??i cho bi?t là nh? c?ng c?a bà Ki?u Renaud m?t ng??i h?t s?c n?ng n? và nhi?t thành trong vi?c ??nh c? ng??i Vi?t t?i Melbourne.

Linh m?c Bùi ??c Ti?n (1980-82)

Cha Ti?n là ng??i Vi?t t? n?n ??u tiên ???c th? phong linh m?c t?i Melbourne, và là linh m?c tiên kh?i x?y d?ng C?ng ??ng C?ng Giáo Vi?t Nam t?i Melbourne, c?ng nh? x?y d?ng Trung t?m Vinh S?n Liêm.

Cha Ti?n là c?u qu?n nh?n Qu?n L?c Vi?t Nam C?ng Hòa, thu?c Khóa 4/1970 V? Khoa Th? ??c, nh?ng gi?a Khóa Cha ???c phép v? ??i Ch?ng Vi?n Long Xuyên h?c.

Vào ngày 19/6/1981, khi Cha ?ang làm ch? t?ch H?i ?i H?u, Cha giúp thành l?p H?i C?u Qu?n Nh?n Qu?n L?c Vi?t Nam C?ng Hòa t?i Victoria.

Trong ??i H?i c?p Liên Bang h?p t?i Trung T?m Vinh S?n Liêm, do Cha làm linh m?c qu?n nhi?m, vào ngày 4/1/1987, Cha tham d? và giúp thành l?p T?ng H?i C?u Qu?n Nh?n Qu?n L?c Vi?t Nam C?ng Hòa.

Cha còn tham gia ?y Ban C?u Ng??i V??t Bi?n, h?ng n?m khi ???c ngh?, Cha theo t?u ra V?nh Thái Lan c?u ng??i v??t biên, ?i tìm nh?ng thuy?n nh?n b? h?i t?c Thái giam gi? trong ??t li?n hay trên các ??o, và giúp ??ng bào trong tr?i t? n?n.

N?m 2007, Cha và Th??ng t?a Thích Ph??c T?n thành l?p HOPE - AVHWA m?t H?i T? thi?n quy t? m?t s? bác s? chuyên khoa v? m?t trên toàn th? gi?i, v? ch?a tr? cho nh?ng ng??i khi?m th? t?i các vùng quê Vi?t Nam.

Cha Ti?n cho bi?t ngay khi ??n ?c n?m 1978, cha có ra nguy?t san Quê H??ng nh?ng ch? phát hành ???c vài tháng.

??n n?m 1980 Cha c?ng tác v?i Linh m?c Vi?t Ch?u ? M? ra ?n b?n D?n Chúa ?c ch?u, hi?n v?n phát hành h?ng tháng.

Cha còn vi?t và phát hành 10 sách ??o ti?ng Vi?t.

Chính tr? và H?i ?oàn

Giai ?o?n 1980-82 là giai ?o?n nhi?u H?i ?oàn ??a ph??ng ???c thành l?p trong ?ó có C?ng ?oàn C?ng Giáo, H?i C?u Qu?n Nh?n và H?i Sinh Viên.

C?ng trong th?i gian này nhi?u t? ch?c chính tr? ng??i Vi?t hình thành trên ??t ?c, M?, Pháp, r?i lan t?a kh?p n?i.

M?t m?t các t? ch?c nh?c nh? ng??i Vi?t t? n?n v? th?m h?a c?ng s?n ph?i ???c gi?i quy?t ngay t?i Vi?t Nam.

Nh?ng m?t khác vì b?t ??ng trong ph??ng cách ??u tranh và khác t? ch?c g?y kh?ng ít tranh c?i th?m chí ??n x? sát ngay trong nh?ng sinh ho?t c?ng ??ng.

H?i chính th?c thành C?ng ??ng

T?i ?c, ch? có 2 c?ng ??ng ?? thi?t l?p ???c m?t c? ch? c?p liên bang là Do Thái và Vi?t Nam.

C?ng ??ng Vi?t Nam ???c thành l?p ngày 26/12/1977, t?i Canberra, d??i danh x?ng Liên H?i Vi?t Ki?u T? Do ?c Ch?u.

??n ??i H?i t?i Adelaide, Nam ?c, vào ngày 12/4/1982, Liên H?i ???c ??i tên thành C?ng ??ng Ng??i Vi?t T? Do t?i ?c ch?u. T?t c? các ti?u bang c?ng ???c ?? ngh? thay danh x?ng thành C?ng ??ng Ng??i Vi?t T? Do t?i ti?u bang.

C?ng ??ng Ng??i Vi?t T? Do t?i Victoria ?? s? d?ng danh x?ng này t? ?ó ??n nay.

Trong khi H?i ?oàn b? gi?i h?n b?i s? h?i viên, ch? có h?i viên m?i ???c tham d? vào các bu?i h?p c?a H?i và ???c b?u Ban Ch?p Hành, thì m?i ng??i Vi?t có th??ng trú nh?n, s?ng t?i Victoria, ??u có quy?n b?u Ban Ch?p Hành C?ng ??ng c?ng nh? tham gia m?i sinh ho?t, h?i h?p và bi?u quy?t.

Ban Ch?p Hành C?ng ??ng gi? vai trò ?i?u h?p các H?i ?oàn thu?c C?ng ??ng ng??i Vi?t t? do, trong các sinh ho?t v? v?n hóa, x? h?i và chính tr?.

C?ng ??ng c?p liên bang gi? vai trò ?i?u h?p các C?ng ??ng ti?u bang trong sinh ho?t v?n ??ng chính gi?i và chính tr? c?ng ??ng.

?? hi?u r? h?n v? khía c?nh sinh ho?t chính tr? c?a C?ng ??ng bài k? ti?p s? nói v? c? ch? Liên bang và m?t s? các ho?t ??ng ?áng ghi nh? ???c Liên Bang ?i?u h?p trên 40 n?m nay.

Bài vi?t th? hiê?n quan ?i?m riêng c?a ?ng Nguy?n Quang Duy t? Melbourne, Australia.

Tin liên quan