Các hình ?nh trong mùa ch?ng Covid-19 trên th? gi?i và VN

?eo kh?u trang ?? ph?c v? trà ? trung t?m Baghdad, Iraq, X?p hàng tr??c siêu th? bình s?n Aldi ?? mua hàng phòng d?ch t?i Anh.

Ch?p l?i hình ?nh,

B? kh?u trang ?? h?n nhau ? Th??ng H?i.

Ch?p l?i hình ?nh,

Ph?c v? trà ? trung t?m Baghdad, Iraq

Ch?p l?i hình ?nh,

X?p hàng tr??c siêu th? bình s?n Aldi ?? mua hàng phòng d?ch t?i Anh

Ch?p l?i hình ?nh,

Ng??i ?àn ?ng này mua 150 cu??n gi?y vê? sinh ? Los Angeles, California, Hoa K? h?m 29/02. C?nh mua vét hàng nhu y?u ph?m ?? phòng ng?a khan hi?m n?u b? cách ly ho??c thi?u cung ?ng mùa d?ch viris corona x?y ra ? c? m??t s? ?? th? ch?u ?u.

Ch?p l?i hình ?nh,

V??n chuy?n bê?nh nh?n Covid-19 ? bê?nh viê?n H?a Th?n S?n, V? Hán, h?m 04/03

Ch?p l?i hình ?nh,

Nh?n viên trung t?m d?ch t? Stavropol, Liên bang Nga.

Ch?p l?i hình ?nh,

??ng sau ba ng??i d?n là kh?u hiê?u mua d?ch virus corona trong x? S?n L?i.

Ch?p l?i hình ?nh,

Tiê?m giày Berlin rao bán kh?u trang ch?ng virus corona. ??n 03/03, c? n??c ??c ?? có 188 ca l?y nhi?m.

Ch?p l?i hình ?nh,

Ng??i t? n?n t? Th? Nh? K? ch?y sang ch?u ?u b? ng?n t?i biên gi?i Hy L?p cu?i tháng 2.

Ch?p l?i hình ?nh,

X?p hàng vào ?iê?n Lourve, Paris.

Ch?p l?i hình ?nh,

Trên xe l?a ? ga Hualamphong, Bangkok, Thái Lan.

Ch?p l?i hình ?nh,

M??t chuy?n bay c?a Vietnam Airlines t? ?ài Loan v? N??i Bài trong tháng 3. Ti?p viên ?eo kh?u trang ?? phòng d?ch Covid-19

Ch?p l?i hình ?nh,

S?n bay N??i Bài ngày 12/03 v?ng v? mùa d?ch virus corona